13 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29978

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BORU TEMİZLEME VE BORU DEĞİŞİM HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


OG GÜÇ KONDANSATÖRÜ VE AG KONDANSATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Pazarköy Rize


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Of/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hopa/ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Fındıklı/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Arhavi/ARTVİN


FİBER OPTİK KABLOLARDAKİ LİFLER KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE PANEL ÇATI ÖRTÜSÜ YÜKLENİCİ TARAFINDAN SÖKÜMÜ YAPILARAK SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BORU TEMİZLEME VE BORU DEĞİŞİM HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Buharlaştırıcı ve Isıtıcı Aparatlarında Su Jeti ile Boru Temizleme ve Boru Değişim Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/58622

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. Km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikasında bulunan Buharlaştırıcı ve Isıtıcı Aparatlarında 52.504 Adet Borunun Su Jeti ile Temizlemesi ve 2600 Adet Muhtelif Boru Değişim Hizmeti yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 75 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  24/02/2017 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1283/1-1


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif kaynak işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*              :  2017/50321

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Caddesi   Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0 356 275 35 30 Pbx. - 0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız muhtelif kaynak işleri

                                                  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

b) Yarihi ve saati                    :  23/02/2017 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1198/1-1


OG GÜÇ KONDANSATÖRÜ VE AG KONDANSATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  OG Güç Kondansatörü ve AG Kondansatörü 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/58899

Dosya no                                   :  1721009

1 - İDARENİN:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel     : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks  : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  OG Güç Kondansatörü ve AG Kondansatörü (16 Kalem)

b) Teslim yeri                            :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  21.02.2017 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 21.02.2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1311/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Pazarköy Rize

1 - Müdürlüğümüz tarafından 6.200.000 Kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Pazarköy Köyü - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2017 Cuma günü saat 14.00’e kadar Pazarköy Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Pazarköy adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadırlar.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Pazarköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen ve kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

870/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.100.000 - Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/02/2017 günü saat 14:00’e kadar Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon adresinde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

952/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hopa/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 25.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa/ARTVİN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.02.2017 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Hopa Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale 23.02.2017 tarihinde Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1053/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Fındıklı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 32.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sah. Mah. 53700 Fındıklı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2017 Cuma günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1026/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Arhavi/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.000.000.Kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20 artar-azalır Opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü/Arhavi

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23/02/2017 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Arhavi Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Arhavi adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Teklif mektupları aynı gün ve saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV Hariç %6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1052/1-1


FİBER OPTİK KABLOLARDAKİ LİFLER KİRAYA VERİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Teşekkülümüze ait muhtelif enerji iletim hatlarında bulunan fiber kablolardan, daha önce kiraya verilmiş olup kiralama süresi sona erecek olan fiber liflerin ve daha önce kiraya verilmemiş bazı hatlardaki fiber liflerin bir kısmının, telekomünikasyon altyapısı kurma ve işletme hakkına sahip işletmecilere dark (aydınlatılmamış) fiber olarak kiraya verilmesi işi Açık İhale (Kapalı Teklif + Açık Artırma) yöntemi ile ihale edilecektir.

Dosya Referansı                           :  İÇTM - 2017/6

1 - Teşekkülün

a) Adresi                                       :  TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 Balgat   Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  (312) 203 85 16 - 203 85 02

                                                         Fax: (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ----

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği ve miktarı                     :  E. İ. Hatlarında 3 ayrı güzergahta bulunan fiber optik kablolardaki 4 adet fiber lifin 15 yıllığına kiraya verilmesi.

                                                         - 1. Güzergah uzunluğu yaklaşık;    750.500 metre

                                                         - 2. Güzergah uzunluğu yaklaşık;    439.500 metre

                                                         - 3. Güzergah uzunluğu yaklaşık; 1.027.250 metre olmak üzere toplam link uzunluğu yaklaşık; 2.217.250 metre.

b) İşin güzergahı:

1. Güzergah:

Ankara II (Sincan) - Temelli, Temelli - ADA 1 DG, ADA 1 DG - Adapazarı, Adapazarı TM - Kocaeli (İzmit 380), Kocaeli (İzmit 380) - Köseköy, Köseköy - Karamürsel, Karamürsel - Orhangazi, Orhangazi - Gemlik, Gemlik - Bursa DG, Bursa DG - Otosansit, Otosansit -Kestel, Kestel - İnegöl, Kestel - Yenişehir, Otosansit - Bursa 3, Bursa 3 - Bursa 1 (Merinos), Bursa 1 - Bursa Sanayi, Bursa Sanayi - Görükle, ADA 1 DG - Paşaköy, Paşaköy - Zekeriyaköy, Zekeriyaköy - Alibeyköy Enerji İletim Hatlarından oluşmaktadır.

2. Güzergah:

Alibeyköy - Habipler, Habipler - Unimar DG, Unimar DG - Hamitabad DG, Hamitabad DGS - Bulgaristan (Sınır), Hamitabad DGS - Babaeski, Babaeski - Yunanistan (Sınır), Babaeski - Edirne 1 Enerji İletim Hatlarından oluşmaktadır.

3. Güzergah:

Gölbaşı - Kayaş, Kayaş - Kırıkkale DGKÇS, Kırıkkale DGKÇS - Bağlum, Kırıkkale DGKÇS - Kayabaşı, Kayabaşı - Samsun (OMW) DGKÇS, Kayabaşı - Reşadiye, Reşadiye - Altınordu, Altınordu - Ordu, Ordu - Giresun, Giresun - Tirebolu, Kayabaşı - Turhal, Turhal - Tokat, Tokat - Tokat OSB Enerji İletim Hatlarından oluşmaktadır.

c) İşin süresi                                 :  Sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılacağı tarihten itibaren 15 yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 A Blok Giriş Kat Sefer Kul Toplantı Salonu Balgat Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                          :  15/03/2017 Çarşamba günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında vermeleri gereklidir.

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Bu ihaleye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından telekomünikasyon altyapısı kurma ve işletme hakkı verilen (elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş) işletmeciler katılabilir. İsteklinin, elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmeci olup olmadığı BTK’nın internet sitesinden kontrol edilecektir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

4.2.3. İsteklinin;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu veya taahhüt altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları sunması yeterlidir. Bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan İstekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler; bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde; bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler, iki önceki yıla ait gelir tablosunun bu maddenin üçüncü fıkrasında istenilen yeterlik şartını sağlamaması halinde ise, iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir, bu takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin gelir tablolarının ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

Ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, İsteklinin teklif edeceği bedelin %15 inden, toplam satış geliri için ise, İsteklinin teklif edeceği bedelin %10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.

Sunulan gelir tablosunu gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin verilmesi yeterli olup, gelir tablosunu gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gerekmektedir.

Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro veya toplam satış geliri, gelirin elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır.) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık ÜFE (Tablo:2 genel satırındaki indeks) üzerinden, ihalenin ilk ilan veya davet tarihi (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan, bir önceki ayın indeksi esas alınır.) itibarıyla güncelleştirilir.

Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına (kira bedeline) göre belirlenecektir.

6 - İhale, tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 Kat: 15 Oda No: 15027 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve 600,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro TR880001500158007281639948 IBAN numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler, 15/03/2017 saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 12 Kat: 15 Oda No: 15053-B 06520 Balgat Çankaya-Ankara/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. En son ihale saatine kadar aynı adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini iş kalem/kalemleri için teklif birim fiyatı üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. İstekliler tamamen kendi tercihlerine göre, kiralama konusu güzergahlardan sadece birine, herhangi ikisine veya üçüne birden (1. Güzergah ve/veya 2. Güzergah ve/veya 3. Güzergah) teklif verebilirler. Ancak her güzergahın tamamı (her güzergahtaki 2 (iki) çift (4 adet) fiber lifin tamamı ) için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda, geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüzelli) takvim günü olmalıdır.

12 - Ortak Girişimler (İş ortaklığı veya Konsorsiyum) ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacaktır.

1317/1-1


ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE PANEL ÇATI ÖRTÜSÜ YÜKLENİCİ TARAFINDAN SÖKÜMÜ YAPILARAK SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

1 - İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesinde Pazar alanında bulunan Çelik Konstrüksiyon ve Panel Çatı Örtüsünün yüklenici tarafından sökümünün yapılarak 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

 

Mahalle

Yer

Malzeme

Miktar

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (%3) (TL)

İhale Türü

Hürriyet

Yıldırın Beyazıt Caddesi, Akgül Sokak ile Aygün Sokak Kesişimi

Çelik Konstrüksiyon

Yerinde Görülecek (Götürü Verilecek)

202.720,00 (KDV Dahil)

6.081,60

Kapalı

Hürriyet

Yıldırım Beyazıt Caddesi, Akgül Sokak ile Aygün Sokak Kesişimi

Panel Çatı Örtüsü

 

2 - Şartname 250,00 TL bedel karşılığında Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ. Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

4 - İhale 23.02.2017 tarihinde saat: 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 23.02.2017 tarihinde saat; 09:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

1212/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Ziraat Bankası Personeli Vakfından:

• Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mahallesi, Kastri Mevkiinde bulunan tapuda 788 ada,     1 parselde kayıtlı, 16.608/21.349 m2 alanlı denize sıfır kamp tesisi.

• Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1438 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı tam hisseli ve 4.006 m2 büyüklüğünde göl kenarı arsa.

• Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 1445 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 8.500 m2 alanlı göle yakın arsanın 2.914/8.500 hissesi.

Kapalı zarf teklif alma ve birden fazla teklif varsa, en yüksek kapalı teklif üzerinden teklif sahipleri arasında açık artırma veya pazarlık yoluyla ihale yapılmak suretiyle, peşin veya vadeli olarak satılacaktır.

İlk ihale 08.03.2017 günü saat 19:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır. İlk ihale ile ilgili teklifler ihale günü saat 15:00’e kadar Vakfımıza verilebilecektir. İlan edilen günde satılamayan taşınmazların satışına sürekli ihale usulü ile devam edilecek, her haftanın salı günü saat 17:00’ye kadar verilen teklifler, takip eden işgünü toplanacak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

1 - İhale, Vakfımız Genel Müdürlüğü (Sanayi Caddesi Çavuş Sokak Akgül İşhanı No: 3/9 Ulus/Ankara) adresinde yapılacaktır.

2 - Teklif mektupları, satış şartnamesinde belirtilen şartlara göre hazırlanıp teklif verme saatine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

3 - Birden fazla teklif alınması halinde açık artırma yapılacağından, teklif verenlerin ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

4 - Vakfımız 2886 ve 4734 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

5 - Satış işlemi, Vakfımız Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek şartname esaslarına göre yapılacak olup, ihaleye katılanlar şartnamedeki hususları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6 - Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0312 309 67 85 ve 0312 311 33 79 numaralı telefonlarından ve www.zbv.org.tr internet adresimizden edinilebilir.

1264/1-1