4 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29969

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 YILLIK 94.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ERZİNCAN BELEDİYESİ KATI ATIK TESİSİNDE OLUŞAN LFG GAZI İLE ENERJİ ÜRETİMİNİN YAPILMASI VE YÜKLENİCİLİĞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


MANAVGAT ŞELALESİ ÖZEL GÜNÜBİRLİK TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Manavgat Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Suluova Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Tuzla Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 YILLIK 94.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan 94.500 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No:169 53700 Fındıklı-RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.02.2017 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.  Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169   53700 Fındıklı-RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Fiyat değerlendirmesinde tek fiyat verilecek olup yalnızca TL bazında verilen teklifler değerlendirilecektir.

11 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

791/1-1


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.500 kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.500 kg Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 23.02.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 23.02.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66     Faks: (0312) 397 33 74 - 71

973/1-1


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100.000 kg Kepek alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 21.02.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 21.02.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

974/1-1


ERZİNCAN BELEDİYESİ KATI ATIK TESİSİNDE OLUŞAN LFG GAZI İLE ENERJİ ÜRETİMİNİN YAPILMASI VE YÜKLENİCİLİĞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Erzincan Belediyesine ait, Ek’te sunulan ilan metninde bilgileri mevcut olan İlimiz merkez Erzincan ili, Merkez ilçesi, Çağlayan yolu üzeri Beybağı mahallesi 367 ada 18 parsel taşınmaz mal üzerinde bulunan 6.500 m²’lik alan üzerine enerji üretim tesisi kurulacak olup, 367 ada 19-20 parsellerde bulunan 178.832 m²’lik çöp depolama lotları kullanılacak olup, mevcut çöp sahasının üzerinin kapatılması, gerekli peyzajların ve düzenlemelerin yapılması tesisin her türlü idari, teknik işinin yapılması şartı ile 15 (on beş) yıl süre ile gayri ayni hak tesis edilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesi yapılacaktır.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüz ölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Yatırım Maliyeti ve Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Erzincan

Merkez

Beybağı

367

18

6.500 m²

Boş Arsa

7.408.000,00 TL

222.240,00 TL

 

2 - İşin Yapım Süresi; Sözleşme imzalanmasından itibaren yüklenici tarafından uygulama projelerinin yapılması, inşaat ruhsatının alınması, gerekmesi halinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun alınması da dâhil, inşaat süresi en fazla 12 (on iki) aydır. Yapılacak olan bütün bu işler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tesisin kurulmaması, eksik kurulması veya içerisinin makine, teçhizat ve eklentilerinin eksik olması ya da resmi evrak işlemlerini tamamlayamaması durumunda, İdare yükleniciye eksikliklerin tamamlanması için 90 (doksan)  gün ek tamamlama süresi verilebilir. Ancak ek süre verilse dahi Yüklenici kira bedeli verecektir. Söz konusu süre bitiminde de eksiklikler tamamlanmaz ise İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih eder ve kesin teminatı belediyeye irat olarak kaydeder. Yüklenici bu tarihe kadar yapılmış tüm yatırım ve harcamalar ile ilgili olarak idareden hiçbir hak ve talepte bulunamaz. (İdarece kaynaklanan gecikmeler dışında geçerli olacaktır.)

3 - İhale için teklif verecekler; ihale zarflarını ihale komisyonu başkanlığına sunulmak üzere yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte hazırlayarak 28.02.2017 Salı günü saat 10:00’a kadar Erzincan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edeceklerdir.

3.1. İhale 28.02.2017 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3.2. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki koşullar aranır.

4.1. Yasal ikametgâh olması,

4.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

4.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir).

4.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

4.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

4.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)

4.6. Bu şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

4.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

4.9.  İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

4.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

4.11. İstenecek belgeler TS EN İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN İSO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve İSO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi; bu belgeleri temin etmek zorundadır. Kullanılacak ekipmanlar TSE kalite standartlarına uygun olmalıdır. T.C. ENERJİ Ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI' nın belirlemiş olduğu ve AB standartların da imal edilmeli gerekli üretim ve çalışma izinlerinin alınması.

4.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.13. İsteklinin teknik şartnamenin 4.7. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.

4.14. İdari şartnamenin madde 8.2. Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

4.15. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi

5 - Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (İşletme Müdürlüğünden alınacak.)

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Bundan dolayı, İdare yâda komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bahçelievler Mah.-ERZİNCAN

Telefon: 444 9 024 Dâhili 1072               Faks: 0446 214 33 22 www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

854/1-1


MANAVGAT ŞELALESİ ÖZEL GÜNÜBİRLİK TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Manavgat Belediye Başkanlığından:

Manavgat Şelalesi Özel Günübirlik Tesisleri (Restaurant, Açık yemek alanları, 5 (beş) adet dükkan, Çay Ocağı, Genel WC) Kiralama İhalesi 5 Yıllık (60 aylık) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Yukarı Pazarcı Mahallesi 4010 Sokak No: 1 Manavgat / ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası      :  02427461393 - 02427467575

c) Elektronik Posta Adresi         :  belediye@manavgat.bel.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                        :  www.manavgat.bel.tr

2 - İhalenin Usulü: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) usulü ile yapılacaktır.

3 - İhaleye Konu Yerin Adı/Adresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, Kira Süresi

 

KİRAYA VERİLECEK YER ADI

KİRAYA VERİLECEK YER ADRESİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

KİRALAMA SÜRESİ

Manavgat Şelalesi Özel Günübirlik Tesisleri (Restaurant, Açık yemek alanları, 5 (beş) adet dükkan, Çay Ocağı, Genel WC)

Sarılar Mahallesi İstiklal Cad. No: 4 Manavgat/ANTALYA

6.000.000,00 TL + KDV

180.000,00 TL

İşyeri Teslimine Müteakip 5 Yıl (60 Ay)

 

4 - İhalenin Yapılacağı Yer ve İhale Tarih ve Saati

a) İhalenin Yapılacağı Yer         :  Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Manavgat / ANTALYA adresindeki Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati                        :  15.02.2017 - 10.00

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

5.1 - İsteklinin gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlık - Nüfus Müdürlüğünden alınmış),

5.2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak. İkametgah senedi (Muhtarlık - Nüfus Müdürlüğü),

5.3 - Tebligat için adres beyanı. (Standart Form-7)

5.4 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Toplam muhammen bedelin %30’undan az olmamak üzere; bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. (Standart Form-4)

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

5.5 - İlgili Odaya kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

5.6 - İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler ihale konusu işe benzer iş olarak en az 4 yıl restoran, kafeterya, pastane veya otel işletmeciliği yaptığını resmi kurumlardan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya Vergi Mükellefiyeti Belgesi veya Turizm İşletme Belgesi ile belgelendirmek zorundadır.

5.7 - İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

5.8 - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

5.9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (Standart Form-5)

5.10 - Vergi Mükellefi ise Vergi Dairesi’nden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

5.11 - İlk ilan tarihinden sonra olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

5.12 - İlk ilan tarihinden sonra olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek

5.13 - İhaleye ait şartnameyi satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

5.14 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri. (Standart Form-1)

5.15 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma (Standart Form-2) uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Manavgat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.16 - Taahhütname (Noter onaylı olmak üzere yıllık işletme hasılatının %1 inin Maliye Saymanlığına yatırılacağına dair) (Standart Form-6),

5.17 - Manavgat Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı’nın

İhale dosyasında sunulması gerekmektedir.

6 - Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Side - Manavgat / ANTALYA adresindeki Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinden görülebilir ve 2.000,00 TL (ikibinTürkLirası) karşılığı satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler, ihale zarflarını Side Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 41 Manavgat / ANTALYA adresindeki Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (İhale Komisyon Başkanlığı’na sunulmak üzere) 15.02.2017 tarih ve saat 09:30’a kadar teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı dosya teslim saatinden sonra gelen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Dış zarf içerisinde yukarıda sayılan belgelerin tamamı(teklif mektubu hariç) bulunacaktır. İç zarf içerisinde sadece teklif mektubu yer alacaktır.

10 - İlanda bulunmayan hükümlerde, ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısı hükümleri geçerlidir.

11 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

1001/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Suluova Belediye Başkanlığından:

1 - İlçenin Maarif Mahallesinde mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 2000 ada 1 numaralı 5.147,17 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın peşin satışı işi.

2 - 2886 sayılı D.İ. Kanununun 36. Maddesi Kapalı teklif usulü ile başlanarak açık artırımla Belediye Encümeninde 21.02.2017 Salı günü saat 11:00 de yapılacaktır.

3 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat

Tahmin edilen bedel      :  5.147.000,00 TL

Geçici Teminat              :     155.000,00 TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel-No

Toplam M2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Suluova

Maarif

2000 - 1

5147,17

Tam

Arsa

 

4 - Şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebileceği gibi 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza sirküsü noter onaylı

1

İmza Beyannamesi noter onaylı

2

Vekil ise vekâletname

2

Vekil ise vekâletname

3

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekilin noter tasdikli imza sirküsü

3

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekilin noter tasdikli imza sirküsü

4

Ticaret ve sanayi oda belgesi

4

Nüfus kayıt örneği

5

Şartname bedeline ait makbuz

5

Şartname bedeline ait makbuz

6

Ticaret sicil gazetesi

6

Suluova Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan yazı aslı

7

Suluova Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan yazı aslı

7

İletişim bilgileri

8

İletişim bilgileri

8

Geçici teminat

9

Geçici teminat

 

 

 

5 - İstenilen belgelerin ihale günü saat 11:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

949/1-1


DÜZELTME İLANI

Tuzla Belediye Başkanlığından:

01/02/2017 TARİHLİ 29966 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN ‘TAŞINMAZ SATIŞI’ İLANIMIZ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÜZELTİLMİŞTİR.

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36.ve 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 14.02.2017 Salı günü Saat:14:00’da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

1884

Orta

3.962.24 m2

Orta Mahallesi

Üniversite Caddesi

Akaryakıt ve LPG

İstasyon Alanı

10.896.160.00 TL

326.884.80 TL

14.02.2017

14:00

Kapalı Teklif

2

1885

Orta

42.58 m2

Orta Mahallesi

Üniversite Caddesi

Akaryakıt ve LPG

İstasyon Alanı

   117.095.00 TL

    3.512.85 TL

14.02.2017

14:00

Açık Teklif

3

8565

16

Aydınlı

2004.96 m2

Aydınlı Mahallesi

Aydınlı Yolu Caddesi

Ticaret Alanı

5.513.640.00 TL

165.409.20 TL

14.02.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                                       Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                                       a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                             b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                                   c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                            d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1003/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan ve İlçemiz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 3 adet müstakil arsa nitelikli taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 21.02.2017 tarihinde Salı günü ihale edilerek satılacaktır.

2 - Satışa konu taşınmaz bilgileri aşağıda olup, Tahmin Edilen Satış Bedeli, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra No.

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Alan m2

İmar Durumu

Taşınmazın Niteliği

Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL

Geçici Teminat %3 TL

İhale Tarih

İhale Saati

Şartname Bedeli (TL)

1

Velimeşe

F19C03C2A

185

4

24713,90

İdari Sosyal Tesis Alanı;24713,90 m2, KAKS %0,40 (Diğer bilgiler şartnamede görülebilir)

Arsa

7.251.055,33

217.531,66

21.02.2017

13.30

200,00

2

Velimeşe

F19C03C2A

185

5

29645,50

Organize Sanayi Bölgesi 29645,50 m2, TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

9.219.759,83

276.592,80

21.02.2017

14.00

200,00

3

Velimeşe

F19C03C2A

709

1

8326,87

Organize Sanayi Bölgesi 8326,32 m2, TAKS % 55, KAKS % 70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

2.614.637,18

78.439,12L

21.02.2017

14.30

200,00

 

3 - İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasındaki Düğün Salonunda (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - İhale konusu taşınmazların satış bedeli peşindir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü,

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f), ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

k) Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

l) İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini inceleyerek ihale saatinden önce katılmak istedikleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı 200,00 TL şartname bedeli yatırmak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları ve makbuzu ihale evrakları içerisine konulması gerekmektedir.

6 - Taşınmazlar Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan, taşınmazları satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler gerek 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetlerine ait diğer mevzuat hükümlerine ve gerekse Velimeşe Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Kararlarına bağlı kalınılması gerektiğinden, ihale öncesi katılımcıların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden “VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA SATIŞI VE FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BAŞVURU EVRAKLARI” ve Yönetim Kurulundan alınan parsel satın alma başvurusunun yapılmış olması ve satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde kabul edildiğine dair yazı.

7 - İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 21.02.2017 Salı günü, Saat: 13.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Ek Hizmet Binası Kat: 2 Kartal Market Üstü Atatürk Bulvarı Ulaş Mahallesi) vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

9 - İhaleye katılmak isteyen katılımcıların mutlaka bu maddedeki şartları kabul ederek yerine getirmeleri, aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İlan olunur.

968/1-1