14 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29948

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2014/1411 Esas, 2015/3617 Esas, 2016/1422 Esas, 2016/2541 Esas, 2016/3165 Esas, 2016/3413 Esas, 2016/3529 Esas, 2016/4243 Esas ve 2016/4984 Esas sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

417/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEBLİGAT METNİ

Emir Group Petrolcülük Anonim Şirketi’nin dağıtım faaliyeti yapabilmek için başvuruda bulunduğu lisans talebine ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15/12/2016 tarihli 6663-6 sayılı Kararı ile “25.08.2016 tarih ve 6450-1 sayılı sayılı Kurul Kararı ile Dağıtıcı Lisansı verilmesi uygun bulunan Emir Group Anonim Şirketi’nin, 6450-1 sayılı Kurul Uygun Bulma Kararı kapsamında öngörülen yükümlülüklerini süresi (90 gün) içerisinde yerine getirememesi nedeniyle, Dağıtıcı Lisans başvurusunun, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca reddedilmesine” karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

418/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 04/08/2015 tarihinde 2015/79629 ihale kayıt no ile gerçekleştirilen “24 Aylık 3 Kısım Tıbbi Görüntüleme Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında;

KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi Yazarlar Sok. No: 21 Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 879925, Vergi Dai/No: Zincirlikuyu V.D./538 045 5013)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı olan KAYI Holding Anonim Şirketi (Yazarlar Sok No: 21 Esentepe - Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 380127, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./014 014 3537)'ne, KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketinin, %50 den fazla hissesine sahip olduğu KAYI Benefit Healthcare Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok. No: 21 Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 501954, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./163 040 9322)’ne,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci ve 58 inci maddeleri gereğince verilen ve 30/04/2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdare Mahkemesinin 24/11/2016 tarihli ve E: 2016/5045 sayılı “Yürütülmesinin Durdurulmasına” yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamının 05/01/2017 tarihli ve 36 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

388/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Fatih İmar ve Çevre Vakfı, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/05/2016 tarihinde kesinleşen, 18/02/2016 tarih ve E: 2014/33, K: 2016/38 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

377/1-1

—————

İstanbul’da kurulmuş olan Mataracı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/12/2016 tarihinde kesinleşen, 06.10.2016 tarihli ve E: 2015/97, K: 2016/251 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

378/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gazi Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: Adıb GHAZI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/12/2016 tarihinde kesinleşen 01/12/2016 tarihli ve E: 2016/616, K: 2016/357 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Başta yetimler, öğrenciler ve gençler olmak üzere insanların gıda, giyinme, barınma, eğitim, sağlık, ibadet vb. meşru olan maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, gençlerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına göre yetişmeleri için çalışmalar yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI : .100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

409/1-1

—————

Kıbrıs Türk Araştırmaları Tanıtma ve Dayanışma Vakfı, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2016 tarihinde kesinleşen, 11/02/2016 tarih ve E: 2015/247, K: 2016/57 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

408/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALINAN TEMİNAT BEDELLERİNİN GÜNCELLENMESİ

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı (%9,94) esas alınarak, 1 Şubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Buna göre;

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 inci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan teminat tutarları;

a) Yapı Denetim kuruluşları için 232.435,15 TL (İki Yüz Otuz İki Bin Dört Yüz Otuz Beş Lira On Beş Kuruş),

b) Laboratuvar kuruluşları için 34.865,27 TL (Otuz Dört Bin Sekiz Yüz Altmış Beş Lira Yirmi Yedi Kuruş),

olarak belirlenmiştir.

İlgililere duyurulur.

410/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili Fatih ilçesi Davutpaşa Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen Volkan KÜÇÜKBİBERCİOĞLU'na ait 1583 numaralı diplomanın, Onur YEŞİLBUDAK'a ait 18762 numaralı diplomanın ve Şehremini Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen Ekrem ÇAKIR'a ait 1548 numaralı diplomanın sahte olduğu okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diplomaları iptal edilmiştir.

İlân olunur.

 

OKUL NO

3402

ADI SOYADI

Volkan KÜÇÜKBİBERCİOĞLU

BABA ADI

Bülent

ANNE ADI

Yıldız

DOĞUM YERİ

İSTANBUL

DOĞUM TARİHİ

27/07/1982

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

DAVUTPAŞA LİSESİ

DİPLOMA NO

1583

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

10/06/2000

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

EDEBİYAT

 

 

OKUL NO

1586

ADI SOYADI

Onur YEŞİLBUDAK

BABA ADI

Yasin

ANNE ADI

Ayşe

DOĞUM YERİ

ÇERMİK

DOĞUM TARİHİ

25/07/1993

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

DAVUTPAŞA LİSESİ

DİPLOMA NO

18762

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

19/06/2011

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

SOSYAL BİLİMLER

 

 

OKUL NO

1254

ADI SOYADI

Ekrem ÇAKIR

BABA ADI

Hasan

ANNE ADI

Şirin

DOĞUM YERİ

İDİL

DOĞUM TARİHİ

02/06/1988

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

ŞEHREMİNİ LİSESİ

DİPLOMA NO

1548

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

17/06/2007

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

FEN-EDEBİYAT

416/1-1

—————

İstanbul ili Avcılar ilçesi Avcılar Lisesinden alındığı iddia edilen 22/06/2008 tarihli ve 669 nolu Ceyhan SEVİNDİK'e ait diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

İlân olunur.

 

OKUL NO -

387

ADI SOYADI

CEYHAN SEVİNDİK

BABA ADI

MUSTAFA

ANNE ADI

HATİCE

DOĞUM YERİ

DELİCE

DOĞUM TARİHİ

30/06/1987

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

AVCILAR LİSESİ

DİPLOMA NO

669

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

22/06/2008

ALANI/DALI

SOSYAL BİLİMLER

415/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://www.pau.edu.tr/personel), özgeçmişlerini, askerlik belgesi,  doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

2

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Profesör

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Karar Bilimleri

Profesör

1

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

2

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Profesör

2

1

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Profesör

1

1

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Profesör

1

1

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

KADRO UN.

AD.

DER.

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

1

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji Ve Embriyoloji

Profesör

1

1

SPOR BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD.

DER.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

Profesör

1

1

DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

PROGRAM

KADRO UN.

AD.

DER.

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

1

406/1-1