7 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29972

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DOĞU GARAJI İÇERİSİNDE BULUNAN 180 ADET DÜKKAN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF BUĞDAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


1 ADET ERİME NOKTASI OTOMATİK TAYİN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: İyidere/RİZE


YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Halaslar Mah. R.T.E Cad. No 121 Kendirli/RİZE


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:


1 ADET ÇİFT DEDEKTÖRLÜ TAVAN STATİFLİ DİJİTAL RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE 1 ADET ÇENE EKLEMİ ARTROSKOPU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM AĞ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOĞU GARAJI İÇERİSİNDE BULUNAN 180 ADET DÜKKAN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Doğu garajı içerisinde bulunan 180 adet dükkan, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 22/02/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d - Şartname bedeli 100,- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 22/02/2017 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

 

Mevkii

Cinsi

10 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Doğu Garajı

180 adet dükkan

7.200.000,- TL

216.000,- TL

 

İlan olunur.

970/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

İzmir İli Karabağlar İlçesi 11334 ada 1 parsel, 11336 ada 1 parsel ve 11339 ada 1 parsel ile belirlenen alanlarda kat karşılığı konut inşaatı yaptırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesinin (a) bendine göre “kapalı teklif usulü” ile ihale edilecektir.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA / PARSEL

ARSA ALANI (M2)

KULLANIM ŞEKLİ

İNŞAAT EMSAL ALANI (M2)

İZMİR

KARABAĞLAR

UZUNDERE

11334/1

21.063

KONUT

    36.860,25

11336/1

12.544

KONUT

21.952

11339/1

31.605

KONUT

     55.308,75

TOPLAM

    114.121,00

 

1 - İhale 20.02.2017 günü, saat 10:00’da İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

2 - Tahmin Bedeli: 91.296.800,00 (Doksanbirmilyonikiyüzdoksanaltıbinsekizyüz TL)’dir.

3 - Bu ihalede işin keşif bedelinin %3’ü oranında (2.738.904,00TL tutarında) geçici teminat verilecektir.

4 - İsteklilerde aranan belgeler:

4.1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. (İller Bankası A.Ş. adına alınmış)

4.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.7. Vergi borcu olmadığına dair belge,

5 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

5.1. Banka referans mektubu

5.2. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

5.3. İş hacmini gösteren belgeler

6 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler.

6.1. İş bitirme, iş denetleme, iş yönetme belgeleri, iskan raporu

6.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Son 15 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen en az IV-A Grubu Yapılar veya üst gruplarda tanımlı konut tipine uygun iş bitirme belgesi (İskân Ruhsatında veya iş bitirme belgesinde belirtilmiş olacaktır.) veya sayılı Kamu İhale Kanununun yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III, grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İhale dokümanını 1000,00 TL bedel karşılığında ihale tarih ve saatine kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili belgeler İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Doküman Satış Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Döküman Satış Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması ihalesinde, idari şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

1021/1-1


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/50853

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel (0312) 540 1000    Faks (0312) 540 1660

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Lamineli Polipropilen 18.000.000 Adet

b) Teslim Edileceği Yer          :  ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı, Soma / MANİSA

c) Teslim Tarihi                      :  Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen teslim süresi ve termin programına uygun olarak teklifinde teslim programını belirtecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu / Ankara

4 - İhale Tarih ve Saati            :  28/02/2017 - 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir.

10 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1660 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

1017/1-1


MUHTELİF BUĞDAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2016 yılı üretimi 205.500 Kilogram Cumhuriyet-75 Çeşidi, 1.385.000 Kilogram Ziyabey-98 çeşidi mahsul buğday ile 300.000 Kilogram Selektör altı buğday partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale, 15.02.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 22.02.2017 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

3 - Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

P. NO

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

MİKTARI

MUHAMMEN FİYATI

MUHAMMEN TUTARI

% 5 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Mahsul Buğday-Cumhuriyet 75

205.500 Kg.

0,93.-TL/Kg.

191.115,00.-TL

9.555,00.-TL

2.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

275.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

242.000,00.-TL

12.100,00.-TL

3.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

275.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

242.000,00.-TL

12.100,00.-TL

4.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

275.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

242.000,00.-TL

12.100,00.-TL

5.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

275.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

242.000,00.-TL

12.100,00.-TL

6.

Mahsul Buğday-Ziyabey 98

285.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

250.800,00.-TL

12.540,00.-TL

7.

Selektör Altı Buğday

150.000 Kg.

0,72.-TL/Kg.

108.000,00.-TL

5.400,00.-TL

8.

Selektör Altı Buğday

150.000 Kg.

0,72.-TL/Kg.

108.000,00.-TL

5.400,00.-TL

GENEL TOPLAM:

1.890.500 Kg.

 

1.625.915,00.-TL

81.295,00.-TL

 

4 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 81.295,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 10’dur.

5 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

6 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

7 - İhale ile ilgili şartname işletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Balıkesir, Uşak, Konya Ticaret Borsalarında görülebilir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

ADRES:

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

                             Dalaman/MUĞLA

Tel    : 0.252.6923721

Faks. : 0.252.6925229

1032/1-1


1 ADET ERİME NOKTASI OTOMATİK TAYİN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet numunenin erimesini ekranda gösteren ve kaydetme özelliğine sahip Erime noktası otomatik tayin cihazı kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 21 Şubat 2017 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

946/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 9.600.000Kg.yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16  İyidere/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20/02/2017 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16 İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

866/1-1


YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 18.500 Ton yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

929/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Halaslar Mah. R.T.E Cad. No 121 Kendirli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 9.600.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden Halaslar Mah. R.T.E Cad. No 121 Kendirli/ RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 20/02/2017 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Kendirli Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler, yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi(opsiyon)ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif verilen bedelin K.D.V hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin K.D.V hariç % 6’ oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

737/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

 

İL

Ankara

İLÇE

Çankaya

MAHALLE

Lodumu (Beytepe Köyü)

ADA

29369

PARSEL

2

YÜZÖLÇÜM

16.711,00 m²

VASFI

Tarla

TAHMİNİ BEDEL

109.000.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

  10.900.000,00 TL

İMAR DURUMU

Emsal: 3.00, Hmax: serbest, “Konut + ticaret” alanı

 

1 - Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km Mustafa Kemal Mah. No: 278 Kat: 10 Lodumlu - Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 - 43 üncü maddeleri ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 28 - 33 üncü maddeleri uyarınca KAPALI TEKLİF usulüyle, 03/03/2017 Cuma günü, saat 10.30’da yapılacaktır. İstekliler ihale dosyalarını yukarıda belirtilen gün ve saate kadar yine yukarıda belirtilen İdare adresine teslim edeceklerdir.

2 - İhaleye katılabilmek için verilecek belgeler:

a) Kanuni ikametgâh ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

b) Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, (kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

3 - İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı satın alınabilir.

4 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye ilişkin bilgiler; www.csb.gov.tr ve www.csb.gov.tr/gm/altyapi/web sayfalarından öğrenilebilir ve 0 312 410 76 63 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

İlan olunur.

1000/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İl/İlçe

Mahalle/ Sokak

Ada/ Parsel

Alan

Belediye Payı

Belediye Payına Düşen Alan

Parselin Muhdesat Bilgisi

İstanbul/ Gaziosmanpaşa

Mevlana Mahallesi -876, 876/1, 877 Sokak, İbrahim Hayırlıoğlu caddesi cepheli

3530/6

8.667,41 m²

397199/866741

3.971,99 m²

Tapu Kaydında bulunan Taşınmaz Şerh - Beyan İrtifak Bilgileri

 

1 - Niteliği                                        : Taşınmaz üzeri boştur.

2 - İmar Durumu                              : Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi 3530 Ada, 6 Parsel; 16.08.2016 t.t. G.O.Paşa İlçesi, Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi ile Sefa Caddesi Arasında Kalan 7.17’ha.lık Kısma Ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlama alanında kısmen konut, kısmen de ticaret+konut alanında kalmaktadır.

Planlama alanında TAKS en çok: 0.50, E(emsal): 2.90’dır. Emsal hesabı; plan onama sınırlarının çevrelediği alan üzerinden yapılacak olup, hesap edilen katlar alanı net imar parsellerine (konut, ticaret-konut, ticaret - turizm - konut) alanları oranına göre dağıtılacaktır.

3 - Tahmin Edilen Bedel                  :  23.831.940,00-TL +KDV

4 - Geçici Teminat                            :    2.383.194,00-TL

5 - Şartname Bedeli                          :    1.500,00-TL

6 - İhale Tarihi ve Saati                    :  23.02.2017     Saat: 14:30

7 - İhaleye Son Teklif Verme Saati  :  14:30

8 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL

9 - İhale Usulü                                 :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Zarf Usulü

10 - İhale Şartnamesi                       :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

11 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

11/1 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

11/2 - Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir)

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

12 - İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7. kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - İş bu ilan 07.02.2017 tarih ile 16.02.2017 tarihlerinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.

İlan olunur.

947/1-1


1 ADET ÇİFT DEDEKTÖRLÜ TAVAN STATİFLİ DİJİTAL RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE 1 ADET ÇENE EKLEMİ ARTROSKOPU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet Çift Dedektörlü Tavan Statifli Dijital Radyografik Görüntüleme Sistemi" ve "1 Adet Çene Eklemi Artroskopu Sistemi", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/02/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1041/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM AĞ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Ağ Cihazları Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve eki dağıtım listesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1042/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Muhtelif taşınmazların “Satış” yöntemi ve “Pazarlık’’ usulü uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilmelerini teminen 05.01.2017 tarihli ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhale İlan Metninin 1. ve 2. sırada yer alan Muğla ili, Fethiye ilçesi, Göcek Mahallesinde bulunan taşınmazların özelleştirme ihaleleri iptal edilmiştir.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 82 70 - Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr

1069/1-1