11 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29976

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Merkez/RİZE


BUHARLAŞTIRICI (TEPHİR) APARATI BORU TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BUTTON BİT VE DELME EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


VALENCİA ÇEŞİDİ PORTAKAL SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için “Personel Taşıma Hizmeti” ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 50.000,00 TL (ellibinTürkLirası) tutarında geçici teminatı da teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 07.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08.03.2017 saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

1232/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.900.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Azaklıhoca Köyü Yeniköy Mevkii No: 50 Merkez/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22/02/2017 günü saat 14.00’e kadar Azaklı Çay Fabrikası Azaklıhoca Köyü Yeniköy Mevkii No: 50 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

975/1-1


BUHARLAŞTIRICI (TEPHİR) APARATI BORU TEMİZLEME HİZMETLERİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2017/61234

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0 436 215 12 80     Faks: 0 436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :

 

Aparatlar

Miktar

Ölçüleri

I. Tephir

6400 Adet

Ø31x35x3200

IIA Tephiri (Cr-Ni)

5220 Adet

Ø32x35x3005

IIB Tephiri

3538 Adet

Ø31x35x3005

IIIA Tephiri (Cr-Ni)

3538 Adet

Ø32x35x3005

IIIB Tephiri

3538 Adet

Ø31x35x3005

IV. Tephir

3050 Adet

Ø31x35x3005

V. Tephir

1400 Adet

Ø31x35x3005

II. Satürasyon Isıtıcısı (Cr-Ni)

  568 Adet

Ø32x35x4000

Sulu Şerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)

  568 Adet

Ø32x35x4000

Sulu Şerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)

  740 Adet

Ø32x35x4000

Sulu Şerbet Isıtıcısı (Cr-Ni)

  740 Adet

Ø32x35x4000

I. Satürasyon Kazanları İç Yüzeyi

(2 adet x 75 m²/adet)

  150 m²

Ø 3150x7500

II. Satürasyon Kazanları İç Yüzeyi

(2 adet x 53 m²/adet)

  106 m²

Ø 2250x7500

 

                                      İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı Yer       :  Muş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer        :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati        :  23.02.2017 Perşembe günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 23.02.2017 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)  takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1230/1-1


BUTTON BİT VE DELME EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                  :  BUTTON BİT ve DELME EKİPMANLARI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/53448

Dosya no                                :  1722004

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel    : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks  : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Button bit ve delme ekipmanları: 3 kalem

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  21/02/2017 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. R 28, Ø38 mm (1½”) Button Bit için denenmek üzere 2 adet numune

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulanması dikkate alınarak malzeme için toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

En düşük fiyat ise; Button Bit numuneleri Müesseselerimizde gre-şist ve konglomera olan aynı özellikteki bir lağım alnında denemeye tabi tutulacak button bitlerde kabaranın düşmesi, kırılması ve bilenemeyecek derecede aşınması zamanı içinde delmiş oldukları delik boyuna göre maliyet yönünden;

Button bit fiyatının deldikleri delik boyu metre oranı en düşük olan button bit olarak belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 21/02/2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 180 (Yüzseksen) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1183/1-1


VALENCİA ÇEŞİDİ PORTAKAL SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2017 yılı istihsali Tahmini 4.440 Ton Valencia Portakal Mahsulü Tofur olarak partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 23.02.2017 Perşembe günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecektir. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 02.03.2017 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşteriler kanuni ikametgâh belgesini, geçici teminatlarını, tüzel kişi olmaları halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirküleri ile Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgeleri idareye ibraz edeceklerdir.

4 - İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

PARTİ NO

ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ

PARSEL ADI

TAH. MİKTARI

MUH. FİYATI

MUH. TUTARI

% 20 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-5

290.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

121.800,00.-TL

24.360,00.-TL

2.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-6

340.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

142.800,00.-TL

28.560,00.-TL

3.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-7

380.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

159.600,00.-TL

31.920,00.-TL

4.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-8

270.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

113.400,00.-TL

22.680,00.-TL

5.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-9

270.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

113.400,00.-TL

22.680,00.-TL

6.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-10

395.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

165.900,00.-TL

33.180,00.-TL

7.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-11

395.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

165.900,00.-TL

33.180,00.-TL

8.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-1

270.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

113.400,00.-TL

22.680,00.-TL

9.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-2

180.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

75.600,00.-TL

15.120,00.-TL

10.

PORTAKAL-VALENCİA

Adaköy-3

195.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

81.900,00.-TL

16.380,00.-TL

11.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-5/A

125.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

52.500,00.-TL

10.500,00.-TL

12.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-5/B

130.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

54.600,00.-TL

10.920,00.-TL

13.

PORTAKAL-VALENCİA

Domuzağılları-2

320.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

134.400,00.-TL

26.880,00.-TL

14.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/A

130.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

54.600,00.-TL

10.920,00.-TL

15.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/B

120.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

50.400,00.-TL

10.080,00.-TL

16.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-6/D

70.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

29.400,00.-TL

5.880,00.-TL

17.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/A

150.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

63.000,00.-TL

12.600,00.-TL

18.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/B

190.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

79.800,00.-TL

15.960,00.-TL

19.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/C

220.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

92.400,00.-TL

18.480,00.-TL

GENEL TOPLAM….……………………………..….:

4.440.000 Kg.

0,42.-TL/Kg.

1.864.800,00.-TL

372.960,00.-TL

 

5 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 372.960,00.-TL’ dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’sidir.

6 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

7 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki  (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

8 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ ve Ege İhracatçılar Birliğinde görülebilir.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

ADRES:

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA

Tel….: 0.252.6923721

Faks.: 0.252.6925229

1217/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

Kireçocağı (100.Yıl)

7768

2

2.649,52

1.722.188,00

51.665,64

0.20-0.40 Hmax=6,75 Ticaret Alanı

22.02.2017 / 16:00

Kireçocağı (100.Yıl)

7768

3

1.750,48

1.050.288,00

31.508,64

Sağlık Tesisi

22.02.2017 / 16:15

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin %50 (yüzdeelli) oranı peşin olarak ödenecek, kalan %50 (yüzdeelli) oran ise üç eşit taksit halinde (1. taksit peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde 2. taksit ise peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde 3. taksit ise peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde ödenecektir.) Vadesinde ödenmeyen taksit bedeli 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin %50 (yüzdeelli) oranı ve diğer taksitlerin vadesinde peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 22/02/2017 günü saat 15.30’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir.

1285/1-1