13 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29947

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Keçiören Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


Keçiören Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden; 22/08/2016 tarih ve 8961654 savunma istem yazısı

Mehmet BATUR: Özel İbrahim Avcı İlkokulu Müdürü

"Anasınıfı ve İlkokulların l. Sınıflarında uygulanan Yabancı Dil Programının Onaysız Olduğu" iddiasının sübut bulduğu"

İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a. ceza maddesi uyarınca UYARMA cezası ile cezalandırmanız teklifi getirilmiştir.

Konuya ilişkin savunmanızın 7-10 gün içerisinde teslimi 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

359/1-1


İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları bakımından 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, aşağıda belirtilen Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Bölümlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. Başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi 2 fotoğraf YÖK formatlı özgeçmiş öğrenim durumunu gösterir belgeler (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi) öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrak başvuruları kabul edilmez.

Duyurulur.

 

PROGRAM ADI

ÜNVANI

Yrd. Doç. Dr

Doç.Dr

Prof.

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

3

3

3

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

3

3

3

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

3

3

3

İÇ MİMARLIK

3

3

3

MİMARLIK

3

3

3

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

3

3

3

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

3

3

3

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA

3

3

3

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

3

3

3

385/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi

 

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Doktora yapmış ve okul ikliminin öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

1

Tedarik zinciri riskleri ve ileri imalat teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Fıkıh

 

1

İslam Fıkhı ile Türk ve Sudan hukukundaki Tahkim Kanunlarına ilişkin mukayeseli çalışmalar yapmış olmak.

Arap Dili ve Belegatı

 

1

Temel İslam Bilimleri alanında Doktora yapmış ve Arapça makaleler yayınlamış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri

 

1

Toplumsal cinsiyet, feminist teori ve teorisyenler, kadınlık, erkeklik ve kimlik politikaları konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi

 

1

Sağlık yönetimi alanında Doktora yapmış ve palyatif bakım konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim Bölümü

Resim ASD

1

 

Güzel sanat eserlerinde sanatçıların mülkiyet hakları konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

6

 

358/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Aranan Şartlar;

• Doçentliğini Sayısal Yöntemler, Ekonometri, Finans, Muhasebe, Muhasebe Finansman, İstatistik alanında almış olmak, İngilizce ders verebilme kriterlerine sahip olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş(YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (4 takım)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü

Doç.

1

Doçentliğini Sayısal Yöntemler, Ekonometri, Finans, Muhasebe, Muhasebe Finansman, İstatistik alanında almış olmak, İngilizce ders verebilme kriterlerine sahip olmak.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Bahar ALYAR

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel: 0216 4524585-86/1158

Fax: 0216 452 87 17

379/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25 maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Kamu otoritesinin mübah sınırlandırması alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

2

1

Veri zarflama analizi, yalın üretim ve simülasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

19. yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi üzerinde çalışmaları olmak.

399/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

ÇANAKKALE ÇAN ASMALI KÖYÜ DEĞİRMENDERE İÇME SUYU KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1 - Çanakkale-Çan-Asmalı Köyü Değirmendere (Asmalı) Kaynağı, Asmalı Köyü’nün içme ve kullanma suyu olarak kullanılacaktır.

2 - Çanakkale-Çan-Asmalı Köyü Değirmendere İçme suyu Kaynağının Ağustos, Eylül 2016 debisi 1 l/s ve yıllık bilanço değeri ise 31536 ton/yıl’ın üzerinde olduğu belirlenmiştir.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı”, 6200 ve 167 sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”in hükümleri dikkate alınarak oluşturulmuş ve Çanakkale-Çan-Asmalı Köyü’nün içme suyu kaynağı koruma alanı olarak koruma altına alınmıştır.

4 - Mutlak koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gerekli şartlar Çizelge 1’de (7 madde) verilmiş olup, saha çevresindeki kamu kuruluşlarının yaptırımlarını etkilemez.

5 - Çanakkale-Çan-Asmalı Köyü Değirmendere Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Onay’ı ve Resmi Gazete’de yayınlanmasına müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

Adı

No

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma alanı sınırı 100m olarak belirtilen ve tam ortasında Çanakkale-Çan-Asmalı Köyü Değirmendere İçme Suyu Kaynağının bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiştir. Bu alanda kirletici hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Kaynağı kullanan idare tarafından içme suyu kaynağı merkez olmak üzere memba tarafında 100m’lik yarıçap ile belirlenen kaynak çevresinde uygun aralıkla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

2

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile kaynak geliştirme çalışmaları, her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası ve sondajı su temini yapan idare veya DSİ tarafından yapılabilecek/yaptırılabilecektir.

3

“Mutlak Koruma Alanı”nda yalnız yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, kirliliğe sebep olacak başka maksatlar için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların “Mutlak Koruma Alanı” ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazete’deki ilan tarihinden önce alınan, “Mutlak Koruma Alanı”nda kirliliğe sebep olabilecek izinler süreleri bitiminde uzatılmaz. Sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra bu belge iptal edilecektir.

7

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde, ilan tarihinden sonra içme suyu tesisleri hariç yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\FFF.jpg

356/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ