18 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29952

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


ORGANİK ÇAY TARIMI KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİN KLİMALARI BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


7000 KG TRİMETİLFENİLAMONYUM KLORÜR SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


95 OKTAN BENZİN SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TOHUM İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASINDA BULUNAN 1 ADET 40 TON/ GÜN KAPASİTELİ HOWE MARKA KÜP ŞEKER TESİSİ (KOMPLE) SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


10 KALEM EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ÇALIŞIR, KULLANABİLİR TEZGAHLAR SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: SİVAS

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:

 


KINALI - TEKİRDAĞ - ÇANAKKALE - SAVAŞTEPE OTOYOLU PROJESİ MALKARA - ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):

“İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” (Değişik: 27/02/2007 - 26447 R.G. /10. md.) 26. maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5 34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Telefon numarası                      :  (212) 495 40 40

c) Faks numarası                          :  (212) 495 12 95

2 - İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  30.622 m2 Yüzölçümlü Taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım Modeli İle İhale Edilmesi. Emsal:1,50 Toplam 41.570,00 m2 (Konut + Ticari, Cami, Park ve Meydan dahil)

b) Yapılacağı yer                          :  İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren 900 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5   34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                           :  07.02.2017 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.1.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

34.000.000 TL’den (OtuzdörtmilyonTürkLirası) az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 50.000.000 TL’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarın 33.000.000 TL’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında kaba ince olarak bitirdikleri en az 45.000 m² bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Dinlenme Tesisleri, Kültür Eğlence, konut, fabrika, vb. inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme ile belgelendirilecektir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (%100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Yapı kullanma izin belgeleri kabul edilmeyecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000 TRY (BinTürk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin (ASKSTG)’ nin %2’sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (ASKSTG)’nin %4’üdür. Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir.

9 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 31/01/2017 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından bildirilecektir.

434/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Ada-Parsel Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaz.

29.347,87 m2

Turizm+Ticaret+Konut Alanı

160.000.000,00 TL

4.800.000,00 TL

 

1 - İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2 - İhale 31.01.2017 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taşınmazın, satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek olup; taksit sayısı ve miktarı, ödeme takvimi ve tapu devri ile ilgili bilgiler şartnamede belirtilmiştir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 30.01.2017 günü mesai bitimine kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

450/1-1


ORGANİK ÇAY TARIMI KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - 7 İşletme, 12.580 üretici ve 40.377 dekar çaylık alanında Organik Çay Tarımı Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.02.2017 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

380/1-1


KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 150 ton (± %20) kalorifer yakıtı (Kalyak Fuel Oil - 4) alımı 30 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.- TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı   (0 312) 303 73 78 - 80

477/1-1


LOKOMOTİF MAKİNİST KABİN KLİMALARI BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/15987

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

    İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  65 Adet Lokomotif Makinist Kabin Klimaları Bakım - Onarımı işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01.02.2017 - Saat 15:00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 01/02/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

400/1-1


7000 KG TRİMETİLFENİLAMONYUM KLORÜR SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 7000 Kg Trimetilfenilamonyum klorür AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 75 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 01 Şubat 2017 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

428/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A- a) Dosya No                            :  2017/01

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  Muhtelif Ebatlardaki 4 Kalemde Toplam 19 Adet Tamburun Teknik Şartname Esaslarında Kauçukla (Oto Klav Sistemi Sıcak Kaplama) Kaplanması İşi

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                             :  Sözleşme tarihinden itibaren 75 Takvim Günüdür.

e) İhale tarihi ve saati                    :  03/02/2017 Saat: 14.00

f) Şartname bedeli                         :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                           :  Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

435/1-1


95 OKTAN BENZİN SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemenin alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

-1 Adresi                       :  Çoğulhan Mah. Mevkii Afşin / KAHRAMANMARAŞ

-2 Telefon ve Fax          :  0344 524 22 82 / 0344 524 22 80

-3 E-Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

95 Oktan Benzin

70.000 Litre

2017/13810

TER-AEL-2017-0001

120,00 TL

08.02.2017

 

b) Teslim Yeri                  :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                :  Sözleşme imzalandıktan itibaren 365 takvim günüdür..

d) İhale Usulü                  :  Açık İhale Usulü

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer             :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati              :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat :14.00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini    :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4.1 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, ihale dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini;

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Tel: 0-344-524 22 82/2569) Çoğulhan Mahallesi Mevkii Afşin/ KAHRAMANMARAŞ adresinden temin edilebilir.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

454/1-1


TOHUM İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                           :  2017/21214

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100)   Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0 312 - 458 55 00

                                                     Faks: 0 312 - 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  - 25.800 kg. Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram (TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) %36 ilaçlarını ihtiva eden hazır karışım veya,

                                                     - 29.000 kg. İmidacloprid FS 600 %60 + Thiram (TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) %36 ilaçlarını ihtiva eden hazır karışım.

b) Teslim Yeri                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Etimesgut / ANKARA

c) Teslim Tarihi                         :  Tohum ilacı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren; 2/3’ü 10 (on) gün içerisinde, geriye kalan kısmı da Temmuz - 2017 sonuna kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

                                                     Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100)   Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  22.02.2017 Çarşamba günü, Saat: 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 22.02.2017 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

433/1-1


ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASINDA BULUNAN 1 ADET 40 TON/ GÜN KAPASİTELİ HOWE MARKA KÜP ŞEKER TESİSİ (KOMPLE) SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Erzincan Şeker Fabrikasında bulunan 1 Adet 40 ton/ gün kapasiteli Howe Marka sert küp şeker tesisi, komple 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile ihale edilerek satılacaktır. Satış ihalesi 02/02/2017 günü saat 14.00 de Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

İhale kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle “PAZARLIK USULܔ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma usulü ile sonuçlandırılabilir. Pazarlık usulünde ihaleye başlanabilmesi için en az iki adet teklifin olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihale iptal edilecektir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim grupları katılabilir. İhaleye komple tesis için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhalede verilen teklifler aynı saatte açılacak ve pazarlık görüşmelerine başlanacak olup, bu nedenle teklif sahiplerinin ihale gün ve saatinde Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhalenin geçici teminatı 4.000 TL olup, teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.

İhaleye katılmak için öncelikle şartnamenin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi;

- Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlük veznesine veya ,

- T. İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi Ankara nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no.lu hesabına 200,- TL. yatırılarak “ Erzincan Şeker Fabrikasında bulunan Howe Marka küp şeker tesisi İhale Şartnamesi ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı (Kat 6) Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ ANKARA adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmada serbesttir.

Satılacak tesisin demontajı alıcı tarafından yapılacak olup, teknik bilgileri ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.

Özelleştirme işlemleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

NOT: Söz konusu satış işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/11/2016 tarih, 7657 yazısı ile Şirketimize verilen yetkiye istinaden yapılmaktadır.

404/1-1


10 KALEM EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ÇALIŞIR, KULLANABİLİR TEZGAHLAR SATILACAKTIR

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından:

SİVAS

1 - Şirketimizce, 10 kalem ekonomik ömrünü tamamlamış çalışır, kullanabilir Tezgahlar şartnameleri dâhilinde, Açık Artırma ihale usulü ile satılacaktır.

2 - Açık Artırma İhale Usulü ile 02.02.2017 tarihinde saat 14.00'te Şirketimiz Alım-Satım ve İhale Komisyonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için şartname ekindeki listede belirtilen geçici teminat alınacaktır.

4 - İsteklilerin, ihalenin yapılacağı yere istenilen teminat ve belgelerle gelmesi gerekir. Bizzat iştirak etmeyeceklerin Teklif ve belgelerinin, İhale saatinden yarım saat önce TÜDEMSAŞ Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gelmiş veya elden verilmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. İhale ile ilgili açıklayıcı bilgiler şartname ve eklerinde mevcuttur.

6 - Şirketimiz 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.

7 - Söz konusu satılacak malzemelerin listesi www.tudemsas.gov.tr Satınalma - İhaleler kısmında internet adresinde görülebilir.

423/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bitlis İli İl Encümen Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçesi Atatürk Mahallesi 48 ada 5 parsel noda kayıtlı 4082,00 m2 yüz ölçümlü İl Özel İdaresi Hizmet Binasının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Bitlis İl Encümenince 09/02/2017 Salı günü saat 11:00' de yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Bitlis İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Emlak Servisinde görülebilir.

3 - İhale, 09/02/2017 günü saat 11:00’de İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.

4 - İhaleye esas muhammen satış bedeli 2.449.081,59 - TL'dir.

5 - Geçici teminat, ihaleye esas yıllık muhammen bedelin %3 tutarı olan 73.494,48-TL'dir.

6 - İhaleye girebilmek için;

a - Geçici teminat,

b - Nüfus Cüzdan Sureti,

c - İkametgah Belgesi

d - İmza sirküsü,

e - Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,

f - Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,

g - Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,

h - İhaleye Katılımda yasal engelinin olmadığına dair Taahhütname

7 - İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

8 - İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

413/1-1


KINALI - TEKİRDAĞ - ÇANAKKALE - SAVAŞTEPE OTOYOLU PROJESİ MALKARA - ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE KONUSU

İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİH VE SAATİ

Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara - Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap - İşlet - Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti

30.000 TL

5.000.000 TL

27 Mart 2017

Saat 14.30

 

1 - “Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara - Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap - İşlet - Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi"nin ihalesi; 27.03.2017 günü saat 14:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İhalenin Konusu: Yüksek Planlama Kurulu’nun 02.09.2016 tarih ve 2016/T-18 sayılı kararına dayalı olarak 3996 sayılı ‘Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap - İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre ihalesi yapılacak olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara - Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşidir.

3 - İstekliler; 20.02.2017 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ihale dosyasını ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 30.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 5.000.000 TL (Beş Milyon Türk Lirası)’dır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde ihale saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanunun 12. Maddesine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında ihale edilecektir.

8 - İdare, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup istekliler, İdare’nin bu serbestliğinden dolayı herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere ilanen duyurulur.

472/1-1