27 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29961

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Faik ve Gülüzar Albayrak Ferdi İhya Toplumu İnşa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı

VAKFEDENLER: Faik Albayrak, Ali Fuat Albayrak, Orhan Albayrak, Gülsüm Albayrak, Gökçen Coşkun Albayrak

Vakfın İkametgahı: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/10/2016 tarihli ve E:2015/559, K:2016/395 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanların aile bağlarını kuvvetlendirmek ve sosyal dayanışmalarını artırmak; vatan ve millet sevgilerini pekiştirip çoğaltmak; insanlarımızın sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak, manevi gelişmelerine yardımcı olmak ve kamil insan olmalarına katkı sağlamak

VAKFIN MAL VARLIĞI: 5000.- TL Nakit ve Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağı Mumcu Mahallesi 474 ada 21 pafta, 110 parsel (eski 63) sayılı kâgir ev ve arsa ile aynı yer 474 ada, 121 parsel sayılı arsa ve 122 parsel sayılı gayrimenkulün 1. kat 3. Nolu bağımsız bölümü

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Öncelikle İstanbul’da Kurulu Ensar Vakfına, bu vakıf mevcut değilse İstanbul’da kurulu İlim Yayma Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

711/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. ve N.V. Turkse Perenco’nun Diyarbakır il sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları ARİ/TPO-NTP/K/L43-c3-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsat sahasındaki Güney Kırtepe - 14 lokasyon sahası ve enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Ekinciler köyündeki 652 parsel no.lu taşınmazın 1030,07 m2’ sinin irtifak hakkı ve 32 m2’sinin pilon yeri (mülkiyet) olmak üzere toplam 1062,07 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 30.12.2016, 10.01.2017 ve bunları tamamlayan 12.01.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

704/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler, 27885 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurularak 26.07.2008 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 166197 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 102 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Alize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1443 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/1/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27914 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.05.2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 33145 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 27 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anadolu Yapı Denetim Müh. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Anadolu Yapı Denetim Müh. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1450 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/2/1-1

—————

Ankara ili, Sincan ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 880 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 31.10.2006 tarihli ve 26332 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 155792 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 264 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ankara Soylu Yapı Denetim A.Ş.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Ankara Soylu Yapı Denetim A.Ş.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1461 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/3/1-1

—————

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 42142 ada, 4 parsel üzerindeki 881718 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 351617 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 1750 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda AVS Çimtaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1463 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/4/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, 36628 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 55/1214 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 25 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Canlar Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Canlar Yapı Denetim Ticaret Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1456 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/5/1-1

—————

Ankara ili, Çankaya ilçesi, 2894 ada, 23 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 53/2597 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denar Yapı Denetim Araştırma A.Ş.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Denar Yapı Denetim Araştırma A.Ş.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1447 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/6/1-1

—————

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 42875 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.01.2011 tarihli ve 27806 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 158162 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 119 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekin Tek Yapı Denetim Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Ekin Tek Yapı Denetim Müş. Tic. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1455 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/7/1-1

—————

Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111499 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 97899 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1465 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/8/1-1

—————

Ankara ili, Pursaklar ilçesi, 214 ada, 19 parsel üzerindeki 111534 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 97899 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 166 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Erdem İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1464 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/9/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 4896 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 18.06.2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 160397 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 135 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1459 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/10/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27640 ada, 13 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 10.04.2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 155558 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 131 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kaytek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kaytek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1452 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/11/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27937 ada, 3 parsel üzerindeki 186015 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 81240 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 123 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Makroform Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Makroform Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1457 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/12/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya ilçesi, Gökkuşağı Mahallesi, 27916 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.05.2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 156080 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 311 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Meda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Meda Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1445 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/13/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, 4470 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 171303 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertaş Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Mertaş Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1448 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/14/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Akpınar Mahallesi, 28028 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 15.08.2008 tarihli ve 26968 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 155755 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 107 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metropol Yapı Denetim A.Ş.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Metropol Yapı Denetim A.Ş.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1451 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/15/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, 270 ada, 10 parsel üzerindeki 578691 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 220066 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 588 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Öztek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1460 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/16/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya ilçesi, Öveçler Mahallesi, 27765 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.05.2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 53/2710 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 10 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rota Yapı Denetim Müş. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Rota Yapı Denetim Müş. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1446 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/17/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 224 ada, 20 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 28.10.2010 tarihli ve 27743 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 194006 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Sin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1462 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/18/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Gülveren Mah., 36061 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 25.08.2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 155563 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 69 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sistem Ankara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Sistem Ankara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1453 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/19/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, 45220 ada, 01 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 04.04.2011 tarihli ve 27895 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 157402 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 205 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Teknik Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Uzman Teknik Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1458 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/20/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, 2731 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.05.2006 tarihli ve 26156 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 157355 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 253 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yılmaz Yapı Denetim Müş. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Yılmaz Yapı Denetim Müş. ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1449 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/21/1-1

—————

Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sentez1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 178 ada, 68 parsel üzerindeki 1050782 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) fıkraları, 3. maddesinin 2. paragrafı, 9. maddesinin 5. paragrafı ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2. fıkrası, 5. maddesinin 1, 4/c, 4/d bentleri, 6. maddesinin 7. fıkrası, 16. maddesinin 10. fıkrası, 23. maddesinin 12. ve 13. fıkraları, 28. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6786 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1613 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 8252 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 2407 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sentez1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakan BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797), Ali ALA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10747, Oda Sicil No: 18919), Refik DİNGİL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97382) ile Sentez1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali ALA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10747, Oda Sicil No: 18919), Nihat YILMAZ’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 22397708604) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hakan BAYKAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21738, Oda Sicil No: 56797) ile Sentez1 Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Refik DİNGİL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97382) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1454 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/22/1-1

—————

Araz Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Giresun İli, Merkez İlçesi, 1058 ada, 16 parsel üzerindeki 1046140 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (ı) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5075 Ticaret Sicil No ile Giresun Ticaret Odasına kayıtlı 1354 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Araz Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Araz Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yakup Şekip Dönmez (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26222, Oda Sicil No:7336), Volkan ANAÇOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18573, Oda Sicil No:35906), Ali Uğur ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18286, Oda Sicil No:24720), Özkan GÖKÇAY(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26467, Oda Sicil No:12020), Hulusi BOZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18038, Oda Sicil No:30310) ve Sernur GÜRSOY’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:15858) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Araz Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Emin Kürşat HACIİBRAHİMOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76842) ve Mustafa ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18752, Oda Sicil No: 14682) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1425 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/23/1-1

—————

Ataşehir Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 868328, 721066 ve 715919 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Ataşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Eskişehir, Ticaret Sicil No: 29361, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 850), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ataşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Devrim SANCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49440) ve Semih BİNER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6467, Oda Sicil No: 14426) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1427 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/24/1-1

—————

BBS Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Düzce İli, Gümüşova İlçesi, 4227 parsel üzerindeki 1224784 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 562-CUMAOVA Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 1650 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BBS Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BBS Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Hüdayi HİMMETOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11176, Oda Sicil No: 8822), Ömer Faruk ÇALIKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10189, Oda Sicil No: 14998) ve Resul PALA’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 20885841444) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BBS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa İLHAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19801, Oda Sicil No: 7847) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1428 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/25/1-1

—————

Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Meram İlçesi, 2033 ada, 82 parsel üzerindeki 893523 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hane Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KALAYCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1429 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/26/1-1

—————

Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Meram İlçesi, 2033 ada, 64 parsel üzerindeki 877129 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Mustafa KALAYCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320), Harun ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19315, Oda Sicil No: 16905) ve Halit BAĞRIAÇIK’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 60319078060) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hane Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KALAYCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1430 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/27/1-1

—————

İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827533 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706 ) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1431 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/28/1-1

—————

Işıkden Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 38 ada, 1 parsel üzerindeki 943412 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 17696 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 1684 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıkden Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Işıkden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Oktay CANER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10931, Oda Sicil No: 5346) ve Cihat ARSLAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:20479908324), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Işıkden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı M.Ali IŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 20735) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1432 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/29/1-1

—————

Mahya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Hendek İlçesi, 3 pafta, 18 ada, 105 parsel üzerindeki 968028 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 23684 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1868 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mahya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mahya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mustafa GÜNER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10540, Oda Sicil No: 19061) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mahya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ramazan PEKKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87487) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1433 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/30/1-1

—————

Mertoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, F19B14C2AD pafta, 1539 ada, 1 parsel üzerindeki 253205 YİBF (A Blok) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mertoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Sinan MUTLU (Makine Mühendisi, Oda Sicil No:45328), Erman ÖZDEN ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69374), Fatih BAŞ ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68944) ve Bilge Kağan CUMUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60788) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1434 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/31/1-1

—————

Mertoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, F19B14C2AD pafta, 1539 ada, 1 parsel üzerindeki 253206 YİBF (B Blok) nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mertoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Sinan MUTLU (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 45328), Erman ÖZDEN ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69374), Fatih BAŞ ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68944) ve Bilge Kağan CUMUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60788) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1435 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/32/1-1

—————

Nefer Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Düzce İli, Cumayeri İlçesi, 113 ada, 4 parsel üzerindeki 1181599 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 8761 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 1629 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nefer Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nefer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Zöhre ÖZCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24653, Oda Sicil No: 21192), Orhan KAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4017, Oda Sicil No: 31845) ve Kenan ÜSTÜNEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12648) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nefer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Necati ALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21545, Oda Sicil No: 81546) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1436 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/33/1-1

—————

NRK Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 19 pafta, 66 ada, 32 parsel üzerindeki 1097467 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 9309 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 2276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip NRK Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, NRK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Sevil ARSLAN GÖZÜTOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21721, Oda Sicil No: 67154), Pevlül ÖZEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1314, Oda Sicil No: 10651) ve Tayfun AKCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33747), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, NRK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Yusuf Ziya İLGA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84549) ve Süleyman Şami FAKIOĞLU’nun ( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6829, Oda Sicil No: 22774) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1437 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/34/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 811228, 811277 ve 882686 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Beray Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep olan İhsan ÜNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23268, Oda Sicil No:6926),

Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 597439, 597440 ve 841370 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Aydın Barış Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hüseyin AYAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10323, Oda Sicil No:8424) ve Battal KAYAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22235, Oda Sicil No:31877),

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 900706, 819797, 819804, 819809, 819815 ve 819821 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Necati ASLANKARA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8426, Oda Sicil No:38937),

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819797, 819815 ve 819821 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Halil METİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11077, Oda Sicil No:15616),

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819797, 819804, 819809, 819815, 819821 ve 819829 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12996 Oda Sicil No:10432),

Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 755206, 755213 ve 755219 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Arıcan UYSAL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3226 Oda Sicil No:13038), İbrahim ÇAPKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8387 Oda Sicil No:16735), İrfan ATİLLA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14331 Oda Sicil No:10987),

Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 755206, 755213, 755219 ve 755223 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ve Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 602870 ve 602881 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hüseyin Erol GÜNDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9308 Oda Sicil No:7034),

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 820104, 839043 ve 198237 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Emine MUMCUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15095, Oda Sicil No:19219),

Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1168359, 1155226 ve 1113503 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan İsmail AŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12431 Oda Sicil No:21417),

Halikarnas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 823983, 823993 ve 823996 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Halikarnas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Ali TAŞDELEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13090 Oda Sicil No:10865),

Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 939873, 941728 ve 946310 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Çiğdem Ozan ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20778 Oda Sicil No:30849),

Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 939873, 946310 ve 932345 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Kemal EVDAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17358 Oda Sicil No:82683),

Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1060162 ve 1060151 (yapı tektir), 1075118 ve 1090843 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ha-Yaş Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Mehmet Necati KARAKUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19952 Oda Sicil No:29203) ve Kadir YILMAZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24926 Oda Sicil No:89878),

Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1096405, 1093552 ve 1055158 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Nil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ömer ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17942 Oda Sicil No:56552), Mehmet Uğur BEYAZGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18963 Oda Sicil No:15444),

Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1119248 ve 1080149 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne ve Oran Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1201885 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Oran Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Nurettin DİVİTÇİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13850 Oda Sicil No:7815),

Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1014076 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan, Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne ve Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 893010 ve 892424 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3705 Oda Sicil No:18068),

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892424, 893010 ve 695168 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Hasan Atilla ERYÜREKLİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786 Oda Sicil No:3249)

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi,

Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819797, 819815 ve 819821 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Recep KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90281),

Ege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 755206, 755213 ve 755219 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Müge Banu BENEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59552), Eren ERDEMİR (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85533), Erdem ARMAĞAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:51832),

Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1095640, 1113503 ve 1168359 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Bülent SÖNMEZER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:39241),

Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 946310, 954304 ve 948449 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Emrah YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97599)

Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1014076 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan, Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne ve Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 893010 ve 892424 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Fatma Nur ABACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:26443) üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,

Bakanlık Makamının 18.01.2017 tarihli ve 1466 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

734/35/1-1


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

19 MAYIS İZLEĞİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Samsun ili İlkadım ilçesi sınırları içindedir ve http://bit.ly/samsunyarismasi adresinde yeri gösterilmiştir. Merkezde Kale Mahallesi olmak üzere, kuzeybatıda Pazar ve Hançerli, güneydoğuda Ondokuz Mayıs, Zafer, Karadeniz, İstasyon ve Kılıçdede mahallelerini kısmen içine almaktadır. Yarışma konusu bu alanın kentsel tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

• Ekip yapısında aşağıdaki disiplinlerin her birisinden en az birer kişi olmak zorundadır.

- Mimar

- Peyzaj Mimarı

- Şehir plancısı

• TMMOB’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “19 Mayıs İzleği Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlanı                                         :  27 Ocak 2016, Cuma

• Son Soru Sorma Tarihi                              :  1 Mart 2017, Çarşamba

• Soruların Yanıtlarının İlanı                         :  6 Mart 2017, Pazartesi

• Yer Görme için Son Tarih                          :  17 Nisan 2017, Pazartesi

• Proje Teslim Tarihi                                     :  16 Mayıs 2017, Salı

• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün          :  18 Mayıs 2017, Perşembe

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi       :  27 Mayıs 2017, Cumartesi

• Kolokyum ve Ödül Töreni                         :  3 Haziran 2017, Cumartesi

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

• Zennube ALBAYRAK, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

• Cüneyt YALÇINKAYA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı

• Durnev ATILGAN YAĞAN, Mimar

• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Deniz ASLAN, Mimar

• Alişan ÇIRAKOĞLU, Mimar

• Sertaç ERTEN, Şehir plancısı (Jüri Başkanı)

• Aygen KANCI KEMALOĞLU, Peyzaj mimarı

• Nevzat Oğuz ÖZER, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

• Cansu CANARAN, Şehir plancısı

• Eda EKİM, Peyzaj mimarı

• Sıddık GÜVENDİ, Mimar

Raportörler

• Serdar SAĞLAM, Şehir plancısı

• Ayşe TAN YILDIZ, Peyzaj mimarı

• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül:                             100.000 TL

• 2. Ödül:                               75.000 TL

• 3. Ödül:                               60.000 TL

• 1. Mansiyon                        30.000 TL

• 2. Mansiyon                        30.000 TL

• 3. Mansiyon                        30.000 TL

• 4. Mansiyon                        30.000 TL

• 5. Mansiyon                        30.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri www.samsunyarismasi.com adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Samsun Saathane Şubesi

                               IBAN: TR020001000556285974985018

Yer Görme

Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme belgesini alan ve şartnameye uygun proje teslim eden (Yarışma dışı bırakılmayan) yarışmacılara yer görme ödemesi yapılacaktır. En yüksek devlet memurunun gündeliği ve ek olarak 200 TL’yi aşmamak üzere, belgenin ibraz edilmesi koşuluyla yol ödemesi tutarı her bir ekibe ödenir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum   :  Samsun Büyükşehir Belediyesi

Adres                               :  Pazar Mahallesi Necipbey Caddesi No: 35 İlkadım SAMSUN

Telefon                             :  +90 (362) 431 60 90

E-posta                             :  yarisma@samsun.bel.tr

Web                                  :  www.samsunyarismasi.com

696/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 20 (yirmi) katı aday sözlü sınava alınacaktır.

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak  (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR;

SİSTEM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı - 2 katı)

1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak.

2) Microsoft Exchange konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3) Uygulama sunucusu, web sunucusu LDAP, DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4) İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

5) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı(Centos / Ubuntu) işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

7) Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.

8) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On konularında bilgi sahibi olmak.

9) File Server, File server Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak.

10) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek. (Tercih sebebidir.)

(1) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

(2) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008

(3) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator

(4) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012

(5) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

 

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

SİSTEM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı)

2 katına kadar

 

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 27/01/2017 - 11/02/2017 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 11/02/2017 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş,

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyona Sözleşmeli Bilişim Personeli sayısının 20 katı kadar aday, Sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 20/02/2017 tarihinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, 27/02/2017 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151.Cadde No: 154/A 06510   Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 06/03/2017 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

d) Başarı sırasına göre 1 (bir) aday asil, 3 (üç) aday yedek olarak belirlenecektir.

VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 1 (Bir)'dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres      :  BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

                   Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

                   Mustafa Kemal Mahallesi

                   Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km)

                   2151. Cadde No: 154/A - 06510   Çankaya / ANKARA

                   ÇAGRI MERKEZİ: 444 6 278

                   Web: www.sanayi.gov.tr

703/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve tüm yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaatlarda; bilimsel çalışma ve yayınlar, özgeçmiş ve "Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları" kapsayan 4 takım dosyayı, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise altı takım dosyayı hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

* Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir

* Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

*Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.

 

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMET

 

 

1

İş ortamlarında stres konusunda çalışma yapmış olmak.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

Doktorasını yönetim bilgi sistemleri alanında almış olmak.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

Envanter ve fiyatlandırma kararları konusunda çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

1

Obezite ve beslenme alışkanlığı konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

1

Şant seçiminin şant komplikasyonlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

1

Hemodiyaliz hastalarında periferik arter hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.

GENEL CERRAHİ

1

Akut pankreatit konusunda çalışma yapmış olmak.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1

Erken evre oral kavite kanserlerinde boyun metastazını etkileyen faktörler konusunda çalışma yapmış olmak.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1

Steril turnike basıncı konusunda çalışma yapmış olmak.

ÜROLOJİ

1

PCN sonrası US kontrolünde sinir bloğu konusunda çalışma yapmış olmak.

ÜROLOJİ

1

Böbrek transplantasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

ÜROLOJİ

1

İnferlitede tamamlayıcı ve alternatif tedaviler konusunda çalışma yapmış olmak.

ACİL TIP

1

Okul öncesi yaş gurubu travma hastalarının etiyolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ADLİ TIP

1

Meslek Hastalıkları ile ilgili Adli Tıp alanında çalışma yapmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Çocuklarda çölyak hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.

TIBBİ BİYOLOJİ

1

Hücre kültürü ve moleküler viroloji konusunda çalışma yapmış olmak.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

Stenotrophomonas maltophilia suşları konusunda çalışma yapmış olmak.

649/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD / ASD / PR

UNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Profesör

1

1

Flotasyon ve yüzey kimyası konularında çalışmalar yapmış olmak.

Maden İşletmesi

1

1

Açık işletme madenciliği, istatistiksel kalite kontrol konularında çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

1

1

Metal komplekslerinin sentezi, yapısal ve biyolojik özellikleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişim ve Uluslararası İktisat

1

1

Doçentliğini Uluslararası iktisat alanında almış ve ihracata dayalı büyüme, yoksulluk konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

1

1

Odontojenik kist ve tümörler ile ilgili çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yakın dönem Türk dış politikaları konusunda çalışmaları olmak.

Genel Türk Tarihi

1

1

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Doçenti unvanına sahip olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

1

Doçentliğini İngiliz Dili Eğitiminden almak; Dil eğitiminde anadil üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

1

1

Arkeolojik seramiklerin karakterizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

1

1

Hepatobiliyer ve Laparoskopik Cerrahi ile Karaciğer Nakli Eğitimi almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

1

1

Karşılaştırmalı Ders Kitabı İncelemeleri, Diksiyon ve Konuşma Eğitimi çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

1

1

Modern yaz olimpiyat oyunlarının tarihsel gelişimi konusunda çalışma yapmış olmak.

722/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 1010

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

Prof. Dr.

1

Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

Doç. Dr.

1

Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

Yrd. Doç. Dr.

1

Hemşirelik Anabilim Dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

Prof. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

Doç. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

Yrd. Doç. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Prof. Dr.

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Doç. Dr.

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

Prof. Dr.

1

Çocuk gelişimi Alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

Doç. Dr.

1

Çocuk gelişimi Alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk gelişimi Alanında doktorasını tamamlamış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

Prof. Dr.

1

Sosyal Hizmet alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

Doç. Dr..

1

Sosyal Hizmet alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

Yrd. Doç. Dr.

1

Sosyal Hizmet alanında doktorasını tamamlamış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

ODYOLOJİ

Prof. Dr.

1

Odyoloji alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

ODYOLOJİ

Doç. Dr.

1

Odyoloji alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

ODYOLOJİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Odyoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÖNETİMİ

Prof. Dr.

1

Sağlık Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÖNETİMİ

Doç. Dr.

1

Sağlık Yönetimi alanında Doçentliğini almış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ, YÜKSEKOKULU

SAĞLIK YÖNETİMİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık Yönetimi alanında doktorasını tamamlamış olmak

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

Prof. Dr.

1

Pskiyatri alanında Doçentliğini almış olmak

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

Prof. Dr.

1

Hukuk anabilim dallarından birinde Doçentliğini almış olmak

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

Doç. Dr.

1

Hukuk anabilim dallarından birinde Doçentliğini almış olmak

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

Yrd. Doç. Dr.

1

Hukuk Anabilim Dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ

Prof. Dr.

1

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Doçentliğini almış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Doç. Dr.

1

Kardiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Nükleer Tıp alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABARATUVAR TEKNİKLERİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Biyomühendislik alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk Sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Genel Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ

Yrd. Doç. Dr.

2

Anesteziyoloji ve reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizik tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

Yrd. Doç. Dr.

1

Nöroloji alanında uzmanlığını almış olmak

709/1-1


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GEOMETRİ

PROFESÖR

1

1

Reel ve Dual Lorentziyen Uzaylarda Bilimsel Çalışmalara Sahip Olmak.

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU

TÜTÜN YETİŞTİRME ISLAHI

DOÇENT

1

1

Moleküler Markörler İle İlgili Çalışmaları Olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Ticaret Hukuku Alanında Almış Olmak. Acentelik Hukuku ve Anonim Şirketleri Hukukunda Yönetim ve Azınlık Hakları Konularında Çalışmaları Olmak.

684/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/ Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1 - YEŞİLYURT YEMEK-TİMUR KOPARAN

16-HYB-2516

TS 8985 (12.06.2013)

22.12.2016

Firma İsteği

2 - GÜLTEKİNLER MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2918

TS 12487 (31.01.2012)

26.12.2016

Talimata Aykırılık

3 - MEKİK ELEKTRONİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

16-HYB-181

HYB K 298 (16.11.2012)

TS 13522 (14.06.2012)

26.12.2016

Firma İsteği

4 - MUTLU MOBİLYA-İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-891

TS 12487 (31.01.2012)

26.12.2016

Firma İsteği

5 - MİRAY EROĞLU SOYKAN - EKSTRA OFİS MOBİLYA

16-HYB-2922

TS 12487 (27.05.2016)

27.12.2016

Talimata Aykırılık

720/1-1