16 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29981

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Kentkoop Mahallesi 15271 adanın batısındaki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1392/1-1

—————

42129 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1393/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

MEHMET MARANGOZ - ÖZGÜR ÇELİK

27-HYB-1043

TS 12487

03.01.2017

Firma İsteği

SİSTEM STRATEJİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4093

TS 13573

06.01.2017

Firma İsteği

1361/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi PROFESÖR alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://www.pau.edu.tr/personel), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayla ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI

AD.

Fen Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

1

Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik

1

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik

Müzik Performansları

1

İlgililere duyurulur.

1400/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

İktisat*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

3

Psikoloji*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

3

Sosyoloji*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

4

İşletme*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

4

Felsefe*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

4

Tarih*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr.

4

İLETİŞİM

Radyo, Televizyon ve Sinema*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

3

EĞİTİM

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*

 

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

3

HUKUK

Hukuk

Ceza ve Ceza Muhakeme Hukuku

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

1

Hukuk

İdare Hukuku

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

1

Hukuk

Medeni Hukuk

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

1

Hukuk

Devletler Genel Hukuku

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

1

Hukuk

Devletler Özel Hukuku

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

1

Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

1

Hukuk

Ticaret Hukuku

Prof.Dr./ Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak

1404/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.01.2017 - 143                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.01.2017 - 2513                                         ERZURUM

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Yaylalar Köyü, Olgunlar Mahallesi, 109 ada, 56 parselde kayıtlı bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili olmayan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan konutun, tesciline ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 18.06.2013 gün ve 94949537-161.01-118476 sayılı yazısı, Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Yaylalar Köyü, Olgunlar Mahallesi sınırları içinde yapılacak olan Nazım ve Uygulama İmar Planı sınırlarına ilişkin kurum görüşümüzün bildirilmesi istemini içeren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, XII. Bölge Müdürlüğü'nün 14.05.2016 gün ve 103417 sayılı yazısı, 2016/672 sayılı rapor okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Yaylalar Köyü, Olgunlar Mahallesi, 109 ada, 56 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.

1354/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.01.2017 - 144                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.01.2017 - 2521                                         ERZURUM

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 6234 parsel sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan Turgutlu Höyüğünün tescillenmesi hususundaki Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.08.2016 gün ve 1607 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 2017/16 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 6234 parsel sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan Turgutlu Höyüğünün kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 ve ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\353.jpg

1353/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.01.2017 - 144                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.01.2017 - 2520                                         ERZURUM

Erzincan İli, Kemah İlçesi, Taşbulak Köyü, 132 ada, 49-56 parsel sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan ‘’Taşbulak Kalesi ve Kaya Mezarı’’nın tescillenmesi hususundaki Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2016 gün ve 2214 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 2017/17 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Kemah İlçesi, Taşbulak Köyü, 132 ada, 49-56 parsel sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan ‘Taşbulak Kalesi ve Kaya Mezarı’nın kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/2.500 ölçekli haritada ITRF 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\352.jpg

1352/1-1

—————

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24/01/2017-180                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24/01/2017-2787                                            KOCAELİ

Dosya No                     : 41.00/1064

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kısalar Köyü, tescilsiz, sit dışı, 0 ada, 1271, 407, 406, 1365, 401, 400, 1262, 1364 parsellerde maliye ve şahıs mülkiyetinde bulunan alanın tescili talebine ilişkin Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 1724 sayılı yazısı ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kısalar Köyü, tescilsiz, sit dışı, 0 ada, 1271, 407, 406, 1365, 401, 400, 1262, 1364 parsellerde maliye ve şahıs mülkiyetinde bulunan alanın Müze Müdürlüğü raporu doğrultusunda “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine”, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesi gereği;

Bu alanlarda;

- Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesinde;

- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına, Alana gelecek işlevlerin uyumuna, Gerekli alt yapı uygulamalarına, Öneri yapı gabarilerine,

- Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,

- Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,

- Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın öngördüğü koşulların geçerli olduğuna.

- Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

- III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

- Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgâr enerji santralları yapılabileceğine,

- Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke kararının geçerli olduğuna,” şeklinde belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\351.jpg

1351/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2291                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 40 ada 4 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 40 ada 4 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/1/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2292                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 36 ada 6 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 36 ada 6 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/2/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2293                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 36 ada 17 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 36 ada 17 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/3/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2294                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 3 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 3 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/4/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2295                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 4 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 4 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/5/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2296                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 11 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 11 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/6/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2297                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 10 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

   Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 10 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/7/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2298                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 31 ada 3 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

   Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 31 ada 3 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/8/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.11.2016 – 175                                     TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.11.2016 – 2300                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 30 ada 6 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen parselin batı kısmındaki tek katlı taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 21.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı tescil  kararı,  fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 30 ada 6 parselde yer alan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli parselin batı kısmındaki tek katlı taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

1350/9/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           67-05-395 Y.Ş.

Toplantı Tarihi ve No    : 01/02/2017 - 214                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01/02/2017 - 3464                                     SAFRANBOLU

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\349.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\349-2.jpg

1349/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\16-02-2017 PERŞEMBE\1398.tif