14 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29979

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Başkale Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden ADANA:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

Finansbank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İlham Vakfı

VAKFEDENLER: Yusuf Öztürk, Ahmet İnalkaç, Mustafa İnalkaç

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/01/2017 tarihinde kesinleşen E:2016/283, K:2016/424 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurt dışında ilmi kültürün yayılmasını sağlamak ve teşvik etmek, eğitim ve öğrenim seviyesini yükseltmek eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için her seviyede eğitim ve öğretim kurumları kurmak, işletmek, işlettirmek, sosyal kültürel ve yardımlaşma faaliyetlerinde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (Yetmiş Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Yusuf Öztürk, Ahmet İnalkaç, Mustafa İnalkaç

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1322/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 25/11/2016 tarihli, 2016/1936 sayılı yazısına istinaden. Abdulrazzak FAHAM isimli şahıs adına kayıtlı olarak 31/01/2014 tarihinde Taşucu Gümrük Müdürlüğünden 14330700T136 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 30/07/2014 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 2003 model, 423961 plakalı, Kia marka aracın, 155-30/11/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek, araçla yurda giriş yapan Abdulrazzak FAHAM isimli şahıs ile hak sahibi olmadığı halde aracı yurt içinde kullanan M. Ahmed Hassan KAFNİ isimli şahıslara 151-152-17/01/2017 sayı/tarihli ceza kararları tanzim edilmiş olup, Abdulrazzak FAHAM isimli şahsın mevcut yurt içi adresine tebligat çıkarılmış ise de yeterli olmadığından tebligat yazımız Müdürlüğümüze iade edildiği, M. Ahmed Hassan KAFNİ isimli şahsın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 17/01/2017 tarihli, 17CK160100151-152 sayılı ceza kararı muhteviyatı toplam 1.938,00-TL para cezalarının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan 2003 model, 423961 plakalı, Kia marka aracın. Gümrük Yönetmeliğinin 79/2. maddesi gereğince 28/02/2017 tarihinden önce teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1214/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Gebze İkinci 01.04.2017 tarihinde, İzmir Birinci Noterliği 12.04.2017, Beyoğlu Otuzsekizinci Noterliği 14.04.2017, Beyoğlu Üçüncü Noterliği 15.04.2017 ve İstanbul Onyedinci Noterliği 24.04.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

BEYOĞLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

2.987.785,93 TL

2

BEYOĞLU OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.713.792,31 TL

3

GEBZE İKİNCİ NOTERLİĞİ

810.548.91 TL

4

İSTANBUL ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ

2.304.848,59 TL

5

İZMİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ

692.568,22 TL

1344/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Çanakkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 06/02/2015 tarihinde 2015/1645 İhale Kayıt No ile yapılan "Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Hizmeti Alımı" ihalesi kapsamında;

KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe-Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 879925, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./538 045 5013’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı Kayı Holding Anonim Şirketi (Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe - Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 380127, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./014 014 3537)'ne ve yine KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketinin, %50 den fazla hissesine sahip olduğu KAYI Benefit Healthcare Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 inci ve 58 inci maddeleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince ve 27/02/2016 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdare Mahkemesinin 16.12.2016 tarihli ve E: 2016/5302 - K: 2016/5653 sayılı: "...dava konusu işlemin iptaline..." yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 07/02/2017 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

1341/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_17.jpg


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İdarenin;

Adı                             :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                        :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No:166, 06520 Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası      :  0 312 - 295 51 10

Faks Numarası           :  0 312 - 295 50 05

Yarışma Konusu        :  Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması

Yarışma Yeri             :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete

20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 2. maddesinin (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2 - Yarışma Bilgileri

f) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 14/03/2017 tarihi saat 12:00’ye kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’de başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

g) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 20/03/2017 tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.

1374/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Doçent kadrosu için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlığa veya Müdürlüğe teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yrd. Doç.

1

 

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

Yrd. Doç.

1

Verimlilik ve işgücü konusunda çalışmaları olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

Yrd. Doç.

1

Sürdürülebilir büyüme - çevre ekonomisi konularında çalışması olmak.

1325/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince profesör adaylarının yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Duyurulur.

1186/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent/doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

Yabancı Dil Sınavı ile igili bilgiler Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren otuz gün (30) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel           : 0 212 395 36 00

Faks        : 0 212 395 36 92

E-Posta   : mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim

İngilizce

Öğretmenliği

Yardımcı Doçent/

Doçent

1

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, dil bilimi veya ilgili alanlarda yapmış̧ olmak. Dilbilimi ve ölçme değerlendirme alanına hakim olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” modelini uygulamaya yetkin olmak. “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

1357/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik -Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Fen - Edebiyat Fakültesi

Tarih

1

Yeniçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

1

Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarım, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

Gıda/Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Prof. ,Doç., Yrd. Doç.

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

1

Radyoterapi, Nükleer Fizik

Yardımcı Doçent

1356/1-1


Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA

PLAKASI

SASE NO

MARKASI

MODELİ

S. AD

S. SOYAD

S PAS NO

GİR TAR.

SON ÇIK TAR.

CEZA KARAR NUMARISI

CEZA MİKTARI

1

Y5927AC

WAUZZZ8E52A289923

AUDI

2002

ILIYAN

DIMITROV

383315942

29.11.2015

07.05.2016

17CK22130069

8.194,85 TL

2

KH1444BA

WBAHB51040BD01075

BMW

1990

MARTIN NEDELCHEV

DELEV

383719662

07.12.2015

05.06.2016

17CK22130088

4.046,33 TL

3

1JER815

VF37EWJYF33146747

PEVGEOT (FRANSA)

2000

ANN

MEULEMAN

5919274 07204

08.09.2015

17.06.2016

17CK22130016

5.190,07 TL

4

Y7246AC

WAUZZZ8E83A298715

AUDI

2003

MEHMET

ENC

U06157814

14.04.2016

13.07.2016

17CK22130021

11.874,00 TL

5

B4458HK

VF39D4HXB92085922

PEVGEOT (FRANSA)

2002

OLEH

SANDULEAC

14791884

02.06.2016

31.08.2016

16CK2213002172

2.977,09 TL

6

P4101BT

WVWZZZ3BZWP288123

VOLSKWAGEN

1998

ION

POŞMOGU

87056513

14.04.2016

13.07.2016

16CK2213002151

4.588,50 TL

7

PB3639PP

WMWRC31090TB86926

BILINMEYEN MARKA

2003

NADKA

YANEVA

383824677

20.02.2016

18.08.2016

16CK2213002123

2.557,68 TL

8

H1868BA

VF38ERHZE80828493

PEUGEOT (ARGENTINIEN)

1999

ASEN

ASENOV

383753889

09.12.2015

07.06.2016

17CK22130083

4.916,91 TL

9

A6465MM

JHMEG53800S102626

HONDA

1993

ILIYA

MIHAYLOV

384045374

11.05.2016

09.08.2016

16CK2213002143

2.205,25 TL

10

EB6601AP

JHMEG43500S212749

HONDA

1994

FATME

MEHMED

383751385

20.12.2015

18.06.2016

17CK2213006

4.046,33 TL

11

H9858BB

JHMEE93800S301202

HONDA

1992

HRISTO

MANOLOV

383735402

20.12.2015

18.06.2016

17CK221300178

2.205,25 TL

12

BP4896BH

JHMEJ93300S008916

HONDA

1996

FATME

NADAR

381828515

13.02.2016

13.05.2016

17CK221300179

2.425,78 TL

13

T6743KT

KNEUP751326318415

KIA

2002

GALINA

YOSIFOVA

382562949

14.04.2016

13.07.2016

17CK22130085

5.463,23 TL

14

EB8325BA

KNEFC524135237578

KIA

2002

KRASIMIR

STOYCHEV

382038041

01.04.2016

30.06.2016

17CK22130033

5.463,23 TL

15

CB2326AX

KNEJC521535032097

KIA

2002

TASHKO

NOTEV

383722285

17.11.2015

16.05.2016

17CK22130091

5.463,23 TL

16

H2031BP

KMHVF31NPSU057652

HYUNDAI

1995

HAKIM

RAFI

382667678

08.04.2016

07.07.2016

17CK22130086

3.277,94 TL

17

BP9546BK

KMHDN41VP5U018405

HYUNDAI

2004

KIRIL

KIRILOV

383721755

02.12.2015

31.05.2016

17CK22130084

6.555,88 TL

18

BT4192BT

KMHJG21RPVU041417

HYUNDAI

1997

YUNZILE

HASAN

383695010

11.11.2015

10.05.2016

16CK2213002087

1.996,41 TL

19

PP0768BC

SARRFMWXNAD069181

ROVER

1997

GYULGYUN

SHAHIN

382512564

06.12.2015

04.06.2016

17CK22130072

2.942,78 TL

20

PP9131BA

ZAR93700005138938

ALFA ROMEO

2004

MILEN

ASENOV

383787924

08.02.2016

06.08.2016

17CK22130071

6.009,55 TL

21

T6261TH

ZAR93200001286384

ALFA ROMEO

2002

KESHIF

KESHIFOV

383751710

21.12.2015

19.06.2016

17CK22130070

5.463,23 TL

22

PP1140BC

1J8GWE82X2Y128694

CHRYSLER

2002

NEDELCHO

NENKOV

382512699

29.12.2015

27.06.2016

16CK2213002124

6.269,29 TL

23

H0871BP

KL1LA69LJ7B024199

CHEVROLET(AMERIKA)

2008

NURAL

SADULA

383538230

23.03.2016

21.06.2016

16CK2213002115

4.803,58 TL

24

H2339BP

VF32ARHYF41369760

PEVGEOT (FRANSA)

2001

GYOKHAN

MEHMEDOV

383994045

04.05.2016

02.08.2016

17CK2213009

8.194,85 TL

25

CH2116AP

VF1LMR20A34351453

RENAULT (FRANSA)

2005

KAMELIA

GEORGIEVA

383939395

23.05.2016

21.08.2016

16CK2213002154

5.954,18 TL

26

H3856BM

WDB2030161A101311

RENAULT (FRANSA)

2001

ALTANAY

SYULEYMANOV

381690801

16.05.2016

14.08.2016

16CK2213002167

2.646,30 TL

27

P3701AP

VF1LM1R0H38593274

RENAULT (FRANSA)

2007

NIKOLAY

NIKOLOV

383271028

16.02.2016

14.08.2016

17CK2213008

8.194,85 TL

28

PP3234BC

VF1K56LJC16168933

RENAULT (FRANSA)

1997

STEFAN

GRIGOROV

384033510

14.05.2016

12.08.2016

17CK2213007

4.370,58 TL

29

C0529HC

VF1LM1B0H29566020

RENAULT (FRANSA)

2003

DIMITRINKA

ENCHEVA

382963294

19.04.2016

18.07.2016

16CK22130092

6.009,55 TL

30

CH1546AP

VF1BM0C0H28240152

RENAULT (FRANSA)

2003

ZHELYAZKO

ZHELYAZKOV

383939000

14.04.2016

13.07.2016

17CK22130090

6.009,55 TL

31

P4105BK

VF1LM1B0H31514135

RENAULT (FRANSA)

2004

GEORGI

GEORGIEV

382662368

16.03.2016

14.06.2016

17CK22130045

4.015,96 TL

32

CH0633AP

VF1BM0J0H29361085

RENAULT (FRANSA)

2003

IVANINA

HRISTOVA

381331522

16.03.2016

14.06.2016

17CK22130089

6.009,55 TL

33

CH6304KA

VF1BM0C0H27942628

RENAULT (FRANSA)

2003

MARTIN

ATANASOV

381609756

13.02.2016

13.05.2016

17CK22130087

6.009,55 TL

34

CH0273AP

VF1BM0C0H27622131

RENAULT (FRANSA)

2002

HRISTO

DONCHEV

381832052

11.02.2016

11.05.2016

16CK2213002104

2.883,70 TL

35

H9723BH

ZFA15900007388558

FIAT (ITALYA)

1993

VLADISLAV

PETROV

383795800

12.02.2016

10.08.2016

17CK22130082

2.574,94 TL

36

864H892

VSEETV02V01106693

SUZUKI

1996

AHMED

ISMAILOV

383713643

22.01.2016

20.07.2016

16CK2213002140

2.168,47 TL

37

CB9115BK

JMB0NK9403J001236

MITSUBISHI

2002

KRASIMIR

KOSTOV

380871505

28.04.2016

27.07.2016

16CK2213002159

6.384 TL

38

CB5394BK

MMBJNK7402D002576

MITSUBISHI

2001

MARGARITKA

KOCHEVA

384050138

17.04.2016

16.07.2016

17CK22130032

4.046,33 TL

39

PA5537BT

JMB0NK940YP005291

MITSUBISHI

2000

MITKO

STOEV

383944697

09.04.2016

08.07.2016

17CK22130093

3.678,48 TL

40

PB6029CB

MMBJNK7401D019188

MITSUBISHI

2000

OGNYAN

OGNYANOV

381501490

06.11.2015

04.05.2016

17CK22130026

3.678,48 TL

41

T8811XT

JTMBA31V706054765

TOYOTA

2007

YOSKAN

HAKAEV

382451142

16.02.2016

16.05.2016

16CK2213002109

13.089,96 TL

42

PB7561CA

JMZGF12T201458358

MAZDA

2001

SIMEON

STEFANOV

383944059

30.03.2016

28.06.2016

17CK22130027

5.463,23 TL

43

PB6986CA

JMZGF14R201473184

MAZDA

2002

ATANAS

ATANASOV

382454193

19.03.2016

17.06.2016

16CK2213002127

7.228,73 TL

44

M3183BM

JMZGF14R201465858

MAZDA

2002

HRISTO

PETKOV

382520511

19.03.2016

17.06.2016

17CK22130081

6.009,55 TL

45

CB6416BB

JMZGF14R201417543

MAZDA

2000

DIMITAR

DIMITROV

383942020

18.03.2016

16.06.2016

16CK2213002128

6.184,58 TL

46

CB0277AX

JMZGF14R201429063

MAZDA

2000

SIYKA

ANGELOVA

383694681

08.11.2015

07.05.2016

17CK22130013

4.916,91 TL

47

CB8765AT

JMZCP19R231319865

MAZDA

2002

KAMELIA

STEFANOVA

383644185

05.11.2015

03.05.2016

17CK221300

2.802,09 TL

48

A5334MT

WVWZZZ1KZ4W153876

POLONEZ

2004

NIKOLAY

VELKOV

381653541

08.05.2016

06.08.2016

16CK2213002168

8.379 TL

49

EB8896BA

WVWZZZ3BZWP289118

VOLSKWAGEN

1998

MLADEN

YORDANOV

381661419

06.05.2016

04.08.2016

17CK22130077

5.463,23 TL

50

H2366BP

WVWZZZ1JZ1W090822

VOLSKWAGEN

2000

ZEVDZHET

HASANOV

383399617

28.04.2016

27.07.2016

16CK2213002166

4.588,50 TL

51

BT4082KB

WVWZZZ3BZXP147301

VOLSKWAGEN

1998

MEHMED

KURDOV

383929106

27.01.2016

25.07.2016

16CK2213002163

3.011,97 TL

52

BT3861KB

WVWZZZ3BZWP020392

VOLSKWAGEN

1997

ILIYAN

PETROV

382500058

19.01.2016

17.07.2016

16CK2213002114

4.002,98 TL

53

PP1233BC

WVWZZZ6NZ1Y184821

VOLSKWAGEN

2002

NASUF

NASUF

383762779

07.01.2016

05.07.2016

16CK2213002142

2.112,87 TL

54

H2474BP

WVWZZZ3BZXP077828

VOLSKWAGEN

1998

MILKA

KANEVA

383785481

03.05.2016

29.06.2016

17CK22130029

4.370,58 TL

55

PP2722AX

WVWZZZ3BZ2E264589

VOLSKWAGEN

2001

SEVIE

APTULA

383653407

23.03.2016

21.06.2016

16CK2213002156

3895,48 TL

56

BT2967KB

WVWZZZ1JZXD008150

VOLSKWAGEN

1998

SEFEDIN

SHILAKOV

383745684

10.12.2015

08.06.2016

16CK2213002141

2.168,47 TL

57

X4732KA

WVWZZZ1HZPW751604

VOLSKWAGEN

1993

DRAGOMIR

DIMITROV

383468787

08.11.2015

06.05.2016

17CK22130075

3.277,94 TL

58

H7105BA

WVWZZZ6NZYY508953

VOLSKWAGEN

1999

EMIL

ANGELOV

383210162

07.11.2015

05.05.2016

17CK22130031

4.370,58 TL

59

P5514BT

WF0NXXGCDN4R23518

FORD (DEUTSCHLAND)

2004

ATANAS

MARKOV

381829779

12.05.2016

10.08.2016

17CK22130023

4.851,55 TL

60

PP3056BC

WF0HXXWPJH8R13578

FORD (DEUTSCHLAND)

2008

SULTANA

DEMIROVA

381540864

04.05.2016

02.08.2016

17CK22130011

9.833,81 TL

61

P6848BK

WF0WXXGCDW7U83166

FORD (DEUTSCHLAND)

2007

HYUSMEN

HYUSMENOV

383762919

23.12.2015

21.06.2016

17CK22130080

8.194,85 TL

62

T4759TH

WF0AXXGBBASD25305

FORD (DEUTSCHLAND)

1995

HRISTO

ANGELOV

383753888

09.12.2015

07.06.2016

17CK22130074

3.824,26 TL

63

T3122TH

WF0HXXWPJH4L88800

FORD (DEUTSCHLAND)

2004

SERGEY

IVANOV

383695335

17.11.2015

16.05.2016

17CK22130073

6.555,88 TL

64

PP0230BC

WF0NXXGBBNXE44456

FORD (DEUTSCHLAND)

1999

SUZAN

OSMAN

383399022

12.11.2015

11.05.2016

17CK22130028

4.370,58 TL

65

CO5883AT

WF04XXGBB42S28121

FORD (DEUTSCHLAND)

2002

SHUKRI

AZIZOV

381942138

08.11.2015

02.05.2016

17CK22130076

4.916,91 TL

66

BT4065KB

WAUZZZ4BZWN055370

AUDI

1997

ANATOLI

TODOROV

383294346

27.01.2016

25.07.2016

16CK2213002148

4.658,51 TL

67

H3796BM

WAUZZZ4BZWN108622

AUDI

1998

MARIYAN

HRISTOV

383945895

22.04.2016

21.07.2016

17CK22130015

5.386,50 TL

68

H2152BP

WAUZZZ8E12A148220

AUDI

2001

NAYDEN

DIMITROV

382349227

18.04.2016

17.07.2016

17CK221300107

6.282,71 TL

69

BT3689KB

WAUZZZ8DZVA270541

AUDI

1997

KRASIMIR

IVANOV

381582290

19.01.2016

17.07.2016

17CK22130068

4.916,91 TL

70

CO6870AT

WAUZZZ8EX2A083528

AUDI

2001

GEORGI

GEORGIEV

382607790

29.03.2016

27.06.2016

16CK2213002130

6.184,58 TL

71

PP0830BC

WAUZZZ8DZTA238324

AUDI

1996

SHERIFE

ABTULOVA

381889510

28.12.2015

26.06.2016

17CK22130010

4.097,42 TL

72

B2496KB

WAUZZZ8LZWA128712

AUDI

1998

DZHENGIS

AHMED

383853799

22.03.2016

20.06.2016

16CK2213002162

3.092,29 TL

73

CT2783BC

WAUZZZ8LZYA111407

AUDI

2000

MILYO

SHANOV

383942255

22.03.2016

20.06.2016

16CK2213002164

3.614,36 TL

74

PP2263BC

WAUZZZ8DZYA208252

AUDI

2000

SAMET

ALIOSMAN

383825284

14.03.2016

12.06.2016

16CK2213002126

5.421,55 TL

75

X8122KA

WAUZZZ4BZYN048329

AUDI

2000

KRASIMIR

GOSPODINOV

383754979

04.05.2016

03.06.2016

17CK22130017

6.384,00 TL

76

H3523BM

WAUZZZ8H33K029557

AUDI

2003

ERDIN

SYULEYMAN

383694821

10.11.2015

09.05.2016

16CK2213002091

4.002,98 TL

77

H2650BP

W0L0TGF35X2138805

OPEL

1999

ALI

HALIM

383319714

01.06.2016

30.08.2016

17CK22130030

3.824,26 TL

78

H2458BP

W0L0AHM758G182445

OPEL

2008

ASEN

MINCHEV

382911507

30.04.2016

29.07.2016

16CK2213002181

5.954,18 TL

79

H9576BH

W0L0TGF69X5140077

OPEL

1999

SABIT

SABIT

382459883

14.01.2016

12.07.2016

17CK221300177

2.977,09 TL

80

H3715AK

W0L000058T5011458

OPEL

1996

BEDIHA

SABIT

382459888

14.01.2016

11.07.2016

17CK221300176

2.646,30 TL

81

T7122TH

W0L000031V7117552

OPEL

1997

BOYAN

METODIEV

383854814

10.03.2016

08.06.2016

17CK22130040

3.092,29 TL

82

BT2329KB

W0L0TGF48Y6151415

OPEL

2001

RALCHO

MARINOV

383704820

25.11.2015

24.05.2016

17CK221300175

3.307,88 TL

83

H8909BH

WBAAS72080FY69248

BMW ALPINA

2003

FEIM

FEIMOV

383695013

16.11.2015

15.05.2016

17CK22130052

8.005,96 TL

84

PP3572BC

WBAKM21080C329273

BMW

2009

SEZGIN

SABRI

384034102

01.06.2016

30.08.2016

16CK2213002158

35.622,00 TL

85

H0748BP

WBAVC32060VA30506

BMW

2005

YANI

GEORGIEV

383825805

03.03.2016

28.08.2016

17CK221300174

9.177,00 TL

86

H3877BH

WBACB11050FC07671

BMW

1991

NASAF

HYUSMENOV

381945539

27.05.2016

25.08.2016

16CK2213002171

4.389 TL

87

H2687BH

WBAAC11040AB23522

BMW

1989

HYUSEIN

HYUSEIN

382458388

17.05.2016

15.08.2016

17CK221300143

2.985,37 TL

88

H2471BP

WBACG21020AW05471

BMW

1998

RUZHDI

NURI

384045740

16.05.2016