20 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29985

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZ (MAKİNE FABRİKASI’NA) GÖZLÜ CIVATA, PERNO, 150 m² ISITICI ALT VE ÜST AYNA, 150 m² ISITICI ALT VE ÜST KAPAK, 200 m² ISITICI ALT VE ÜST AYNA, 200 m² ISITICI ALT VE ÜST KAPAK MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


500 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


1000 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Of/TRABZON


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZ (MAKİNE FABRİKASI’NA) GÖZLÜ CIVATA, PERNO, 150 m² ISITICI ALT VE ÜST AYNA, 150 m² ISITICI ALT VE ÜST KAPAK, 200 m² ISITICI ALT VE ÜST AYNA, 200 m² ISITICI ALT VE ÜST KAPAK MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/61496

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta

    Adresi (varsa)                        :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız (Makine Fabrikası) 144 Adet Gözlü Cıvata M36x150 (AISI 304 Kalite Paslanmaz), 144 Adet Perno (AISI 304 Kalite Paslanmaz), 144 Adet M36 Altıköşe Somun DIN 934 ISO 4032 A2 (304 Kalite Paslanmaz), 144 Adet Rondela Ø 68 x Ø39x6 (AISI 304 Kalite Paslanmaz), 144 Adet Çatal Pim Ø 8x50 DIN 94 (AISI 304 Kalite Paslanmaz), 1 Adet 150 m² Isıtıcı Üst Ayna (S355GH Kazan Sacı), 1 Adet 150 m² Isıtıcı Alt Ayna (S355GH Kazan Sacı), 1 Adet 150 m² Isıtıcı Üst Kapak (Rst 37-2), 1 Adet 150 m² Isıtıcı Alt Kapak (Rst 37-2), 3 Adet 200 m² Isıtıcı Üst Ayna (S355GH Kazan Sacı), 3 Adet 200 m² Isıtıcı Alt Ayna (S355GH Kazan Sacı), 3 Adet 200 m² Isıtıcı Üst Kapak (Rst 37-2), 3 Adet 200m² Isıtıcı Alt Kapak (Rst 37-2) Mal Alımı.

b) Teslim Yeri                           :  Erzincan Şeker Fabrikası (Makine Fabrikası) Malzeme Ambarına.

c) Teslim Tarihleri                     :  Sözleşme imzalandıktan sonra, İdare tarafından firmaya yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme

    Tarihi ve Saati                        :  02/03/2017 Perşembe Günü Saat 14:00 de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 02.03.2017 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Y.Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1485/1-1


500 GR ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 7.500.000 adet 500 gr Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2017 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1181/1-1


1000 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 3.000.000 adet 1000 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1182/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 16.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü/Bölümlü Mah. Mithatpaşa Küme Evleri No: 2   61570 Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06 Mart 2017 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü Bölümlü Mah. Mithatpaşa Küme Evleri No: 2   61570 Of/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1366/1-1