2 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29967

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Millî Savunma Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Millî Savunma Bakanlığından:

AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL:

Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, 05 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 8 (sekiz) AB Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR:

a. AB Uzman Yardımcısı alınacak mezun olunan fakülteler, kadro adedi, derecesi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türleri ve taban puanı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

b. Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır. Atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

 

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Derecesi

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

8

9

32

KPSSP33, KPSSP74, KPSSP82, KPSSP114

70

Toplam

8

 

32

 

 

 

3. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve özel şartları taşımak,

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren, tabloda belirtilen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

c. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar),

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve daha üzeri puan almış olmak,

d. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla YDS/e-YDS ingilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

e. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sınava başvuran adaylar arasında yapılacak sıralamaya göre başvurusu kabul edilenlerden tabloda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday içinde bulunmak. (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)

f. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibariyle askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),

g. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

ğ. İlanda belirtilen niteliklere sahip olmak,

h. Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

ı. 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Sevk edilecekleri, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "TSK'da Devlet Memur Olur" kararlı raporu almış olmak,

i. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

a. AB Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurular, 02 Şubat 2017 tarihinden 06 Mart 2017 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar yapılabilecektir.

b. Başvurular, www.msb.gov.tr resmi internet adresiüzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Şahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, öncelikle elektronik ortamda www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki Aday Giriş Ekranına giriş yaparak, Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle başvuru işlemlerine başlayacaklardır.

c. Başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

ç. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine basıldığında başvuru tamamlanmış olacak ve açılacak sayfada başvuruyla ilgili bilgiler (aday numası vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısının alınması adayın faydasına olacaktır. Bilgi güncelleme işlemlerinde aday numarası kullanılacaktır.

d. Adaylara yapılacak tebligatlar/duyurular www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

e. Başvuru Formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Verilen bilgilerinde eksik ve hata olduğu tespit edilenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır.

f. Başvurusu kabul edilerek Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek tarihler arasında aşağıda istenen belgeleri Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığına (Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edeceklerdir.

İstenen belgeler;

(1) AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak),

(2) Nüfus cüzdanı fotopisi,

(3) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),

(4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

(5) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,

(6) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bir sayfayı geçmeyecektir.),

(7) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 4 (dört) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. Form imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)

g. İstenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, eksik bilgi bulunan ve gerekli nitelikleri taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu adayların yerine, sırasıyla en yüksek KPSS puanına sahip diğer adaylar çağrılacaktır.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Giriş Sınavı Kurulu tarafından adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm, yabancı dil ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Komisyon, a. fıkrasını 50 (elli) puan, diğer fıkralarda yazılı özelliklerin her birini 10 (on) puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağa geçirecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

6. DEĞERLENDİRME:

a. Başarı puanı, adayın KPSS puanı ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b. Sınav sonuçlarına; sınav sonuçlarının ilanından itibaren, yedi gün içinde MSB Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığında olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafından yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

c. Giriş (sözlü) sınavı sonucunda asil ve yedek adayların isim listesi (8 asil, 4 yedek), www.msb.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek, ayrıca sınav sonuçları asil ve yedek adaylara tebliğ edilir.

ç. Başarılı olan asil/yedek adaylar hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

d. Giriş (sözlü) sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

e. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

f. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

g. Sınavda başarılı olanlardan; geçerli bir mazereti olmaksızın kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde müracaat etmeyenlerin, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "TSK'da Devlet Memuru Olur" kararlı raporu alamayanların ve yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmayanların, atama işlemleri yapılmayacaktır.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ:

a. Başvuruların incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyeceğinden resmi internet adresinin takip edilmesi önem arz etmektedir.

b. Adayların, ilanda kendileri için planlanan gün ve saatte sınava iştirak için MSB Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde hazır olmaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

İrtibat Telefonu    :  (0 312) 402 61 00

Adres                   :  MSB Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar/ANKARA

İnternet Adresi     :  www.msb.gov.tr

907/1/1-1

—————

MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL:

Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, 27 Eylül 2013 tarih ve 28778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre, 7 (yedi) Millî Savunma Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR:

a. Millî Savunma Uzman Yardımcısı alınacak mezun olunan fakülteler, kadro adedi, derecesi, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türleri ve taban puanı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

b. Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır. Atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

 

Mezun Olunan Fakülte

Kadro Adedi

Derecesi

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

7

9

28

KPSSP53, KPSSP74, KPSSP92, KPSSP101, KPSSP114

70

Toplam

7

 

28

 

 

 

3. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve özel şartları taşımak,

b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren, tabloda belirtilen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

c. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar),

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre tabloda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve daha üzeri puan almış olmak,

d. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sınava başvuran adaylar arasında yapılacak sıralamaya göre başvurusu kabul edilenlerden tabloda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday içinde bulunmak. (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)

e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibariyle askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),

f. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

g. İlanda belirtilen niteliklere sahip olmak,

ğ. Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

h. 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Sevk edilecekleri Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "TSK'da Devlet Memuru Olur" kararlı raporu almış olmak,

ı. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

4. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

a. Millî Savunma Uzman Yardımcılığı sınavı için başvurular, 02 Şubat 2017 tarihinden 06 Mart 2017 günü mesai bitimine (saat 17.30) kadar yapılabilecektir.

b. Başvurular, www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Şahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, öncelikle elektronik ortamda www.msb.gov.tr resmi internet adresindeki Aday Giriş Ekranına giriş yaparak, Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle başvuru işlemlerine başlayacaklardır.

c. Başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

ç. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine basıldığında başvuru tamamlanmış olacak ve açılacak sayfada başvuruyla ilgili bilgiler (aday numası vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısının alınması adayın faydasına olacaktır. Bilgi güncelleme işlemlerinde aday numarası kullanılacaktır.

d. Adaylara yapılacak tebligatlar/duyurular www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

e. Başvuru Formunda doldurulan bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. Bilgilerinde eksik ve hata olduğu tespit edilenlerin başvuruları işleme alınmayacaktır.

f. Başvurusu kabul edilerek Giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar www.msb.gov.tr resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek tarihler arasında aşağıda istenen belgeleri Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığına (Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edeceklerdir.

İstenen belgeler;

(1) Millî Savunma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu (Elektronik ortamda eksiksiz hazırlanacak),

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

(3) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),

(4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

(5) Varsa son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla İngilizce dilinden YDS/e-YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,

(6) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bir sayfayı geçmeyecektir.),

(7) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 4 (dört) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. Form imzalı olarak teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)

g. İstenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, eksik bilgi bulunan ve gerekli nitelikleri taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu adayların yerine, sırasıyla en yüksek KPSS puanına sahip diğer adaylar çağrılacaktır.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

a. Mezun oldukları bölüm ile Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Komisyon, a. fıkrasını 50 (elli) puan, diğer fıkralarda yazılı özelliklerin her birini 10 (on) puan üzerinden değerlendirecek ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağa geçirecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

6. DEĞERLENDİRME:

a. Başarı puanı, adayın KPSS puanı ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

b. Sınav sonuçlarına; sınav sonuçlarının ilanından itibaren, yedi iş günü içinde MSB Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığında olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

c. Giriş (sözlü) sınavı sonucunda asil ve yedek adayların isim listesi (7 asil, 3 yedek), www.msb.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek, ayrıca sınav sonuçları sözlü sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

ç. Başarılı olan asil/yedek adaylar hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

d. Giriş (sözlü) sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

e. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

f. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

g. Sınavda başarılı olanlardan; geçerli bir mazereti olmaksızın kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde müracaat etmeyenlerin, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "TSK'da Devlet Memuru Olur" kararlı raporu alamayanların ve yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmayanların, atama işlemleri yapılmayacaktır.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ:

a. Başvuruların incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi www.msb.gov.tr resmi internet adresinde tebliğ niteliğinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyeceğinden resmi internet adresinin takip edilmesi önem arz etmektedir.

b. Adayların, ilanda kendileri için planlanan gün ve saatte sınava iştirak için MSB Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde hazır olmaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

İrtibat Telefonu    :  (0 312) 402 61 00

Adres                   :  MSB Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar/ANKARA

İnternet Adresi     :  www.msb.gov.tr

907/2/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Yanık merkezinde klinik sorumlusu olarak çalışmış,  yanık travması konusunda uluslararası bilimsel çalışmaları olmak ve robotik cerrahi sertifikası olmak,

Göz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Pterjium tedavisinde cerrahi yöntemleri karşılaştırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak,

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Organik Kimya

Doçent

1

1

Asimetrik sentez alanında çalışmalar yapmış olmak,

Fiziko Kimya

Profesör

1

1

Floresans özelliği olan bileşiklerin fotofiziksel özelliklerinin incelemesi konusunda bilimsel çalışmaları olmak,

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Doçent unvanını fizik alanında almış, süperiletken ince filimlerde akı çivileme konusunda doktora yapmış olmak,

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

19. yüzyıl Fransız şiiri üzerine çalışma yapmış olmak,

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der.

İşletme Bölümü

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini yönetim bilişim sistemleri alanında almış, bilgi güvenliği alanında çalışmış olmak,

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Adedi

Der

 

Din Sosyoloji

Profesör

1

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Adedi

Der.

 

Mekanik(Makine)

Yrd. Doç.

1

1

Yüzey işlemlerinin çeki ve bası aşırı yükleri altındaki yorulma davranışı üzerine etkileri konusunda doktora yapmış olmak,

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

Anabilim Dalı

Adedi

Der.

 

Türk Sanat Müziği

Yrd. Doç.

1

3

Müzik eğitimi öğrencilerinin piyano eserlerini ezbere çalma başarılarında analitik ezberleme yaklaşımın etkinliği Konusun da doktora yapmış olmak,

943/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

LÜMÜ

ANABİLİM

DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

Yardım

Doçent

5

1

Orta Doğu, Kafkaslar ve uluslararası çevresel sorunlar konularında çaşmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası

İlişkiler

Siyasi Tarih

Yardım

Doçent

3

1

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sivil Toplum Örtlerinin Türkiye’deki faaliyetleri ve Avrupa’daki Türkler konularında çaşmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Japon Dili ve

Edebiyatı

Yardım

Doçent

3

1

Japonca deyimler üzerine çaşmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim lümü

Okul Öncesi

Eğitimi

Yardım

Doçent

2

1

Çocuk Gelişimi ya da Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

944/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 40. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

İ235

DURKIZ KARAKAYA

HACI BAYRAM MAHALLESİ AYKUT SOKAK NO: 3 ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 122/423

2

777

SALİH GÜNDÜZ VRS.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 775. (4.) SOKAK NO: 9-9/A ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 127/432

910/1-1

—————

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

21 - 22

TÜRK SİLAHLI KUVVETİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 774. (2.) SOKAK NO: 43-43/A ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 131/428

2

30

ZÜHTÜ ULUER VRS.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 774. (2.) SOKAK NO: 39 ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 130/429

3

32

HASAN SEYMEN VRS. (N.AHMET SEYMEN İŞT.)

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 774. (2.) SOKAK NO: 52 ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 129/430

4

152

MUSTAFA AKIN

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 778. (10.) SOKAK NO: 3 ALTINDAĞ/ ANKARA

19.01.2017 - 128/431

5

İ286

HÜLYA SELVİ (DUR)

HACI BAYRAM MAHALLESİ AKŞEHİR SOKAK NO: 13 ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 121/424

6

İ288

NECABİ DAĞISTAN

HACI BAYRAM MAHALLESİ AKŞEHİR SOKAK NO: 13/A ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 120/435

7

İ490-İ491

HATİCE YÜCEL VE İŞT.

HACI BAYRAM MAHALLESİ AKŞEHİR SOKAK NO: 29-27/A ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 124/421

8

İ501

ÜNAL GÜRSOY VE İŞT.

HACI BAYRAM MAHALLESİ ULUCAK SOKAK NO: 73 ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 123/422

9

778-108

SALİH GÜNDÜZ VRS.

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 775.(4.) SOKAK NO: 7-7/A VE 775. (4.) SOKAK NO: 9/B-9/C ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 125/434

10

924

GAİDE FİDAN

YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ 771. (1.) SOKAK NO: 18 ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 126/433

11

2891

AYLA KURT İŞT.

FATİH MAHALLESİ SERPMELER NO: 30-31 ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 134/425

12

6958

HASAN AKBOĞA

ENGÜRÜ MAHALLESİ SERPMELER NO: 112 ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 133/426

13

6993

NEVİN MOR (GÜLLÜ MOR)

ENGÜRÜ MAHALLESİ SERPMELER NO: 102/A ALTINDAĞ / ANKARA

19.01.2017 - 132/427

911/1-1


 


 


 

 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

GEREKÇE RAPORU

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Altıparmak (Barhal) Vadisi, Bakanlık Makamının 09.10.2014 tarih ve 10064 sayılı Olur'u ile "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ve "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan "Tek yapı ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanlarına ilişkin tescil kararları, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilir." hükmü gereğince doğal sit alanı sınırları içerisinde özel mülkiyetleri bulunan maliklere tebligat yapılmış ancak bazı maliklerin adreslerine ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır.

2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde (Ek:8/102013-6498/l md.) "Sit alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dâhil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararları. Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü bulunmaktadır.

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Altıparmak (Barhal) Vadisi, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı içerisinde bulunan özel mülkiyete ait parsel listesi.

 

942/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


 

924