1 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29966

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesinden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

İlknur BURAK DEMİR

Ebe

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 14/06/2016 tarihli ve 16431227/2016-01-34/663.01/298 sayılı inceleme emri gereğince hakkınızda düzenlenen Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığının 30/09/2016 tarihli ve ÇÖ/06 Sayılı Disiplin Soruşturma Raporu 09/02/2017 tarihinde saat 16:00’da Yüksek Disiplin Kurulunda değerlendirileceğinden;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 129 uncu maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, özlük dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hüküm uyarınca (dosyasını incelemek isteyen personel veya vekilin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Özlük İşleri Daire Başkanlığında toplantı tarihine kadar mesai saatleri içerisinde her zaman dosyasını inceleyebilir) belirtilen haklarınızı kullanabileceğiniz hususunun bilinmesi ilanen tebliğ olunur.

887/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.01.2017 tarihli toplantısında, Ağrı ili nüfusuna kayıtlı 06.03.1987 doğumlu Kemal oğlu Emrah ORUÇ'un Bulgaristan'daki "Varna Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.02.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4275 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

859/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.01.2017 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna kayıtlı 07.06.1975 doğumlu Yaşar Turan oğlu Murat ARTIRAN'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "American Public University"den aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.07.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 82539 seri numaralı "Psikoloji" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

860/1-1

—————

Sayı      : 57802651/

Konu    : Kişi Borcu

ERDAL KARA

Kurulumuzda Hizmetli olarak görev yapmakta iken 02/11/2016 tarihinden itibaren görevden çekilmiş sayılmanız nedeniyle adınıza peşin tahakkuk eden, 15.10.2016 tarihli maaşın 13 günlük tutarı olan 923,06 TL şahsınıza kişi borcu olarak tahakkuk etmiştir. Söz konusu borcun tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.

Muhtesebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (sıra No: 16) Kişilerden Alacaklar Yersiz ve Fazla Yapılan Ödemelere İlişkin İşlemler kapsamında "Yapılan yersiz ödemeler ilgilileri adına kişi borcu olarak kaydedilir." hükmü uyarınca söz konusu borcun Kurulumuz T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR84000100253305386419-5016 nolu hesabına veya Kurulumuz veznesine yatırılması gerekmektedir. Yasal süresinde ödenmeyen alacakların tahsilinde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin hükümlere göre borcun tahakkuk ettiği tarihten itibaren hesaplanmaktadır.

861/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzden, yurt dışı edilmek üzere Nefıze Hılmı AKAY isimli şahıs adına kayıtlı olarak 26/08/2016 tarihinde 16160100T62 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 03/06/2016 tarihine kadar süre verilen 2003 model, K1145BB plakalı, Mercedes marka aracın halen yurt dışı edilmediği, 1 no'lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu şahısın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 - 20/3. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 17/01/2017 tarihli, 17CK160100135 sayılı ceza kararı ile 17/01/2017 tarihli, 17ET1601006-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 17/01/2017 tarihli, 17CK160100135 sayılı ceza kararı muhteviyatı 14.843,00-TL'nin otuz (30) gün, 17/01/2017 tarihli, 17ET1601006-1 sayılı ek tahakkuk muhteviyatı 59.370,00-TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

862/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 26.01.2017       Karar No: 6977

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANLARI                :  1) Transatlantic Turkey Ltd.

                                                            2) Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd

• MERKEZ ADRESLERİ               :  1) P.O. Box N-3944 Kings Court Bay Street, Nassau, BAHAMAS

                                                            2) 20 Howard St. Perth Australia 6000

• TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ     :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7 Çankaya/ANKARA

                                                            2) Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No: 10 Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ ANKARA

• MÜRACAAT TARİHLERİ         :  11.12.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                     :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                            :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE                       :  Bismil

• YÜZÖLÇÜMÜ                            :  5.865 hektar

• PAFTA NUMARASI                      :  ARİ/TAT-TEM/K/M45-a4-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º52’30’’00’’’

40º37’30’’00’’’

b

37º49’37’’20’’’

40º37’30’’00’’’

c

37º49’37’’20’’’

40º30’00’’00’’’

d

37º52’30’’00’’’

40º30’00’’00’’’

 

KARAR:

Transatlantic Turkey Ltd. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd Şti’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 30.12.2016 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Transatlantic Turkey Ltd. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd Şti’ne sırasıyla % 25 ve % 75 hisselerle 11.12.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “verilen sürenin sonunda sahadan üretim yapılmaması durumunda işletme ruhsatının sona erdirilmesi ” şartıyla şirketlerin sunmuş olduğu rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TAT-TEM/K/M45-a4-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketlerin sahada yapacakları üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Transatlantic Turkey Ltd. % 25 ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd Şti’ne % 75 hisselerle müştereken bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

886/1-1


 


 


 


 


Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. Doktora derecesinin İşletme Yönetimi, uzmanlık alanının Pazarlama olması

3. Yurt dışında araştırma ve/veya eğitim tecrübesinin olması

4. Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (Yök formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Prof. Dr.

1

Doktorasının İşletme bilim dalında ve Pazarlama alanında olması.

Uzmanlık alanının ve yayınlarının “Satış Gücü Yönetimi; Uluslararası Pazarlama; Strateji ve Pazar Odaklı Pazarlama” konularında olması ve bu konularda ders tecrübesinin bulunması.

 

Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

841/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji*

 

Profesör Doktor

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler *

 

Profesör Doktor

1

İktisat*

 

Doçent Doktor

1

İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema*

 

Doçent Doktor

1

Eğitim

Eğitim Bilimleri*

 

Profesör Doktor

1

Hukuk

Hukuk

Anayasa Hukuku

Profesör Doktor

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak.

895/1-1


Düzce Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşullarının ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir. Başvuru Tarihleri: 01.02.2017-15.02.2017

 

BİRİM

BÖLÜM/ANA. DALI/PROG.

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi AD

Yardımcı Doçent

1

1

Geometri öğretiminde soyutlama ve pekiştirme süreçleri konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Felsefesi AD

Yardımcı Doçent

4

1

Evrimci ahlak felsefesi konusunda çalışmış olmak.

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri AD

Yardımcı Doçent

1

1

İmam Maturidi’nin İsmet anlayışı konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1

İçme ve atık su arıtımında elektrokimyasal arıtma teknikleri konusunda çalışmış olmak.

Endüstri Mühendisliği AD

Yardımcı Doçent

3

1

Yayılma zamanlı sabit iş çizelgeleme konusunda çalışmış olmak.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında doktora yapmış olmak.

Radyo ve Televizyon AD

Doçent

1

1

Yapım, tasarım ve kurgu alanlarında uygulamalı çalışmaları olmak.

Radyo ve Televizyon AD

Yardımcı Doçent

2

1

Sinema ve Televizyon alanında sanatta yeterlik yapmış olmak.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji ASD

Yardımcı Doçent

1

1

Sahne Sanatları alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp AD

Profesör

1

1

Pediatrik acil hastalar konusunda çalışmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

1

1

Yenidoğan Yoğun Bakım Yandal Uzmanı olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk istismarı ve antipsikotiklerin KCFT’ye etkisi konularında çalışmış olmak.

Dermatoloji AD

Yardımcı Doçent

3

1

Vitamin D düzeyinin etkinliği konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

1

1

Gastroentroloji Yandal Uzmanı olmak, ERCP konusunda deneyimli olmak.

880/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

Fen Fakültesi

Geometri

1-1

Geometri alanında doktora yapmış olup Matematik bilim alanında doçent olmak.

Uygulamalı Matematik

1-1

Uygulamalı Matematik alanında doktora yapmış olup Matematik bilim alanında doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Dinler Tarihi

1-1

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

1-1

Temel İslam Bilimlerinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Tesisleri

1-1

Elektrik Tesisleri alanında doktora yapmış olup Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında doçent olmak. Yüksek gerilim tekniği konularında çalışmaları bulunmak.

Uygulamalı Jeoloji

1-1

Yapı

1-1

Yapı alanında doktora yapmış olmak ve dinamik faktörlerin betonarme perde kat kesme kuvvetine etkisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Teknoloji Fakültesi

Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri

1-1

Makine Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçent olmak. Termal bariyer, yakıt ve yanma konularında çalışmaları bulunmak.

Yapı Malzemeleri

1-1

Yapı Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçent olmak. Polimer ve jeopolimer beton konularında çalışmaları bulunmak.

Mekanik Sistemleri

1-1

Makine Teknolojileri Eğitimi bilim alanında doçent olmak. Isıl piller ve ısı transferi konularında çalışmaları bulunmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik İç Hastalıkları

1-1

Veteriner Hastalıklar ve Klinik Bilimleri (İç Hastalıkları) Bilim alanında doçent olmak.

Veterinerlik İç Hastalıkları

1-1

Veteriner Klinik Bilimleri Bilim alanında doçent olmak. Enfeksiyöz hastalıklar konusunda çalışmaları bulunmak.

Veterinerlik Viroloji

1-1

Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri (Viroloji) Bilim alanında doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Biyofizik

1-1

Biyofizik alanında doçent olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

Çocuk endokrinoloji yandal uzmanı olmak

Tıp Eğitimi

1-1

Tıp Fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Mezuniyet sonrası Yeterlik Kurullarının sınav komisyonlarında en az 3 yıl çalışmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

1-1

Koroner arter fistüllerinin cerrahi tedavileri konusunda çalışmaları bulunmak.

TOPLAM

11

1

5

857/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             17.07.61

Toplantı Tarihi ve No    : 19.01.2017 - 168                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.01.2017 - 3493                                      ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Gazi Mahallesinde bulunan, Köprüova Mevkiinde yer alan, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.03.1996 tarih ve 2974 sayılı kararı ile 1/2500 ölçekli karar eki kadastral paftada gösterilen 25.26.III pafta, 181 ada, 6-7-8-12 parseller ile 184 ada, 1 parseli kapsayan alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu alanda istenilen mevzii imar plan uygulamasının yapılamayacağına karar verilen, Kurulumuzun 27.03.2012 tarih ve 296 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanında yapılan karayolu genişletme çalışmalarının, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.03.1996 tarih ve 2974 sayılı kararı eki haritada 1.derece arkeolojik sit sınırları içinde yapılacak olan karayolu genişletme çalışmalarına ilişkin hazırlanacak olan projelerin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, Kurulumuzun 23.05.2012 tarih ve 343 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı içerisinde yapılacak olan karayolu genişletme çalışmalarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1a maddesi uyarınca hazırlanan projenin uygun olduğuna; ancak arkeolojik sit alanlarında Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak olan tüm çalışmaların Kurulumuz izni alınmadan yapılamayacağına karar verilen, Gazi Mahallesi, Köprüova Mevkiinde bulunan, 1.derece arkeolojik sit alanında kalan 181 ada, 6,7,8,12 parseller ile 184 ada, 1 (yeni 3) parselin bulunduğu alanın TUES kapsamında tescilli sit alanları ile kültür varlıklarının koruma alanlarının koordinatlandırılarak sayısallaştırılması çalışmaları doğrultusunda, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.03.1996 tarih ve 2974 sayılı karar eki haritasındaki sit alanı sınırının sayısallaştırılması ve güncellenmesine ilişkin; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 17.01.2017 tarih ve 62 sayılı uzman raporu  okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Gazi Mahallesinde bulunan, Köprüova Mevkiinde yer alan, 1.derece arkeolojik sit alanında kalan,  Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.03.1996 tarih ve 2974 sayılı kararı ile 1/2500 ölçekli karar eki kadastral paftada gösterilen 25.26.III pafta, 181 ada,   6-7-8-12 parseller ile 184 ada, 1 (yeni 3) parseli kapsayan alanda yapılacak her türlü uygulamaların hassas ve daha sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) Projesi kapsamında arkeolojik sit sınırlarının sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/2500 ölçekli 1.derece arkeolojik sit alanı haritası ve güncellenen tescil fişinin uygun bulunduğuna, arkeolojik sit alanlarında Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

833/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           17.08.1000

Toplantı Tarihi ve No    : 18.01.2017/167                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.01.2017/3462                                         ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Hocahamza Mahallesinde bulunan, Edirne K.T.V.K.K’nın 09.02.1994 gün/1724 sayılı kararı ile 53 env. no ile tescilinin devamına karar verilen 245 ada, 6 parseldeki tescilli taşınmaz bitişiğinde yer alan, Kurulumuzun 28.04.2005 gün/844 sayılı kararı ile 8-9 ve 16 parsellerde yer alan taşınmazlara ait hazırlanan öneri mimari avan projenin uygun olmadığına karar verilen, Kurulumuzun 07.07.2005 gün/1189 sayılı kararı ile 8-9-16 parsellere ilişkin sunulan avan projenin uygun olmadığına, 16 parselin tescilli yapıdan 2.50 mt. çekilerek tescilli yapı gabarisini aşmayacak şekilde ve 8-9 parsellerde mevcut imar hakkının kullanılmasını içeren avan projenin Kurulumuza sunulmasından sonra konunun yeniden değerlendirileceğine karar verilen, Kurulumuzun 25.03.2015 gün/2214 sayılı kararı ile parselin Kurulumuz Üyelerince yerinde incelenmesinden sonra yapılanma talebinin değerlendirilebileceğine karar verilen, Kurulumuzun 26.05.2015 tarih ve 2347 sayılı kararı ile yapı yüksekliği Tuğsavul Cad. cephesinde 12.50m., tescilli yapı komşuluğunda yer alan Şengül Sokak cephesinde 9.50m. gabarisinde kademeli olarak; ayrıca tescilli yapıdan 3.00m. çekilerek, çekme mesafesi içerisine herhangi bir çıkma yapmadan hazırlanacak projenin Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine karar verilen, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25.02.2016 tarih ve 540 sayılı kararı ile 6 parsel üzerindeki tescilli taşınmazın koruma alanının Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca belirlenmesi, anılan parsel bitişiğinde yer alan, tapunun 245 ada, 20 parseli (eski:8,9,16) üzerinde yeni yapılanma talebine yönelik yapılan itirazın ise, koruma alanında kalan parseller için Gelibolu Belediyesince revizyon imar planı hazırlanarak adı geçen Kurulda onaylandıktan sonra konunun ilgili koruma bölge kurulunda yeniden değerlendirilmesine, ayrıca ilgilisinin Bakanlığımıza 22.07.2015 tarih ve 140655 sayılı evrak kayıt numarası ile girişi yapılan başvurusu ekinde yer alan ve Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 10.02.2016 tarihli raporda tespit edilen diğer hususların da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesine karar verilen, özel mülkiyete kayıtlı, 245 ada, E:8-9-16, Y:20 parsele yönelik belirlenen yapılanma koşulunun Tuğsavul Cad. ve Şengül Sokakta 9.50m gabarisinde ve tescilli yapıdan 2.00m. çekilecek şekilde yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin; ilgilisinin 12.12.2016 tarihli başvurusu, Gelibolu ilçesi genelinde yapılan izinsiz uygulamaların Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi hususuna ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2016 tarih ve 58325 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Hocahamza Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete kayıtlı, 245 ada, 6 parseldeki tescilli taşınmazın koruma alanının 245 ada, 17-18-19-20 parseller, 246 ada, 11 parsel ve 244 ada, 1 parsel olarak belirlenmesine; söz konusu parsellerin tapu beyanlar hanesine “245 ada, 6 parseldeki tescilli taşınmazın koruma alanında kaldığına” dair şerh düşülmesi işlemlerinin ilgili kurumca gerçekleştirilmesine; tescilli taşınmaz bitişiğinde yer alan, özel mülkiyete kayıtlı, 245 ada, 20 parsele yönelik Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25.02.2016 tarih ve 540 sayılı kararı kapsamında hazırlanacak plan tadilatının Kurulumuza iletilmesine; ayrıca Gelibolu İlçesi genelinde tescilli taşınmaz cephe ve bitişik parsellerinde yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin konuların Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce başlatılan tespit çalışması sonucunda değerlendirilmesine karar verildi.

834/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           17.04.2229

Toplantı Tarihi ve No    : 19.01.2017 - 168                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.01.2017 - 3470                                      ÇANAKKALE

835/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           17.04.2261

Toplantı Tarihi ve No    : 19.01.2017-168                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.01.2017-3471                                        ÇANAKKALE

836/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           17.09.1463

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2017 - 169                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2017 - 3510                                      ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yenimahalle Mevkii’nde Kurulumuzun 21.04.2016 tarih ve 2940 sayılı kararı ile tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.05.2016 tarih ve 1170 sayılı yazısıyla  faaliyetleri etkilenen kurum/kuruluşların görüşleri istenen, Çanakkale Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.05.2016 tarih ve 5372 sayılı, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve E.3924 sayılı TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü’nün  24.05.2016 tarih ve E.196236 sayılı, Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 10.08.2016 tarih ve E.6043 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2016 tarih ve E.428642 sayılı görüş yazıları  ile uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yenimahalle Mevkii’nde tespit edilen kayaya oygu mezarların bulunduğu alanların (5 alan) 2863 sayılı yasanın 6.maddesinde belirtilen kriterleri taşıdığından kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırlarının belirlendiği şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmelerine, hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna karar verildi.

837/1-1

—————

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           17.09.1518

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2017 - 169                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2017 - 3508                                      ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 189 ada, 44 parselde tespit edilen kayaya oygu mezar/işliklerin Kurulumuzun 21.04.2016 tarih ve 2940 sayılı kararı ile tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 04.05.2016 tarih ve 1170 sayılı yazısıyla faaliyetleri etkilenen kurum/kuruluşların görüşleri istenen; Çanakkale Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.05.2016 tarih ve 5372 sayılı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve E.3924 sayılı TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü’nün 24.05.2016 tarih ve E.196236 sayılı, Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 10.08.2016 tarih ve E.6043 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2016 tarih ve E.428642 sayılı görüş yazıları ile, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca aynı bölgede daha sonra tespit edilen Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.11.2016 tarih ve 2563 sayılı yazısıyla faaliyetleri etkilenen kurum/kuruluşların görüşleri istenen; Çanakkale Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 07.11.2016 tarih ve 12322 sayılı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.11.2016 tarih ve E.8561 sayılı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü’nün 10.11.2016 tarih ve E.407520 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2016 tarih ve E.11556 sayılı KTB Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2016 tarih ve 209733 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2016 tarih ve E.441640 sayılı yazıları ile uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Çınarlı Mahallesi Mevkii, 189 ada, 44 parselde tespit edilen  kayaya oygu mezarların bulunduğu alanların (2 alan) 2863 sayılı yasanın 6.maddesinde belirtilen kriterleri taşıdığı anlaşıldığından kararımız eki 1/2000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda sınırlarının  belirlendiği şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmelerine, hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna karar verildi.

 

838/1-1