17 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29951

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 YILLIK 84000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hopa/ARTVİN


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


VAGON MUHTELİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YENİ REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARININ YAPTIRILMASI VE MEVCUT AÇIKHAVA REKLAM ALANLARI İLE YENİ YAPTIRILACAK OLAN KENT MOBİLYALARININ, 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 YILLIK 84000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hopa/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 84000 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü Sundura mah. Rize yolu üzeri Hopa/ARTVİN adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31/01/2017 günü saat 14:00’e kadar Hopa Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon ) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü Sundura mah. Rize yolu üzeri Hopa/ARTVİN adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

262/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DÖKÜMANI BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 5 parseldeki 2.873,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

200

26.04.2017

2

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 8 parseldeki 4.431,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

30.000

200

26.04.2017

3

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62079 ada, 9 parseldeki 3.645,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

200

26.04.2017

4

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 9 parseldeki 4.053,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

200

26.04.2017

5

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62082 ada, 10 parseldeki 3.305,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

20.000

200

26.04.2017

6

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62085 ada, 5 parseldeki 2.586,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

15.000

200

26.04.2017

7

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62087 ada, 8 parseldeki 5.963,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

40.000

200

26.04.2017

8

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62091 ada, 8 parseldeki 4.125,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

200

26.04.2017

9

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62091 ada, 9 parseldeki 4.096,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

200

26.04.2017

10

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62091 ada, 10 parseldeki 5.857,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

35.000

200

26.04.2017

11

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Karacakaya Mahallesi, 62198 ada, 5 parseldeki 2.675,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

25.000

200

26.04.2017

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

470/1-1


VAGON MUHTELİF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/13738

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  5 kalem [5000 Adet Muhtelif Ölçülerde Dış Helezon Susta, 5000 Adet Muhtelif Ölçülerde İç Helezon Susta, 1600 Adet Susta (Sağ-Sol)] teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01.02.2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 01/02/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

362/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF KABLOLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/13825

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  5 kalem Lokomotif Muhtelif Kabloları, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  02/02/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 02/02/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

361/1-1


KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE YENİ REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARININ YAPTIRILMASI VE MEVCUT AÇIKHAVA REKLAM ALANLARI İLE YENİ YAPTIRILACAK OLAN KENT MOBİLYALARININ, 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeni Reklam Amaçlı Kent Mobilyalarının Yaptırılması ve Mevcut Açıkhava Reklam Alanları ile Yeni Yaptırılacak Olan Kent Mobilyalarının 10 (On) Yıl Süre İle Kiralanması ve İşletilmesi İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 (On) yıllığına kiraya verilmesi ve işletilmesidir.

2 - İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 7   46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ) adresinde bulunan Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Birimi ve Koordinasyon Şefliğinde görebilecek ve 1.000,00 TL. (Bin Türk Lirası) karşılığı KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye veznelerine veya Kahramanmaraş Vakıflar Bankası Çarşı Şubesi (TR980001500158007292361081) IBAN no'lu cari hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve banka dekontu idareye ibraz edilerek aynı adresten temin edilebilecektir.

3 - İhale, 31.01.2017 Salı günü saat 14:00’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 2   46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına ihale edilecektir.

4 - İşin Muhammen Bedeli ve Miktarı

Bu işin muhammen bedeli, yıllık olarak KDV hariç 1.000.000.-TL (Bir milyon Türk Lirası) olmak üzere, on yıl için KDV hariç 10.000.000.00-TL (On milyon Türk Lirası) dır. İhalede istekliler kira artırım tekliflerini on yıl için hesaplanan KDV hariç 10.000.000.00-TL (On milyon Türk Lirası) muhammen bedelin bir yıllık tutarına isabet eden KDV hariç 1.000.000.-TL’ yi (Bir milyon Türk Lirası) esas alarak yapacaklardır. Geçici teminatın hesabına esas bedel, on yıllık muhammen bedel tutarı olup, geçici teminat tutarı 300.000,00.-TL (Üçyüzbintürklirası) dır. Geçici Teminat tedavüldeki Türk parası olarak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Vakıflar Bankası Çarşı Şubesinin TR980001500158007292361081 numaralı hesabına nakden de yatırabilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

Var olan üniteler:

Otobüs durağı                               :       84 adet

Raket (CLP) reklam panosu         :       78 adet

Billboard                                       :     200 adet

Sabit Megalight                            :       15 adet

Hareketli (Scrolling) megalight     :         5 adet

LED ekran                                    :         1 adet

TOPLAM                                     :     383 adet

Yeni konulacak üniteler:

Yeni tip modern otobüs durağı        : 120 adet

Klimalı otobüs durağı                       :     5 adet

Dijital otobüs durağı                        :     5 adet

Raket (CLP) reklam panosu             :   67 adet

Hareketli (scrolling) Raket (CLP)    :     5 adet

Billboard                                          :   90 adet

Hareketli (Scrolling) Billboard         :   10 adet

TOPLAM                                        : 302 adet

5 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler;

İhaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;

A - Ticaret ve Sanayi Odası’ndan reklam işi yaptıklarına dair (aynı yılı içinde alınmış olacak) belge,

B - Kanuni ikametgâhı olması,

C - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

D - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, belge (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

b - İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

c - Ortak girişin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Geçici Teminat (Süresiz),

F- İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birini (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

G - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

H - Yeterlilik için gerekli belgeler:

a - İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak nüfusu 1.000.000’den az olmayan şehirlerden en az bir kamu kuruluşu ya da belediyeden (iştirakleri dahil) son 5 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

b - Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş 2014 ve 2015 yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile, yine aynı dönem içerisinde ihale konusu işe ile ilgili olarak kamu kuruluşu ya da belediyelere (iştirakleri dahil) yıllık ortalamada en az 5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası) kira bedeli ödendiğine dair iş bitirme belgesi ibraz edilecektir. İlgili ciro ve kira şartını sağlayamayan İstekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı sağlaması gerekir.

c - İsteklinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ve bu işlere ilişkin ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektupları sunulacaktır.

d - İlgili Vergi Dairesi’nden ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan son 1 (bir) ay içerisinde alınmış borcu yoktur belgesi,

e - İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı,

f - İstekliler en az 3.000.000,00 TL. (Üç Milyon Türk Lirası) sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

g - İstekliler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair İdare’den almış oldukları güncel belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

I - İhaleye katılacak olan firmalar, ihaleden üç iş gün önce saat 17:00’e kadar, yeterlilik incelemesine tabi tutulmak üzere idari şartnamenin 7.A-, 7.B-, 7.C-, 7.D-, 7.F-, 7.G- ve 7.H maddelerinde belirtilen dokümanları ve ihaleye çıkartılan reklam panolarından (Yeni tip modern otobüs durağı, Dijital Otobüs Durağı, Billboard, Hareketli (Scrolling) Billboard, Raket (CLP) Reklam Panosu, Hareketli (Scrolling) Raket (CLP) Reklam Panosu) birer adet numuneyi, encümence uygun görülen alanda çalışır vaziyette, teslim saati belirtilmiş “Teslim Belgesi” ile teşhir edeceklerdir. Sunulan dokümanlar şartname hususları yönünden, numune ürünler de kalite ve estetik yönlerince encümence değerlendirilecek, sunduğu evraklar şartname hükümlerini sağlayan ve aynı zamanda zamanında ve ihale teknik şartnamesine uygun ürün örneklerini getiren firmalar ihaleye girebileceklerdir. Standart üretim şekli olmayan Klimalı Otobüs Duraklarının, numune şartı aranmayacak olup, bu duraklar idarenin isteğine göre imal edilecektir.

6 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 31.01.2017 tarih Salı günü saat 14:00’e kadar İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 2 46100 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonuna ihale evrakı vereceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır.

7 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

8 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

459/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ’ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ’nin; inşaat, Montaj, Kurulum, izin lisanslamalarının yapılması, tesisin şartnamelerde belirtilen ve mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak işletme ve bakımı işleri ihale dosyasındaki esaslar dahilinde kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                     :  I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Şehitkamil / GAZİANTEP

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Evsel Ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi Yapım İşi; Birinci etap 120 ton/gün (60 ton/gün x2 adet) en az %25 kuru madde ihtiva eden çamurun yakılması için projelerinin hazırlanması, inşaat, Montaj, Kurulum, Laboratuvar kurulumu, Soğuk ve sıcak Testler, 72 saatlik performans testleri ve devreye alma, izin lisanslamalarının yapılması, ikinci etap 120 ton/gün (60 ton/gün x2 adet) çamur yakma ve 240 ton/gün lük çamur yakma kapasitesine ulaşacak tesisten elde edilecek ısı ile beslenecek enerji santralinin; İnşaat, Montaj, Kurulum, Soğuk ve sıcak Testler, 72 saatlik performans testleri ve devreye alma, izin lisanslamalarının yapılması; tesisin, geçici kabulü sonrası şartnamelerde belirtilen ve mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak işletme ve bakımının yapılması,

                                                  Ayrıca teknik şartname Bölüm-3 İnşai Faaliyetler kısmında belirtilen; atık su arıtma tesisi içerisinde şartnamede özellikleri belirtilen betonarme prefabrik depo ve yine atık su arıtma tesisi içerisinde mevcut bulunan atölye sosyal tesis binasının mevcut çatısı sökülerek, yeni çatı yapılması işleri bu ihale kapsamında yapılması işleridir.

b) Yapılacağı yer                    :  GAZİANTEP ili, Şehitkamil ilçesi, 4. Kısım Organize Sanayi Bölgesi,

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  Yer tesliminden itibaren her bir etap için 365 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Kısım toplantı salonu Başpınar/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                     :  14.02.2017 Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, son 5 yıl içinde teklif bedelinin % 50’si kadar benzer ATIKSU ARITMA TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ ve tek kalemde teklif bedelinin % 20 si oranında; benzer ATIKSU ARITMA TESİSİ AKIŞKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJİ ELDE ETME TESİSİ YAPIM İŞİ bitirmiş ya da en az % 80’ini tamamlamış, izin lisanslamasını yapmış olma şartlarına uygun olmalıdır. Yüklenici veya Yüklenicinin ortaklarından birinin en az 1 (bir) adet Arıtma Çamur Yakma Tesisi lisansı almış olmalıdır. İş Bitirme Belgesinin aslını sunması zorunludur. Bu İş Deneyim Belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

5) İsteklinin İdari Şartnamede belirtilen organizasyon yapısına ve teknik personel durumuna ilişkin taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) İstekli, teklif edeceği bedelin % 25 (yüzde yirmi beş)' inden az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeyi ibraz edeceklerdir. Bu kriterler nakit kredisi ve teminat mektubu kredi tutarlarının toplamı ile ya da bundan fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle sağlanabilir

Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünce teyit edilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. Belgenin (Banka referans mektubunun) ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

F) Teklif bedelinin %3’ ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

G) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

H) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

I) Teknik şartnamede istenen üretin ve tüketim taahhütleri ve Performans Garanti Beyannamesi

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

K) İç Zarf. Şekli ve içeriği idari şartnameye uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 10.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

- İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir veya 5.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

- İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

- Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

465/2-1