11 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29976

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Profesör kadrosuna ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör ve Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Aranan Şartlar;

• Lisans eğitimini Mimarlık alanında yapmış olmak, Doktora veya Doçentlik çalışmalarını Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalında yapmış olmak, Taşıyıcı Sistemler, Yapı, Yapısal Tasarım ve Teknoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Aranan Şartlar;

• Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Sanat ve /veya Tasarım Fakültelerinin ve İletişim Fakültelerinin Görsel İletişim Tasarımı bölümünden doçentlik unvanını almış olmaları gerekmektedir.

Adayların;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım, Doçent adaylar 4 takım)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof.

1

Lisans eğitimini Mimarlık alanında yapmış olmak, Doktora veya Doçentlik çalışmalarını Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalında yapmış olmak, Taşıyıcı Sistemler, Yapı, Yapısal Tasarım ve Teknoloji alanında uzmanlaşmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Doç.

1

Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Sanat ve /veya Tasarım Fakültelerinin ve İletişim Fakültelerinin Görsel İletişim Tasarımı bölümünden doçentlik unvanını almış olmaları gerekmektedir.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Bahar TURGUT

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel      : 0216 4524585-86/1158

Fax     : 0216 452 87 17

1280/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DÜZELTME İLANI

02.02.2017 tarih ve 29967 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu’nun 3/ç maddesi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tabloda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve daha üzeri puan almış olmak, olarak değiştirilmiştir.

1233/1/1-1

—————

AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

DÜZELTME İLANI

02.02.2017 tarih ve 29967 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu’nun 3/ç maddesi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tabloda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve daha üzeri puan almış olmak, olarak değiştirilmiştir.

1233/2/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL

MALİKİ

ENC. TARİH/SAYI

CEZA MİK. (TL)

ADRES

15964/8

Cevriye DOĞAN

19.01.2017/42

820,63 TL

Demetgül Mah. 413. Cad. No: 66/18 Yenimahalle/ANKARA

1224/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

7201 sayılı Yasanın 28. Maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli Abdurrahman ARSLAN hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat toplumsal olaylar nedeni ile yapılamaması nedeniyle 5 yıl süre ile Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararının uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Sor. No.

Karar No

Suçun Nevi

Karar Tarihi

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2016/3358

2016/127

5237 S.K. 191/1 Md.

9/5/2016

Abdurrahman ARSLAN

5 Yıl Süre ile Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı

1293/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İlkdördün Kültür ve Sanat Vakfı

VAKFEDENLER: Gülnur Vural, Hikmet Süreyya Kanıpak, Sırrı Cem Kasidecioğlu, Öznur Vural, Celal Çeçe.

VAKFIN İKAMETGAHI: Urla - İzmir

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Urla Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/01/2017 tarihli ve E: 2016/690, K: 2017/3 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Aramızda olan yalnız kalan ve yalnız yaşayan “sanatçılara” sahip çıkmak, birikimlerini başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimiyle buluşturmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000 TL (Altmış Beş Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Hikmet Süreyya Kanıpak, Gülnur Vural, Sırrı Cem Kasidecioğlu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1228/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Rota Yapı Denetim Müş. Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “53/2710 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 10 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rota Yapı Denetim Müş. Ltd. Şti.” ifadesinin çıkarılarak “182045 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 362 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rota Yapı Denetim Müş. Ltd. Şti.” ifadesinin eklenmesi 08.02.2017 tarihli ve 3121 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1231/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

42213 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1225/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, 43006 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1226/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

YASAKLAMA KARARI İPTAL İLANI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 27/03/2012 tarihinde yapılan "Enstitüler ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı Yapım İşi" ihalesi ile ilgili olarak 23/10/2013 tarih ve 28800 sayılı Resmi Gazete’de yasaklama kararı yayımlanan Fevzi Çakmak Mah. 100. Yıl Bulv. No: 208/E İlkadım/SAMSUN adresinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 20482 Ticaret Sicil kayıtlı 9040284549 vergi kimlik numarası ile faaliyet gösteren ÜÇAS Yapı Dekorasyon İnş. Plas. PVC Kapı Pen. Sis. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile Kılıçdede Mah. Cumhuriyet Cad. No: 167 İlkadım/SAMSUN adresinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 20572 Ticaret Sicil kayıtlı 44491838988 TC Nolu Cemal DEMİREL hakkında verilen yasaklama kararı, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 23/12/2016 tarihli ve E. 2013/1640 K: 2016/5939 sayılı Kararına istinaden Bakanlık Makamının 01/02/2017 tarih ve 31775109/10.01-E/1317310 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

1276/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ