18 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29952

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hece Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (HECE VAKFI).

VAKFEDENLER: Hüseyin ÇELİK, Ramazan ÇELİK, Süheyla ÇELİK, Kerem ALTUN, Saadettin SABAZ, Necmettin YALÇIN, Ali Ekrem ÇELİK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/01/2017 tarihinde kesinleşen 20/12/2016 tarihli ve E: 2016/466, K: 2016/475 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında milli, manevi, insani ve evrensel değerler doğrultusunda, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmek için her alan ve her türdeki eğitim, kültür ve yardımlaşma faaliyetlerinde bulunarak topluma hizmet etmek, diğergâmlık hususunda farkındalık oluşturmaktır. Vakıf kâr amacı gütmez.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Hüseyin ÇELİK, Mahmut ÇELİK, Süheyla ÇELİK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın sona ermesi halinde vakfın mal varlığı Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

487/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

1

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Karşılaştırmalı Edebiyat

Yardımcı Doçent

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

2

Psikoloji

Yardımcı Doçent

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yeni Medya ve İletişim Bölümü

1

Bilişim/Enformasyon ve İletişim Bilimleri, Medya ve İletişim

Yardımcı Doçent

Rektörlük

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres      :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                   Ataköy Yerleşkesi

                   E-5 Karayolu üzeri 34156

                   Bakırköy/İstanbul

Tel           :  0 212 498 47 98

E-mail     :  ik@iku.edu.tr

430/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların;

Başvuru dilekçesi ekinde, Özgeçmiş, Yayın Listesi, (2) iki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Noter Onaylı), Yabancı Dil Belgesi, Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi.

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

 

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Eski Türk Edebiyatı sahasında fetva mecmuaları ve şeyhülislamların hal tercümeleri alanında doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji /Klasik Arkeoloji

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Antik Dönemde Kutsal Alanlar ve Kütler konusunda doktora yapmış olmak.

449/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           :  18.01.2017

Son Başvuru Tarihi    :  01.02.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Oğuzlar Mah. 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

Başvurular Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın Listesi

4 - 2 (iki) adet fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

TIP

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Göz Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak

TIP

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu, Doçentliğini Tıbbi Genetik Anabilim Dalında almış olmak.

481/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Tuana Loj. Pet. Ürün. Nak. Tur. Gıda Hayv. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Merzifon/Amasya

19-HYB-3244

11939 12820

01.12.2016

Talimata Aykırılık

ÇPA Polat Asansör Turgay Sözüm Bozkuş  Amasya

19-HYB-3210

12255

01.12.2016

Talimata Aykırılık

Yükselen Polkar Asansör Yiğit Polat  Amasya

19-HYB-3148

12255

01.12.2016

Talimata Aykırılık

Akgümüş Kuru Temizleme Hacı Ahmet Altun  Çorum

19-HYB-2889

9173

01.12.2016

Talimata Aykırılık

Şehzade Patrol Hayv. Gıda İnş. Taah. Tur. Tar. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gümüşhacıköy/Amasya

19-HYB-3224

11939 12820

01.12.2016

Talimata Aykırılık

Teknoas Asansör Bülent Özdemir  Çorum

19-HYB-3174

12255

02.12.2016

Talimata Aykırılık

İlkay Başaran Asansör ve Doğalgaz  Çorum

19-HYB-580

12255

02.12.2016

Talimata Aykırılık

Akyokuşlar Petrol Nak. San. Tic. Ltd. Şti.  Merzifon/Amasya

19-HYB-3167

11939 12820

08.12.2016

Talimata Aykırılık

Hitit Tartı Muayene Sistemleri Ferhat Bekdamar Çorum

19-HYB-2931

HYB K298

20.12.2016

Standard İptali

Ulusaloğlu Petrol Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti  Sungurlu/ Çorum

19-HYB-1580

11939

21.12.2016

Talimata Aykırılık

NG Pet. Taah. Nak. İnş. İth. İhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. Mecitözü/ Çorum

19-HYB-3163

12820

21.12.2016

Talimata Aykırılık

Gümüş Isı Sistemleri  Amasya

19-HYB-1676

10956 12355

21.12.2016

Talimata Aykırılık

Yadigar Petrol Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.  Çorum

19-HYB-1677

11939 12820

21.12.2016

Talimata Aykırılık

Adem Turan Hüsnüoğulları İş Makinaları  Çorum

19-HYB-3028

12510

21.12.2016

Talimata Aykırılık

Beğenal Ziraaat Aletleri San. Tic. A.Ş.  Çorum

19-HYB-204

12510

21.12.2016

Talimata Aykırılık

Arçay Teknik Isıtma Soğurma Ser. Hiz. Tic.ve San. Ltd. Şti. Amasya

19-HYB-3170

10079 12711 12713

21.12.2016

Talimata Aykırılık

Ünsal Yemek Gıda Tar. Hayv. ve Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

Merzifon/Amasya

19-HYB-251

8985

21.12.2016

Talimata Aykırılık

Uğur Tesisleri Hulisi Uğur Kargı/Çorum

19-HYB-3173

11939

21.12.2016

Talimata Aykırılık

Koç Petrol Ürün. Dağ. Paz. Nak. Gıda İnş. Oto Tur. Hayv. ve Tic. Ltd. Şti.

Merzifon/ Amasya

19-HYB-553

11939 12820

22.12.2016

Firma İsteği

451/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı Tarihi ve No    : 29/12/2016 - 46                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29/12/2016 - 662                                            ANKARA

İLKE KARARI

I. VE II. DERECE ARKEOLOJİK SİTLERDE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı için I. ve II. derece arkeolojik sit alanlarında güneş enerji santrallerinin (GES) kurulmasına ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22/11/2016 tarih ve 660 sayılı kararı gereği oluşturulan komisyonun 06/12/2016 tarihli raporu okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Güneş enerji santrallerinin höyük, tümülüs ve Bakanlıkça düzenlenmiş ziyarete açık ören yerleri ile bilimsel kazı yapılan sitlerde kurulamayacağına, bunun dışındaki sit alanlarında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın alanda bilimsel kazı planlanmadığına ilişkin görüşü alındıktan sonra koruma bölge kurulunun görüşüyle kurulabileceğine,

Güneş enerji santrallerinin, yüzeyde taşınmaz kültür varlığı bulunmayan sitlerde kurulabileceğine, ihtiyaç duyulan dolgu uygulamalarının, güneş enerji panellerinin yerleştirilmesinin, her türlü kablolama işleminin, enerji nakil hatlarının ve yapılacak diğer uygulamaların kültür varlıklarına (kültür katmanlarına) zarar vermeden yapılabileceğine,

Tesis sahiplerince güneş enerji santrallerinin bulunduğu alandaki kültür varlıklarının korunmasının sağlanmasına,

Güneş enerji santrallerine ilişkin uygulamaların ilgili müze müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmesine, güneş enerji santrallerinin faaliyeti süresince ilgili müze müdürlüğünce altı aylık periyotlar ile alanın incelenmesine, aykırı uygulamanın bulunması veya arkeolojik alana zarar verilmesinin tespit edilmesi durumunda aykırı uygulamanın durdurulmasına ve konunun değerlendirilmek üzere ilgili koruma bölge kuruluna iletilmesine,

Güneş enerji santrallerinin süresini tamamlaması sonrasında tesis sahiplerince ilgili müze müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına ve alanın eski haline getirildiğine dair teknik raporun hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,

Güneş enerji santrali yapılan arkeolojik sitlerde yapılacak her türlü uygulama öncesi ilgili koruma bölge kurulundan izin alınmasına karar verildi.

452/1/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı Tarihi ve No    : 29/12/2016 - 46                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29/12/2016 - 663                                            ANKARA

İLKE KARARI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararının III. Derece Arkeolojik Site ilişkin 3. Maddesinin (ç) bendinin, kazı başkanlığı görüşlerinin geç iletilmesinden dolayı uygulamada çıkan sorunlar nedeniyle yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararının III. Derece Arkeolojik Site ilişkin 3. Maddesinin (ç) bendinin "Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarına ilişkin raporun,  kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine," şeklinde yeniden düzenlenmesine, karar verildi.

452/2/1-1