25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29959

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin (6749 sayılı Kanun ile kanunlaşan) 2. maddesinin 3. fıkrası gereği “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı belirlenen 14 vakıf Başbakan Yardımcılığı Makamının 29/09/2016 tarih ve 518 sayılı oluru ile kapatılmış ve 01/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Aşağıda belirtilen Mehtap Eğitim Vakfı, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatının olmadığı anlaşıldığından Başbakan Yardımcılığı Makamının 24/01/2017 tarih ve 41 sayılı oluru ile 01/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen vakıf listesinin 7. sırasından çıkartılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

 

VAKIF ADI

MERKEZİ SİCİL NO

TESCİL TARİHİ

İL

VERGİ KİMLİK NUMARASI

MEHTAP EĞİTİM VAKFI

5452

05.07.2011

İSTANBUL

6140554233

691/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.06.2016 gün ve 128 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2016 gün ve 2381 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar İli Karaköy 85 kadastro parseline yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

668/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Adı aşağıda yazılı Kamu İdaresinin hizasında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında,  denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmasının alınması maksadıyla aranılan ve dairesince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevi gösterilen sorumlunun, konu ile ilgili sorgusunu almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

KAMU İDARESİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

VAN BELEDİYESİ

2015

HATİCE ÇOBAN

Meclis Üyesi

Diğer

640/1-1


Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

Uzm. Dr. Meryem Seda BOYRAZ (TC: 39715520732)

Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-a fıkrası gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurabileceğiniz ilanen duyurulur.

630/1-1


Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden:

Mahkememizin 2015/23 Tereke sayılı dosyasında Mersin İli Silifke İlçesi Atakent Cilt: 44 Hane: 16'da nüfusa kayıtlı Mehmet Arif ve Meyrem Münire'den olma 02/05/1942 doğumlu 26641962668 TC Kimlik Numaralı ORHAN ALTAY'ın 04/03/2015 tarihinde vefat ettiği, İcra İflas Kanununun 217. Maddesi gereğince iflasın tatiline karar verildiği ve alacaklılar tarafından 30 gün içerisinde iflasa ilişkin muamelelerin takibine devam edilmesi istenilerek masrafın peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilan olunur.

685/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Encümeninin 15.12.2016 tarih 1363/2916 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.01.2017 tarih 103/283 sayılı kararı ile onaylanan 84357/1 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL                                                            MEVKİİ             

     64464/1                                                    MEHMET AKİF ERSOY

     64465/1-2                                                 MEHMET AKİF ERSOY

     64466/1                                                    MEHMET AKİF ERSOY

     64467/1                                                    MEHMET AKİF ERSOY

     64470/1                                                    MEHMET AKİF ERSOY

694/1-1


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN ALINACAKTIR

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim     : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Görev Yeri                 : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere İngilizce dilinde iki personel alınacaktır.

II. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 22/02/2017 tarihinde saat 10.00’da, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

B - ÖZEL ŞARTLAR

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim- Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS/YDS) katılarak en az (85) veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL-IBT) sınavından en az 96 (başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan düzeyinde yabancı dil bildiğini,

belgelemek. (Belgelerin YDS/KPDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)

c) Akıcı bir dile sahip olmak.

IV. SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, en geç 10/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler “Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu”nda belirtilmiştir.) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile “www.anayasa.gov.tr” adresinden temin edilebilir.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

• Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

• Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Simültane tercüme ve mülakat yapılacaktır.)

VI. DEĞERLENDİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk iki aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları “www.anayasa.gov.tr” adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

VIII. DİĞER HUSUSLAR:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İstihdam edilecek her bir mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine göre birinci derecedeki Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları geçmemek üzere brüt 6.625 TL ile 9.211 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça tespit edilecektir.

693/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Genel Cerrahi ABD

1

1

Onkoloji yandal uzmanı olup, Kolon Kanserinde deneysel çalışmaları bulunmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85

686/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent/doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

Yabancı Dil Sınavı ile ilgili bilgiler Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim

İngilizce Öğretmenliği

Yardımcı Doçent/ Doçent

1

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, dil bilimi veya ilgili alanlarda yapmış̧ olmak. Dilbilimi ve ölçme değerlendirme alanına hakim olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” modelini uygulamaya yetkin olmak. “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

683/1-1


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmişlerini, iki adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Not   1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.

         2: Atamaya hak kazanan adayın belgelerinin asıllarını ibraz etmesi gerekmektedir.

 

YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ

PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bahçe Tarımı Pr.

Doçent

1

1

İlgili Alanda Doçentlik Belgesine Sahip Olmak.

647/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

 

Fakülte

Bölümü/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü - Mikroiktisat Alanı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Doçent

1

666/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Adayların Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olması gerekmektedir.

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Adayların Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim dalında ya da Turizm alanında doktora yapmış, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Turizm alanında 3 sene eğitmen olarak çalışmış olması gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır

665/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

- Nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon alanlarında deneyimli ve uluslararası yayın yapmış olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

- Koku konusunda araştırmalar yapmış olmak.

Ruh ve Sinir Hastalıkları

Profesör

1

- Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi alanında deneyim ve araştırmalarının bulunması

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

- Pediatrik radyoterapi konusunda deneyimli olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

- Perinatoloji uzmanı olmak.

Göz Hastalıkları

Doçent

1

- Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Profesör

1

- Nöroşirürji uzmanı olmak.

Profesör

1

- Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

Profesör

1

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Doçent

2

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak

Doçent

1

- Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0216 500 44 44

681/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince 2014 - 2015 - 2016 yıllarında alınmış, adı ve soyadı, bilinen son adresleri, Encümen tarih ve sayıları ile ceza miktarları belirtilen toplam (37) mükellefe ait kararlar tebliğ edilmek istendiğinde; muhatapların adreslerinde bulunamadıkları, başka adresleri de tespit edilememesi nedeniyle tebligat işlemleri yapılamamıştır. Bu nedenle; söz konusu cezalara ait Encümen kararlarının terkin edilebilmesi ve ilgililerine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere aşağıda adı geçen kişilere ilanen tebliğ olunur.

 

S. NO

ADI VE SOYADI

BİLİNEN SON ADRESİ

ENCÜMEN TARİH VE SAYISI

CEZA MİKTARI

  1

Haydar NARLI

Ziya Oralay Caddesi No. 348/A

28.10.2014 - 4380.15

959.-TL

  2

Ramazan KURNAZ

Tuna Caddesi No. 34/2

19.08.2015 - 2800.15

1.928.-TL

  3

Serkan BOSTAN

Bahçelievler 3. Cadde No. 66/A

09.09.2015 - 4689.15

208.-TL

  4

Caner DİKMEN

Necatibey Caddesi No. 21/26

09.02.2016 - 0787.15

1.113.-TL

  5

Dilek UÇAN

Kahraman Kadın Sokak No. 17/1-10-06

24.11.2015 - 5712.15

208.-TL

  6

Merve SARIKAYA

Bülbülderesi Caddesi Levent Apartmanı No. 20/1

09.02.2016 - 0864.15

1.113.-TL

  7

Resul KURTOĞLU

Sakarya Caddesi No. 11/10

09.02.2016 - 0880.15

1.113.-TL

  8

Ali AYDOĞDU

Uğur Mumcu Caddesi No. 87/14

10.03.2016 - 1643.15

1.113.-TL

  9

Muhammet GÜLER

Konur 1. Sokak No. 15/1

29.03.2016 - 2037.15

1.113.-TL

10

Muhammet GÜLER

Konur Sokak No. 15/1

29.03.2016 - 2043.15

1.113.-TL

11

Ahmet GÖKDEMİR

Bestekar Sokak No. 3/C

29.03.2016 - 2041.15

1.113.-TL

12

Eren ELÇİ

Elgün Sokak No. 13-12

29.03.2016 - 2039.15

1.113.-TL

13

Çağatay ÇIRACIOĞLU

Menekşe Sokak No. 10-B/12

03.05.2016 - 2732.15

1.113.-TL

14

Samet ÖZTÜRK

Hanımeli Sokak No. 51/8

17.05.2016 - 2990.15

1.113.-TL

15

Mercan Turz. İnş. İth. İhr. Ltd. Şti.

Cinnah Caddesi No. 29/6

10.05.2016 - 2851.15

1.113.-TL

16

Eren ELÇİ

İzmir 1.Cadde No. 22/19

21.06.2016 - 3631.15

1.113.-TL

17

Mert PEHLİVANLI

Hanımeli Sokak No. 51/8

26.05.2016 - 3155.15

2.240.-TL

18

Ferdi AKSOY

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 18/15

12.07.2016 - 3853.15

1.113.-TL

19

Mehmet DEMİR

Konur 2. Sokak No. 51/9

21.06.2016 - 3656.15

2.240.-TL

20

Mehmet DEMİR

Sağlık Sokak No. 63/14

02.06.2016 - 3263.15

1.113.-TL

21

Hüseyin Uğur KARA

Strazburg Caddesi No. 49/12

10.05.2016 - 2801.15

1.113.-TL

22

Hüseyin Uğur KARA

Strazburg Caddesi No. 49/12

10.05.2016 - 2801.15

1.113.-TL

23

Özge KILIÇ

Strazburg Caddesi No. 49/12

14.06.2016 - 3445.15

1.113.-TL

24

Abdurrahman KIZIL

Selanik 2. Cadde No. 27/5

21.06.2016 - 3628.15

1.113.-TL

25

Rabia GÜLDİKEN

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 29/14

27.09.2016 - 4665.15

1.113.-TL

26

Selim KARAASLAN

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 52/18

11.10.2016 - 4886.15

219.-TL

27

Çağrı BAĞRIYANIK

İzmir Caddesi Öztuğ Pasajı No. 10/7

11.10.2016 - 4863.15

1.113.-TL

28

Uğur ÖZTÜRK

Menekşe 1. Sokak No. 10/A-/7

06.09.2016 - 4536.15

1.113.-TL

29

Kadir İnan İnş. Harf. Mak. Ltd. Şti. (Kadir İNAN)

Bahçelievler Kazakistan Caddesi No. 115/B

01.03.2016 - 1413.15

219.-TL

30

Hasan Hüseyin ATAMAN

Ataç 1. Sokak No. 42/5

17.05.2016 - 3007.15

1.113.-TL

31

Hasan Hüseyin ATAMAN

Sümer Sokak No. 16/14

09.08.2016 - 4205.15

219.-TL

32

Hasan Hüseyin ATAMAN

Ataç 1. Sokak No. 42/5

03.05.2016 - 2733.15

1.113.-TL

33

Hasan Hüseyin ATAMAN

Ataç 1. Sokak No. 42/5

03.05.2016 - 2740.15

2.2240.-TL

34

Fahri ÇELİK

Cemal Gürsel Caddesi No. 113/F (16)

19.01.2016 - 0342.15

1.055.-TL

35

Sevdagül İNCİTMEZ

Marmara Sokak No. 42/3

09.02.2016 - 0894.15

2.240.-TL

36

Kadriye KOCA

Fevzi Çakmak Caddesi No. 31/C

01.03.2016 - 1448.15

1.113.-TL

37

Mertcan ATEŞ

Sümer 2. Sokak No. 24/5

09.08.2016 - 4232.15

1.113.-TL

263/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ