7 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29972

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

T.B.M.M. Başkanlığı Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Erzurum Barla Eğitim Kültür Çevre ve Gençlik Vakfı

VAKFEDENLER: Gürbüz Dinçer, Aydın Suluoğlu, Hamza Ulu, Selim Aydın, Kerim Şengel

VAKFIN İKAMETGAHI: Erzurum

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Erzurum 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.12.2016 tarihinde kesinleşen 24.11.2016 tarih ve E: 2015/688, K: 2016/688 sayılı kararı ile Aynı mahkemenin 24.11.2016 tarih ve E:2015/688, K:2016/688 sayılı tavzih kararı

VAKFIN AMACI: Milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak; İlmin, milli kültürün yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmalarını ve sosyal dayanışmalarını sağlayacak her türlü faaliyette bulunmak. Ve senette bulunan diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, pafta 72, ada 5947 ve parsel 2’de kayıtlı B Blok, Zemin kat bağımsız bölüm no: 3’te bulunan bir adet taşınmaz (daire)

YÖNETİM KURULU: Gürbüz Dinçer, Aydın Suluoğlu, Kerim Şengel

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Yeni Asya Vakfı veya en yakın amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1020/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz Akademik Birimlerine alınacak öğretim üyelerine ilişkin 04.02.2017 tarihli 29969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi                                         Doçent (İngilizce) ile

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                 Doçent (İngilizce) ibareleri sehven yazılmış olup,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi                                         Doçent (Türkçe)

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                 Doçent (Türkçe) olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

1067/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 10 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

2

Hemşirelik (Tercihen İç Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları, Cerrahi alanlarında)

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Çocuk Gelişimi

3

Çocuk Gelişimi

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Beslenme ve Diyetetik

2

Beslenme ve Diyetetik, Tıp (Gastroenteroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik), Gıda Mühendisliği

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıp (Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Romatoloji, Geriatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Plastik Cerrahi, Anatomi, Fizyoloji, Spor Hekimliği)

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1023/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yarışmanın Adı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Balıkesir ili Bandırma ilçesi sınırları içindedir. Doğanpınar Mahallesi ve 101 ada 2,5 parsel ile 0 ada 599 parsel sınırları içinde yer alan yarışma alanının yeri http://bit.ly/bandirmauniversitesi web adresinde gösterilmiştir. Yarışma alanının mülkiyeti Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne aittir.

Yarışmanın konusu bu alanda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi için yeni bir yerleşke tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Ekip başı 3 disiplinden herhangi birisinden olabilir.  Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

• Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.

   - Mimar

   - Peyzaj Mimarı

   - Şehir plancısı

• TMMOB’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Onyedi Eylül Üniversitesi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlanı:                                                          7 Şubat 2017, Salı

• Son Soru Sorma Tarihi:                                                2 Mart 2017, Perşembe

• Soruların Yanıtlarının İlanı:                                          6 Mart 2017, Pazartesi

• Yer Görme için Son Tarih:                                           3 Nisan 2017, Pazartesi

• Proje Teslim Tarihi:                                                      25 Nisan 2017, Salı

• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün:                            27 Nisan 2017, Perşembe

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:                         29 Nisan 2017, Cumartesi

• Kolokyum ve Ödül Töreni:                                           6 Mayıs 2017, Cumartesi

 

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

• Süleyman ÖZDEMİR, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü

• Dursun MİRZA, Bandırma Belediye Başkanı

• Muzaffer AKDOĞAN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.

• Ömer YILMAZ, Mimar

 

Asli Jüri Üyeleri

• Hilmi GÜNER, Mimar

• Tülin HADİ, Mimar

• Doğu KAPTAN, Mimar

• Murat MEMLÜK, Peyzaj mimarı

• Savaş Zafer ŞAHİN, Şehir plancısı

 

Yedek Jüri Üyeleri

• Oğuz AYOĞLU, Peyzaj mimarı

• Oknur ÇALIŞKAN, Mimar

• Murat YILDIZ, Şehir plancısı

 

Raportörler

• Mustafa YILDIRIM, İnşaat mühendisi

• Ümit GÜNEŞ, Elektrik mühendisi

• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

 

Raportör Yardımcıları

• Mehmet ÜNEŞ, İnşaat mühendisi

• Sezer ÜNAL, Peyzaj mimarı

 

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül:                   100.000 TL

• 2. Ödül:                     80.000 TL

• 3. Ödül:                     60.000 TL

• 1. Mansiyon              40.000 TL

• 2. Mansiyon              40.000 TL

• 3. Mansiyon              40.000 TL

• 4. Mansiyon              40.000 TL

• 5. Mansiyon              40.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

 

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri bandirma.edu.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi:   Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Bandırma Şubesi

IBAN: TR91 0001 2009 2440 0006 1000 04

 

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

 

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Adres                               :  Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi No: 77 Bandırma BALIKESİR

Telefon                             :  +90 266 717 01 17

E-posta                             :  yarisma@bandirma.edu.tr

Web adresi                       :  www.bandirma.edu.tr/yarisma

1024/1-1


 


 


 


 


 


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzce tanzimli 27/01/2017 tarihli listede yazılı araçların, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün değişik gün ve sayılı yazılarına istinaden, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek ekli listede de belirtildiği üzere, ceza kararları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediği ve araçları yurt içinde kullanan şahıslardan üç (3) tanesinin ise adresinin yeterli olmadığı veya yeni adres bırakılmadığından tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle,  liste yazılı yirmi iki (22) adet ceza kararları muhteviyatı para cezalarının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

No

Giriş Tarihi

Tescil No

Plaka

Marka

Model

Cinsi

Şahıs Adı

Şahıs Soyadı

Uyruğu

Para Cezası No/Tarih

Para Cezası

Miktarı

Geç. Dep. No

Tarih

Yazı-Sayı/Tarih

1

25.04.2014

14310400T1822

621017

Kia

2008

B.Oto

Ahmet

MUSTAFA

Suriye

3177-05/12/2016

894,00-TL

2016/73

24.06.2016

2016/223-24/06/2016

2

23.09.2014

14221300T56143

H4042BM

Mercedes

2000

B.Oto

Erdzhan

MUSTAFA

Bulgaristan

2829-25/10/2016

2.142,90-TL

2016/135

24.10.2016

19622976-24/10/2016

3

25.02.2014

14220100T28657

PB8594PC

BMW

2001

B.Oto

Dıana

KOVACHEVA

Bulgaristan

2859-31/10/2016

1.117,50-TL

2016/136

27.04.2016

19743005-27/10/2016

4

19.07.2015

15611500T45590

 M685HP77

BMW

1994

B.Oto

Fikret

UYANIK

T.C.

2976-10/11/2016

1.117,50-TL

2016/137

02.11.2016

2016/6412-31/10/2016

5

04.05.2016

16611500T23129

UU952NN

BMW

2002

B.Oto

Rasım

ALIEV

Gürcistan

2929-06/11/2016

1.378,00-TL

2016/138

02.11.2016

Tutanak-02/11/2016

6

12.11.2016

14220100T350244

PB4401AB

Mercedes

2001

B.Oto

Valerıa

HRISTOZOVA

Bulgaristan

2946-08/11/2016

2.235,00-TL

2016/139

03.11.2016

19880273-02/11/2016

7

12.11.2016

14220100T350244

PB4401AB

Mercedes

2001

B.Oto

Nehir

SOLMAZ

T.C.

2947-08/11/2016

2.235,00-TL

2016/139

03.11.2016

19880273-02/11/2016

8

14.09.2014

14220100T309050

PB5165PX

BMW

2001

B.Oto

Petra

PETROVA

Bulgaristan

2916-04/11/2016

1.080,00-TL

2016/142

03.11.2016

2016-6479-02/11/2016

9

04.06.2014

14220100T104967

PB6672PT

Audi

2007

Jeep

Ivan

DELIVERSKI

Bulgaristan

2942-08/11/2016

4.120,00-TL

2016/143

04.11.2016

2016/6480-02/11/2016

10

29.08.2014

14220100T295356

K4772BB

Opel

1997

B.Oto

Metin

BAYRYAM

Bulgaristan

3126-29/11/2016

712,00-TL

2016/144

09.11.2016

20032165-08/11/2016

11

22.11.2015

15221300T67291

H8938BH

BMW

2001

B.Oto

Sonya

ANGELOVA

Bulgaristan

3100-28/11/2016

1.117,50-TL

2016/149

17.11.2016

20276615-17/11/2016

12

05.09.2014

14220100T302007

K6572BB

Jaguar

2004

B.Oto

Emrah

ILIEV

Bulgaristan

3099-28/11/2016

968,50-TL

2016/150

18.11.2016

20318329-18/11/2016

13

31.01.2014

14330700T136

423961

Kia

2003

B.Oto

Abdullrazzak

FAHAM

Suriye

151-17/01/2017

969,00-TL

2016/155

30.11.2016

2016/1936-25/11/2016

14

31.01.2014

14330700T136

423961

Kia

2003

B.Oto

M.A.Hassan

KAFNİ

Suriye

152-17/01/2017

969,00-TL

2016/155

30.11.2016

2016/1936-25/11/2016

15

07.04.2014

14210400T21606

40GPKZ

Mercedes

2001

B.Oto

H.Khorsheed

SARAJ

Irak

3257-15/12/2016

712,00-TL

2016/160

13.12.2016

20951268-12/12/2016

16

06.08.2015

15220100T278633

PB4305PC

BMW

2002

B.Oto

Şemsettin

KARABACAK

T.C.

2831-31/10/2016

931,25-TL

2016/64

10.05.2016

2016/531-09/05/2016

17

02.07.2015

15611500T39710

GQ932QG

Mercedes

2009

B.Oto

Nugzar

BEDINADZE

Gürcistan

3282-19/12/2016

2.533,00-TL

2016/164

19.12.2016

9138-14/11/2016

18

09.04.2015

15220100T60012

BP0190BP

Mercedes

1995

B.Oto

Tundzhay

DURALI

Bulgaristan

3316-25/12/2016

894,00-TL.

2016/165

23.12.2016

2016/7614-22/12/2016

19

29.09.2016

16220100T334000

K9106BB

Chrysler

2007

B.Oto

Nedret

KANALA

Bulgaristan

3319-25/12/2016

2.217,00-TL

2016/166

23.12.2016

2016/7617-22/12/2016

20

17.12.2014

14220100T370373

PB7437AB

BMW

2001

B.Oto

Bayryam

RAMADAN

Bulgaristan

3321-25/12/2016

1.006,00-TL

2016/167

23.12.2016

2016/7615-22/12/2016

21

17.12.2014

14220100T370373

PB7437AB

BMW

2001

B.Oto

Erdoğan

YÜKALAN

T.C.

3322-25/12/2016

1.006,00-TL

2016/167

23.12.2016

2016/7615-22/12/2016

22

24.01.2014

14220100T12008

K2432AT

Mercedes

1999

B.Oto

Ekrem

REDZHEB

Bulgaristan

3317-25/12/2016

1.043,00-TL

2016/168

23.12.2016

2016/7616-22/12/2016

950/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Erdek Nadir Turizm Taşımacılık İnş. Gıda San. Tic. A.Ş. adına tescilli IM016855/20.08.2003 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan EK TAHAKKUK tutarlarına ait Gecikme Zammı yazıları yükümlüsünün Yalı Mah. Öğr. İsmail Hakkı Baytar Sok. No: 8/3 10500 Erdek - BALIKESİR adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu EK TAHAKKUK tutarlarına ait Gecikme Zammının ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

EK TAHAKKUK NO

TUTAR

IM016855 / 20.08.2003

15ET34220017

GECİKME ZAMMI: 12.218,26 - TL

                                                                                           TOPLAM                 : 12.218.26 - TL

1002/1-1