18 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29983

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE


19 KISIM 174 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ VE EĞİTİM MANKENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


413 KALEM MUHTELİF DEKLASE MALZEMELER MEVCUT HALİYLE SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:


620000 ADET ANKRAJ ÇANI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 70.000 kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 07.03.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 07.03.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                  Tel: (0 312) 397 33 65-66   Faks: (0 312) 397 33 71-74

1428/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.400.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00.- TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03/03/2017 Cuma günü saat 14:00'e kadar ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mah. No: 2 Pazar/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Pazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1220/1-1


19 KISIM 174 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ VE EĞİTİM MANKENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı "19 Kısım 174 Kalem Laboratuvar Malzemesi ve Eğitim Mankenleri", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/03/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1441/1-1


413 KALEM MUHTELİF DEKLASE MALZEMELER MEVCUT HALİYLE SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarında bulunan toplam 413 Kalem muhtelif deklase malzemeler mevcut haliyle muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile komisyonun uygun görmesi halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

1 - İdarenin

A) Adresi                                  :  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası     :  0 - 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) İnternet Adresi                      :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı      :  Detayı şartnamede belirtilmiştir.

 

Grup No

Grup Malzemelerin Açıklaması

Birimi

Miktarı

Muhammen Bedel (TL)

1

Kompresör ve Atlas Copco Yedekleri

Kalem

26

849,20

2

İş Makinaları Yedekleri

Kalem

235

6.472,85

3

Muhtelif Malzemeler

Kalem

8

422,00

4

Nakil Araçları

Kalem

52

1.299,10

5

Pompa ve Jeneratör Yedekleri

Kalem

49

527,80

6

Rulman ve Yataklar

Kalem

43

12.695,00

TOPLAM

413

22.265,95

 

B) Teslim Yeri                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarıdır.

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                        :  07/03/2017 Salı Günü – Saat 14.00

4 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü süreli olacaktır.

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

b) İhale dokümanı satış bedeli: Bedelsiz

6 - Teklifler en geç ihale tarihi 07.03.2017 Salı günü – Saat 14:00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır.

7 - İhalemiz 07.03.2017 Salı Günü – Saat 14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.

8 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

8.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

8.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

8.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin,

8.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

8.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini

8.6. Satışı yapılacak deklase malzemelere ait Grup numarasının da belirtildiği teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki (07.06.2017 tarihine kadar geçerli) geçici banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise Muhasebe Birimine veya İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR950001200924900013000002 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi,

8.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

8.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

9 - İhale kısmi teklife açık olup, grupların tümüne teklif verileceği gibi her grup malzemenin tamamı içinde teklif verilebilecektir. Teklifte bulunulan malzemeler için muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

1439/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk Mahallesi tapulamasına kayıtlı 221291 ada 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel numaralı 9 (dokuz) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 46, 46 ve 47’inci maddeleri gereğince maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 03.03.2017 Cuma günü saat 11:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

ALAN (M²)

ARSA M² BEDELİ (¨)

TOPLAM BEDELİ (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (¨)

ATATÜRK

ARSA

221291

3

4000

¨ 385,00.

¨  1.540.000,00.

¨  46.500,00.

4

4000

¨ 385,00.

¨  1.540.000,00.

¨  46.500,00.

5

4000

¨ 385,00.

¨  1.540.000,00.

¨  46.500,00.

7

4461

¨ 385,00.

¨  1.717.485,00.

¨  51.600,00.

8

4500

¨ 385,00.

¨  1.732.500,00.

¨  52.000,00.

9

4500

¨ 385,00.

¨  1.732.500,00.

¨  52.000,00.

10

4000

¨ 385,00.

¨  1.540.000,00.

¨  46.500,00.

11

4000

¨ 385,00.

¨  1.540.000,00.

¨  46.500,00.

12

4000

¨ 385,00.

¨  1.540.000,00.

¨  46.500,00.

1427/1-1


620000 ADET ANKRAJ ÇANI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/60652

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 620000 adet Ankraj Çanı (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 13/03/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ - *TR230001500158007282440204*

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1484/1-1