10 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29944

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GÖBEKLİ KIVIRMA PASLANMAZ TABLA VE PNÖMATİK KAPAK AÇMA SİSTEMİNİN SATIN ALINMASI VE GÖBEKLİ KIVIRMA TABLALARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DÜZELTME İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 15 ADET ECB ELEKTRİKLİ ANADEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  4818

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Sarıyer

c) Mahallesi                            :  Tarabya

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  1614

f) Parsel No                            :  1

g) Yüzölçümü                         :  930,04 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Halihazır                              :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı

l) Cinsi                                    :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli            :  5.580.240 TL

4 - Geçici Teminatı                 :  167.407,20 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  25 Ocak 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 455 33 30

                                                  Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  700 TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (25 Ocak 2017) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

316/1-1


GÖBEKLİ KIVIRMA PASLANMAZ TABLA VE PNÖMATİK KAPAK AÇMA SİSTEMİNİN SATIN ALINMASI VE GÖBEKLİ KIVIRMA TABLALARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan göbekli kıvırma paslanmaz tabla ve pnömatik kapak açma sisteminin satın alınması ve göbekli kıvırma tablalarının satışı, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.01.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11534/1-1


DÜZELTME İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TCDD Marmaray İşletmeciliğinde Halkalı-Kazlıçeşme-(Tüp/Tünel)-Ayrılıkçeşme-Gebze arası Otomatik satış ve dolum makinesi işlemleri, jeton/elektronik bilet, İstanbulkart, abonman satış ve turnike geçiş kontrolü ile diğer gişe, danışma turnike hizmetlerinin 51 kişi ile 01.03.2017 tarihinden, 31.12.2017 tarihine kadar yürütülmesi işi satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                           :  2016/607875

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray İşletmeciliğinde gişe hizmetleri.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Satınalma Dairesi Başkanlığı ihale Komisyon Şube Müdürlüğüne 01/02/2017 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

280/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 24/01/2017 Salı günü saat 14:30 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay

Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

1

5925

22

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=8 Kat

1.726,93

858361

863466

1.716,72

1.100,00

1.888.392,00

56.651,76

2

5925

23

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=8  Kat

1.726,94

858361

863466

1.716,73

1.100,00

1.888.403,00

56.652,09

3

5925

33

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

720,00

2.104.588,80

63.137,66

4

5925

34

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

765,00

2.236.125,60

67.083,77

5

5925

35

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

765,00

2.236.125,60

67.083,77

6

5925

36

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

765,00

2.236.125,60

67.083,77

7

5925

37

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

765,00

2.236.125,60

67.083,77

8

5925

38

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,41

2923041

3414392

2.923,06

765,00

2.236.140,90

67.084,23

9

5925

39

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

720,00

2.104.588,80

63.137,66

10

5925

40

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

720,00

2.104.588,80

63.137,66

11

5925

41

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

720,00

2.104.588,80

63.137,66

12

5925

42

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

720,00

2.104.588,80

63.137,66

13

5925

43

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.071,34

1

1

3.071,34

855,00

2.625.995,70

78.779,87

14

5925

44

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

6.211,57

1

1

6.211,57

855,00

5.310.892,35

159.326,77

15

218

13

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

4.702,67

363071

470267

3.630,71

765,00

2.777.493,15

83.324,79

16

218

16

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.300,00

155264

173747

2.948,95

720,00

2.123.244,00

63.697,32

17

218

17

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.300,00

155264

173747

2.948,95

765,00

2.255.946,75

67.678,40

18

218

18

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

7.299,76

155264

173747

6.523,22

765,00

4.990.263,30

149.707,90

19

219

19

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

8.800,53

1

1

8.800,53

700,00

6.160.371,00

184.811,13

20

219

20

Konut

E=2.50 Hmax=10 Kat

8.874,36

1

1

8.874,36

675,00

5.990.193,00

179.705,79

21

219

22

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,92

1

1

3.630,92

810,00

2.941.045,20

88.231,36

22

219

23

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,88

1

1

3.630,88

855,00

3.104.402,40

93.132,07

23

219

24

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,92

1

1

3.630,92

855,00

3.104.436,60

93.133,10

24

219

25

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,92

1

1

3.630,92

855,00

3.104.436,60

93.133,10

25

219

26

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,92

1

1

3.630,92

855,00

3.104.436,60

93.133,10

26

219

27

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,92

1

1

3.630,92

855,00

3.104.436,60

93.133,10

27

219

28

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,92

1

1

3.630,92

810,00

2.941.045,20

88.231,36

28

219

29

Konut+Ticaret E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,92

1

1

3.630,92

810,00

2.941.045,20

88.231,36

29

219

30

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,92

1

1

3.630,92

810,00

2.941.045,20

88.231,36

30

219

31

Konut+Ticaret

E=2.50 Hmax=10 Kat

3.630,96

1

1

3.630,96

810,00

2.941.077,60

88.232,33

 

Arsaların satış bedelinin %50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

İhaleye girecek olanlar 200,00 (İki Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 24/01/2017 Salı günü saat 12:00’a kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

3 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

6 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

7 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

8 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

9 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

11 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

12 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

13 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

26/1-1


E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 15 ADET ECB ELEKTRİKLİ ANADEVRE KESİCİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/5146

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 15 adet ECB Elektrikli Anadevre Kesici

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 14.02.2017 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

140/1-1