21 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29986

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


17 KALEM YATAY MİLLİ ELEKTROMOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Güneysu/RİZE


BETON TRAVERSLERİN HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ VAGONLARINA YÜKLENMESİ, HATTAN ÇIKAN ESKİ BETON TRAVERSİN VAGONLARDAN İNDİRİLEREK, İSTİFLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


KALIP MALZEME SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: SİVAS


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE 5 KATLI İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Biga Şube Başkanlığından:


ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17 KALEM YATAY MİLLİ ELEKTROMOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 17 kalem yatay milli elektromotopomp teknik şartnamesine ve STANDART, MAS DAF veya TÜRBOSAN markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, STANDART, MAS DAF veya TÜRBOSAN markalarından birine uygun olduğunun, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve STANDART, MAS DAF veya TÜRBOSAN markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1539/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Güneysu/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 29.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 60.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü Ulucami Mah. Atatürk Cad. No: 37   53350 Güneysu/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07 Mart 2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü Ulucami Mah. Atatürk Cad. No: 37   53350 Güneysu/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Güneysu Ulucamı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1367/1-1


BETON TRAVERSLERİN HIZLI YOL YENİLEME MAKİNESİ VAGONLARINA YÜKLENMESİ, HATTAN ÇIKAN ESKİ BETON TRAVERSİN VAGONLARDAN İNDİRİLEREK, İSTİFLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/72267

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD Karakuyu ve Gümüşgün istasyonlarında bulunan 78.225 adet HM B58 tipi beton traversin Hızlı yol yenileme makinesine ait özel travers vagonlarına yüklenmesi ve hattan çıkan 78.225 adet B58 tipi beton traversin Hızlı yol yenileme vagonlarından indirilmesi ve istiflenmesi (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işi satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 16/03/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1494/1-1


YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

Karakuyu - Bozanönü istasyonları arasında Hızlı Yol Yenileme Makinesi ile yol yenileme çalışmalarının 4 ay süreli aylık 44 işçi ile yapılması hizmeti alım (Teknik Şartnameye göre) işidir.

İhale Kayıt No                           :  2017/60823

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Karakuyu-Bozanönü istasyonları arasında Hızlı Yol Yenileme Makinesi ile yol yenileme çalışmalarının 4 ay süreli aylık 44 işçi ile yapılması hizmeti alım (Teknik Şartnameye göre) işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 07/03/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1496/1-1


KALIP MALZEME SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından:

SİVAS

1 - Şirketimizce, 91 kalem kalıp malzeme Açık Artırma İhale usulü ile satılacaktır.

2 - Açık Artırma İhale Usulü ile 14.03.2017 tarihinde saat 14.00'te Şirketimiz Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için şartname ekindeki listede belirtilen geçici teminat alınacaktır.

4 - İsteklilerin, ihalenin yapılacağı yere istenilen teminat ve belgelerle gelmesi gerekir. Bizzat iştirak etmeyeceklerin Teklif ve belgelerinin, ihale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. İhale ile ilgili açıklayıcı bilgiler şartname ve eklerinde mevcuttur.

6 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.

7 - Söz konusu satılacak malzemelerin listesi www.tudemsas.gov.tr Satınalma - İhaleler kısmında internet adresinde görülebilir.

1595/1-1


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Cumhuriyet (Kurtuluş) Mahallesi, Hamdi Bey Caddesi No: 3 imarın 29 ada 21 nolu parselde kayıtlı 705,03 m²’lik yüzölçümlü arsaya bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere, mevcut binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yeni bina inşaatının yaptırılması işi 11 Nisan 2017 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00.- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden, THK Çanakkale Şube Başkanlığından (İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi, Türkkuşu Apt. Kat:1 No: 155 ÇANAKKALE) veya THK Yenice Şube Başkanlığından (Kurtuluş Mahallesi, Hamdi Bey Caddesi No: 3 Yenice/ÇANAKKALE) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı           : (0 312) 303 73 80 - 303 73 55 - 53

THK Çanakkale Şube Başkanlığı           : (0 286) 217 21 68

THK Yenice Şube Başkanlığı                : (0 286) 474 40 09

1538/1-1


DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere "10 adet Sahra Tipi Dizüstü Bilgisayar" idari ve teknik şartnameye göre "ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık" yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3'ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 15.03.2017 günü saat 12:00'a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 Yenişehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 16.03.2017 saat 14:00' da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1591/1-1


ÇANAKKALE İLİ, BİGA İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE 5 KATLI İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Biga Şube Başkanlığından:

1 - Çanakkale İli, Biga İlçesi, İstiklal Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, 127 Ada 22 Parselde Kayıtlı 50,94 m2 yüzölçümlü 3 katlı kargir bina vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak yerine 5 katlı iş merkezi inşaatı yapılması işi anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstiklal Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 23/B Biga /ÇANAKKALE” adresinde bulunan Türk Kızılayı Biga Şube Başkanlığından 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.03.2017 günü saat 11:00’e kadar “İstiklal Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 23/B Biga / ÇANAKKALE” adresinde bulunan TÜRK KIZILAYI BİGA ŞUBE BAŞKANLIĞINA vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.03.2017 günü saat 14:00’de “Hamdibey Mah. İnönü Cad. No: 4 D: 1 17200 Biga / ÇANAKKALE” adresinde bulunan BİGA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1536/1-1


ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                  :  2017/70236

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No. 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon No                                  :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                                       :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                                 : -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamızın 2017/2018 kampanya döneminde Şeker Ambarında 5 ay süreli 6 kişi, Malzeme Ambarında 5 ay süreli 6 kişi ve Melas Dolum Ünitesinde 7 ay süreli 1 kişi olmak üzere toplam 13 adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  Fabrikamızın 2017/2018 kampanya süresi (tahmini 150 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                                 :  07.03.2017 - 14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1491/1-1


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Alınması Hizmet Alım İşi

2017/73539

2017-253

10.03.2017 15:00

3 Yıl

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1600/1-1


YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu Dozerlerde kullanılmak üzere (5 Kalem) yedek parça alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2017/75030

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası            :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi               :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi:                             :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İşletme Müdürlüğümüzde çalışmakta olan Komatsu dozer yedekleri (5 kalem)

b) Teslim yeri                                   :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                  :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                              :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                               :  28/02/2017 Salı saat 15:00

d) Dosya no                                     :  246-KÇLİ/2017-0082

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 30,00 TL (posta yoluyla 40,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 28/02/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1612/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.

 

Sıra No

Adresi

Ada No

Parsel No

Toplam Alan (m²)

Cinsi

İhale tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Dosya satış Bedeli

Geçici Teminatı

1

Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi

2093

1

3.230,00

Arsa

08.03.2017

14:00

10.497.500,00 ¨

500,00 ¨

314.925,00 ¨

 

2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

3 - Satış ihaleleri 08.03.2017 Çarşamba günü bu ilanın 1 maddesinde belirtilen saatte Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - İhale isteklileri; katılmak istedikleri ihaleye ait yukarıda belirtilen ihale dosya bedelini satın almak zorundadırlar.

6 - Geçici teminat miktarı bu ilan metninde yer alan ilgili ihalelere ait maddelerde belirtilmiştir.

7 - İhaleye katılabilmek için; “Devlet İhale Kanunun 35. ve 36. maddeleri ile ihale şartnamesinin 7. 8. 9. maddelerine uygun olarak ilan metninin 1. maddesindeki saatlerde ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde vererek katılacaklardır.

a) Teklif Mektubu (Ek 1),

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

d) Geçici Teminat,

e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),

f) Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için),

g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),

h) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği,

i) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),

j) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

l) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

m) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

n) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dâhilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe ’ye çevirmek zorundadır,

o) Şartname alındı makbuzu,

p) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

8 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 08/03/2017 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

1447/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

 

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35080100039

İzmir

Konak

Alsancak

1219

3

152,50

Tam

Kargir Ev

1/1000 ölçekli uygulama imar planında; TM1 Ticaret Seçenekli konut (zemin katta konut yapılamaz.) alanı içinde Bitişik Nizam 8 Kattır. 3 nolu parsel ile tevhidi gerekmektedir. Tevhid sonucu oluşan parselin bir kısmı 8 kat bir kısmı 5 kattır.

Açık Teklif Usulü

5.520.000,00

1.656.000,00

07.03.2017

11:00

 

1 - Yukarıda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış ihalesi Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. Katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - Satış ihalesi yapılacak taşınmaza ilişkin şartname ve ekleri Defterdarlığımız ilgili Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4 - Taşınmazın satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU: (232) 489 41 40

İlan olunur.

1495/1-1