11 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29945

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KONYA KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINDA KATI ATIKLARIN BERTARAF EDİLEREK ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ TESİSLERİN KURULMASI VE SAHANIN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONYA KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASINDA KATI ATIKLARIN BERTARAF EDİLEREK ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ TESİSLERİN KURULMASI VE SAHANIN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin konusu, Saraçoğlu Mahallesi, 30877 ada, 3 parselde kayıtlı, yüzölçümü 1.696.677,61 m² olan alanda dosyasındaki haritada taralı olarak gösterilen toplam 291.896,89 m² yüzölçümlü alana gelen katı atıkların yakma yöntemi ile bertaraf edilerek enerji üretilmesi, çıkan kül ve değerlendirilemeyen nihai atıkların depolanması amacıyla yüklenici tarafından Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin Yapımı, yapılan tesislerin ve detayları teknik şartnamede belirtilen mevcut tesislerin işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (c) maddesi gereğince açık teklif usulüne göre 42 (kırkiki) yıllığına ihale edilecektir.

2 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:

İhale Tarihi ve Saati          :  24/01/2017 Salı günü Saat 15:00

İlgili Birim                        :  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

İlgili Adres                       :  Nişantaş Mah. Vatan Cad. Belediye Sarayı No: 2 Kat: 5 No:528 Selçuklu/Konya

İletişim Telefonu, Faks     :  0332 221 14 00 - 1513,     Faks: 0332 221 15 76

İhalenin Yapılacağı Yer    :  Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Sarayı 6. kat No: 625

İhale Usulü                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi Açık Teklif (artırma)

3 - Muhammen bedeli:

3.1 - İhale konusu işin idarece belirlenmiş 2017 yılı için yıllık kira muhammen bedeli 100.000,00 (yüzbin) TL. + KDV olup, ihalede bu bedel artırıma tabi tutulmayacaktır.

3.2 - Yüklenici tarafından şartnamede belirtildiği şekilde İdareye ödenecek hasılat payı oranı, KDV hariç % 5 (yüzde beş)’den az olmamak üzere ihalede artırıma tabi tutulacak ve istekliler bu oran üzerinden artırıma gideceklerdir.

4 - Geçici Teminatı:

4.1 - İhale konusu işin geçici teminatı 100.000,00 (yüzbin) TL. muhammen bedelin 42 (kırkiki) yıllık toplam tutarı olan 4.200.000,00 (dörtmilyonikiyüzbin) TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) olup, 126.000,00 (yüzyirmialtıbin) TL.’dır.

4.2 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

5.1 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528

c) İhale dokümanı satış bedeli: 1.000,00 (bin) TL.

5.2 - İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.

6 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

6.1. Başvuru dilekçesi,

6.2.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

6.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda Kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.4. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.5. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

6.6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin yukarıda 6.2.2 nci ve 6.2.3 üncü maddelerde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgelerin sunulması,

6.7. Şartnamenin 16 ncı maddesinde sayılan ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname,

6.8. Bu Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6.9. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

6.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

6.11. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,

6.12. Teminat mektubu verilmesi halinde ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı.

7 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.1 - İhale konusu yatırım bedelinin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur.

8 - İş deneyimi yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.1. Son 3 (üç) yılın (2013-2014-2015) ciroları (Gayri Safi Hasılatı) toplamı en az 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) TL. olacaktır. Bu hususta yeminli mali müşavirlerce tasdikli belge ibrazı zorunludur.

8.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin yukarıda bahsedilen 8.1. maddesindeki kriterin % 100’ünü (yüzde yüz) sağlaması zorunludur.

9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde: Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi hazırlanıp İdareye sunulacaktır.

10 - İstenen Belgelerin Nereye Verileceği ve Müracaat Zamanı:

10.1. İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 5. kat No: 528’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne, 24.01.2017 Salı günü saat 12:30’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

10.2. Bütün belgeler, ekleri ve diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

11 - İhaleye Katılamayacak Olanlar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

105/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 9 (dokuz) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312.201 18 05 /287 91 77 - 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 9 (dokuz) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler:

 

İhale Dosya No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan İçin Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (Türk Lirası)

2017/JA-307

26/01/2017

11:00

Kırklareli

Kırklareli-Merkez-Asılbeyli

100.000,00 TL

2017/JA-308

26/01/2017

11:00

Kırklareli

Kırklareli-Vize-Hasbuğa

  55.000,00 TL

2017/JA-309

07/02/2017

11:00

Ankara

Ankara-Kızılcahamam-Üçbaş

115.000,00 TL

2017/JA-310

07/02/2017

11:00

Nevşehir

Nevşehir- Kozaklı-Karahasanlı

175.000,00 TL

2017/JA-311

07/02/2017

11:00

İzmir

İzmir-Dikili-Hasanağa

  50.000,00 TL

2017/JA-312

07/02/2017

11:00

Nevşehir

Derinkuyu-Kuyulutatlar- Suvermez

140.000,00 TL

2017/JA-313

07/02/2017

11:00

Eskişehir

Eskişehir-Merkez-Türkmentokat

  60.000,00 TL

2017/JA-314

07/02/2017

11:00

Adana

Adana-Ceyhan-Narlık

  35.000,00 TL

2017/JA-315

07/02/2017

11:00

Amasya

Amasya-Merzifon-Uzunyazı

115.000,00 TL

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 - İhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

335/1-1