11 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29945

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

DÜZELTME İLANI

02.01.2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’nin 36’ncı sayfasında 11599 ilan numarası ile yayımlanan ilanımızın istenen belgeler paragrafındaki 6. Maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

“6 - Herhangi bir siyasi partiye üye olmadıklarına dair yazılı beyanı.”

İlan olunur.

343/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kipaş Vakfı

VAKFEDENLER: KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. dir.

VAKFIN İKAMETGAHI: Kahramanmaraş

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kahramanmaraş 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.10.2016 tarih ve E:2016/446, K:2016/638 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak ibadethane ve müştemilatı ile Diyanet İşleri Başkanlığının denetiminde yaygın din eğitimi veren tesisler inşa etmek ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL.(YüzbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: İrem Öksüz, Halit Gümüşer, Nezihe Sinem Öksüz

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

328/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 13.11.2015 gün ve 2015/145 sayılı ceza kararı

Ferhat AKDOĞAN - Özel Yaprak FEM Açık Öğretim Kursu Müdürü

1 - Kurumda Kontenjanı etkilemeyecek Fiziki Mekanlarda değişiklik yaptığınız ve bunu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmediğiniz İddiası sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince Tevhiden "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

303/1-1

—————

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 08.10.2015 gün ve 10060799 sayılı savunma istek yazısı

Mustafa TARAKÇI-Özel Eymir FEM Dershanesi Ümitköy Şubesi Müdürü 2014-2015 öğretim yılında Kurumda ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde yönetmenlik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz İddiası sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

302/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-27 sayılı kararı ile BAY/939-82/32985 sayılı bayilik lisansı sahibi Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 28-29/11/2013 tarihli denetimde, akaryakıt istasyonunda bulunan tankta gizli bölme bulunduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/1/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada: - , Pafta: H22.b-01.c.D, Parsel: 2776) Orhangazi / Bursa adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığından alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; İstasyonun lisansının 28/01/2014 tarihinde iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satış işlemine devam ettiğinin tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği, Otomasyon sistemine dışarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi hususlarının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında; İstasyonun lisansının 28/01/2014 tarihinde iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satış işlemine devam ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin 1 numaralı alt bendi, (f) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında; Otomasyon sistemine dışarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında; Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında olmak üzere toplamda 218.253-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 13/10/2016 tarih 6532-4 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 218.253-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/2/1-1

—————

11/11/2010 tarihli ve MYĞ/2877-5/28572 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere Detay Taşıt Yedekleri Madeni Yağlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden başka bir isim altında bazyağ temin ederek Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesi hükümleri ile Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği ve sahip olunan lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterdiği ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-22 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/3/1-1

—————

Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada: -, Pafta:H22.B.01C.D, Parsel:1548) Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli 31613 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 10/07/2014 tarihinde yapılan denetim ve bayinin 01.07.2014-31.07.2014 tarihleri arası otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; Otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9 uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu aykırı olduğu, Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında olmak üzere toplamda 145.502-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 23/11/2016 tarih 6614-28 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/4/1-1

—————

 “Samsun Yolu 47. Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 04/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23756 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 30/07/2012 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Lisansına konu akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, İstasyon otomasyon sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, “Samsun Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, otomasyonla ilgili Ankara 2. İdare Mahkemesinin E:2013/1162, K:2014/829 sayılı kararı, gizli tankla ilgili Ankara 5. İdare Mahkemesinin E:2013/1251 K:2014/2012 sayılı kararı, tağşişle ilgili Ankara 13. İdare Mahkemesinin E:2016/1362 K:2016/2198 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1870 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/5/1-1

—————

DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin, 01/12/2011 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, tek elden bayilik sözleşmesi kapsamında kendi tescilli markası altında faaliyet gösteren 12.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29887 numaralı bayilik lisansı sahibi Grup AZG Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 2 numaralı yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamayarak, istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının tespitini yapmayarak 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan şekliyle 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin (b) alt bendi) ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, 10/06/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, tek elden bayilik sözleşmesi kapsamında kendi tescilli markası altında faaliyet gösteren 12.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29887 numaralı bayilik lisansı sahibi Grup AZG Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 2 numaralı yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamayarak, istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının tespitini yapmayarak 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan şekliyle 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin (b) alt bendi) ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, ilgili hakkında iki ayrı denetime ilişkin iki ayrı idari para cezası uygulanması yönündeki 09/05/2013 tarih ve 4401-339 sayılı Kurul Kararının ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle iptali yönündeki Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2016/1319 E. , 2016/993 K. ve Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2013/1282 E. , 2014/731 K. sayılı kararları çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-41 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1880 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 09.06.2016 tarih ve 6329/15 sayılı kararı ile 06.02.2013 tarih ve BAY/939-82/32107 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) sahibi Ahmet Derse hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 16.08.2016 tarih ve 1302 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Ahmet Derse’ ye tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazetede yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Ahmet Derse’ nin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 27.10.2016 tarih ve 6567/29 sayılı Kararı ile Ahmet Derse hakkında 210.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 210.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/7/1-1

—————

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-18 sayılı Kararı ile, Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti'nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 903 sayılı Soruşturma Raporu ve yazılı savunması Kurul’ca değerlendirilmiş olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı anlaşıldığından; Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve ayni fıkranın (f) bendi ile "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/8/1-1

—————

Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-88 sayılı sayılı Kararı ile; “Alıkamerli Mahallesi Evrenpaşa Caddesi No:243 IĞDIR” adresinde faaliyet gösteren 21/03/2005 tarih ve BAY/463-628/09263 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Altundaş Gıda İnşaat Taahhüt Tekstil Turizm Hayvancılık Petrol Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 13/02/2011 tarihinde yapılan denetimde, 76 AT 649 plakalı kamyonun akaryakıt deposundan, işyeri çalışanı tarafından dinamo ve tabanca marifetiyle 36 AL 201 plakalı kamyonun deposuna ikmal edilen akaryakıttan alınan numunelere ilişkin olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen analiz sonucunda tanzim edilen M-11/318 ve M-11/319 numaralı motorin muayene raporları ile ulusal marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere de aykırı olduğunun belirlenmesi hususunun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Altundaş Gıda İnşaat Taahhüt Tekstil Turizm Hayvancılık Petrol Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/09/2016 tarihli ve 1393 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/9/1-1

—————

Kurul’un 27.10.2016 tarihli ve 6567-26 sayılı kararı ile BAY/939-82/29372 sayılı bayilik lisansı sahibi Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 07.10.2012 tarihli tespite göre, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 163.111-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını ve düzeneğini vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592-TL tutarında olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/10/1-1

—————

Kurul’un 29.09.2016 tarihli ve 6502-14 sayılı kararı ile BAY/939-82/30069 sayılı bayilik lisansı sahibi Ceren Yıldız’ın, 02.07.2013 tarihli tespite göre, 2012 yılının muhtelif tarihlerinde BAY/939-82/28045 sayılı bayilik lisansı sahibi Havva Zeynep YILDIZ-Ata Petrol’e yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Ceren Yıldız hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/11/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2016 tarihli ve 6579/15 sayılı Kararı ile Abditolu Köyü Çumra KONYA” adresinde, 06/04/2005 ve BAY/471-66/10267 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Haber Petrol Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 21/08/2014 tarihinde yapılan denetimde ve sonrasında gerçekleştirilen incelemelerde tespit edilen hususlardan;

 i) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağşiş fiilinin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine;

ii) Otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirme fiilinin (otomasyon sistemi çalışmayan tankları piyasa faaliyetine konu ederek) 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine;

Aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/11/2016 tarihli ve 1801 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/12/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-24 sayılı Kararı ile, 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32397 sayılı bayilik lisansı sahibi Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunması ve gizli tank ile düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1577 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında

- Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve uyarınca 1.000.000,-TL,

- Gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL,

Olmak üzere toplamda 2.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.000.000,-TL (İkimilyon TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/13/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-25 sayılı Kararı ile, 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32397 sayılı bayilik lisansı sahibi Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1577 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/14/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773/19 sayılı Kararı ile, 19.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32396 sayılı bayilik lisansı sahibi İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda Sanoil Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444/97 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1419 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında

- 12.04.2013 tarihli denetime ilişkin otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,

- 16.04.2013 tarihli denetime ilişkin otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,

- 16.04.2013 tarihli denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL,

- 25.12.2014 tarihli denetime ilişkin eski dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL,

Olmak üzere toplamda 282.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 282.751,-TL (İkiyüzseksenikibinyediyüzellibir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/15/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-28 sayılı Kararı ile, 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi Dalpet Akaryakıt Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 05.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1578 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/16/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-33 sayılı Kararı ile, 01.11.2012 tarihli ve DAĞ/4102-1/31716 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisinin akaryakıt istasyonunda 13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere istasyonda Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerin bulunması nedeniyle dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/20 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1580 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/17/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-29 sayılı Kararı ile, 10.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30940 sayılı bayilik lisansı sahibi SANİYE SEZER-Madenliler Petrol’ün akaryakıt istasyonunda dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve arızalı durumda bulunan otomasyon sisteminden satış yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca SANİYE SEZER-Madenliler Petrol hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1579 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan SANİYE SEZER-Madenliler Petrol hakkında;

- 27.04.2013 tarihli denetime ilişkin otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,

- 27.04.2013 tarihli denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL,

- 17.09.2013 tarihli denetime ilişkin otomasyon sisteminin çalışmaması ve arızalı durumda bulunan otomasyon sisteminden satış yapılması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,

- 17.09.2013 tarihli denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL,

Olmak üzere toplamda 280.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000,-TL (İkiyüzseksenbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/18/1-1

—————

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600-7 sayılı kararı ile 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31022 sayılı bayilik lisansı sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 21.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 15.06.2013 tarihli ve A-010631 seri nolu fatura ile bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Marina Lojistik Orman Ürünleri Petrol ve Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne fatura ederek ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02.12.2016 tarihli ve 1839 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/19/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-31 sayılı Kararı ile, 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 28.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli düzenek bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1580 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL (Birmilyon TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/20/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-32 sayılı Kararı ile, 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile 02.05.2013 tarihinde dağıtıcı tadili yapmasına rağmen istasyondaki işaret, sembol ve giydirmeler de Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması, 28.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1580 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

- 13.08.2013 tarihli denetime ilişkin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,

- 28.11.2013 tarihli denetime ilişkin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL,

olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/21/1-1

—————

Kurulun 23/11/2016 tarihli ve 6614-32 sayılı Kararı ile; "Kazımiye Köyü Elmalık Yolu 3. Km. YALOVA" adresinde 31/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/31060 sayılı bayilik lisansı ile (14/03/2014 tarihli ve 8959 sayılı Karar ile sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 03/10/2013 tarihinde yapılan denetime göre; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/22/1-1

—————

Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-24 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 15/04/2013 tarihinde yapılan denetime göre; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, olmak üzere toplam 140.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/23/1-1

—————

Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-24 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 15/04/2013 tarihinde yapılan denetime göre; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, olmak üzere toplam 140.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/24/1-1

—————

1240 sayılı “Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan incelemeler neticesinde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen hususlar nedeniyle konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' na (Kurul) intikal ettirilmiş ve 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 16.11.2016 tarih ve 6600/26 sayılı Kurul Kararı ile DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.11.2016 tarih ve 1828 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde, mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

304/25/1-1

—————

Kurul’un 24/10/2016 tarihli ve 6568/3 sayılı Kararı ile BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı sahibi Altınay Petrol Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresindeki akaryakıt istasyonunda yapılan 09/03/2012 tarihli denetimde, BAY/467-328/10145 sayılı bayilik lisansı sahibi Kocapınar Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt tankerinden istasyondaki tanklara akaryakıt ikmal edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kocapınar Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/11/2016 tarihli ve 1751 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/26/1-1

—————

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6600-23 sayılı kararı ile BAY/939-82/32479 numaralı bayilik lisansı sahibi Mavi-Göl Petrol Nakliye Kuyumculuk Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, 28.09.2013 tarihinde tespit edildiği üzere; vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine, 01.10.2013 tarihinde tespit edildiği üzere; TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 23.10.2013 tarih ve 1320P01164001 sayılı analiz raporuna göre, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmak ve ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8'inci maddesinin (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Bayilik Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri" başlıklı 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mavi-Göl Petrol Nakliye Kuyumculuk Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02.12.2016 tarih ve 1841 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/27/1-1

—————

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-28 sayılı kararı ile DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin 28-29/11/2013 tarihli tespitlere göre, bayisi olan Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait “Kayseri-Ankara Karayolu 52.Km, Kumkılıçlı Mevkii, No:12, Himmetdede, Kocasinan/KAYSERİ” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda bulunan tankta gizli bölme tespit edilmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000- TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/28/1-1

—————

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-17 sayılı Kararı ile, On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti'nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 908 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/29/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2016 tarih ve 6444-72 sayılı Kararı ile “…, Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin 2015/350 Esas ve 2015/1269 Karar sayılı kararında yer alan gerekçe kapsamında konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına” karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 18/08/2016 tarih ve 6444-72 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/10/2016 tarihli ve 1678 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 26/10/2016 tarih ve 51245 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/30/1-1

—————

Kurul’un 03.11.2016 tarihli ve 6578-33 sayılı kararı ile 7320608778 vergi kimlik numaralı Polat Beton İnşaat Yapı Malzemeleri Nak. San. Tic. A.Ş.'nin, 04/07/2013 tarihinde tespit edildiği üzere; BAY/939-82/32136 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Sıraç Çakırça-Karacuma Petrol'e, akaryakıt satışı yapması, dolayısıyla lisanssız olarak piyasada faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar" başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Polat Beton İnşaat Yapı Malzemeleri Nak. San. Tic. A.Ş. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24.11.2016 tarih ve 1802 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/31/1-1

—————

Kurul’un 08/09/2016 tarihli ve 6475/23 sayılı Kararı ile, 23.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26713 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yeni Mah. Seyyid Mahmut Hayrini Cad. No:73 Akşehir/KONYA adresinde faaliyet gösteren ve daha sonra 29.03.2016 tarih ve 12574 sayılı karar ile lisansı sonlandırılan Rempet Taşımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 14.06.2013 tarihinde yapılan denetim sonucu; ilan panosunda istasyonda satışa sunulan motorin fiyatının ilan edilmemiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07/11/2016 tarihli ve 1719 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/32/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2016 tarih ve 6525-26 sayılı Kararı ile “…, 19.06.2013 tarih ve BAY/939-82/32775 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı ile Bahçelievler Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, No:30/A Midyat / Mardin" adresinde faaliyet gösteren Şemsettin Akbaş'ın 08.10.2013 tarihli denetime göre ulusal marker seviyesi geçerli olmayan akaryakıt ikmal ettiğinin İnönü PAL’in 2013-3215 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle, Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2015 tarih ve 2015/5339E. ve 2015/4276 K. sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca, adı geçen lisans sahibi hakkında 13/04/2016 tarih ve 6222-5 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 21/06/2016 tarih ve 1046 sayılı Soruşturma Raporu ile adı geçen lisans sahibinin yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a) Adı geçen lisans sahibinin bahse konu eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendine, aykırılık teşkil ettiği,

b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibinin mevzuata aykırı faaliyetini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı, anlaşıldığından; BAY/939-82/32775 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi ŞEMSETTİN AKBAŞ hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına," karar verilmiştir.

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 20/10/2016 tarih ve 50205 sayılı tebligat yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan lisans adresi ile birlikte Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sisteminde belirtilen adrese gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

304/33/1-1

—————

Kurul’un 21.10.2016 tarihli ve 6548-34 sayılı kararı ile DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin, 02.01.2013 tarihli tespite göre, bayisi Ali Burak Saban’a ait akaryakıt istasyonda, otomasyon sisteminin sıhhatli çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü ve 5 inci maddelerine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/34/1-1

—————

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-27 sayılı kararı ile BAY/939-82/32985 sayılı bayilik lisansı sahibi Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28-29/11/2013 tarihli tespitlere göre, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında; akaryakıt istasyonundan 28/11/2013 tarihinde alınan numunelere ilişkin İnönü PAL’in 2013-3593 nolu analiz raporuna göre, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 350.000- TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca 70.000-TL tutarında olmak üzere toplam 140.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/35/1-1

—————

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-20 sayılı Kararı ile, Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti' nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 907 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

304/36/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\11-01-2017\yasak.jpg


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları - programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Müh. Mim. Fak.

Mimarlık

Mimarlık

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESYO

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd. Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

317/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Deneysel Gelişimsel Sinir Bilim Alanında çalışmalar yapmış, Hücre-Doku saklama konusunda deneyimli, Sağlık Bakanlığınca verilen Kordon Kanı Bankacılığı Akreditasyonu, IVF ve ICSI eğitim sertifikalarına sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Doğumsal Metabolik Hastalıklar konusunda çalışmış ve yayınlar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

Akciğer tarnsplantasyonu konusunda deneyimli olmak; Hiperhidrozis ve kardiyak aritmi tedavisinde uygulanan videotorakoskopik sempatektomi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Ortopedik Travma konusunda deneyimli olmak, ortopedik travma ile ilgili konularda araştırma projelerinde yer almış olmalı. Ortopedik Travmanın önemli uğraş alanlarından intramedüller çivileme ve pelvis kırıkları konusunda kurslarda ve toplantılarda eğitim faaliyetlerinde bulunmuş olmalı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı San-Tez projesinde bulunmuş olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Karaciğer nakil ekibinde en az 2 yıllık deneyimli, kompozit doku nakilleri üstüne bilimsel çalışması olan, çene rekonstrüksiyonunda deneyimli, serbest doku nakil ile çene onarımı ve ortognatik cerrahi konularında bilimsel çalışması olan.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Kolorektal cerrahi konusunda deneyimli olmak. Bilimsel çalışmaları kolorektal cerrahi ve proktoloji ağırlıklı olmak. Laparoskopik kolorektal cerrahi konusunda deneyimli olmak. Robotik cerrahi alanında 'konsol cerrahi' belgesi bulunmak. İleri kolorektal cerrahi uygulamalarından sitoredüktif cerrahi ve 'hipertermik intraperitoneal kemoterapi' konusunda deneyimli.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Üst sindirim sistemi kanserlerinin tedavisinde açık, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi prosedürlerde deneyimli olmak ve bu konularda yayınlarda bulunmuş olmak. Renal transplantasyonda en az 5 (beş) yıl aktif olarak çalışmış ve bu konuda yayınlarda bulunmuş olmak. Morbid obezitenin cerrahi tedavisi yanı sıra diğer ileri laparoskopik - robotik girişimlerde deneyimli ve bu konuda yurt dışı deneyimine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖGÜS HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Alerji-İmmünoloji yandal uzmanlık eğitimi, mesleki havayolu hastalıkları ile ilgili deneyim sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Karaciğer nakli, endoskopik retrograd kolanjiografi (ERCP) ve endosonografi dahil ileri endoskopik işlemler konusunda en az 5 yıl çalışmış gastroenteroloji uzmanı olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Diş Hekimliğinde ultrason uygulamaları alanında çalışmış ve bu alanda yurtdışında eğitim almış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ

PROFESÖR

1

1

Hasatsonu Fizyolojisi Alanında Bilimsel Çalışmaları Bulunmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ

TARIM MAKİNALERİ

DOÇENT

1

1

Kurutma ve Sera Mekanizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Erektil Disfonksiyon konusunda Farmakolojik çalışmaları olmak. Alanında Uluslararası Projede yürütücü olarak görev almak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK ESASLARI

PROFESÖR

1

2

Hemşirelik alanında doçent olmak, Hemşirelik Esasları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik alanında doçent olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmalar yapmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik alanında doçent olmak ve İç Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik doçenti olmak, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları alanında çalışmalar yapmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER VE SİSİTEMLER

DOÇENT

1

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarında doktora ve Doçentliğini almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Gıda Kimyası alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Gıda Mikrobiyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği (Hidrolik) alanında doçent unvanına sahip olmak, kar hidrolojisi konusunda çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği (Ulaştırma) alanında doçent unvanına sahip olmak, trafik güvenliği ve ulaştırma planlaması konusunda çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmalı; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmalı.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Örme alanında doçent olmak ve Isıl Konfor ve Medikal Tekstiller konularında uzmanlaşmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTA ÇAĞ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Bizans ve Beylikler Devri Türkiye Tarihi üzerine çalışıyor olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından almış olmak, İzmir Tarihi hakkında çalışmaları bulunmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından almış olmak, Türk-Amerikan İlişkileri ve Askeri Tarih alanlarında çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOÇENT

1

1

Doçent unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanından almış olmak; Yükseköğretim Yönetimi ve Lisansüstü Eğitim konularında çalışmaları bulunmak. Yurtdışı üniversitelerde en az bir yıl ders vermiş olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

HİDROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Biyoloji bilim alanında doçent olmak. Akarsularda biyolojik izleme konusunda doktora yapmış olmak. Akarsularda makrozoobentik organizmalar, algler ve su kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

DOÇENT

1

1

Steenrod cebirinde nilpotenlik ve dijital görüntülerde sabit nokta teoremleri üzerine çalışma yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMAVE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Balıkçılıkta popülasyon dinamiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Deniz Biyolojisi bilim dalında doktora yapmış olmak; su kalitesi, sediment ve biyotada kirliliğin belirlenip izlenmesi konusunda araştırmaları bulunmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Deniz Biyolojisi bilim dalında doktora yapmış olmak; ekotoksikojinin mutajenite ve genotoksisite konularında araştırmaları bulunmak.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER UYGULAMALAR

DOÇENT

1

1

Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti unvanına sahip, Radyonüklid İşaretli Nanoparçacıklar konusunda yayınları olan.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER UYGULAMALAR

DOÇENT

1

1

Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti unvanına sahip, Radyonüklid İşaretli Peptidler konusunda yayınları olan.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

DOÇENT

1

1

Değer Mühendisliği, Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme üzerine doktora yapmış, rekabet stratejilerinin maliyet etkileri ve performans değerleme konularında çalışmaları bulunan, doçentlik unvanını muhasebe alanında almış ve ilgili alanda en az 10 (on) yıl tecrübesi olmak.

ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Klasik Arkeoloji doçenti olmak. Turist Rehberliği eğitimi konusunda deneyimli olmak.

334/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesih edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ÖZDEMİROĞULLARI LOKANTA GIDA DAY. TÜK. MAD. KUYUMCULUK OTOM. TEM. GÜV. SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

44-HYB-175

TS 8985/Haziran 2013

08.11.2016

Talimata Aykırılık

MUSTAFA RAUF ERGÜN-ERAT MAKİNA

44-HYB-355

TS 13399/Nisan 2009

24.11.2016

Firma Talebi

AMC-PRO SİSTEM ENTEGRASYON SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

44-HYB-3742

TS 12498/Ekim 2015

05.12.2016

Talimata Aykırılık

ÖZ EKİN PVC KOLLEKTÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

44-HYB-250

TS 12558/Mart 2009

04.01.2017

Talimata Aykırılık

322/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesih edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

Belge No

Standard/Kriter No

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

YURTSEVER YAPI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZ. LTD. ŞTİ.

28-HYB-180

TS 11939

28.12.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

DKY BEST ENERJİ İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

28-HYB-197

TS 12820-

TS 11939

29.12.2016

FİRMA İSTEĞİ

KSS ULUSLARARASI DEN. GÖZ. TEK. HİZ. TİC. A.Ş. LTD. ŞTİ.

28-HYB-183

TS 13230

19.12.2016

FİRMA İSTEĞİ

KARAİBRAHİMOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

28-HYB-193

TS 11939

28.12.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

HÜSEYİN AK AKMAZ PETROL SAHIS

28-HYB-256

TS 11939

28.12.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN

323/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

SARE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

33-HYB-855

TS 12820

05.12.2016

FİRMA İSTEĞİ

ERGİN MOTORLU ARAÇLAR TİC. A.Ş.

33-HYB-144

TS 12047

29.12.2016

FİRMA İSTEĞİ

ŞENER ÇAKMAKER

33-HYB-630

TS 12843

29.12.2016

FİRMA İSTEĞİ

TÜRK ECZACILAR BİRL. YİRMİ BEŞİNCİ BÖL. ECZACI OD. İKTİSADİ İŞL

33-HYB-934

HYB K-298 YETKİRİL SERVİSLER - TARTI ALETLERİ MUAYENE SERVİSLERİNE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE ESAS KRİTERLER STANDRDINA UYGUN HİZMET VEREN - OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ (1.SINIF)

21.12.2016

KRİTER İPTALİ

GÜL NEŞE ECER

33-HYB-919

HYB K-298 YETKİRİL SERVİSLER –TARTI ALETLERİ MUAYENE SERVİSLERİNE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE ESAS KRİTERLER STANDRDINA UYGUN HİZMET VEREN -OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ (1.SINIF, 11.SINIF, III. SINIF (=<2000KG OKUMA; IV. SINIF (=<2000KG OKUMA) OTAMATİK TARTI ALETLERİ (OTOMATİK KÜTLE BELİRLEME TERAZİLERİ)

21.12.2016

KRİTER İPTALİ

ARAP DURAN - LİDER PETROL

33-HYB-677

TS 11939

20.12.2016

FİRMA İSTEĞİ

BOPET AKARYAKIT NAKLİYAT MADENİ YAĞLAR GIDA TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKDENİZ MERSİN ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-699

TS 11939

30.12.2016

FİRMA İSTEĞİ

YALMAN AĞAÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

33-HYB-894

TS 12820

TS 11939

02.12.2016

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için OLUMSUZ

YİĞİT İNŞAAT GIDA PETROL KUYUMCULUK İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

33-HYB-876

TS 12820

TS 11939

07.11.2016

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için OLUMSUZ

ÂDEMOĞULLARI İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT TAAHHÜT EĞİTİM ÖĞRETİM ACENTALIK PETROL ÜRÜNLERİ OTO EMLAK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

33-HYB-173

TS 12257

29.12.2016

TALİMATA AYKIRILIK

AKDENİZ FLL FUMİGASYON LİMAN HİZMETLERİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-AKDENİZ MERSİN ŞUBESİ

33-HYB-807

TS 8358

26.12.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MUSTAFA SARI-MEDİKAL TEKNİK

33-HYB-335

TS 12426

TS 13005

TS 13402

26.12.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

TEKDOR OTOMASYON MAKİNA TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET

33-HYB-611

KRİTER NO: 21 YETKİLİ SERVİSLER OTOMOTİK VEYA MAUEL KAPI SİSTEMLERİNE (DAİRESEL, YANA KAYAR, KATLANABİLİR, PANJUR VB.) HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VERİLMESİNE ESAS KRİTERLER- STANDARINA UYGUN TEKROR OTOMASYON MAKİNA TURİZM İNŞAAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. YETKİLİ SERVİSİ “DOMAX” MARKALI

26.12.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres         :  Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 AKDENİZ / MERSİN

Tel              :  0 324 337 41 71 - 72 Faks: 0 324 337 41 70

Belge Türü :  HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

324/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ