14 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29979

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 15.000 M³ KONKASÖR BALASTININ SÖKE’DE BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Boğaz Mahallesi / RİZE


DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


KONVEYÖR ZİNCİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ VE KARTAL TIP MERKEZİ İÇİN KAFETERYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 8 KALEM DİL ÖZEL SELETİ, DİL ÖKÇE TAKOZU VE KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Sümer Holding A.Ş.’ye ait, Atatürk Bulvarı No:70 Kızılay/Ankara adresindeki “Depolu Mağaza” ile Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi, 1152 ada, 1 no.lu parseldeki 8.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki varlıkların özelleştirilebilmesi için 23/01/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 14/02/2017 olarak ilan edilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 08/08/2016 tarih ve 2016/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve stratejileri belirlenen Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar-İmar Mahallesi 112548/2, 112550/1, 118860/12-13, 112541/2-3-7, 112535/3, 112864/1, 112531/8, 113135/9 ile Ballıkpınar Mahallesi 113159/12, 113168/3, 113177/9 no.lu ada/parsellerdeki taşınmazların özelleştirilebilmesi için 23/01/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme tarihi 21/02/2017 olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu taşınmazların ihalesine son teklif verme tarihi 07/03/2017 Salı günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak yeniden belirlenmiş olan son teklif verme tarihi olan 07/03/2017 Salı günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 80 00 / 8457-8437 Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr

1372/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 15.000 M³ KONKASÖR BALASTININ SÖKE’DE BULUNAN FİGÜRE SAHASINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/53094

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                            :  https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler

2 - İhale konusu malın

    adı ve miktarı                         :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bakım Çalışmaları İçin 15.000 m³ Konkasör Balastının Söke’de Bulunan Figüre Sahasında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07.03.2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1168/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çaykur Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Boğaz Mahallesi / RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.740.00 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğümüzden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28 Şubat 2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Müdürlüğümüz adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’ de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadırlar.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’ oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale, Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

1170/1-1


DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

KURUL KARARI

Karar No: 6910             Karar Tarihi: 09/02/2017

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Hakkâri, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için “Hakkâri, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” yapılmasına ve aşağıda yer alan ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlamasına,

karar verilmiştir.

 

İHALE İLANI

1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli ve 6910 sayılı Kararı uyarınca; Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve açık eksiltme şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir.

2 - İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) iletim hattını gaz arzına hazır hale getirmesinden itibaren;

a) Hakkari ve Şırnak şehirlerinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirmek sureti ile yatırıma fiili olarak başlayacak,

b) Hakkari ve Şırnak şehirlerinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim alanının dağıtım şebekesini işletmeye almak suretiyle gaz sunumuna başlayacak,

c) Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi şehirlerinde en geç sekiz (8) yıl içinde ihale tarihindeki uygulama imar planı kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecektir.

3 - Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır.

4 - İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı yöntemi ile belirlenecektir.

5 - Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir.

6 - Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 27/02/2017 günü saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl - Ankara” adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için başvuruda bulunamaz.

7 - Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş dosya/dosyalar halinde verilecektir.

a) Şirket ile ilgili;

(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri,

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti,

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti,

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri,

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri,

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair beyanname,

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir.

b) Şirketin mali durumu ile ilgili;

(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

(2) Yatırım finansmanının şirketin öz kaynakları ile karşılanıp karşılanamayacağı, öz kaynaklarla karşılanamayacak ise yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler,

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili;

(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,

(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

(3) Doğal gaz dağıtım veya iletim şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım veya iletim şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

verilecektir.

Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir.

8 - Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar 15/02/2017 günü mesai saati bitimine kadar yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından cevaplanacak ve Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

9 - Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate alınacaktır.

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu;

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet mektupları,

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi,

esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet edilecektir.

10 - Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen geçici teminatın tutarı 500.000.- (Beşyüzbin) Türk Lirası ve kesin teminat tutarı 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirasıdır.

11 - Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz ettikleri belgeler iade edilmez.

12 - Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

Ek: Yeterlilik Başvuru Dilekçesi

                                                                                                                                Ek

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarihli ve ..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini beyan ve kabul ederiz.

Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz ederiz.

 

 

                                                                                         Tarih: ….../….../..........

 

 

                                                                                                 Şirket kaşesi

 

 

                                                                            Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları

                                                                                                      Adres

 

 

 

Ekler: İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1368/1/1-1


DOĞAL GAZ DAĞITIM LİSANSI İHALESİ YAPILACAKTIR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6911             Karar Tarihi: 09/02/2017

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Artvin şehrinden oluşan dağıtım bölgesi için “Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” yapılmasına ve aşağıda yer alan ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlamasına,

karar vermiştir.

 

İHALE İLANI

 

1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2017 tarihli ve 6911 sayılı Kararı uyarınca; Artvin şehrinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı İhalesi” Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve açık eksiltme şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir.

2 - İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) iletim hattını gaz arzına hazır hale getirmesinden itibaren;

a) Artvin şehrinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirmek sureti ile yatırıma fiili olarak başlayacak,

b) Artvin şehrinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim alanının dağıtım şebekesini işletmeye almak suretiyle gaz sunumuna başlayacak,

c) Artvin şehrinde en geç sekiz (8) yıl içinde ihale tarihindeki uygulama imar planı kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecektir.

3 - Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır.

4 - İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı yöntemi ile belirlenecektir.

5 - Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir.

6 - Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 27/02/2017 günü saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl–Ankara” adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için başvuruda bulunamaz.

7 - Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş dosya/dosyalar halinde verilecektir.

a) Şirket ile ilgili;

(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri,

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti,

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti,

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri,

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri,

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair beyanname,

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir.

b) Şirketin mali durumu ile ilgili;

(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

(2) Yatırım finansmanının şirketin öz kaynakları ile karşılanıp karşılanamayacağı, öz kaynaklarla karşılanamayacak ise yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler,

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili;

(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,

(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

(3) Doğal gaz dağıtım veya iletim şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım veya iletim şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

verilecektir.

Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir.

8 - Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar 15/02/2017 günü mesai saati bitimine kadar yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından cevaplanacak ve Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

9 - Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate alınacaktır.

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu;

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet mektupları,

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi,

esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet edilecektir.

10 - Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen geçici teminatın tutarı 500.000.- (Beşyüzbin) Türk Lirası ve kesin teminat tutarı 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirasıdır.

11 - Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz ettikleri belgeler iade edilmez.

12 - Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

Ek: Yeterlilik Başvuru Dilekçesi

                                                                                                                                Ek

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarihli ve ..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini beyan ve kabul ederiz.

Artvin Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz ederiz.

 

 

 

                                                                                         Tarih: ….../….../..........

 

 

                                                                                                 Şirket kaşesi

 

 

                                                                            Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları

                                                                                                      Adres

 

 

Ekler: İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1368/2/1-1


KONVEYÖR ZİNCİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: 14x50 KONVEYÖR ZİNCİRİ (15 BAKLALI) alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/59557

Dosya no                                   :  1722010

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel     : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks  : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  14x50 konveyör zinciri: 32.000 adet

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  27/02/2017 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak malzeme için toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 27/02/2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1312/1-1


TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ VE KARTAL TIP MERKEZİ İÇİN KAFETERYA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi ve Kartal Tıp Merkezi için kafeterya hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri yıllık toplam hizmet bedelinin en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 08.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.03.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

1369/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 8 KALEM DİL ÖZEL SELETİ, DİL ÖKÇE TAKOZU VE KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2017/55825

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  8 KALEM DİL ÖZEL SELETİ, DİL ÖKÇE TAKOZU VE KAYMA YATAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 07.03.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1358/1-1


HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, YENİYURT VE YEŞİLKÖY MAHALLELERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdare ile ilgili bilgiler

a) Adresi                                 :  TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 10   Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks No            :  0312 207 22 38 - 0312 207 22 41 Faks 0312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi      :  ogunes@tp.gov.tr; hkarakoc@tp.gov.tr,

2 - İhale Konusu                     :  Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait; Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeniyurt Mahallesi 2400, 382, 383, 1296, 400, 413, 415, 419, 1332, 424, 1199, 425, 1166, 427, 1197, 429, 1163, 435, 1158, 436, 1340, 441, 1344, 442, 1346, 446, 1352, 448, 1146, 450, 1355, 453, 1140, 479, 1179, 611, 612, 1151, 614 ve 1193 ile Yeşilköy Mahallesi 5 ve 1215 no’lu parseller üzerinde bulunan narenciye ve meyve bahçeleri ile tarım arazilerinin “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları dâhilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık Usulü” ile kiralama ihalesinin yapılmasıdır.

3 - İhale İle İlgili Bilgiler

a) Yapılacağı Yer                    :  Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay

b) Teklif Teslim Tarih/Saati    :  28/02/2017 Salı günü saat 10.00

c) İhalenin Tarih ve Saati        :  28/02/2017 Salı günü saat 10.00

4 - İhaleye Katılma Şartları

a) Şartname satın alma            :  Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce hazırlanan kiralama ile ilgili şartnameyi Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay adresinden 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığı satın almaları gerekir. Şartname satışı 21.02.2017 tarihinden itibaren mesai saatleri içinde yapılacaktır.

b) Geçici Teminat                   :  Aşağıda belirtilen geçici teminatın İdare hesabına (TPAO Genel Müdürlüğü Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR970001500158007290224965 nolu hesabına) yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz edilmesi gerekir.

c) İstenen Belgeler                  :  İdari Şartnamede belirtilen belgelerin; 28.02.2017 Salı günü saat 10.00’a kadar Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay adresine kapalı bir zarf içinde elden teslim edilmesi gerekmektedir.

d) İhale Konusu

Taşınmazların Görülmesi        :  İhaleye konu taşınmazlar 21.02.2017 ve 27.02.2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde refakatçi eşliğinde görülebilir.

5 - İhaleye ait bilgiler              :  İhale ile ilgili şartname Botaş Dörtyol İşletme Müdürlüğü Dörtyol / Hatay adresinden ve ihale ilan metni www.tp.gov.tr web adresinden incelenebilir.

6 - İhaleye İştirak                    :  İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.

7 - TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ortaklığımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.

8 - KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

Mah-Köy

Parsel No

Müştemilatlar

Toplam Ağaç (adet)

Tarım Arazisi (Dönüm)

1

Yeniyurt

2400

Mandalina (4549 adet)

7840

2230

Portakal (136 adet)

Zeytin (2084 adet)

Greyfurt (51 adet)

Limon (6 adet)

Dut (21 adet)

Elma (4 adet)

Nar (40 adet)

Okaliptus (888)

Söğüt (60 adet)

Yenidünya (1 adet)

2

Yeniyurt

382+383+1296

Mandalina (542 adet)

542

0

3

Yeniyurt

400

Mandalina (318 adet)

442

0

Portakal (80 adet)

Zeytin (22 adet)

Ceviz (1 adet)

Nar (21 adet)

4

Yeniyurt

413

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9

5

Yeniyurt

415

Mandalina (290 adet)

290

0

6

Yeniyurt

419+1332

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.6

7

Yeniyurt

424+1199

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9

8

Yeniyurt

425+1166

Ağaç bulunmamaktadır.

0

10

9

Yeniyurt

427+1197

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.5

10

Yeniyurt

429+1163

Mandalina (328 adet)

328

0

11

Yeniyurt

435+1158

Mandalina (295 adet)

303

0

Zeytin (8 adet)

12

Yeniyurt

436+1340

Ağaç bulunmamaktadır.

0

8.5

13

Yeniyurt

441+1344

Zeytin ( 95 adet)

95

6

14

Yeniyurt

442+1346

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.5

15

Yeniyurt

446+1352

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9

16

Yeniyurt

448+1146

Zeytin ( 300 adet)

302

3.75

Dut (2 adet)

17

Yeniyurt

450+1355

Ağaç bulunmamaktadır.

0

8.7

18

Yeniyurt

453+1140

Ağaç bulunmamaktadır.

0

9.8

19

Yeniyurt

479+1179

Mandalina (270 adet)

270

0

20

Yeniyurt

611

Ağaç bulunmamaktadır.

0

11.6

21

Yeniyurt

612+1151

Ağaç bulunmamaktadır.

0

7.8

22

Yeniyurt

614+1193

Ağaç bulunmamaktadır.

0

11.2

23

Yeşilköy

5

Ağaç bulunmamaktadır.

0

19

24

Yeşilköy

1215

Mandalina (703 adet)

704

0

Zeytin (1 adet)

1326/1-1