3 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29968

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TIR PARKI İŞLETMESİ VE SOSYAL TESİSİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF KABLO BAŞLIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


500 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BİNA NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


19 LİTRELİK POLİKARBONAT DAMACANALARDA (3 YILLIK) DOĞAL KAYNAK SUYU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN AFOM BİNASI  ISLAK HACİMLER VE MİSAFİRHANE ODALARININ TADİLAT VE  ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM DONANIM VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


(AVM) YAPTIRILARAK 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


TAŞINMAZLAR (ARSALAR) SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


ŞEHİRLERARASI OTOGAR YAPTIRILARAK 15 (ONBEŞ) YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


500 GR RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIR PARKI İŞLETMESİ VE SOSYAL TESİSİ 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Ağrı İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olup, Doğubayazıt İlçesi Gürbulak-Uzunyazı Köylerinde yaptırılan Tır Parkı İşletmesi ve Sosyal Tesisi 2886 Sayılı Devlet İhlale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhale 17/02/2017 Cuma günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. madde gereği Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.

3 - Kiraya verilecek Tır Parkı İşletmesi ve Sosyal Tesisinin yıllık muhammen kira bedeli 2.150.000,00 TL olup, geçici teminat bir yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 (Yüzde Üç) geçici teminatı 64.500,00 TL’dir.

4 - İhale ile ilgili şartname (ekleri sözleşme taslağı ve tır parkı yönergesi) İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:

Gerçek Kişiler İçin;

a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi,

b) Noterden tasdikli imza beyannamesi,

c) Onaylı nüfus kayıt örneği,

d) Tebligat için adres beyanı,

Tüzel Kişiler İçin;

e) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

f) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

(Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi/diğer tüzel kişiler için mevzuatları gereği teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren diğer belgeler)

h) Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Vergi Dairesine kayıtlı olup olmadığına dair belge, kayıtlı ise borcu olmadığına dair belge,

i) Ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) İhaleye girecek olan gerçek kişinin, şirketlerin ve ortak girişimi oluşturan şirketlerin her birinin kurucu ortak ve yöneticilerinin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten ve devlet aleyhine işlenen suçlardan hüküm giymediğine dair adliyeden ve vergi dairesinden alınacak belgeler.

k) İhaleye katılacak şirket bilançolarının son 3 yıllık cirosunun ortalama 5.000.000,00 TL (beş milyon)’den az olmadığına dair belgeler (ortak girişim halinde ortakların her biri için)

l) İhale şartnamesi (ekleri sözleşme taslağı ve tır parkı yönergesi) 5.000,00 TL mukabilinde Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

m) İhale şartnamesinin (ekleri sözleşme taslağı ve tır parkı yönergesi) satın alındığına dair alındı makbuzu veya banka dekontu,

n) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma ile kiraya verilecek Tır Parkı İşletmesi ve Sosyal Tesisi için yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İl Encümen Servisine teslim edilecektir.

o) İlk yıl kirası ihale bedeli üzerinden, takip eden yıllara ait kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayınlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedel üzerinden ödenecektir.

p) İhaleye girmek için son müracaat tarihi 17/02/2017 Cuma günü saat 10.00’a kadardır.

r) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

s) İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlan olunur.

927/1-1


10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/48528

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 211 14 49 - 0312 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi      :

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  10.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALIMI İŞİ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhale tarihi ve saati             :  23/02/2017 Perşembe günü, saat 10:00

5 - İhalenin yapılacağı adres   :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/02/2017 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 600,00.- TL bedelle temin edilebilir.

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

976/1-1


MUHTELİF KABLO BAŞLIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/43390

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  38 kalem muhtelif kablo başlığı, teknik bilgi ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17/02/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17/02/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

851/1-1


500 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 8.000.000 adet 500 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.02.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

705/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

MUHTELİF MALZEME (26 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/39761

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 275 3530 - 356 275 3539

c) Elektronik Posta Adresi      :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ST37 SAC LEVHA, ELEKTROLİK BAKIR, KÜLÇE KALAY, DİKİŞSİZ ÇELİK BORU, LAMA DEMİRİ, YUVARLKA ÇELİK ÇUBUK (TOPLAM 26 Kalem Ürün)

b) Teslim yeri                         :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                        :  İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  14/02/2017 - 14:00

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

843/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

MUHTELİF MALZEME (11 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/38443

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 275 3530 - 356 275 3539

c) Elektronik Posta Adresi      :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                         :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  9 Kalem Paslanmaz Sac Levha-Sae 304 ve 2 Kalem Paslanmaz Dikişsiz Boru-Sae304 (TOPLAM 11 Kalem Ürün)

b) Teslim yeri                         :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKİNA FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                        :  İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  13/02/2017 - 14:00

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

844/1-1


BİNA NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Uşak İli, Merkez İlçe, İslice Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi No: 21/B ve Gümüş Sokak No: 1 adresindeki 335 ada, 29 parsel nolu arsa üzerinde inşa edilmiş binanın satışı 27 Şubat 2017 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK Uşak Şube Başkanlığı’ndan (Kurtuluş Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 56/1 Kırhallı Apt. ve Pasajı Daire: 101 UŞAK) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı              (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Uşak Şube Başkanlığı      (0 276) 215 64 32

961/1-1


KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Amasya İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı No: 5 (204 ada 2 parsel) adresindeki 131,20 m2 arsa üzerinde bulunan kargir apartman nitelikli taşınmazın satışı 28 Şubat 2017 Salı günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK Amasya Şube Başkanlığı’ndan (Dere Kocacık Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı No: 60/6 AMASYA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Amasya Şube Başkanlığı        (0 358) 218 13 90

962/1-1


19 LİTRELİK POLİKARBONAT DAMACANALARDA (3 YILLIK) DOĞAL KAYNAK SUYU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan “Doğal Kaynak Suyu”nun satın alınması işidir.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 27.02.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.02.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

964/1-1


TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN AFOM BİNASI  ISLAK HACİMLER VE MİSAFİRHANE ODALARININ TADİLAT VE  ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No: 1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi İçerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane odalarının tadilat ve onarımı işi anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 28.02.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01.03.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

965/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM DONANIM VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim donanım ve yazılımı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.- TL

1. KISIM

Uzaktan Eğitim Sistemi

130,00.- TL

2. KISIM

Sunucu, Kablolu Ağ Sistemi, Aktif Cihaz Yönetim Sistemi, Özel Bulut Depolama Sistemi ve Merkezi Kullanıcı Yönetim Sistemi

140,00.- TL

3. KISIM

Taşra Teşkilatı Sunucu ve Sanallaştırma Yazılımı

130,00.- TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifleri bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

963/1-1


(AVM) YAPTIRILARAK 30 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Gümüşhane Belediyesi adına kayıtlı; aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen parseli kapsayan alan üzerindeki Gümüşhane Belediyesince uygun bulunan Alış Veriş Merkezi (AVM) Projesine uygun mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin yüklenici tarafından hazırlanıp idareye onaylattırılarak; işletme hakkının yükleniciye bırakılması; Tapuya 30 yıl süre ile ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında bulunan ticari alan ve otopark alanın kullandırılmasından dolayı yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda, Gümüşhane Belediyesi’ne üzerindeki müştemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ihaleye ile 30 yıllığına kiraya verilecektir.

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Vasfı

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Sınırı

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

52

1

3.594,00 m²

Paftasındadır

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

52

2

   772,00 m²

Paftasındadır

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

53

3

   100,00 m²

Paftasındadır

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

53

4

   110,00 m²

Paftasındadır

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

53

22

9.937,00 m²

Paftasındadır

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

638

1

1.234,00 m²

Paftasındadır

Gümüşhane

Merkez

Hasanbey

Boş Arsa

-

638

2

2.342,58 m²

Paftasındadır

 

1 - İhale 17.02.2017 tarihinde Cuma günü saat: 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:

İhaleye katılabilmek için;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; Gümüşhane Belediyesi adına alınmış 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

c) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin ),

d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek Kişiler İçin),

e) Noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

g) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde; İhale de isteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir)

i) Tüzel kişi olması halinde; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

j) Vekaleten İhaleye Katılma Halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

k) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

l) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan herhangi bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 70.000 m² den az olamamak üzere AVM merkezi, otel turizm merkezi, organize ticaret birimleri tesisi ile ticari alan tesisi yatırımı, inşaat etmiş, geliştirmesi ve/veya yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ve/veya benzeri organize ticaret birimleri tamamladığı işlere dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fes olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) İsteklinin ortak girişim olası durumunda ortaklardan birisinin(tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan herhangi bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) iş deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

m) Bu iş için (10.000.000,00 TL.) (Onmilyontürklirası) tutarında kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşlunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. İsteklinin Ortak Girişim olası durumunda ortaklardan birisinin sunması yeterli kabul edilir.

n) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacakları belge aslı ( Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

o) Şartname Bedeli 300,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 17.02.2017 günü saat 14:00’ye kadar Gümüşhane Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden idare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 17.02.2017 Cuma günü saat 14:00'ye kadar olup Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

Alış Veriş Merkezi (AVM)

8.640.000,00 - TL.

259.200,00 - TL.

909/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 13 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 15/02/2017 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

 

S.

NO

MAHALLESİ

ADA/PARSEL

TAKTİR EDİLEN

M2 FİYATI

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

GARANTİ

TEMİNAT

1

ÇAKIRLI

558

  3.450,00

55 TL/ m²

189.750,00 TL

5.692,50 TL

57.000,00 TL

2

ÇAKIRLI

1636

  2.838,00

40 TL/ m²

113.520,00 TL

3.405,60 TL

34.000,00 TL

3

DUTLUCA

573

  2.088,00

20 TL/ m²

41.760,00 TL

1.252,80 TL

12.000,00 TL

4

KERAMET

1826

  3.875,00

25 TL/ m²

96.875,00 TL

2.906,25 TL

29.000,00 TL

5

BAYIRKÖY

485

  1.225,00

20 TL/ m²

24.500,00 TL

735,00 TL

7.000,00 TL

6

BAYIRKÖY

472

     250,00

20 TL/ m²

5.000,00 TL

150,00 TL

1.500,00 TL

7

DUTLUCA

914

     370,00

80 TL/ m²

29.600,00 TL

888,00 TL

8.000,00 TL

8

KARSAK

2107

     510,00

35 TL/ m²

17.850,00 TL

535,50 TL

5.000,00 TL

9

GEMİÇ

338

  7.175,00

25 TL/ m²

179.375,00 TL

5.381,25 TL

53.000,00 TL

10

GÜRLE

60

64.060,00

32 TL/ m²

2.049.920,00 TL

61.497,60 TL

615.000,00 TL

11

GÜRLE

1680

18.539,22

30 TL/ m²

556.176,60 TL

16.685,30 TL

166.000,00 TL

12

MURADİYE

79/160

34.180,00

70 TL/ m²

2.392.600,00 TL

71.778,00 TL

717.000,00 TL

13

MURADİYE

79/25

44.676,00

80 TL/ m²

3.574.080,00 TL

107.222,40 TL

1.000.000,00 TL

 

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

928/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

1 - İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 9 adet arsanın satış ihalesidir.

 

S.N

Mahalle

Ada

Prsl.

Alanı

İmar Durumu

M² Birim Fiyatı

Muhammen Bedel

% 3 Geçici Teminat

1

Bağlarbaşı

365

4

  5.110,01 m²

E:1.50 hmax:8 Kat

1.400,00 TL

  7.154.014,00 TL

214.620,42 TL

2

Bağlarbaşı

369

4

12.664,89 m²

E:1.50 hmax:8 Kat

1.100,00 TL

13.931.379,00 TL

417.941,37 TL

3

Bağlarbaşı

369

5

1.2605,88 m²

E:1.50 hmax:8 Kat

1.100,00 TL

13.866.468,00 TL

415.994,04 TL

4

Bağlarbaşı

376

3

14.953,16 m²

E:1.50 hmax:8 Kat

1.100,00 TL

16.448.476,00 TL

493.454,28 TL

5

Bağlarbaşı

376

4

16.688,15 m²

E:1.50 hmax:8 Kat

1.100,00 TL

18.356.965,00 TL

550.708,95 TL

6

Bağlarbaşı

463

1

  2.269,24 m²

Akaryakıt ve LPG

4.500,00 TL

10.211.580,00 TL+KDV

306.347,40 TL

7

Bülbülzade

6196

2

  2.349,73 m²

A-3 E:1.15

   850,00 TL

  1.997.270,50 TL

  59.918,12 TL

8

Bülbülzade

6199

1

  2.846,44 m²

A-3 E:1.35

1.200,00 TL

  3.415.728,00 TL

102.471,84 TL

9

Bülbülzade

5400

4

  2.241,00 m²

A-3 E:1.15

   850,00 TL

  1.904.850,00 TL

  57.145,50 TL

 

2 - İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihalesi 15/02/2017 ÇARŞAMBA günü Saat 14:00’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 15/02/2017 ÇARŞAMBA Saat 12:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,

g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İlan olunur.

814/1-1


TAŞINMAZLAR (ARSALAR) SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:

1 - Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 19.01.2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların (arsaların) satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.nci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) nolu sıradaki arsalar için 15.02.2017 Çarşamba günü saat 14.30’da, (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) nolu sıradaki arsalar için 16.02.2017 Perşembe günü saat 14.30’da, (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) nolu sıradaki arsalar için 17.02.2017 Cuma günü saat 14.30’da sırası ile Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3 - Satılacak taşınmaz malların listesi;

 

2886 sayılı D.İ.K.'nun 45'inci maddesine GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

ADA

PARSEL

PARSELLERİN KULLANIM DURUMLARI

YÜZÖLÇÜMÜ M2

M2 BİRİM FİYATI

MUHAMMEN BEDELİ TL. (TOPLAM)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL.

İHALE TARİHİ

1

İSTİKLAL MAH.

  514

7

ARSA

4.671,00

1.000,00 TL

4.671.000,00

140.500,00

15.02.2017

2

İSTİKLAL MAH.

1930

2

ARSA

2.443,77

1.000,00 TL

2.443.770,00

73.500,00

15.02.2017

3

BEŞKÖPRÜ MAH.

…..

17828

ARSA

584,25

500,00 TL

292.125,00

9.000,00

15.02.2017

4

BEŞKÖPRÜ MAH.

…..

17831

ARSA

782,86

600,00 TL

469.716,00

14.500,00

15.02.2017

5

KÖPRÜBAŞI MAH.

…..

5316

ARSA

1.904,60

1.000,00 TL

1.904.600,00

57.500,00

15.02.2017

6

KEMALPAŞA MAH.

…..

14852

ARSA

238,42

400,00 TL

95.368,00

3.000,00

15.02.2017

7

KEMALPAŞA MAH.

…..

14853

ARSA

238,55

400,00 TL

95.420,00

3.000,00

15.02.2017

8

KEMALPAŞA MAH.

…..

14854

ARSA

238,68

400,00 TL

95.472,00

3.000,00

16.02.2017

9

KEMALPAŞA MAH.

…..

14855

ARSA

233,95

400,00 TL

93.580,00

3.000,00

16.02.2017

10

KEMALPAŞA MAH.

…..

14857

ARSA

320,18

400,00 TL

128.072,00

4.000,00

16.02.2017

2886 sayılı D.İ.K.'nun 45'inci maddesine GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

ADA

PARSEL

PARSELLERİN KULLANIM DURUMLARI

YÜZÖLÇÜMÜ M2

M2 BİRİM FİYATI

MUHAMMEN BEDELİ TL. (TOPLAM)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI TL.

İHALE TARİHİ

11

KEMALPAŞA MAH.

…..

14858

ARSA

237,50

400,00 TL

95.000,00

3.000,00

16.02.2017

12

KEMALPAŞA MAH.

…..

14859

ARSA

237,55

400,00 TL

95.020,00

3.000,00

16.02.2017

13

KEMALPAŞA MAH.

…..

14864

ARSA

320,59

400,00 TL

128.236,00

4.000,00

16.02.2017

14

KEMALPAŞA MAH.

…..

14880

ARSA

400,00

400,00 TL

160.000,00

5.000,00

16.02.2017

15

KEMALPAŞA MAH.

…..

14881

ARSA

300,00

400,00 TL

120.000,00

4.000,00

16.02.2017

16

KEMALPAŞA MAH.

…..

14886

ARSA

363,20

400,00 TL

145.280,00

4.500,00

17.02.2017

17

KEMALPAŞA MAH.

…..

14894

ARSA

238,81

400,00 TL

95.524,00

3.000,00

17.02.2017

18

KEMALPAŞA MAH.

…..

14895

ARSA

243,10

400,00 TL

97.240,00

3.000,00

17.02.2017

19

KEMALPAŞA MAH.

…..

14896

ARSA

243,78

400,00 TL

97.512,00

3.000,00

17.02.2017

20

KEMALPAŞA MAH.

…..

14897

ARSA

346,79

400,00 TL

138.716,00

4.500,00

17.02.2017

21

KEMALPAŞA MAH.

…..

14898

ARSA

393,50

400,00 TL

157.400,00

5.000,00

17.02.2017

22

KEMALPAŞA MAH.

…..

14899

ARSA

247,20

400,00 TL

98.880,00

3.000,00

17.02.2017

23

KEMALPAŞA MAH.

…..

14909

ARSA

342,35

400,00 TL

136.940,00

4.500,00

17.02.2017

 

 

 

 

TOPLAM

15.570,63

 

11.854.871,00

360.500,00

 

 

4 - Taşınmaz malların (arsaların) tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa için bedelin %3 (yüzde üç)’ü kadardır. İsteklilerin ihaleye katılmak istediği her arsa için ayrı ayrı olarak geçici teminatlarını 15 ŞUBAT 2017 Çarşamba günü saat 14.00’de kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1. Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1. Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.

5.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4. İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 500,00 TL.sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.

7 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını,15.02.2017 Çarşamba günü saat 14:00’de kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İstekli, sonuçlanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, ihale bedelinin ve diğer harçların tamamını 30 (otuz) gün içerisinde, Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması şartı ile taşınmazlar (arsalar) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir.

9 - Taşınmazların ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

11 - İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

855/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan(m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

Kurttepe (Huzurevleri)

11141

4

2.063,95

5.572.665,00

167.179,95

Ayrık Yapı Nizamlı 2,00 Yoğunluklu Konut Alanı

15.02.2017 / 16:00

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

a) Teklif mektubu

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

d) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

e) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine veya Belediyemize ait hesap numarasına peşin olarak yatıracaktır

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin tamamı peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 15/02/2017 günü saat 15.30’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir.

923/1-1


ŞEHİRLERARASI OTOGAR YAPTIRILARAK 15 (ONBEŞ) YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İŞİN TANIMI

İŞİN NİTELİĞİ

İHALE USULÜ

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

% 3 GEÇİCİ

TEMİNATI (TL)

İHALENİN YAPILACAĞI YER

İLE TARİH VE SAATİ

DOKÜMAN

SATIŞ BEDELİ

Şehirlerarası Otogar yaptırılarak 15 (onbeş) yıl süre ile işlettirilmesi

İrtifak Hakkı Tesisi

2886 sayılı Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (irtifak hakkı muhammen bedeli üzerinden artırma yoluyla)

İnşaatın muhammen bedeli 20.519.196,77 + irtifak hakkı tesis muhammen bedeli 4.380.233,76 = TOPLAM  24.899.430,53

746.982,91

İhale; Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No: 4 Adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda;

16.02.2017 tarihinde, saat 10:00’da yapılacaktır.

2.000,00 TL

 

1 - Yukarıda bilgileri bulunan, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mah. 2413 ada, 5 nolu 34.763,76 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde; ŞEHİRLERARASI OTOGAR yaptırılarak 15 (onbeş) yıl süre ile işlettirilmesine ilişkin irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti (Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge aslı, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge, (İlgisine göre nüfus cüzdanı, vergi kimlik kartının aslı idarece görülmüştür şerhli sureti)

ç) Ortak girişim olarak başvuru yapılması halinde, ortak girişim beyannamesi idarece görülmüştür şerhli sureti,

d) Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair belgelerin aslı,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belgelerin aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti, (2016 Yılı için tasdikli)

1 - Gerçek kişiler için, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti,

2 - Tüzel kişiler için siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi,

f) İmza sirkülerine dair belge,

1 - Gerçek kişi ise gerçek kişiye ait noter tasdikli imza sirküleri aslı.

2 - Tüzel kişi ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ile vekaletname aslı.

g) 2886 Sayılı Kanuna göre geçici teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (Teminat mektubu verilecek ise süresiz olmalıdır.)

ğ) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge,

h) İstekli şirket ise şirketin son durumunu (Şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösterir belge,

ı) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnamelerinin aslı veya idarece görülmüştür şerhli sureti ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),

i) Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

j) İmzalı idari şartname aslı,

k) Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında, T1 yetki belgesi almaya haiz olduğuna dair Taahhütname.

3 - İhale dokümanı mesai saatleri içerisinde; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, aynı yerden satın alınabilir.

4 - Teklifler ihale (son teklif verme 15/02/2017, saat: 17:00) tarih ve saatine kadar 3 üncü maddede belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

5 - İhale ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ile hakkın tapuya tesciline ilişkin tüm giderler istekliye aittir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 0 850 459 41 03 - 04 nolu telefondan öğrenilebilir.

İlan olunur.

960/1-1


500 GR RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 12.000.000 adet 500 gr Rize Turist Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

698/1-1