16 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29981

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ NİYAZİ METE ALİ RIZA METE TIP MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


30.000 ADET AHŞAP TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


MAVİ EKMEK KASASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


RÖMORKÖR YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR

BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Bingöl İl Encümeninden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çayeli/RİZE


BİG-BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Ürgüp Belediye Başkanlığından:


MİNÜBÜS HATTI SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (8 KALEM) MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


REFRAKTER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkoğlu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ NİYAZİ METE ALİ RIZA METE TIP MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türkiye Kızılay Derneği Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi’nin Ağız ve Diş Sağlığı Birimine hizmet alımı yapılacaktır.

2 - Firmalar, 20.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.03.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1397/1-1


30.000 ADET AHŞAP TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                           :  2017/50115

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354 / 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı

     ve miktarı                              :  30.000 Adet Ahşap Travers Tirfonu alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 02/03/2017 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1324/1-1


MAVİ EKMEK KASASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.500 Adet Mavi Ekmek Kasası, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

4 - Teklifler en geç 21.02.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

1399/1-1


RÖMORKÖR YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR

BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünden:

BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü’ne ait Römorkör Yedek Malzemeleri, açık artırma usulü ile satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  P.K. 17    59740 M.EREĞLİSİ/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası         :  282 6115700 - 282 6130258

2 - İhale konusu satışa sunulan malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  175 kalem, 1055 parça (adet ve takım) römorkör yedek malzemeleri satışı ihalesidir.

b) Aracın mevcut ve teslim yeri    :  BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü M.Ereğlisi/ TEKİRDAĞ

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü M.Ereğlisi/ TEKİRDAĞ

b) Tarihi ve saati                           :  02.03.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

a) Şekli ve içeriği ihale dökümanında belirlenen teklif mektubu,

b) Geçici teminat 500,00-TL (BeşyüzTürkLirasıdır,

c) İhaleye vekaleten katılıyorsa, noterden alınmış vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

d) Kimlik veya nüfus cüzdanı sureti,

e) Adres beyanı,

f) İdareden alınmış her sayfası alıcı tarafından imzalanmış şartname ve varsa zeyilnameler,

g) Satışı yapılacak malzemelerin yer görme belgesi,

h) Yeterlilik beyanatı,

i) BOTAŞ işyeri talimatı,

j) İhale dokümanına ait beyanat,

k) İş ortaklığı/konsorsiyumlar için noterden tasdikli İş ortaklığı/konsorsiyum sözleşmesi,

l) İmza sirküsü/imza beyannamesi,

m) Gerçek veya tüzel kişiler için 2014 yılı içerisinde alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

n) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

o) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dökümanını İdare’nin adresinden almak isteyenler 50,00-TL, kargo yoluyla satın almak isteyenler 60,00-TL doküman bedelini BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Emlakkent/Çorlu Şubesi IBAN: TR66 0001 5001 5800 7302 2831 08 nolu hesabına yatırmak zorundadır.

p) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

1394/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Bingöl İl Encümeninden:

1 - İhale Konusu;

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale edilecek sahalar;

2.1 - Bingöl Karlıova İlçesi Hacılar Köyü (Gomeağan) mevkii ile Merkez Elmalı ve Alatepe köyleri sınırları dahilinde K45-A2, J45-C4, J45-D3 paftalarında bulunan 3765,28 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası;

2.1 a) Muhammen bedeli     :  (KDV Hariç) 60.000,00 TL

2.1 b) Geçici teminatı          :  1.800,00TL

2.1 c) İhale tarihi                 :  01.03.2017 Saat:14.00

3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1. Şartname temini: Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı Karşısı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Bingöl İl Özel İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi TR 83 0001 20096350 0007 0000 02 No’lu hesaba yatırılacaktır.

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümeni komisyon başkanlığına verilecektir.

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

4.1. Gerçek kişi istekliler için;

a) Adres beyannamesi,

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış Oda kayıt belgesi

b) Noter tasdikli imza sirküleri

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya

T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

4.3. Ortak Belgeler;

a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Bingöl İl Özel İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000 04 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi,

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1286/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çayeli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.400.000 kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye Hizmet Alım işi %20 artırır - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğü / ÇAYELİ / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi Teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1287/1-1


BİG-BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 200.000 adet Big - Bag Torba %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1180/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Ürgüp Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Ürgüp ilçesi, İmran Mahallesi Atatürk Bulvarında, tapuda 5 pafta, 47 ada, 19 nolu parselde kayıtlı, 5.844,77 M2. miktarında bodrum- zemin dâhil 6 katlı turistik otel binası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü İle Onbeş (15) yıl süreyle Kiraya verilecektir.

2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Yazı işleri müdürlüğü İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 40 ÜRGÜP/NEVŞEHİR adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığı satın alınabilir.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhalenin yapılacağı yer         :  Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 ÜRGÜP/ NEVŞEHİR

İhale tarihi                           :  08/03/2017 Çarşamba Günü

İhale saati                            :  15:30

İhale usulü                           :  2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif Usulü

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

a) Gayrimenkulün aylık muhammen Kira bedeli KDV hariç 24.000,00 TL (Yirmi Dört Bin Türk Lirası)’dir.

b) Geçici teminat Miktarı: 129.600,00 TL (Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Türk Lirası)

c) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ürgüp Belediyesi veznesine yatırılması zorunludur.

5 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

A- Kanuni ikametgâhı olması,

B- Türkiye' de tebligat için adres göstermesi,

C- Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- İmza Sirküleri Vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden tasdikli sureti.

c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.

G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kuruluş ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

H- Uluslararası 5 (Beş) Yıldızlı otel işletme belgesi.

J- Bu şartnamenin 13. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif vermesi.

K- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin Noter tasdikli olması gerekir.

6 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler 08/03/2017 günü Saat 15:30’a kadar Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 ÜRGÜP/NEVŞEHİR adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İlan olunur.

1364/1-1


MİNÜBÜS HATTI SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elazığ Belediye Başkanlığından:

1 - Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatlarına ilave olarak 06/12/2016 tarih 2016/270 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden "Abdullahpaşa, Bahçelievler, Harput, Olgunlar, Sanayi-Siteler, Sürsürü, Ulukent hatlarında olmak üzere (mevcut hatlarda 41 hattın iptali olacak şekilde) toplamda 61 hattın arttırılıp bir paket olarak satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir

2 - İhalesi 27/02/2017 Pazartesi günü saat: 08:30'da Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

3 - İşin tahmini Muhammen bedeli 14.323.000,00 (On Dört Milyon Üç Yüz Yirmi Üç Bin) TL. olup geçici teminatı ise 429.690,00 (Dört Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Doksan) TL. 'dir. Ayrıca 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL. ihale iştirak teminat bedeli yatırılacaktır.

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00 (Beş Yüz) TL bedel karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilecektir, Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden veya (424) 248 47 00 (dahili 1531) nolu telefondan başvurabileceklerdir.

5 - İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 429.690,00 (Dört Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Doksan) TL bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. İhale iştrak teminatı bedeli olan 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL ise ihale saatinden önce nakit olarak yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir.

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi.

5.9- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir).

5.10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü),

5.11- İlk ilan veya ihale tarihinden önce Sermayesinin en az 3.000.000,00 (Üç Milyon) TL ve üzeri olduğunu gösterir belge,

5.12- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

5.13 İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 27.02.2017 Pazartesi günü (ihale günü) saat 08.30’a kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez).

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihalenin uygulanmasında İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

1346/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 28.02.2017 Salı günü saat 13:00’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI

 

S.NO

ADA

PARSEL

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

9

10

2.015,98

4.747.632,90

142.429,00 TL

 

Madde 4 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

1 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

2 - Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

6 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

7 - Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge.

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

9 - İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

10 - Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 5 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 6 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 4.747.632,90 TL (dörtmilyonyediyüzkırkyedibinaltıyüzotuzikiliradoksankuruşnin altında olmamak üzere verilecektir.

Madde 7 - Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır.

Madde 8 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 9 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. (Beşyüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

Madde 10 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

İlan olunur.

Bilgi İçin :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon: 444 9 024 Dahili 1118-1119

Faks : 0446 223 26 31      www.erzincan.bel.tr

1359/1-1


TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (8 KALEM) MUHTELİF DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin adı                             :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Adresi                                       :  Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 - 372 259 47 94 - 259 47 77

                                                         Fax: 0 - 372 - 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

 2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi:

Miktarı/Kg:

 a) Niteliği, türü ve miktarı

1 -

Etial-5

300

2 -

Etial-171

1.000

3 -

Külçe Kalay

250

4 -

Tane (damla) nikel

300

5 -

Ferro krom

500

6 -

Ferro Molibden

300

7 -

Kalsiyum Silis

250

8 -

Barinoc Aşılayıcı

300

 

b) Teslim yeri                               :  Muhtelif Döküm Alaşım Elemanlarının teslim yeri: TTK. Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ambarıdır.

c) Teslim tarihi                              :  30 takvim gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125- ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  07/03/2017 - Salı saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1712006

d) İhale kayıt no                            :  2017/63370

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de belirtilmiştir.

6 - Firmalar teklifleri ile birlikte malzemeleri tanıtıcı teknik broşür veya katalogları vereceklerdir.

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00- TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 07/03/2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1381/1-1


REFRAKTER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/69547

1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No: 14 06100   Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 312 458 55 00

                                                  Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  A - Magnezit Tuğla ve Harç

                                                  - 68.220 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit tuğla,

                                                  - 21.700 kg. muhtelif özellikte magnezit örgü harcı.

                                                  B - Şamot Tuğla ve Harç

                                                  - 63.044 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla,

                                                  - 163.530 kg. muhtelif özellikte ateş betonu ve örgü harcı.

b) Teslim yeri                         :  Muhtelif Şeker Fabrikalarımız.

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (Kırk) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  07.03.2017 Tarihi, Saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100   Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 07.03.2017 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1378/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkoğlu Belediye Başkanlığından:

01-) Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan konutlar (mesken) ve işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulüne göre ihale edilerek satılacaktır.

02-) İhale Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fatih Mahallesi Mahir ÜNAL Cad. No: 22 / 2  46800 Türkoğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Salonunda aşağıda hizalarında yazılı tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 

Bulunduğu Yer

Ada/ Parsel No

Bulunduğu Blok/kat

No

Arsa Payı

Niteliği

Alanı M² (Brüt)

Muh. Bedeli

(KDV Hariç)

TL

Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Zemin Kat

4

305/20331

Dükkan

38,17

65.332- TL

1.959,96-TL

08/03/2017

10:00

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Zemin kat + 1.Kat

48

418/20331

Dubleks

Dükkan

199,33

189.801- TL

5.694,03-TL

08/03/2017

10:20

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal 2.Kat

60

280/20331

Mesken

140,15

141.309-TL

4.239,27-TL

08/03/2017

10:40

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal 4.Kat

64

280/20331

Mesken

140,15

143.809-TL

4.314,27-TL

08/03/2017

11:00

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

1

23125/108836

Asma Katlı Dükkan

202,86

312.801-TL

9.384,03-TL

08/03/2017

11:20

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

2

16400/108836

Asma Katlı Dükkan

172,32

239.762-TL

7.192,86-TL

08/03/2017

11:40

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

3

16467/108836

Asma Katlı Dükkan

173,13

240.808-TL

7.224,24-TL

09/03/2017

10:00

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

4

16500/108836

Asma Katlı Dükkan

173,58

241.356-TL

7.240,68-TL

09/03/2017

10:20

Fatih Mah

838 ada 4 parsel

Zemin kat + 1.Kat

5

16502/108836

Asma Katlı Dükkan

173,59

241.378-TL

7.241,34-TL

09/03/2017

10:40

Beyoğlu Mah.

515 ada 1 parsel

Normal 2.Kat

D14

75/5920

Mesken

140,00

120.628-TL

3.618,84-TL

09/03/2017

11:00

Beyoğlu Mah.

515 ada 1 parsel

Normal 5.Kat

D26

75/5920

Mesken

140,00

120.628-TL

3.618,84-TL

09/03/2017

11:20

Beyoğlu Mah.

515 ada 1 parsel

Zemin Kat

G-1

50/5920

İşyeri

38,00

41.919-TL

1.257,57-TL

09/03/2017

11:40

 

03-) Satış İhalesine katılacak olanlar için;

A- Gerçek kişi olması halinde;

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Noter tasdikli imza beyannamesi,

c. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

d. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B- Tüzel kişi olması halinde;

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

e. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C- Vekaleten ihaleye katılma halinde,

İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. İhaleye yeterli talipli bulunmadığı durumda, taliplilerin tekliflerinin uygun görülmediği durumlarda Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını (şartnamesini) satın alması şarttır.

Taliplilere ilanen duyurulur.

1348/1-1