9 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29974

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ünye Belediye Başkanlığından:


4555 ADET TONER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ - SİGMA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


GİYİM VE HEDİYELİK EŞYA PAZARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ 3328 ADA, 10 PARSELDE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) HİZMET BİNASININ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Derepazarı/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Merkez/RİZE


8 KALEM İŞLETME VE ALIMYERİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, BORU, DİRSEK, REDÜKSİYON VE FLANŞ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Tirebolu/GİRESUN


4 DİNGİLLİ VAGON REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM TSI’LI VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tokat Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZIN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Ünye Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilerek ihale edilecektir.

MADDE 2 - İhale Ünye Belediye Başkanlığında 27/02/2017 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Hizmet binasında Başkanlık Makamında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 3 - Kiraya verilecek taşınmaz malın;

MAHALLESİ / KÖYÜ :          MEVKİİ :              SOKAĞI :             CİNSİ :            NO:

Taşınmazın 2017 yılı kira bedeli 424.800,00 TL {(dört yüz yirmi dört bin sekiz yüz TL) (360.000,00+64.800,00 (% 18 KDV)} olup müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin % 10 u kadar artış yapılacaktır. İhalenin muhammen bedeli 10 yıllık kira bedelinin toplamı olup 6.770.217,97 TL (altı milyon yedi yüz yetmiş bin iki yüz on yedi TL, doksan yedi Krş.)’dir (KDV dahil). Taşınmazın yıllık kira bedeli sözleşme imzalanmadan önce ihaleyi alan firma tarafından Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kurumsal hesabına OCAK-ŞUBAT-MART aylarının toplam bedelini peşin nakit olarak yatırılacak ve kalan kira bedellerinin NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ayları için MART ayının sonuna kadar, TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL ayları için HAZİRAN ayının sonuna kadar, EKİM-KASIM-ARALIK ayları için EYLÜL ayının sonuna kadar nakit olarak kira bedellerini yatıracaktır. Sonraki yıllarda ise kira bedelleri OCAK-ŞUBAT-MART aylarının toplam bedelini ARALIK ayının sonuna kadar, NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ayları için MART ayının sonuna kadar, TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL ayları için HAZİRAN ayının sonuna kadar, EKİM-KASIM-ARALIK ayları için EYLÜL ayının sonuna kadar nakit olarak kira bedelleri yatırılacaktır. Süresi içerisinde yatırılmayan kira bedellerinden dolayı önceki ödenen kira bedelleri dikkate alınmadan toplam 10 yıllık kira bedeli toplamı üzerinden % 1 oranında ceza uygulanacak ve yükleniciye yazılı olarak ihtar yapılacak ve ihtara rağmen (tebliğ edildiği tarihten itibaren) 30 gün içerisinde yatırmadığı takdirde yatırmış olduğu teminat irat kaydedilip ihale tek taraflı olarak fesh (6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince) edilecektir. Taşınmaz 2886 sayılı Yasa hükümleriyle birlikte ilgili kanunlar doğrultusunda tahliye olunur ve kiracı bir daha ihaleye katılamaz. Kiracı tarafından hiçbir şekilde kira uyarlama davası açılamaz.

MADDE 4 - İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

• İkametgâh belgesi,

• Nüfus cüzdan sureti,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak girişim beyannamesi. (Bu durum kesintisiz olarak en az 1 yıldır sürdürülüyor olması ve bu durumun serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

• İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

• Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

• Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak girişim beyannamesi. (Bu durum kesintisiz olarak en az 1 yıldır sürdürülüyor olması ve bu durumun serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.)

C) Gerçek ya da Tüzel İsteklinin, Türkiye genelinde yemek işletmecilik sektöründe ihale tarihi itibarı ile en az 10 yıldır faaliyette bulunuyor olması ve son üç yılın ciro ortalamasının 10.000.000,00 TL (on milyon TL)’den az olmaması gerekmektedir ve bu durumu ispatlayıcı belgeleri ihale teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir.

D) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

E) Tüm istekliler Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına veya borç yapılandırması yaptırıldığına dair belge sunmak zorundadırlar. Bu belgeyi getirmeyenler ihalede direk ihale dışı bırakılacaklardır.

F) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.

G) Yukarıda istenen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmalıdır.

MADDE 5 - Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

A - İdarenin;

a) Harcama yetkilileri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

B) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C) 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK’ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve Bu isteklilerin ortağı olduğu tüzel Kişilerde ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.

D) Belediye taşınmazlarında kiracı iken taşınmaz hakkında Mülki Amirlik tarafından idari yoldan tahliye kararı verilen ve idari yoldan tahliye edilen istekliler ihaleye katılamaz.

MADDE 6 - Taşınmaz malın kira süresi 01/04/2017 tarihinde başlar, 31/03/2027 (dahil) tarihinde biter.

MADDE 7 - Geçici teminat 10 yıllık kira ihale bedeli olan 6.770.217,97 TL (altı milyon yedi yüz yetmiş bin iki yüz on yedi TL, doksan yedi Krş.) (KDV dahil) üzerinden alınır. Nispeti % 3 olan Geçici teminat bedeli 203.107 TL (iki yüz üç bin yüz yedi TL)’dir.

MADDE 8 - Kesin teminat 10 yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 kadardır.

MADDE 9 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.

MADDE 10 - İstekliler tekliflerini ve ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale günü olan 27/02/2017 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İstekliler tekliflerini ve ihale katılmak için istenilen belgeleri iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

(Posta ile gönderilen tekliflerinde yine 27/02/2017 tarihinde, saat 12.00’ye kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

MADDE 11 - İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi 1.000,00 TL (bin TL) karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

1011/1-1


4555 ADET TONER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 4555 adet Toner Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, dağıtım listesine ve Lexmark markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve eki dağıtım listesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, dağıtım listesine ve Lexmark markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1165/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 1 (bir) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800   Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 26 08/287 91 77 - 0 312 287 91 53

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 1 (bir) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler:

 

İhale Dosya No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (Türk Lirası)

2017/JA - 316

27/02/2017 11:00

Ankara

Ankara-Kızılcahamam-Üçbaş

115.000,00 TL

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 - İhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyası 200 TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1200/1-1


ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ - SİGMA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ - SİGMA alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/52148

Dosya no                                   :  1722003

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel     : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks  : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çift zincirli konveyör oluğu kayıt profili - sigma: 3.500 Adet

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Stok Sahası ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  21/02/2017 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 21/02/2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1083/1-1


GİYİM VE HEDİYELİK EŞYA PAZARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, Güvenevler mahallesi Güvenevler Uzay Çatılı Pazar yeri içerisinde bulunan Giyim ve Hediyelik Eşya Pazarının 22/02/2017 Çarşamba günü saat 14.30’de Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak ihaleyle kiraya verilecektir.

1 - İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 (a) maddesine göre Kapalı teklif usulü arttırma ile yapılacaktır.

2 - Taşınmaz 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecek olup, Kira ödemeleri Aylık olarak yapılacaktır.

 

Sıra No

Kiralanan Yerin Evsafı

Aylık Kira Bedeli (KDV Hariç)

Muhammen Bedel (KDV Hariç) (36 Aylık)

Geçici Teminat (%3)

1

Güvenevler Mah. Güvenevler Uzayçatılı Pazaryeri İçerisinde Bulunan Giyim ve Hediyelik Eşya Pazarı

65.000,00 TL

2.340.000,00 TL

70.200,00 TL

 

Kullanım amacı: İhaleye konu olan alan, Halka açık Pazaryeri olarak kullanıldığı gün dışında ki herhangi bir gün Giyim ve Hediyelik eşya pazarı olarak kullanılacaktır.

3 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

4 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ğ) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

ç) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

f) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

g) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

h) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

ı) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge.

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 22/02/2017 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtile şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

5 - İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.

İlan olunur.

1078/1-1


İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ 3328 ADA, 10 PARSELDE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) HİZMET BİNASININ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):

1 - “İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 10 Parselde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007-26447 R.G./10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

3 - İhale için başvuracak istekliler ihale dosyası ve eklerini, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5   34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL adresinden 08.30 - 17.30 saatleri arasında 500 TL. (Beşyüz Türk Lirası) yatırarak satın alabilirler.

4 - Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 28/02/2017 tarihine ve saat 11:30’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5   34307 Halkalı Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir.

5 - Teklifler 28/02/2017 tarihinde, saat 11:30’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.

6 - Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.

7 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

8 - İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’ lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

8.1. Türkiye’de tebligat için adres,

8.2. Ticaret sicil gazetesi,

8.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılına ait),

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

8.4. İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

8.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

8.6. Teklif ile birlikte verilecek olan İhale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır)

8.7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

8.8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi

8.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

8.10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

8.11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler,

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 75.000 m² bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

8.12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler,

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir.

75.000.000 TL’den (YetmişbeşmilyonTürkLirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Bilanço veya eşdeğer belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan her hangi birisinin, ortaklık hisse oranına bakılmaksızın bilanço veya eşdeğer belgeleri vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

İş hacmini gösteren belgeler;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 50.000.000,00 TL (EllimilyonTürkLirası). taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 30.000.000 TL (OtuzmilyonTürkLirası). den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklardan her hangi birisinin, ortaklık hisse oranına bakılmaksızın bilanço veya eşdeğer belgeleri vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

8.13. Yüklenici işin yapılması için gerekli miktarda ve özellikte ekipmanları iş yerinde bulunduracaktır.

9 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin (AKSTG)’ nin % 4’üdür. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (AKSTG)’nin % 6’sıdır.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste görülebilecektir.

12 - İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 17/02/2017 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır.

13 - Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası

Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5   34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel    : (0212) 495 40 40

Faks  : (0212) 470 03 16

982/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

ÇAYKUR Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Derepazarı/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedel tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Derepazarı / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22/02/2017 günü saat 14:00 e kadar Atatürk Caddesi Eriklimanı Mah. No: 15 adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işinde teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Derepazarı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

798/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılı yaş çay kampanyasında 15.000,000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çaykur Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merkez mevkii/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen istekliler “idari ve teknik şartname” esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç.20.02.2017 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta ve elden gecikmelerde müdürlüğümüz sorumlu değildir.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - İhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye işine teklif verenler yükleme işinede teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon),ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - İhale gününden önce Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında “Geçici teminat”, İhale kalan firmadan sözleşme bedelinin %6’sı oranında “Kesin teminat” alınacaktır.

9 - İhale Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.

867/1-1


8 KALEM İŞLETME VE ALIMYERİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 8 Kalem İşletme ve Alımyeri Malzemesi (Büyük-Küçük süpürge, Naylon Fırça (Tahta Fırça), Dişli Kürek, Dişli Kürek Sapı, Saplı Çekpas, Saplı Yıkama Fırçası-Asma Kilit) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.02.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

868/1-1


MUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, BORU, DİRSEK, REDÜKSİYON VE FLANŞ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, boru, dirsek, redüksiyon ve flanş temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/55504

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı

b) Niteliği ve miktarı                  :  Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, boru, dirsek, redüksiyon ve flanş temini

Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

1

BORU -76,1 x 3,60 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

90

2

BORU -88,9 x 4,00 - EN 10217-1- P235TR1

METRE

300

3

BORU -114,3 x 5,00 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

300

4

BORU -139,7 x 5,40 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

60

5

BORU -168,3 x 5,60 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

420

6

BORU -219,1 x 6,30 - EN 10217-1 - P235TR1 İç-Dış Solventsiz epoksi kaplı TS EN 10289:2004

METRE

480

7

BORU -273 x 7,10 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

210

8

BORU -323,9 x 8,0 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

150

9

BORU -406,4 x 8,8 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

96

10

BORU -609,6 x 11,0 - EN 10217-1 - P235TR1 İç-Dış Solventsiz epoksi kaplı TS EN 10289:2004

METRE

138

11

BORU -812,8 x 12,5 - EN 10217-1 - P235TR1

METRE

24

12

DİRSEK 90º L.R.3"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

25

13

DİRSEK 90º L.R.4"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

70

14

DİRSEK 90º L.R.5"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

5

15

DİRSEK 90º L.R.6"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

40

16

DİRSEK 90º L.R.8"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

20

17

DİRSEK 90º L.R.10"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

40

18

DİRSEK 90º L.R.12"-STD-ASME B16.9-A234WPB

ADET

20

19

DİRSEK 90º L.R.3"-SCH 40 -ANSI B16.9-St 35.8

ADET

10

20

DİRSEK 90º L.R.5"-SCH 40 -ANSI B16.9-St 35.8

ADET

6

21

DİRSEK 90º L.R.10"-SCH 40 -ANSI B16.9-13 Cr Mo 44

ADET

2

22

KONSANTRİK REDİKSİYON 6"x5" -SCH 40 -ANSI B16.9-St 35.8

ADET

2

23

KONSANTRİK REDİKSİYON 2 1/2"x 1 1/4" -SCH 40 -ANSI B16.9-St 35.8

ADET

4

24

DÜZ FLANŞ DN 150 PN 10 - EN 1092-2 - C22.8

ADET

30

25

DÜZ FLANŞ DN 100 PN 10 - EN 1092-2 - C22.8

ADET

120

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri      :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                    :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  21/02/2017

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1081/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Tirebolu/GİRESUN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 11.300.000 Kg yaş çay nakliye ve 5.000.000 kg yaş çay yükleme işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Körliman Mah. Tirebolu/GİRESUN

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.02.2017 günüsaat 14:00'e kadar Tirebolu Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü Tirebolu/GİRESUN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.

6 - Kısmi teklife kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedelin en az % 3 oranında geçici teminat yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

901/1-1


4 DİNGİLLİ VAGON REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM TSI’LI VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/54190

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  3 Kalem TSI’lı Vagon Malzemesi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14.03.2017 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1080/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

M²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Karatay

Fevziçakmak

M29A06D2B-2C

20348

7

9.107,24

Tam

Arsa

Ticaret Alanı E: 2.00 Y ençok 8 Kat

9.107.000,00 TL

273.210,00 TL (KDV’den muaftır.)

Tamamı peşin

15.00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 21.02.2017 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 21.02.2017 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartname, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

1047/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tokat Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan iş; Tokat İli, Merkez İlçesi, Günevi, 2797 Ada, 3 Parselde (3.024,19 m2) bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

2 - İhale dokümanı bedeli 300 TL (üçyüz lira) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacaktır.

3 - İhale; Alipaşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 184 TOKAT/60100 adresinde bulunan Belediye Başkanlık Binasındaki encümen toplantı salonunda 28/02/2017 tarihinde saat 14:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - İhalenin Muammen bedeli: 11.948.000,00 TL (onbir milyon dokuzyüzkırksekiz bin lira) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin %3’ü oranında 358.440,00 TL (üçyüz elli sekiz bin dörtyüz kırk lira) geçici teminat vereceklerdir.

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.

a. Kanuni ikametgah belgesi

b. Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi)

d. Tüzel kişi olması halinde;

d1 - Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan son 30 gün içerisinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel hisse yapısını ve faaliyet alanını gösteren belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti)

d2 - Tüzel kişilikler için isteklinin iflas, tasfiye ve ya konkordato halinde olmadığını gösteren son 30 gün içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış belge.

d3 - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair son 30 gün içerisinde alınmış belge

d4 - Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge.

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

2) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin e/1 ve e/2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

f. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

g. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

h. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi

i. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

j. İsteklinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Şubesinden alınan vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösteren son 30 gün içerisinde alınmış belgenin aslı,

k. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”,

l. Bu şartnamenin eki örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

m. Bu şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

n. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

o. Tüm şirket ortaklarının son 15 gün içerisinde alınmış Adli sicil kaydı belgesi.

p. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

6 - İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 27/02/2017, saat 17:00’a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

7 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

1031/1-1


FABRİKAMIZIN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın 1 (bir) yıllık (2017 yılı için) danışmanlık hizmet alımı, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Konuyla alakalı bilgi Ticaret Müdürlüğünden alınabilir.

3 - Teklifler en geç 16.02.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 - 74

1195/1-1