3 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29937

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bursa Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2016 tarih ve 6422-17 sayılı Kararı ile “…,A Plust Kimya Petrokimya Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; 2012 yılı hesap döneminde aldığı baz yağları taahhüt ettiği alanlarda olmak üzere imalatta kullanmadığı, söz konusu hammaddelerin basit bir karışım veya işlemle veyahut doğrudan satışa sunulduğu ve madeni yağ satışına ilişkin olarak tanzim etmiş olduğu satış faturalarında yazılı ürünlerin gerçekte üretilmediği hususunun Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 28/01/2014 tarih ve 2014-A-2357/9 sayılı Vergi Tekniği Raporu ile tespit edilmesi ve bu şekilde adı geçen lisans sahibinin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 8 inci fıkrasına (fiil tarihi itibariyle) ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca adı geçen lisans sahibi hakkında 27/10/2016 tarih ve 6568-10 sayılı Kurul Kararı ve 04/11/2016 tarih ve 41830 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına” karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 27/10/2016 tarih ve 6568-10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/11/2016 tarihli ve 1760 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 14/11/2016 tarih ve 54301 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/1/1-1

—————

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-18 sayılı Kararı ile, Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti'nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 903 sayılı Soruşturma Raporu ve yazılı savunması Kurul’ca değerlendirilmiş olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek gerekçeler olmadığı anlaşıldığından; Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve ayni fıkranın (f) bendi ile "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/2/1-1

—————

Kurul’un 16/05/2016 tarihli ve 6293-1 sayılı kararı ile; 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-1/35875 sayılı Dağıtıcı Lisansı kapsamında faaliyet gösteren As Furkan Akaryakıt Nakliye Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin Lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde bayilik teşkilatını oluşturmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket nezdinde 10/03/2016 tarihli ve 6151/58 sayılı Kurul kararı mucibince düzenlenen 29/03/2016 tarihli ve 522 Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisan sahibinin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığı 28/11/2014 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını kurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 17 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 84.575,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 84.575,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/3/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2016 tarih ve 6580-3 sayılı Kararı ile, DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca belirlenen 972.717, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması; bunun yanı sıra, anılan lisans sahibine tanınan 15 günlük süre içerisinde söz konusu sistemi Kuruma açmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığın giderilmemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve ayrıca anılan Kurul Kararı uyarınca piyasa faaliyeti geçici olarak durdurulduğundan herhangi bir piyasa faaliyeti yapılamayacağının, söz konusu geçici durdurma süresince mevzuata aykırılığın giderilmesi ve süre sonunda Kuruma bilgi verilmesi gerektiğinin, geçici durdurma süresi içinde mevzuata aykırı durumun tam olarak giderilmemesi halinde sahip olunan dağıtıcı lisansının iptal edilebileceğinin bilinmesi hususları,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/4/1-1

—————

"Devlet Karayolu Üzeri Pamukören Kuyucak / AYDIN" adresinde 22/07/2013 tarihli ve LPG- BAY/941-54/14065 no'lu otogaz bayilik lisansı sahibi Dbs Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ait LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurulmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 13/04/2016 tarih ve 6222-44 sayılı Kurul Kararı Dbs Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 12/05/2016 tarih ve 806 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 tarih ve 6568-7 sayılı Kararı ile “…,Atatürk Caddesi Canbey Pasajı No19-204 Datça MUĞLA adresinde faaliyet gösteren HFC Petrokimya Ürünleri Mühendislik Danışmanlık Aracılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; 2013 yılı içerisinde 3403.19.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu ürünün üretimini yaparak lisans alınmaksızın madeni yağ üretimi faaliyetinde bulunduğunun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 29/05/2015 günlü 191-B/05 sayılı Sonradan Kontrol Raporuyla tespit edilmesi nedeniyle, adı geçen şirketin bahse konu eyleminin; 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca adı geçen lisans sahibi hakkında 27/10/2016 tarih ve 6568-7 sayılı Kurul Kararı ve 04/11/2016 tarih ve 41830 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına” karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 27/10/2016 tarih ve 6568-7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/11/2016 tarihli ve 1761 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 14/11/2016 tarih ve 54302 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/6/1-1

—————

Kurulun 21/10/2016 tarihli ve 6548-37 sayılı Kararı ile; “Yalova-Bursa Karayolu 9. Km. Soğucak Mevkii YALOVA” adresinde faaliyette bulunan Asüm Petrol Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2013 yılı içerisinde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi gereğince 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/7/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567-33 sayılı Kararı ile, 14.04.2011 tarihli ve BAY/939-82/29293 sayılı bayilik lisansı sahibi Abdulhalık ÇALIŞ’ın akaryakıt istasyonunda 26.03.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Abdulhalık ÇALIŞ hakkında 28.07.2016 tarihli ve 6414/21 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 10/08/2016 tarihli ve 1271 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Abdulhalık ÇALIŞ hakkında Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/8/1-1

—————

Kurul 07/12/2016 tarihli ve 6656-14 sayılı Kararı ile, 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 09.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 25.08.2016 tarihli ve 6454/10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20.09.2016 tarihli ve 1409 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 70.000.-TL olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/9/1-1

—————

Kurul 07/12/2016 tarihli ve 6656/10 sayılı Kararı ile, 06.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32103 sayılı bayilik lisansı sahibi Dinar Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması, proje dışı tankın otomasyon sistemine bağlanmayarak piyasa faaliyetine konu edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Dinar Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444/75 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1421 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Dinar Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında İstasyonda 03-04.04.2013 tarihleri itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (d) bendi uyarınca 170.000.-TL, otomasyon sistemine müdahale etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, proje dışı tankın otomasyon sistemine bağlanmayarak piyasa faaliyetine konu edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, 25.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 380.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 380.000,-TL (Üçyüzseksenbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/10/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567/46 sayılı Kararı ile, 20.09.2012 tarih ve DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi)’nin bayisi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapılması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 21.07.2016 tarihli ve 6403/17 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/08/2016 tarihli ve 1260 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000.-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/11/1-1

—————

Kurul 03/11/2016 tarihli ve 6578/29 sayılı Kararı ile, 17.02.2005 tarihli ve BAY/436-54/01589 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz İşcan Kardeşler Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Ankara 6. İdare Mahkemesinin E.2014/1926, Ankara 11. İdare Mahkemesinin E.2014/2025 ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/4655, E.2015/4631 sayılı kararlarında belirtilen “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle” idari para cezasının iptali çerçevesinde, 17.05.2013 tarihinde akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde tespit edildiği üzere gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Öz İşcan Kardeşler Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 05.05.2016 tarihli ve 6271/45 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 31/05/2016 tarihli ve 983 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Öz İşcan Kardeşler Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 1.000.000.-TL, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL olmak üzere toplamda 1.140.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.140.000,-TL (Birmilyonyüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/12/1-1

—————

Kurul’un 09/11/2016 tarihli ve 6592-2 sayılı kararı ile DAĞ/476-149/10871 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Gören Petrol Ürünleri Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi (Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)’nin sözleşmeli bayisi olan Karasınır Mahallesi Meram Bulvarı No.26 Güneysınır KONYA adresinde faaliyet gösteren BAY/939-82/26416 sayılı bayilik lisansı sahibi Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu bendine ve yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendine ve 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a) ve (b) bendine, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendine, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gören Petrol Ürünleri Pazarlama Ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi (Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07.12.2016 tarihli ve 1851 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/13/1-1

—————

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600-19 sayılı kararı ile 03.03.2005 tarih ve DAĞ/446-265/01986 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi MMG Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi UPS Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Tarım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 16.12.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MMG Petrol Dağıtım Ve Paz. İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 01.12.2016 tarihli ve 1834 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/14/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2016 tarihli ve 6579-11 sayılı kararı ile 05.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31468 sayılı bayilik lisansı sahibi Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda

a) 29.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere muhtelif fatura karşılığında 2013 yılı içerisinde 05.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32874 sayılı bayilik lisansı sahibi Hacı İbrahim Yörüker’den akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) 29.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

c) 25.08.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere tanktan ve pompadan alınan numunelerinin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 18/09/2014 tarihli ve 1420P02483001, 1420P02483002 sayılı analiz raporlarından numunelerin solvent özelliği gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle sahibi bulunduğu istasyonda 25.08.2014 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tunasu Petrol Ve Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt İşleri Otomotiv Nakliyat Kuyumculuk Hayvancılık Gıda Ve Sebze Ürünleri Tekstil Medikal Ve Sağlık Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.11.2016 tarihli ve 1825 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/15/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2016 tarihli ve 6579-21 sayılı kararı ile 13.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32131 sayılı bayilik lisansı sahibi Vedat Fırat Akaryakıt Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere

a) Alınan motorin numunesinin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucunda düzenlenen 26/07/2013 tarihli ve 1320P00753001 sayılı analiz raporu ile ürünün yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin, yeterli şart ve seviyede marker içermeyen akaryakıt ikmali yapmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine aykırı hareket ettiği,

b) İstasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Vedat Fırat Akaryakıt Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28.11.2016 tarihli ve 1823 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/16/1-1

—————

Kurul 07/12/2016 tarihli ve 6656/11 sayılı Kararı ile, 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalışmaması rağmen satış yapması ve bayisinin izinsiz müdahalelerini Kuruma bildirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444/76 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1420 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 03-04.04.2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ve izinsiz müdahalelerin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL, 25.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı çalışmaması rağmen satış yapılması ve izinsiz müdahalelerin Kuruma bildirilmemesi nedeniyle5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL olmak üzere toplamda 1.700.000, -TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.700.000, -TL (Birmilyonyediyüzbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/17/1-1

—————

Kurul 07/12/2016 tarihli ve 6656-17 sayılı Kararı ile, 19.05.2010 tarihli ve DAĞ/2559-7/27698 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin bayisi Abdulkadır ARSLAN’ın akaryakıt istasyonunda 22.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması, otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 01.09.2016 tarihli ve 6466/6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1521 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/18/1-1

—————

Kurulun 03/11/2016 tarihli ve 6578-48 sayılı Kararı ile; “Sugören Köyü Süpürgelik Mevkii No:2 YALOVA” adresinde 09/11/2012 tarih ve BAY/939-82/31744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Faypet Petrol Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 15/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/19/1-1

—————

Kurulun 03/11/2016 tarihli ve 6578-53 sayılı Kararı ile; Denizçalı Köyü Yalova-İzmit Yolu Cad. No:57/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 02/11/2012 tarih ve BAY/939-82/31723 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (10/05/2013 tarihli 17480 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) faaliyet gösteren Faypet Petrol Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 16/03/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/20/1-1

—————

Kurulun 03/11/2016 tarihli ve 6578-50 sayılı Kararı ile; “Denizçalı Köyü Yalova-İzmit Yolu Cad. No:57/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 02/11/2012 tarih ve BAY/939-82/31723 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Faypet Petrol Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında, 12/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/21/1-1

—————

Kurulun 01/09/2016 tarihli ve 6465-25 sayılı Kararı ile; "Çanakça Köyü Merkez Mahallesi Çatalca / İSTANBUL " adresinde faaliyet gösteren 04/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29690 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 19/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre yeniden satış amacıyla akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/22/1-1

—————

Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-5 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 15/08/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/23/1-1

—————

Kurulun 01/09/2016 tarihli ve 6465-25 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 19/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/24/1-1

—————

Kurulun 01/09/2016 tarihli ve 6465-23 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 23/03/2013 tarihinde yapılan denetime göre dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/25/1-1

—————

Kurulun 21/10/2016 tarihli ve 6548-35 sayılı Kararı ile; “Yalova-Bursa Yolu No:269 YALOVA” adresinde 14/12/2011 tarihli ve BAY/939-82/30344 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında (03/03/2014 tarihli ve 7486 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) faaliyet gösteren Yılmazpet Akaryakıt Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

- 19/03/2013, 19/04/2013 ve 06/04/2013 günü dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince her bir fiil için 70.000- TL olmak üzere toplam 210.000-TL,

- 19/03/2013 günü istasyon haricinde araçlara akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncüsü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 175.833- TL,

- 19/04/2013 ve 03/06/2013 günü istasyon haricinde araçlara akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince her bir fiil için 850.000-TL olmak üzere toplam 1.700.000-TL, olmak üzere, 2.085.833-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.085.833-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/26/1-1

—————

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600/8 sayılı Kararı ile; 28.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28322 (İPTAL) sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi İsa KOÇKIRAN’ın “Aliağa-İzmir Karayolu 49.Km No:85 Helvacı Aliağa, İZMİR” adresinde kurulu tesisinde gerçekleştirilen denetim neticesinde, istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2014/997 E. 2014/1566 K. sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 01/12/2016 tarihli ve 1836 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda lisans sahibine ait akaryakıt istasyonunda 16.5.2012 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM'da analizi sonucunda söz konusu numunelere ilişkin 1220P00534001 numaralı analiz raporu ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurduğu tespit edilmiş olup, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulmasının 5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmış ve mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiştir. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/27/1-1

—————

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600/14 sayılı Kararı ile; 17.06.2011 tarihli ve BAY/939-82/29642 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 13.12.2012 tarihinde söz konusu adresteki akaryakıt istasyonunda bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2014/493 E. 2014/1666 K. ve Danıştay 13. Dairesinin 2015/5517 E. ve 2016/1442 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 01/12/2016 tarihli ve 1832 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda lisans sahibine ait akaryakıt istasyonunda Altınak Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait 35 HLF 49 plakalı tanker ile bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmış ve mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiştir. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/28/1-1

—————

Kurulun 29.09.2016 tarihli ve 6503-39 sayılı Kararı ile;

KAPLANLAR REKLAM TANITIM TABELACILIK METAL NAKLİYAT İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ilgili olarak, Isparta Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılan denetim esnasında LPG Sorumlu Müdür olmamasının dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi sebebiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine, aykırı olması sebebiyle 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve 29.09.2016 tarihli ve 6503-39 sayılı Kurul Kararları sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İstasyonunuzda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılması gerekmekte olup aksi halde, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…..” Hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 29.09.2016 tarihli ve 6503-39 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 20/10/2016-1665 sayılı Soruşturma Raporu ektedir. (EK:2)

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

12/29/1-1

—————

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-17 sayılı Kararı ile, On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti'nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 908 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/30/1-1

—————

Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-20 sayılı Kararı ile, Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti' nin bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 907 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/31/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16/11/2016 tarihli ve 6599-36 sayılı Kararı ile 01.03.2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin düzenlediği 02.01.2013 tarihli ve 048599 Sıra Numaralı irsaliyeli faturada muhatabın lisans numarasını belirtmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin son fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, düzenlediği 02.01.2013 tarihli ve 048599 Sıra Numaralı irsaliyeli faturada satış yapılan muhatabın lisans numarasını belirtmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

12/32/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yalova İli, İsmetpaşa Mahallesi, 31P3C-31P3D pafta, 422 Ada, 6 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Davut YALÇIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0077110328563722);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17544 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/1/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Durali Alıç Mahallesi, P-55 pafta, 36734 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Asbay İletişim Turz. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311287916748);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Feyzullah BAYRAM’ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17529 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/2/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Esenevler Mah., F36B16C2B1 pafta, 242 ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Caner İnş. San. Tic. Tur. Ltd. Şti. nin Yetki Belgesi Numarasının (0055315676907621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Seyfettin GEYİK’in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17533 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/3/1-1

—————

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 5/3 pafta, 3080 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çiftlikköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ek-Al İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti..’nin Yetki Belgesi Numarasının (0077315536504503);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Musa EKŞİ’nin şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17530 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/4/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, K-103/J-103 pafta, 8756 ada,    5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Fazlı CANDAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110203187466);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17531 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/5/1-1

—————

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yenimahalle, F21C22B1B pafta, 2391 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bağcılar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İbrahim ÇUKADAR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110037161621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17519 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/6/1-1

—————

Zonguldak İli, Ereğli İlçesi, Bağlık Mahallesi, F26B24B4B pafta, 1022 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kdz. Ereğli Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet YAMAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0067110162233265);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17520 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/7/1-1

—————

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, G24B24A2D pafta, 44 ada, 171 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Adapazarı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sude Tur. İnş. Tic. A.Ş..’nin Yetki Belgesi Numarasının (0081211362961338);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket Müdürü Yakup BAYRAMOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri Sabahat BÜYÜKKÖROĞLU, Necla BAYRAMOĞLU, Seval ATAN ve Abdullah BAYRAMOĞLU’na şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17532 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/8/1-1

—————

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak, 29L-2D pafta, 767 ada, 16 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Darıca Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Adem BİLGİN’in Yetki Belgesi Numarasının (0041110085075211);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17518 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/9/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 1773 Cad., 08B-3B pafta, 46158 ada, 11 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Garanti Grup İnş. Eml. Müş. Teks. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311416627557);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Özkan USLUOĞLU”nun Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17538 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/10/1-1

—————

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Kovanlık Mevkii, 20.M.III pafta, 7292 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Edremit Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Güvenç İnşaat ve Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0017315381357757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “İbrahim GÜVENǔ in yetki belge numarasının (0017112221577666)  1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17540 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/11/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Muhittin Mahallesi, 59 Pafta, 309 Ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çorlu Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Harşit İnş. Gıda ve Tur.Taah.Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0059315407540767);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Zehni ÖZTÜRK”ün Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17536 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/12/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, 66KL-IIIB pafta, 45249 ada, 1 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Hulusi AKBAŞ”ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110310473757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17514 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/13/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 15683 Ada, 12 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Karabağlar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Hüseyin YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0035110364988321);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17537 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/14/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 21H-2A pafta, 4030 ada, 3 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Hüsnü SAĞLAM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055112574488103);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17542 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/15/1-1

—————

Yalova İli, Dere Mahallesi, 30Ö-2C pafta, 2032 Ada, 4 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “İlhan ATTI-Koçbaba İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0077110042462038);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli 17512 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/16/1-1

—————

Sakarya İli, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 29J4 pafta, 515 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapılarda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Serdivan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İnelsan Müh.İnş.Elek.Taah.Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0054311167577421);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beş) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Şirket Müdürü Zeki BÜYÜLܒye Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beş) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Söz konusu yapının Şantiye Şefliği görevini üstlenen inşaat mühendisi “Nurettin Gökhan TAŞÖZ”ün kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre hakkında işlem yapılmasını teminen, üyesi bulunduğu meslek odasına durumunun bildirilmesine,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17543 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/17/1-1

—————

Aydın İli, Efeler İlçesi, Zafer Mahallesi, 19L-III pafta, 156 ada, 31 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Maraton Tem.Yapı Elem.Mob.İnş.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0009315172370448);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan Nasır ALKIŞ ve Turgay OKYAY’ın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17538 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/18/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızılarık Mahallesi, 7696 ada, 18 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “MKY Tur.İnş.Teks.San.ve Tic. Aş’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007215235662357);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olan “Muharrem KARATAŞ”ın yetki belge numarasının (0007111140438465) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17516 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/19/1-1

—————

İzmir İli, Urla İlçesi, Denizli Mahallesi, L17B11A4A pafta, 1893 ada, 27 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Urla Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Özorhan İnş.San. Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0058315287145257);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Faruk ORHAN”in yetki belge numarasının (0058110300775530) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17515 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/20/1-1

—————

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Toygar Mahallesi, 21L-3B pafta, 4211 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Karesi Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Balıkesir Ayyıldız İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0010315636501356);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Macide YILDIZ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17521 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/21/1-1

—————

Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Eğriçam Mahallesi, 17.I.II pafta, 57 ada, 2 nolu parseldeki yapıda; Yenişehir Belediyesince ölümlü iş kazası ile ilgili tespit ve bildirimler nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Madde 9. Fıkrası (b) bendi doğrultusunda Yapı Müteahhidi Doğtaş Yapı Gayr. İnş. İnş. Malz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0033312641214420);

10 (on) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Şirket müdürü Tahir GÜZELTAŞ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 10 (on) yıl süre ile verilmemesine, Söz konusu yapının Şantiye Şefliği görevini üstlenen inşaat mühendisi Ömer TEMİZ (Oda Sicil No: 82302)’in kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre hakkında işlem yapılmasını teminen, üyesi bulunduğu meslek odasına durumunun bildirilmesine,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17528 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/22/1-1

—————

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17 pafta, 151 ada, 11 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hayrettin ÖZİŞ’in Yetki Belgesi Numarasının (0016110359873613);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17527 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/23/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Durali Alıç Mahallesi, 36735 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mahmut Şükrü ASLAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111575386758);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17524 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/24/1-1

—————

Samsun İli, Canik İlçesi, Hasköy Mahallesi, F36B23D4B pafta, 11648 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Canik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet ÇÖPOĞLU’nun Yetki Belgesi Numarasının (0055111825554048);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17522 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/25/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 942 ada, 1 no.lu parsel üzerindeki yapının yapı müteahhidi Muhammed Burakhan BAYHAN-Bayhan İnşaat (Yetki Belge No: 0006111935222157) hakkında 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal işlemi, söz konusu yapılardaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17523 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır.

İlgililere duyurulur.

9/26/1-1

—————

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 31 pafta, 131 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yenişehir Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Nuripek Çiftlik Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Deri Gıda İnşaat Tekstil Emlak İthalat İhracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311537535203);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Mevlüt ÖZYÜREK’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17525 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/27/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, 9193 ada, 24 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ramazan Mallı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315302793366);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Ramazan MALLI’ya yetki belge numarası almak üzere İl  Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17526 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/28/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi, F22D24B1C pafta, 83 ada 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Vizyon Yapı Turizm Taahhüt İnşaat Gıda Tekstil Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315096828311);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17535 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/29/1-1

—————

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Muradiye Mahallesi, 30L-4B pafta, 219 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratlı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Sezin Yapı Mim.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315307007120);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Başak MUMCU”nun Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17517 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/30/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 65KM-IA pafta, 45645 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Soylular Oto.Eml.İnş.Pet.Gıd.Giy.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315319821348);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Kadir SOY”un Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17511 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/31/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Aydınlar Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi, No:19, F22D25CIA pafta, 532 ada, 8 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Şener ÇEK-Karacalar İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110106401411);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17513 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9/32/1-1

—————

Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi, 19.J.II. pafta, 2246 ada, 13 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. Maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Seyhan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhitleri “UY-KUR İnş.Tic.San.Ltd.Şti. (0001315018090503) ve Baki ŞAHİN’in Yetki Belgesi Numaralarının (0038110287630330);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Halil İbrahim TALAŞ”ın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarihli ve 17541 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

9/33/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevin Yörük hakkında Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen 23.06.2016 tarihli soruşturma raporunda;

Türk Hava Kurumu Üniversitesinde görev yaptığı süre içinde, Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesine öğretim üyesi olarak atandığı, THK Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban tarafından uhdesinde olan Mühendislik Fakültesi Dekanlığının yazışmalarını imzalamaya yetkili kılındığı, Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde dekan adına yapmış olduğu iş ve işlemlere ait örnek evraklar üzerinde yapılan incelemede; Fakülte Dekanı olarak unvanlandırıldığı, yazıları “Dekan A.” ifadesi ile imzaladığı, Yönetim Kurulu Karar Defterlerinde “Mühendislik Fakültesi Dekanı” unvanlı kaşesinin kullanıldığı, Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in http://eng.thk.edu.tr/content.aspx?cid=502 adresinde Dekan olarak mesaj yayınladığı, Dekan makam odasını kullandığı ve çalışma odasının kapısında ismi ile birlikte Dekan unvanının isimlikte yer aldığı, Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak ek ders aldığı ve Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in, THK Üniversitesinde muhakkik olarak Doç. Dr. Ferhat Kadıoğlu hakkında yürüttüğü soruşturmada dekan vekili olduğuna dair yazışma ve soruşturma raporu hazırladığı halde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına hitaplı Rektör Vekili olarak imzasının bulunduğu Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin 21.04.2015 tarih ve 2138 sayılı cevabi yazısında; Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’e dekanlık yaptırılmadığı, sadece dekan adına yazışmaları imzalama yetkisi verildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiği belirtilerek, söz konusu fiiller ile ilgili olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-ı maddesinde belirtilen “Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” disiplin suçu ve aynı Kanun’un 125/C-d maddesinde belirtilen “Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak” disiplin suçu kapsamında “Aylıktan Kesme Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Prof. Dr. Nevin Yörük’ün “Aylıktan Kesme Cezası” ile cezalandırılması teklifi Kurulumuz Başkanlık Makamınca karara bağlanacağından, 2547 sayılı Kanun’un 53/A-a maddesinde belirtilen “Soruşturulanlara, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” hükmüne göre, iddialara ilişkin yazılı savunmasının Kurulumuza gönderilmesi gerekmekte olup, Prof. Dr. Nevin Yörük’ün tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin yazılı savunmasını ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurulumuza göndermesi hususu ilanen tebliğ olunur.

11524/1-1

—————

Anadolu Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğretim elemanı Okut. Nurdan Söker’in 18.02.2015-06.05.2015 tarihleri arasında toplam 39 gün göreve gelmemek suretiyle “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce Okut. Nurdan Söker hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A maddesinde belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Okut Nurdan Söker’in, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09.30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 17.01.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 17.01.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

11525/1/1-1

—————

Ege Üniversitesi Sağlık Teknisyeni kadrosunda olup, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığında görev yapan Ferudun Doygun’un 04.08.2015-11.08.2015, 11.08.2015-14.08.2015, 17.08.2015-21.08.2015 tarihleri arasında göreve gelmemek suretiyle “Özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün göreve gelememek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Ege Üniversitesi Rektörlüğünce Ferudun Doygun hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda; adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 129. maddesinin 2. paragrafında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Ferudun Doygun’un, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 21.07.2016 tarihinde saat 09.30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 19.07.2016 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 21.07.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 19.07.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

11525/2/1-1

—————

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Arşiv ve İstatistik Müdürlüğünde Memur olarak görev yapan Yahya Uyar’ın 23.12.2014 tarihinde almış olduğu 30 günlük istirahat raporunun 21.01.2015 tarihinde bittiği ve 22.01.2015 tarihinde göreve başlaması gerekirken 13.02.2015 tarihine kadar izinsiz ve mazeretsiz olarak 23 gün göreve gelmemek suretiyle “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Hacettepe Üniversitesince Yahya Uyar hakkında yapılan soruşturma sonucunda “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A maddesinde belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Yahya Uyar’ın, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09.30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 17.01.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 17.01.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

11525/3/1-1

—————

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Burak Göktepe’nin göreve başladığı 23.02.2015 tarihinden itibaren görev yerine izin almaksızın gelmediği, izinsiz yurt dışına çıktığı, göreve başladığı tarihten itibaren inşaat mühendisliği bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmadığı, 13.05.2015 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan Dış Ekonomik İlişkiler toplantısına katıldığı ve toplantı sonuç raporunda Arnavutluk İş Dünyası temsilcileri arasında Kürüm Holding Enerji ve İnşaat Genel Genel Müdürü olarak göründüğü iddiaları ile ilgili olarak hakkında Üniversitesince yapılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelememek” disiplin fiili uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Doç. Dr. Ahmet Burak Göktepe’nin tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 17.01.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 17.01.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

11525/4/1-1

—————

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Atölyeler bölümünde görev yapan Taner Karahan’ın 06.-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında (3 gün), 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında (5 gün), 18 Mayıs 2015 tarihinde (1 gün), 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında (3 gün), 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında (5 gün), 01-03 Haziran 2015 tarihleri arasında (3 gün), 29 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında (8 iş günü), 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 27 Temmuz-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında (15 iş günü), 31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 iş günü) mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanun’un 53/A maddesinin 3.fıkrasında belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Taner Karahan’ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 17.01.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 15.01.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

11525/5/1-1

—————

Serkan BOYRAZ’ın 12.01.2015 tarihinde almış olduğu 26 günlük yıllık izninin bitiminden itibaren göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce Serkan BOYRAZ hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, ancak Serkan BOYRAZ’ın, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 19.01.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 17.01.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 19.01.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 15.01.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

11525/6/1-1


 


 


 


 


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Eczacı Yusuf ELMAL hakkında, İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulunca verilen 05/10/2016 tarih ve 2016/350 sayılı kararında; Eczacı Yusuf ELMAL'ın 14/01/2016 tarihinde Kemoterapi Ünitesinde, Hemşire İsmail KAYA'ya tüm servis hastaları ve çalışanlarının duyacağı şekilde çalışma ortamında devlet memuriyeti sıfatı ile bağdaşmayan sinkaflı küfür ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle, ”Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek” suçu ile ilgili olarak “savunmasının istenmesine” dair karar verilmiştir.

Eczacı Yusuf ELMAL'ın yukarıda belirtilen hususa ilişkin, dosya tetkikinde adı geçene ait adresi bulunamadığından söz konusu karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

11552/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 31.12.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Profesör ve Doçent kadrolarının sehven yazılan eski ilan şartları karşılarında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

SEHVEN YAZILAN ŞART

ARANAN ŞARTLAR

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Robotik cerrahi eğitim sertifikası sahibi olmak. Ameliyat edilmiş prematürelerdeki apseler konusunda çalışma sahibi olmak.

Robotik cerrahi eğitim sertifikası sahibi olmak. Ameliyat edilmiş prematürelerdeki apneler konusunda çalışma sahibi olmak.

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Cushing hastaları konusunda çalışması olmak.

Endokrinoloji Doçenti olmak. Cushing hastaları konusunda çalışması olmak.

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri (yerine Dahili Tıp Bilimleri)

Influenza A H1N1 ile ilgili klinik çalışması olmak. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi patogenezi ve doku tipleri ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.

57/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

3 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7 - İLK BAŞVURU TARİHİ   : 02.01.2017

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 16.01.2017

 

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

19.01.2017

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM / BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

YARDIMCI DOÇENT

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Psikiyatri

1

Obsesif kampulsif bozukluğun örtük bellek perfonmansı ve bilişsel süreçlere etkisi üzerine çalışmış olmak, bilişsel davranışçı psikoterapi sertifikası olmak.

Nöroşirurji

1

Ratlarda deneysel spinal cord hasarlanma modelinde karsentinin etkisinin metilprednizolon ile karşılatırılması konusunda çalışması olmak.

Kardiyoloji

1

Hemodiyaliz hastalarında düşük sodyum diyalitin kan basıncı üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak.

22/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi           : 03.01.2017

Son Başvuru Tarihi    : 17.01.2017

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar ise Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ADRES:

Rektörlük ve Tıp Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat /ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat /ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

 

BİRİMİ

BÖLÜM/PROGRAM

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

BAŞVURU KOŞULLARI

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yardımcı Doçent

1

Anatomi alanında Doktora yapmış veya Uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Temel Biyoteknoloji alanında Doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Profesör

1

Doçentliğini Farmakoloji alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Yardımcı Doçent

1

Patoloji alanında Uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Ortez, Protez- Biyomekanik alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak. Fizik Ted.ve Reh. alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü lisans mezunu ve Sağlık Yönetimi ve Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Ekonomisi

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikaları

Yardımcı Doçent

1

Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Yönetimi veya Yönetim ve Organizasyon alanında Doktora yapmış olmak.

3/1-1