14 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29948

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gülşehir Belediye Başkanlığından:


Supply for Development of Winter Tourism Corridor in Erzurum, Erzincan and Kars-Relaunch

Europe Aid/138168/ID/SUP/TR


BASINÇLI HAVALI CARASKAL SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:


KONUT PARSELLERİ SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Gülşehir Belediye Başkanlığından:

Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Karavezir Mahalleside bulunan, mülkiyeti, Gülşehir Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerine, kat karşılığında Konut + Dükkan inşaatı yaptırılması işi, şartname asları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Nevşehir, ilçesi: Gülşehir, Semti: Karavezir Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 769 Ada 4 parsel alanı: 4.885,62 m2 ve 586 Ada 2 parsel alanı: 5.590,59 m2, Bürüt inşaat alanı: 21.592,38 m2, İşin adı/Kullanım şekli: Konut + Dükkan

İhale 27/01/2017 Cuma günü saat 15:00’de Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Kat: 3   50900 Gülşehir/Nevşehir adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır.

Bu işin muhammen bedeli 17.669,834-TL. (Onyedimilyonaltıyüzatmışdokuzbinsekizyüz otuzdörtlira)dır.

İstekliler, ihaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye’de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki aslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile özel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) evraklarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H - Gülşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 530.095,02 TL. (Beşyüzotuzbin doksanbeşliraikikuruş) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Gülşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ - Teknik personel taahhütnamesi

J - Yapı araçları taahhütnamesi

K - Son beş yıla ait (2013-2017) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000 - TL’lik makbuz karşılığı Mali İşler Müdürlüğünden Gülşehir/Nevşehir adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Gülşehir Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.

İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

29/1-1


Supply for Development of Winter Tourism Corridor in Erzurum, Erzincan and Kars-Relaunch

Europe Aid/138168/ID/SUP/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/DoEUFP) intends to award a supply contract for the project “Development of Winter Tourism Corridor in Erzurum, Erzincan and Kars” with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The tender dossier is available from

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union and Foreign Affairs, Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/DoEUFP)

TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat: 23 İdari İşler Odası (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

and will also be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

and the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) 20.02.2017.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr.

427/1-1


BASINÇLI HAVALI CARASKAL SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                  :  Basınçlı havalı caraskal 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/11151

Dosya no                                :  1724451

1 - İDARENİN:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak     No: 125   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel:   0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Basınçlı havalı caraskal: 5 adet

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  24.01.2017 Salı günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.01.2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

360/1-1


PETROL VE PETROL TÜREVİ ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİ İÇİN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 17.500 m³ (±%25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı İşinin İhalesi Yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                            :  4896

2 - İşin Konusu                                      :  MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki Susuzlaştırılmış ve Su Oranı Düşürülmüş 17.500 m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi İçin Satışı işi.

3 - Muhammen Bedel                             :  4.060.000.- TL+ KDV

4 - Geçici Teminat                                  :  121.800.- TL

5 - Satış Yeri                                          :  Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi Limanı

6 - İşin Bitiş Tarihi                                 :  31.12.2017

7 - Yeterlik İçin Son Başvuru

      Tarih ve Saati                                   :  24 Ocak 2017 Saat: 16:00

8 - İhale Tarihi ve Saati                          :  25 Ocak 2017 Saat: 13:00 - Son teklif verme tarih ve saati: 25 Ocak 2017 Saat: 13:00

9 - İhalenin Yapılacağı Yer:                   :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

                                                                  Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 Saraçhane - Fatih/İstanbul

10 - Yeterlik Başvurusunun

        Yapılacağı Yer                               :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü

                                                                  Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu/İSTANBUL

11 - İhale Usulü                                     :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

12 - İhale şartnamesinin görülebileceği

       veya satın alınabileceği yer              :  İhale Şartnamesi 70.-TL bedelle Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                                  Tel: 0212 312 64 95      Fax: 0212 455 43 72

13 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

13.1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

13.1.2. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

13.1.3. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri.

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

13.1.5. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.1.6. Tüzel kişiler için, İmza Sirküleri.

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.1.6.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

13.1.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

13.1.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

13.1.9. İstekliler Petrol ve Petrol Türevi Atıkları depolamak için toplam en az 7.000 m³ Depolama Tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporu ile belgelendireceklerdir. İhale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde alınan kapasite raporları kabul edilecektir.

13.1.10. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış  “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem” belgesi.

13.1.11. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesi.

13.1.12. İstekliler ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi.

13.1.13. İstekliler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış “ 13 05 08 (kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar) tesise kabul edilecek atık koduna sahip Geçici Faaliyet Belgesine (konusu “Atıksu Deşarjı, Hava Emisyon, Tehlikeli Atık Geri Kazanım olan) veya Çevre İzin ve Lisansı” belgesi.

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

13.2. İhaleye katılmak için istenen belgeler:

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

13.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

13.2.3. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

13.2.4. Gerçek kişi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

13.2.5. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküleri.

13.2.6. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

13.2.7. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,

13.2.8. Tüzel kişiler için, imza sirküleri,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (13.2.8.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

13.2.9. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

13.2.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

14 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

15 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cd. Yeniyol Zarif Sokağı No: 22 34440/Beyoğlu/İstanbul adresine, 24/01/2017 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

16 - Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

17 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (25 Ocak 2017) en geç saat:13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

18 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

19 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

NOT: Bu işle ilgili daha önce yayınlanan ilanlarımız geçersizdir.

İlan olunur.

412/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Mülkiyeti Üniversitemize ait 100. Yıl Mahallesi 1461 Ada 97 numaralı parsel 1490 m2 ve 1461 ada 98 numaralı parsel 542 m2 olmak üzere toplamda 2.032 m2 arazi ve arazi üzerinde yer alan kullanım vasfını yitirmiş 1 blok 40-90 m2 arası değişen 22 adet daireden oluşan lojmanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

 

Sıra No

Mıntıka

Ada/ Pars. No

Cinsi

Yüz ölçümü (m2)

Hisse Oranı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

1

Süleymanpaşa/

100. Yıl Mah.

1461/97 ve 1461/98

Arsa

1.490 ve 542 olmak üzere toplam 2.032 m2

Tam

-

3.050.000,00

152.500,00

 

2 - İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ:

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Namık Kemal Üniversitesine ait gayrimenkuller Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünce 25/01/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de aşağıda belirtilen saatte Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük İhale Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler, Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve www.nku.edu.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesini bedelsiz olarak görebilirler.

4 - İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz veya Teminat mektubu.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) Ortak girişimlerde mal satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

12) İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişilikler; Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile aralarında sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra yada takipli borcu olmadığına dair Namık kemal Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş borcu yoktur yazısı, (Üniversite ile Gerçek veya Tüzel kişilik olarak yapılan sözleşmeden doğan alacaklardan şirket ortakları, şirket müdürleri ihaleye gerçek kişi olarak iştirak etmek isterse Üniversiteye olan borç ödenmeden borcu yoktur yazısı verilmeyecektir.)

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Geçici Teminat ve Şartname bedelleri Namık Kemal Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı TC. Ziraat Bankası Hürriyet Mahallesi Şubesindeki TR57 0001 0027 0846 5855 4053 02 İBAN hesabına yatırılmalıdır. (İlgili hesaba yatırılan şartname bedeli veya geçici teminat bedeli için düzenlenen dekontlarda ihale adının ve isteklinin TC Kimlik No veya Vergi Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.) Yatırılan şartname bedeli dekontu ile Namık Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından şartname alınabilir.

İlan olunur.

429/1-1


KONUT PARSELLERİ SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca Mahallesi 761 ada 1 ve 762 ada   1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile Ilıca Mahallesi 764 ada 2 parsel, 763 ada 3, 4, 5 parseller ve Yukarı Mahalle 891 ada 3 parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

2 - SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

 

Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yapılaşma

Şekli

Alan (m2)

Tahmini m2 Birim Değeri (TL)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ilıca

761

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.703,01

320,00 TL+KDV

2.464.963,20 TL+KDV

73.948,90

2886/35

25.01.2017

10.00

2

Ilıca

762

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.505,00

320,00 TL+KDV

2.401.600,00 TL+KDV

72.048,00

2886/35

25.01.2017

10.20

3

Ilıca

764

2

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

2.259,67

310,00 TL+KDV

700.497,70 TL+KDV

21.014,93

2886/45

25.01.2017

10.40

4

Ilıca

763

3

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,63

305,00 TL+KDV

205.152,15 TL+KDV

6.154,56

2886/45

25.01.2017

11.00

5

Ilıca

763

4

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

671,60

305,00 TL+KDV

204.838,00 TL+KDV

6.145,14

2886/45

25.01.2017

11.20

6

Ilıca

763

5

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

671,72

305,00 TL+KDV

204.874,60 TL+KDV

6.146,24

2886/45

25.01.2017

11.40

7

Yukarı Mahalle

891

3

Ayrık Nizam 3 Kat Konut

307,00

1.500,00 TL

460.500,00 TL

13.815,00

2886/45

25.01.2017

12.00

 

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsaların bulunduğu yerin görülmesi, arsaların bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

5 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

5-1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca 761 ada 1 ve 762 ada 1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile Ilıca Mahallesi 764 ada 2 parsel, 763 ada 3, 4, 5 parseller ve Yukarı Mahalle 891 ada 3 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

5-2) İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 200,00 TL karşılığı temini mümkündür.

İstekli tarafından;

5-3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5-4) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi)

5-5) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5-6) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5-7) Noter tasdikli imza sirküsü

5-8) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

5-9) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 yılında alınmış belge

5-10) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

5-11) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5-12) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesi’ne ait ödeme makbuzunun aslı

5-13) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

5-14) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Arsanın geçici teminatı tahmin edilen bedelin % 3(yüzde üç)’üdür.

8 - İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

10 - Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.

11 - Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu’nun saati esastır.

İlanen duyurulur.

407/1-1