19 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29953

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp ve Eğitim Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Üroloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Genel Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim

Özel Eğitim

Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Alan Eğitimi (İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi) Anabilim Dalında almış olmak, Özel Eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.

480/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 2. İş Mahkemesinin 2012/1255 Esas, 2015/241 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği,  ilan olunur.

515/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Seben Hayır İşleri Yapma ve Yaşatma Vakfı, Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/12/2016 tarihinde kesinleşen, 12/07/2016 tarih ve E: 2016/309, K:2016/534 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince, ilan olunur.

503/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Armis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Mersin ili, Mezitli ilçesi, 29.K.II.A pafta, 616 ada, 12 parsel üzerindeki 1116944 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası ve 7. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 34642 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1231 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Armis Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Armis Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Selçuk SALCAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11906, Oda Sicil No: 24181) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Armis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Aydın ARIKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 20568) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1155 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/1/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 811277 (B Blok), 811228 (A Blok) ve 882686 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 64640, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1661), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1156 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/2/1-1

—————

S.F Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, 50M-1D pafta, 905 ada, 8 parsel üzerindeki 979738 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12891 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1316 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip S.F Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, S.F Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Süleyman YENİŞEHİRLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2781, Oda Sicil No: 9240), Tanju ÖNCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24574, Oda Sicil No: 4081), Adnan Naci GÜLER (İnşat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4602, Oda Sicil No: 30697) ve Ceyda TUTAR’ın (İnşat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52087) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, S.F Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Süleyman YENİŞEHİRLİ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2781, Oda Sicil No: 9240) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1157 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/3/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 982763, 911749 ve 934671 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 18318-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1921), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sim MORAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1158 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/4/1-1

—————

Sehay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, 4122 parsel üzerindeki 930429 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesinin 2. fıkrası, 9. maddesinin 5. fıkrası, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (b), (ç), (d) bentleri, 6. maddesinin 1.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10700 Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 1213 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sehay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sehay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yavuz KAYGISIZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19552, Oda Sicil No: 43423) ve Şeref GÜNALAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17212, Oda Sicil No: 5181) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sehay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Halil YILDIZ’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15914, Oda Sicil No: 39316) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1159 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/5/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827536 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l), bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1160 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/6/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827614 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1161 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/7/1-1

—————

Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, 2089 ada, 1 parsel üzerindeki 883301 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6353 Ticaret Sicil No ile Elbistan Ticaret Odasına kayıtlı 1066 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hakan KUYBU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17029, Oda Sicil No: 53332), Mustafa Suphi ARIĞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22801, Oda Sicil No: 58163), Şerafettin TEÇİRLİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91308) ve Ertekin AKSAKAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95771) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ermet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erkan CERAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85464) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1162 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/8/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, 403 ada, 4 parsel üzerindeki 199765 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 20.03.2013 tarihli ve 28593 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 200639 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 437 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1163 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/9/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 5061 ada, 8 parsel üzerindeki 245344 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 36030-38131 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1164 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/10/1-1

—————

Aktest Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, İnegöl ilçesi, 195 ada, 18 parsel üzerindeki 724611 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 61330 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 633 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aktest Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aktest Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ozan EROĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15343, Oda Sicil No: 21577), Recep İRAF (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20097, Oda Sicil No: 17904) ve Hakkı DUMAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 21628570584) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aktest Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Kerim GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 337, Oda Sicil No: 27867), Recep İRAF (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20097, Oda Sicil No: 17904) ve Semih HAKYEMEZ’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9309) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1191 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/11/1-1

—————

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700718 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832) ve Cemal GÜNEŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142) ve Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1185 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/12/1-1

—————

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700727 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832) ve Cemal GÜNEŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142) ve Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1186 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/13/1-1

—————

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 6081 ada, 1 parsel üzerindeki 700731 YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 58676 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 473 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064), Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832) ve Cemal GÜNEŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142) ve Orhan BİLGİLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1187 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/14/1-1

—————

BYM Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Şnin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Yıldırım ilçesi, 6859 ada, 3 parsel üzerindeki 772357 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49585 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BYM Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BYM Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Özcan TOKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2043, Oda Sicil No: 6020), Oktay ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1882, Oda Sicil No: 26724), Osman AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20406, Oda Sicil No: 52668) ve Tuncay DEMİRBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68134) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BYM Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’nin kuruluş ortakları Özcan TOKER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2043, Oda Sicil No: 6020), Mehmet KUZUCU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2577, Oda Sicil No: 2354), Osman AYDIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20406, Oda Sicil No: 52668), Fatih ÖZÇINAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67697) ve Tuncay DEMİRBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68134) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1188 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/15/1-1

—————

Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, İnegöl ilçesi, 1289 ada, 21 parsel üzerindeki 789768 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167), Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 525, Oda Sicil No: 13427), Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 526, Oda Sicil No: 14004) ve Gazi Murat DURSUN’un (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: 29824078606) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 525, Oda Sicil No: 13427) ve Enver ENERGİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 526, Oda Sicil No: 14004) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/16/1-1

—————

Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Kestel ilçesi, 537 ada, 44 parsel üzerindeki 792869 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 61025 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 573 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15988, Oda Sicil No: 38325), Serdar BİLGEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13595, Oda Sicil No: 31687) ve Murat ÖZTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74513) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Koru Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatih CANBAZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21733, Oda Sicil No: 60305) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1193 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/17/1-1

—————

Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 4221 ada, 2 parsel üzerindeki 674431 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 56073 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 404 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şeref ULUŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9482, Oda Sicil No: 15834), Mehmet KOKUDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1966, Oda Sicil No: 11114), Necmi ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5009, Oda Sicil No: 27809) ve Ulaş BASILGAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73129) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uzay Proje ve Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş kuruluş ortakları Muzaffer DURMAYAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1985, Oda Sicil No: 30347), Mehmet KOKUDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1966, Oda Sicil No: 11114), Meltem KOKUDAL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40767), Cavit ACAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18695) ve Taner ORMAN’ın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 29832) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1192 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/18/1-1

—————

Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Ünye İlçesi, 18 K-II pafta, 476 ada, 7 parsel üzerindeki 1167573 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4163 Ticaret Sicil No ile Ünye Ticaret Odasına kayıtlı 1016 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zeki AKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16612, Oda Sicil No: 9747), Selçuk GÜRER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9771) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alper Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Nedim CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16611, Oda Sicil No: 40532) ve Zeki AKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16612, Oda Sicil No: 9747) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1165 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/19/1-1

—————

Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 3093 ada, 1 parsel üzerindeki 942766 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 667190 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 899 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet BAĞATIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19482, Oda Sicil No: 55620), Ali ÇİMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10320, Oda Sicil No: 34699), Erdoğan GÖZCÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24928, Oda Sicil No: 64213), Caner ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92128), Mehmet Ali ETİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100162) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bilge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet BAĞATIR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19482, Oda Sicil No: 55620) ve Sare MAVİŞ (ORUÇ)’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80872) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1166 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/20/1-1

—————

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, 70 ada, 20 parsel üzerindeki 885381 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 165236 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bülent ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3387, Oda Sicil No: 27294), Bülent Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72844) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bülent Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72844) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1167 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/21/1-1

—————

Ege Bakırçay Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 619 ada, 2 parsel üzerindeki 714587 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5168-Bergama Ticaret Sicil No ile Bergama Ticaret Odasına kayıtlı 209 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ege Bakırçay Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ege Bakırçay Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Özen ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2004, Oda Sicil No: 25009), Caner ERER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25001) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ege Bakırçay Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Nurdoğan KIVANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1440, Oda Sicil No: 9671), Nuri ÖZDALKIRAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1441, Oda Sicil No: 21879) ve Güngör YENGİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1442, Oda Sicil No: 6643) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1168 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/22/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 995690, 976190 ve 971152 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: Merkez-132401, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 713), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Abdülmenaf GÜNAYDIN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2992, Oda Sicil No: 16934) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1169 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/23/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 695350, 1089004 ve 1204153 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Ertuğrulgazi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Bilecik, Ticaret Sicil No: 1961, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 974), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ertuğrulgazi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bora BALTA (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 44502) ve Murat SOYDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18448, Oda Sicil No: 54464) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1170 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/24/1-1

—————

Sultan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, 20L3C pafta, 2614 ada, 5 parsel üzerindeki 1188242 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (l) bentleri ve 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12744 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1033 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sultan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sultan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Birol DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16701, Oda Sicil No: 60137), Ayşen ALP (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13484, Oda Sicil No: 35089), Zeki ÖZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81952) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sultan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Birol DUMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16701, Oda Sicil No: 60137) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1171 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/25/1-1

—————

Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 47 pafta, 183 ada, 3 parsel üzerindeki 1179273 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10420 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 1807 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Neriman ESEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26323, Oda Sicil No: 23002), Nevzat KAÇMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14072, Oda Sicil No: 24127), Akif BARLAS’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9804) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Buğra ERAKKUŞ’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46726) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1172 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/26/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827639 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785), Abdülkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1174 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/27/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827626 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785), Abdülkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1176 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/28/1-1

—————

Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Meram İlçesi, 4552 ada, 25 parsel üzerindeki 845053 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KALAYCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1180 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/29/1-1

—————

Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Meram İlçesi, 4552 ada, 39 parsel üzerindeki 845066 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa KALAYCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320), Harun ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19315, Oda Sicil No: 16905), Serkan GÜLER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 20651474852) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hane Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KALAYCI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18235, Oda Sicil No: 61320) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1181 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/30/1-1

—————

Yeşil Trakya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 686 ada, 15 parsel üzerindeki 904898 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5146 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 979 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Trakya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Trakya Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa RENDA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15697, Oda Sicil No: 30071), Fatma ASRAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20253, Oda Sicil No: 12014), Sönmez AKGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862), Muhsin REYHANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6157, Oda Sicil No: 19758), Ali ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1690, Oda Sicil No: 18732), Tuğba YAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84543) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Handan BEYLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19167, Oda Sicil No: 57260), Füsun KOÇAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18901, Oda Sicil No: 43575), Sönmez AKGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862), İsmail SİRGÜN’ün ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1183 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/31/1-1

—————

İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827528 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetimi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785), Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706 ) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 13.01.2017 tarihli ve 1194 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

523/32/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\19-01-2017 PERŞEMBE\505.jpg