15 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29949

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


I (a) GRUBU MADEN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


21 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Saray Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Saati

Şanlıurfa

Mehmetçik

155

2

5.468,15

Boş Arsa

2.187.260,00

65.617,80

11:10

Şanlıurfa

Mehmetçik

155

3

5.603,36

Boş Arsa

2.241.344,00

67.240,32

11:15

Şanlıurfa

Mehmetçik

155

4

5.518,48

Boş Arsa

2.207.392,00

66.221,76

11:20

Şanlıurfa

Mehmetçik

155

5

5.553,04

Boş Arsa

2.498.868,00

74.966,04

11:25

Şanlıurfa

Mehmetçik

155

6

5.468,16

Boş Arsa

2.323.968,00

69.719,04

11:30

Şanlıurfa

Mehmetçik

155

7

5.603,36

Boş Arsa

2.521.512,00

75.645,36

11:35

Şanlıurfa

Mehmetçik

156

9

7.214,66

Boş Arsa

3.246,597,00

97.397,91

11:40

Şanlıurfa

Mehmetçik

156

10

7.214,63

Boş Arsa

3.066.217,75

91.986,53

11:45

Şanlıurfa

Mehmetçik

156

11

7.214,66

Boş Arsa

3.246.597,00

97.397,91

11:50

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 26/01/2017 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 250,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 26/01/2017 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin :  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

                   Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası - ŞANLIURFA

Telefon    :  0 414 313 1607 Dahili 17 08

Faks        :  0 414 313 0649

www.sanliurfa.bel.tr    kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta    :  buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

355/1-1


DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İŞİN ADI:

A) Sakarya İli, Adapazarı İlçesi dahilinde, 4964,6 hektar alana sahip, 3336569 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

285379

288343

295808

296353

Yukarı (X)

4521779

4526900

4527208

4521549

 

B) Sakarya İli, Adapazarı İlçesi dahilinde, 4960,3 hektar alana sahip, 3336568 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

286882

287227

288138

288428

286261

280657

Yukarı (X)

4530209

4528652

4528464

4526920

4527137

4524787

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

 

280063

280990

278697

278587

288471

288848

 

4526717

4527043

4528556

4531482

4532255

4530816

C) Sakarya İli, Erenler İlçesi dahilinde, 4965,81 hektar alana sahip, 3336567 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

294161

287107

287106

282634

283337

295372

296418

Yukarı (X)

4514653

4513835

4514688

4514864

4518464

4518235

4515399

 

D) Sakarya İli, Akyazı İlçesi dahilinde, 1243,94 hektar alana sahip, 3330777 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

Sağa (Y)

316523

316659

318232

318665

318796

319305

319929

321000

321000

Yukarı(X)

4492000

4494876

4493283

4493613

4494552

4495338

4496000

4496000

4492000

 

E) Sakarya İli, Geyve İlçesi dahilinde, 3234,10 hektar alana sahip, 3292861 Erişim numaralı Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası İhalesi;

 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar:

1.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

280500

277900

276350

276500

274000

273500

 Yukarı (X)

4501500

4501800

4500500

4498900

4497000

4500000

 

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

11.NOKTA

12.NOKTA

Sağa (Y)

273565

273577

273577

274173

274190

274349

 Yukarı (X)

4500085

4500094

4500100

4500885

4500897

4501061

 

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

16.NOKTA

17.NOKTA

-----------

Sağa (Y)

274438

274394

275250

282000

282000

-----------

 Yukarı (X)

4501170

4501175

4502300

4502300

4501319

-----------

 

2.POLİGON

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Sağa (Y)

276500

279900

280500

282000

282000

274000

 Yukarı (X)

4498900

4498800

4501500

4501319

4497000

4497000

 

2 - Tahmin Edilen Bedel:

 

 

İLÇE

ERİŞİM

NUMARASI

ALAN (HEKTAR)

MUHAMMEN

BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

A)

Adapazarı

3336569

4964,6

99.796,93-TL+KDV

2.993,91-TL

02.02.2017

10:00

B)

Adapazarı

3336568

4960,3

99.712,20-TL+KDV

2.991,40-TL

02.02.2017

10:15

C)

Erenler

3336567

4965,81

99.820,77-TL+KDV

2.994,62-TL

02.02.2017

10:30

D)

Akyazı

3330777

1243,94

61.087,30-TL+KDV

1.832,62-TL

02.02.2017

10:45

E)

Geyve

3292861

3234,10

65.697,77-TL+KDV

1.970,93-TL

02.02.2017

11:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Valiliği yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-39 0001 0000 1967 9958 6950 16 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü G Blok 5 Numaralı Toplantı Salonu Camili Adapazarı SAKARYA

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İhale Komisyonuna Kapalı Zarf

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  02.02.2017 Perşembe günü TRT saati ile İhale saatine kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6. maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 02.02.2017 Perşembe günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İhale edilecek olan arama ruhsat sahaları mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

10 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

11 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

12 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

395/1-1


I (a) GRUBU MADEN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İş:

İlimiz, Sapanca İlçesi, Akçay mahallesinde bulunan, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenmiş Sezerler Hafriyat Nak. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 51850, 2012-İR-03 ve Yılmazlar Tarım Ürün. Gıda İnş. ve Kum. Oc. İşlt. Tic. San. Ltd. Şti. firmasına ait 2010-İR-08 numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsat sahalarının arasında kalan 19.912,36 m² alan 3213 sayılı Maden Kanununa bağlı olarak çıkarılan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 162. maddesinin 1. fıkrasına ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre mevcut iki ruhsat sahibi arasında 943.845,90-TL+KDV (Dokuz Yüz Kırk Üç Bin Sekiz Yüz Kırk Beş Türk Lirası Doksan Kuruş) muhammen bedel üzerinden Başkanlığımızca ihale edilecek olup, ihaleyi kazanan firmanın mevcut ruhsatına ilave edilecektir.

İşin Adı:

İlimiz, Sapanca İlçesi, Akçay mahallesinde bulunan, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenmiş 51850, 2012-İR-03 ve 2010-İR-08 numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsat sahalarının arasında kalan 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılması işi satış ihalesi

 

6 Derecelik Dilimde Stok Sahasının Yerini Gösterir Koordinat:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

275200

275263,50

275316,43

275487,56

275449,27

Yukarı (X)

4504900

4505028,37

4505022,62

4504992,45

4504918,97

 

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

275266,99

275240,08

Yukarı (X)

4504951,11

4504900

2 - Tahmin Edilen Bedel

 

İLÇE

ALAN (m²)

MUHAMMEN BEDEL

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ TRT SAATİ İLE

Sapanca

19.912,36 m²

943.845,90-TL+KDV

28.315,38-TL

01.02.2017

10:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname ve eklerini, şartname başına 500,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-39 0001 0000 1967 9958 6950 16 numaralı hesabına peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü G Blok 5 Numaralı Toplantı Salonu Camili Adapazarı SAKARYA

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  01.02.2017 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00’da

c) Usulü                                        :  3213 sayılı Maden Kanununa bağlı olarak çıkarılan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 162. maddesinin 1. fıkrasına ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin (g) fıkrasına göre pazarlık usulü

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Komisyonu

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :  01.02.2017 Çarşamba günü TRT saati ile saat 10:00’a kadar

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek veya Tüzel Kişilik Olmasına Göre;

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişi İstekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

d) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

e) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

h) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-ç-d-h bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyen 51850, 2012-İR-03 ve 2010-İR-08 numaralı I (a) grubu maden işletme ruhsat sahipleri, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini 01.02.2017 Çarşamba günü TRT saati ile ihale saati olan 10:00’a kadar üzerinde işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle sözleşme imzalanacaktır.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif sayılacaktır.

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.

11 - İhale bedelinin tamamı peşin olarak Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün hesabına peşin olarak yatırıldıktan sonra 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası yerinde teslim edilecektir.

12 - 19.912,36 m² alanın I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası mevcut durumu ile ihale edilmektedir. Saha hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif veren katılımcı, sahayı mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup, ihaleyi kazanan istekli bu konuda gelecekte İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

13 - Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Tüzel ve Gerçek Tüzel kişilerden alınması gereken izinler (İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Mülkiyet İzni, ÇED Belgesi, Yol İzni, Geçiş İzni, Tesis İzni vs.) ihaleyi kazanan istekli tarafından alınacaktır. İhaleyi kazanan istekli gerekli olabilecek izinler konusunda İdareye herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

14 - İhaleyi kazanan isteklinin I (a) grubu maden işletme ruhsatına bağlanacak olan 19.912,36 m² alanda maden üretimine ait ilgili tüm iş ve işlemler 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındadır.

15 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

396/1-1


21 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Saray Belediye Başkanlığından:

Madde:1 - Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan Taşınmazlar Saray Belediyesince, aşağıda tarih ve saati belirtilen zamanda Belediye Encümeni huzurunda ve Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. Taşınmazlar ile ilgili imar durum belgeleri İmar ve Şehircilik Müd. ve www.saray.bel.tr resmi sitesi “İHALELER’’ link başlığından ulaşılabilinir.

Madde 2 - İhale Saray Belediye Başkanlığı’nca, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3 - Satış işleminden K.D.V. alınmayacaktır.

Madde 4 - Taşınmazlar gerçekleşen ihale bedeli üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde ödeme seçenekleri ile ödenebilir.

Ödeme Seçenekleri

1. Peşin Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden Tek Seferde Peşin Ödenir) Ödeme süreleri için İdari şartname hükümleri geçerlidir.

2. Taksitli Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden %50 si Peşin ödenir. Geri kalan bedel ise 4 (dört) eşit parça ile aralıksız aylık taksitler şeklinde ödenir. Ödenmeyen 2 taksit olması durumunda idari şartnamedeki hükümler uygulanır.

 

TEKİRDAĞ İLİ SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 21 ADET TARLA TAŞINMAZ SATIŞ BİLGİ LİSTESİ

S. N

Mahalle/Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Hissesi

1

Göçerler/Anadere

Tarla

--

--

216

22.880,00 m²

457.600,00-TL

13.728,00-TL

08/02/2017

10:00

TAM

2

Beyazköy/Hacılar Çiftliği

Tarla

--

120

8

42.702,00

640.530,00-TL

19.215,90-TL

08/02/2017

10:15

TAM

3

Büyükyoncalı/Eski Bağlık

Tarla

--

--

3196

4.625,00 m2

258.075,00-TL

 7.742,25-TL

08/02/2017

10:30

TAM

4

Büyükyoncalı/Çamlıbel

Tarla

--

--

2423

3.375,00 m2

145.125,00-TL

 4.353,75-TL

08/02/2017

10:45

TAM

5

Büyükyoncalı/Ada İçi

Tarla

--

--

2985

5.625,00 m2

272.250,00-TL

 8.167,50-TL

08/02/2017

11:00

TAM

6

Büyükyoncalı/Kadı Ölüsü

Tarla

--

--

1981

6.250,00 m2

312.500,00-TL

 9.375,00-TL

08/02/2017

13:15

TAM

7

Büyükyoncalı/Kadı Ölüsü

Tarla

--

--

1982

2.125,00 m2

106.250,00-TL

 3.187,50-TL

08/02/2017

13:30

TAM

8

B.Köy/Servi/Kurşun Tepe

Çayır

14

0

450

800,00 m2

16.000,00-TL

    480,00-TL

08/02/2017

13:45

TAM

9

B.Köy/Servi/Künt Deresi

Tarla

23

0

715

2.560,00 m2

40.960,00-TL

 1.228,80-TL

08/02/2017

14:00

TAM

10

B.Köy/Servi/Köy Altı

Tarla

30

0

833

3.600,00 m2

72.000,00-TL

 2.160,00-TL

08/02/2017

14:15

TAM

11

B.Köy/Servi/Köy Altı

Çayır

30

0

818

2.600,00 m2

41.600,00-TL

 1.248,00-TL

08/02/2017

14:30

TAM

12

B.Köy/Servi/Hürriyetler

Tarla

11

0

373

9.080,00 m2

181.600,00-TL

 5.448,00-TL

08/02/2017

14:45

TAM

13

B.Köy/Servi/Hürriyetler

Tarla

11

0

374

5.800,00 m2

116.000,00-TL

 3.480,00-TL

08/02/2017

15:00

TAM

14

B.Köy/Servi/Pınar Yolu

Tarla

6

0

176

23.220,00 m2

417.960,00-TL

12.538,80-TL

08/02/2017

15:00

TAM

15

Osmanlı/Bağlık

Bağ Yeri

0

0

1251

11.200,00 m2

1.680.000,00-TL

50.400,00-TL

08/02/2017

15:15

TAM

16

Osmanlı/Bağlık

Bağ Yeri

0

0

1447

2.200.00 m2

132.000,00-TL

 3.960,00-TL

08/02/2017

15:30

TAM

17

Sofular/Kurbantepe Kaynaklar

Tarla

0

0

587

11.500.00 m2

230.000,00-TL

 6.900,00-TL

08/02/2017

15:45

TAM

18

Sofular/Kurbantepe

Tarla

0

0

674

50.140,00 m2

2.256.300,00-TL

67.689,00-TL

08/02/2017

16:00

TAM

19

Göçerler/Saray Yolu

Tarla

0

0

747

4.000,00 m2

100.000,00-TL

 3.000,00-TL

08/02/2017

16:15

TAM

20

Göçerler/Çeşme Çatağı

Tarla

0

0

2090

12.500,00 m2

250.000,00-TL

 7.500,00-TL

08/02/2017

16:30

TAM

21

Bahçeköy/Çerkez Mezarlığı

Tarla

0

0

14

2.160,00 m2

432.000,00-TL

12.960,00-TL

08/02/2017

16:45

TAM

 

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER.

İhaleye katılabilmek için;

a - 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

b - İhaleye iştirak edecek;

Gerçek Kişi

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu,

2- T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı suretini

3- İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden veya Mahalle Muhtarlığından alınmış İkametgâh Belgelerini,

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge.(İhale Tarihinden en erken 15 günü geçmemiş olmak)

Kooperatifler;

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu

2- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesini

3- Adresleri Belirtir belge.

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge. (İhale Tarihinden en erken 15 günü

geçmemiş olmak)

Şirketler;

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu

2- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi ile Şirket Ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli suretini.

3- Adresleri Belirtir belge.

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge.

c- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekaletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.

ç- Yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlarda, 01/12/2006-11371 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Yabancı ve Tüzel Kişilere Satış ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez. (Tapu Şerhi Mevcuttur)

d- Şartname Bedeli 50.00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İlan olunur.

301/1-1