21 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29955

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


270 ADET 27’’ MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR SAHALARI İÇİN KAYNAK VE REZERV RAPORU HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SIRA CETVELİ TADİL İLANI-2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


FABRİKA (MAKİNE FABRİKASI) MEYDAN HİZMETLERİ YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF VE TANZİM İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


4 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


270 ADET 27’’ MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı Scada/EMS sisteminde kullanılacak 270 adet 27’’ monitör Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesinin, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/01/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

561/1-1


DÜZELTME İLANI

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

AÇIK İHALE (3/G) USULÜ İLE İHALE EDİLEN TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE “DİZEL LOKOMOTİF VE ANA AKSAMLARININ 8 İŞÇİ İLE 10 AY SÜRELİ KOMPLE TEMİZLİK İŞİ” (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI)

30 Aralık 2016 tarihinde 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İKN: 2016/597300 numaralı hizmet alımı ihalesinde yapılan değişikler aşağıda belirtilmiştir.

İHALE İLANI

Madde 5 (Eski Hali)

5 - İhale 23.01.2017 Pazartesi günü saat 14.00’da TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 5 (Yeni Hali)

5 - İhale 01.02.2017 Çarşamba günü saat 14.00’da TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 6 (Eski Hali)

6 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23.01.2017 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

Madde 6 (Yeni Hali)

6 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 01.02.2017 Çarşamba günü saat 14.00’da kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

Madde 7 (Eski Hali)

1 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

Madde 7 (Yeni Hali)

1 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup doküman bedeli 150,00 TL’dir. Ayrıntılı bilgi Fabrika Mali İşler Müdürlüğümüz tarafından verilecektir.

Tel: 0 312 211 10 41-8184 (Yaşar Erbay)

590/1-1


KÖMÜR SAHALARI İÇİN KAYNAK VE REZERV RAPORU HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür Sahaları İçin Kaynak ve Rezerv Raporu Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/30356

Dosya No                                        :  TDB-DT-2017/01-HİZ

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya /ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  -

2 - İhale konusu malın adı,

     niteliği, türü ve miktarı                :  Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür Sahaları İçin Kaynak ve Rezerv Raporu Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Tekirdağ Çerkezköy ve İstanbul Çatalca Kömür Sahaları Havzaları

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  İşin süresi 90 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

     satın alınabileceği yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 20 Çankaya /ANKARA

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  09.02.2017, saat 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 09.02.2017 saat 14:00’a kadar;

                                                            EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/ F-1 Oda No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/ F-1 Oda No: C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına

   ulaşılabilecek internet adresi          :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

554/1-1


SIRA CETVELİ TADİL İLANI-2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                          DOSYA NO: 2002/2

Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü sıra cetveli, 15.06.2016 tarih ve 29743 sayılı Resmi Gazete’de; sıra cetvelinin tadil ilanı, 24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve kesinleşmiştir.

15.06.2016 tarih ve 29743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü sıra cetvelinin 11.4 maddesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığına 5.388.376,31.-TL pay ayrılmasına, 11.5 maddesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na 1.449.543,36.-TL pay ayrılmasına karar verilmiştir.

Alacaklı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına olan 5.388.376,31.-TL borç miktarı içinden 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma işlemi yapılan 1.320.394,90.-TL’lik borç tutarı, Fon Kurulunun 22.11.2012 tarih ve 2012/307 sayılı kararı gereğince sıra cetvelinin düzenlenmesi ve kesinleşmesi beklenmeksizin ödenmiş olup yapılandırma işlemi sonrası borçlu şirketin kalan vergi borcu olan 4.067.981,41.-TL için ise 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma işlemi yapılması üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bildirilen 2.136.312,94.-TL tutar, Fon Kurulunun 24.11.2016 tarih ve 2016/341 sayılı kararı gereğince ihale bedelinden ödenmiştir.

Sıra cetvelinde alacaklı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na 1.449.543,36.-TL ayrılmış ise de 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma işlemi yapılması üzerine ilgili Kurumun 21.12.2016 tarih ve 47757447/202.99/6903775 sayılı yazısı ile EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinin onay tarihi olan 02.11.2012 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na borcu bulunmadığı bildirildiğinden;

- 15.06.2016 tarih ve 29743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Sıra cetvelinde “11.- DEĞERLENDİRME” başlığı altında yer alan 11.4 no.lu alt başlıkta belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığı alacağının 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma işlemi üzerine 3.456.707,94.-TL olarak belirlenmesine,

- 11.5 no.lu alt başlıkta belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı alacağı için pay ayrılmasına yer olmadığına,

- Gelir İdaresi Başkanlığı’na ilk cetvelden ayrılan pay sonrasında kalan ihale bedeli ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının alacağının bulunmaması nedeniyle daha önce bu Kuruma ayrılan payın ve ihale bedeli nemasının, ipotek alacağı için TMSF’ye ayrılan pay ile tahsilde tekerrüre yer vermeyecek surette, Sıra Cetvelinin 9 no.lu başlığı altında belirtilen alacağa mahsuben TMSF’ye ayrılmasına, ayrılan pay ile TMSF alacağı tamamen karşılanmadığından diğer alacaklılara pay ayrılmamasına,

- 15.06.2016 tarih ve 29743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü sıra cetvelinin ilgili bölümlerinin bu şekilde tadil edilmesine,

- İş bu tadil sıra cetveli metninin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine,

karar verildi.

555/1-1


FABRİKA (MAKİNE FABRİKASI) MEYDAN HİZMETLERİ YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF VE TANZİM İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2017/22715

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No:27 E   Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrika (Makine Fabrikası) Meydan Hizmetleri Yükleme, Boşaltma, İstif ve Tanzim İşleri Hizmet Alımı İşi.

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker (Makine) Fabrikası ve Malzeme Ambarı Atölyeler ve Fabrika Sahası.

c) Teslim tarihleri                             :  Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  02/02/2017 Perşembe Günü Saat14:00’de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 02.02.2017 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.  

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

564/1-1


ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK İhtiyacı Olarak 9 Kalem Elektrik Malzemeleri Alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/22707

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:  0 372 259 47 94 - 84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

Cam İzole Kablo 8 mm²

200 Metre

2

Cam İzole Kablo 10 mm²

500 Metre

3

Cam İzoleli Bobin Teli 2,10 x 6,50 mm

210 Kg

4

Cam İzoleli Bobin Teli 1,80 x 3 mm

150 Kg

5

Emaye Bobin Teli 0,95 mmØ

500 Kg

6

İpek Bant 25 mm

100 Adet

7

İpek Bant 20 mm

100 Adet

8

Cam Makaron 6 mm

500 Metre

9

Cam Makaron 10 mm

500 Metre

 

b) Teslim yeri                               :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 30 takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  08.02.2017 Çarşamba - saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1715003

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte 1., 2., 3. ve 4. Kalem malzemeler için TSE uygunluk belgelerini vereceklerdir.

4.2.2. Firmalar emaye bobin teli teklifleri ile birlikte üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve emaye bobin teli için ise TS EN 60317-8 Uygunluk Belgesi vereceklerdir.

4.2.3. Firmalar teklifleri ile birlikte 6, 7, 8 ve 9. kalem malzemeler için üretici firmaya ait ISO-9001 belgelerini vereceklerdir.

4.2.4. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.2.5. Elektrik malzemeleri 2 (iki) yıl süre ile garantili olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda teknik değer ve erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 08.02.2017 Çarşamba - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

545/1-1


4 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

TAŞINMAZ

NO

KÖY/MAH.

ADA

PARSEL

Y.ÖLÇÜM (m²)

HAZ. HİS.

VASFI

FİİLİ

DURUMU

İMAR DURUMU

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

13010104216

Beşminare Mahallesi

812

5

16.652,67

Tam

Ham Toprak

Üzerinde 1 adet tek katlı ev, 1 adet ahır, 1 adet tandırlık ve muhtelif sayıda ağaç bulunmaktadır.

1 adet 20,65 m² lik tandırlık 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesi kapsamında kalmaktadır.

A-5 Konut Alanı

3.332.825,00 (Muhdesat dahil)

666.565,00

07.02.2017

09:00

2

13010104295

Beşminare Mahallesi

812

6

12.880,08

Tam

Ham Toprak

Boş

A-5 Konut Alanı

2.576.016,00

515.203,20

07.02.2017

09:30

3

13010104303

Beşminare Mahallesi

943

1

11.903,11

Tam

Arsa

Boş

A-5 Konut Alanı

2.380.622,00

476.124,40

07.02.2017

10:00

4

13010104175

Beşminare Mahallesi

622

7

3.655,53

Tam

Arsa

Üzerinde tek katlı betonarme ev vardır. Söz konusu ev 4706 sayılı Kanunun 5. Maddesi kapsamında kalmaktadır.

5 Kat

Konut+Ticaret Alanı

1.920.000,00

(Muhdesat dahil)

384.000,00

07.02.2017

10:30

 

1 - Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 4 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonca Defterdarlık Eğitim Salonunda yapılacaktır

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini,  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2017) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) Hazine taşınmazları KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

3 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6 - Taşınmaz satış ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve bitlisdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

514/1-1