10 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29944

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.07.2016     Karar No: 498

Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco Şti.’nin Diyarbakır ilinde müştereken sahip bulundukları ARİ/TPO-NTP/K/L43-c3-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsat sahası ile ilgili olarak Güney Kırtepe-15 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için gerekli olan ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyündeki 402 no.lu parselin 15.106,13 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için şirketler, 22.06.2015 ve 10.07.2015 tarihli dilekçeleriyle Genel Müdürlüğümüze müracaatta bulunmuşlardır.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyündeki 402 no.lu parselin 15.106,13 m²’lik kısmının, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         : Diyarbakır

İlçesi    : Yenişehir

Köyü    : Ekinciler

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

402

Fahrettin ATLAN (Nusrettin Oğlu)

15.106,13 m2

277/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

41029 ada 35 ve 50 parsellerin tevhidine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

278/1-1


 


 


 


 


 


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz daimi statüde Öğretim Üyesi (Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• Doçent kadrosu için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, doçentlik ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

- Erkek adayların onaylı askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Son başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden http://www.adanabtu.edu.tr alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölümü / Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

Niteliği

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

1

Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

291/1-1


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Animasyon Bölümü, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili mevzuat uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

Adayların öğretim üyesi kadrosuna atanabilmesi için, YDS veya eş değer sınavlarından 80 veya üzerinde puana sahip olmaları veya doktora derecesi ana dili İngilizce olan, ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından almış olması gerekmektedir. Dilekçe ekinde Yabancı dil sonuç belgesi, özgeçmişini, Noter tasdikli diplomalarını, Noter tasdikli Doçentlik belgesini (Profesörler için), 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (Profesörler için 4 adet dosya - Yardımcı Doçentler için 3 adet dosya) halinde hazırlayarak İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya, ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan Tarihi                  :  10.01.2017

Son Başvuru Tarihi    :  24.01.2017

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Animasyon

Profesör

1

Sistem Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Animasyon

Yardımcı Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Yardımcı Doçent

2

İletişim alanında Doktora derecisine sahip olmak.

267/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemizin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’ne ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak yardımcı doçent/doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, 27 Ocak 2017 Cuma günü saat 14.00 de İİveSB Fakültesinde yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiş olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş̧ (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi:  MEF ÜNİVERSİTESİ

                            Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

                            Tel: 0212 395 36 00  Faks: 0212 395 36 92  E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Doktora çalışmasını Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yapmış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. Fakültemizde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” modelini uygulamayı kabul etmek.

Eğitim

İngilizce

Öğretmenliği

Yardımcı Doçent/

Doçent

1

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği alanında yapmış̧ olmak. Dilbilimi ve ölçme değerlendirme alanına hakim olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” modelini uygulamaya yetkin olmak. “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

326/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 25. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Analitik Kimya

Doç. Dr.

1

Elektrokimya ve Empedans konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doç. Dr.

1

Bakterilerde gen klonlama ve hayvansal biyoteknoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Doç. Dr.

1

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Kimyasal Proses Kontrolü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fak.

Kimya Mühendisliği

Temel İş ve Termodinamik

Yrd. Doç. Dr.

1

Bor ve hidrojen teknolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

315/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte / Yüksekokul

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Açıklama

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

 

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında doktora yapmış.

Muhasebe alanında en az 3 yıl tecrübeli, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış alanlarında yayınları olma şartlarını birlikte taşımak.

314/1-1