3 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29937

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden:


ASO 1. OSB SOSYAL TESİS BİNASI İNCE İNŞAAT VE TESİSAT İŞLERİNİN YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: ANKARA


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan 1 adet hizmet alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

1 - İdarenin Adresi                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111   45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                  Fax: 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Işıklar Yer Altı Karo Sahası (KISRAKDERE DOĞU) Mevkii ve civarındaki stoklardan 250.000 ton kömürün yüklenmesi Soma B Termik santralinin 1-4 ve 5-6 üniteleri veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi.

2016/606915

2016-2325

19/01/2017 saat: 14:00

250 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                           :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web sitemiz: www.eli.gov.tr

15/1-1


SİGORTA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TPAO Genel Müdürlüğünden:

Sigorta Hizmet Alımı İşi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne Doğrudan Temin 26. madde h bendi gereği temin edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/1812540

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Telefon: (0312) 207 27 16-207 26 34

                                                     Faks : (0312) 286 90 73-286 73 74

c) Elektronik Posta Adresi         :  sigorta@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisi

                                                     P&I, Hull and Machinery, Streamers, Streamers War Risk, Loss of Hire, Marine Cargo Sigorta Hizmet Alımı.

Hizmet Alımı İşi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara

c) İşin Süresi                             :  P&I Sigortaları için: 11.02.2017-11.02.2018 (Bir yıldır.) Diğer Sigortalar için: 20.02.2017-20.02.2018 (Bir yıldır)

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86   06100-Çankaya/ ANKARA 6. Kat Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  23.01.2017 - 14:30

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar:

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b. Financial Conduct Authority (FCA) kayıt numarası ve belgeleri (yabancı şirketler için) verilecektir.

Yerel Firmalar için, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta veya broker şirketleri ruhsatlarını belgelendirilecektir.

c. İhaleye, sigorta veya broker şirketlerinin Genel Müdürlükleri veya Bölge Müdürlükleri teklif verecek olup, acente kanalıyla gelecek teklifler kabul edilmeyecektir.

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra belgelerin aslı idarece istekliye verilir.

f. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (Quotation form).

g. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyim Belgesi: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında iş deneyimi olarak; istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

ı. Bu ihalede benzer iş olarak Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan Marine Sigorta Poliçesi.

i. Sigorta şirketleri teklif verirken teknik şartname ve eklerinin tüm hükümlerini kabul ettiklerini imza ve kaşe ile onaylayarak teklifleri ekinde iade edeceklerdir.

5 - İhale dokümanı; TP Genel Müdürlüğü internet sayfasından indirilebilir veya elektronik posta yolu ile sigorta@tp.gov.tr adresinden talep edilip temin edilebilir.

6 - İhale dokümanlarının tamamı İngilizce olup teklifler İngilizce olarak verilecektir.

7 - Teklifler, 23.01.2017 tarih ve saat 14:30’a kadar TP Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Kurumumuza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

2/1-1


ASO 1. OSB SOSYAL TESİS BİNASI İNCE İNŞAAT VE TESİSAT İŞLERİNİN YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

ANKARA

1 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden 200.00 TL (İkiyüzTürkLirası) + KDV karşılığı temin edilebilir.

2 - İhale evraklarının, 18.01.2017 tarihinde, en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

4 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel    :  0 312 267 00 00-262 (Pbx 7 hat)

Fax   :  0 312 267 00 09

Web  :  www.aosb.org.tr

55/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, söz konusu Hizmet Alımı Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/179

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü -Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 863 11 96 - 312 863 52 13

c) Elektronik posta adresi       :  www.caykur.gov.tr.

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği adres            :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı. 65.000 Ton Paketli Çayın Yükleme Boşaltma İşi

b) Yapılacağı yer                    :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü

c) Süresi                                 :  12 Ay (1 yıl)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ /ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  17.01.2017 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, SGK ve vergi borcuna ilişkin taahhüt, İhaleye başkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi, iş deneyim belgesi, teknik şartnamede istenen diğer belgeler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 70 gündür.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4. 1Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye işleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 17.01.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, , birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

52/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğünden:

2 Adet Enerji İletim Hattına ait ÇED Raporlarının Hazırlanması ve ÇED kararlarının temini işi hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2016/596691

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 264 275 10 30 - 0 264 275 38 28

c) Elektronik posta adresi             :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  380 kV Bartın-Akçakoca E.İ.H ve 380 kV Akçakoca - Karasu - Çekmeköy E.İ. Hatlarının ÇED Raporlarının hazırlanarak 275 takvim günü içerisinde ÇED Kararlarının temini işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  SAKARYA

c) Süresi                                       :  275 (İkiyüzyetmişbeş) Takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/ SAKARYA

b) Tarihi ve saati                           :  12.01.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş; 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, 36,5 kV üstü Enerji Nakil Hatları, Trafo Merkezleri vb. Yüksek gerilimlere ilişkin düzenlen ÇED raporu hazırlanması işleridir.

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. İstekliler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ÇED Yeterlilik Belgesini teklifleri ile beraber sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/SAKARYA (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler idarenin Vakıfbank TR33 0001 5001 5800 7292 2934 78 Nolu Banka Hesabına 100,00,-TL (Yüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 100,00,-TL (Yüz TL) dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü Muhaberat servisi Maltepe Mah. Orhangazi Caddesi No: 74 Adapazarı/ SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11486/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 21.10.2016 tarih ve 229 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre aşağıda yazılı tarih ve saatler arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

M2 MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

101

7

568 m2

15.00.TL+KDV

13/01/2017

14:30

256.00 TL

101

6

568 m2

15.00.TL+KDV

13/01/2017

14:15

256.00 TL

101

5

568 m2

15.00.TL+KDV

13/01/2017

14:00

256.00 TL

101

4

568 m2

15.00.TL+KDV

13/01/2017

11:45

256.00 TL

103

1

590 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

11:00

266.00 TL

103

2

604 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

11:15

272.00 TL

103

3

647 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

11:30

292.00 TL

103

4

690 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

11:45

311.00 TL

103

5

734 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

14:00

331.00 TL

103

6

550 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

14:15

248.00 TL

104

1

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

14:30

226.00 TL

104

2

559 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

14:45

252.00 TL

104

3

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

15:00

226.00 TL

104

4

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

15:15

226.00 TL

104

5

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

15:30

226.00 TL

104

6

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

15:45

226.00 TL

104

7

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

16:00

226.00 TL

104

8

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

16:15

226.00 TL

104

9

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

16:30

226.00 TL

104

10

502 m2

15.00.TL+KDV

16/01/2017

16:45

226.00 TL

104

11

502 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

11:00

226.00 TL

104

12

502 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

11:15

226.00 TL

104

13

502 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

11:30

226.00 TL

104

14

502 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

11:45

226.00 TL

105

1

556 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

14:00

251.00 TL

105

2

542 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

14:15

244.00 TL

105

3

559 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

14:30

252.00 TL

105

4

558 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

14:45

252.00 TL

105

5

559 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

15:00

252.00 TL

105

6

558 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

15:15

252.00 TL

105

7

559 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

15:30

252.00 TL

105

8

558 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

15:45

252.00 TL

105

9

558 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

16:00

252.00 TL

105

10

556 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

16:15

251.00 TL

105

11

556 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

16:30

251.00 TL

105

12

557 m2

15.00.TL+KDV

17/01/2017

16:45

251.00 TL

105

13

556 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

11:00

251.00 TL

105

14

557 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

11:15

251.00 TL

105

15

556 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

11:30

251.00 TL

105

16

557 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

11:45

251.00 TL

106

2

539 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

14:15

243.00 TL

106

3

533 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

14:30

240.00 TL

106

4

534 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

14:45

241.00 TL

106

5

533 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

15:00

240.00 TL

106

6

533 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

15:15

240.00 TL

106

7

534 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

15:30

241.00 TL

106

8

534 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

15:45

241.00 TL

106

12

535 m2

15.00.TL+KDV

18/01/2017

16:45

241.00 TL

106

14

535 m2

15.00.TL+KDV

19/01/2017

11:15

241.00 TL

107

1

618 m2

15.00.TL+KDV

19/01/2017

14:00

279.00 TL

107

2

616 m2

15.00.TL+KDV

19/01/2017

14:15

279.00 TL

107

6

617 m2

15.00.TL+KDV

19/01/2017

15:15

278.00 TL

107

5

616 m2

15.00.TL+KDV

19/01/2017

15:00

279.00 TL

108

1

526 m2

15.00.TL+KDV

19/01/2017

16:15

237.00 TL

108

2

524 m2

15.00.TL+KDV

19/01/2017

16:30

236.00 TL

108

3

524 m2

15.00.TL+KDV

19/01/2017

16:45

236.00 TL

108

4

524 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

11:00

236.00 TL

108

5

524 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

11:15

236.00 TL

108

6

524 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

11:30

236.00 TL

108

7

524 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

11:45

236.00 TL

108

8

524 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

14:00

236.00 TL

108

9

524 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

14:15

236.00 TL

109

1

501 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

14:30

226.00 TL

109

2

501 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

14:45

226.00 TL

109

3

501 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

15:00

226.00 TL

109

4

501 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

15:15

226.00 TL

109

5

501 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

15:30

226.00 TL

109

6

501 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

15:45

226.00 TL

109

7

502 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

16:00

226.00 TL

109

8

502 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

16:15

226.00 TL

109

9

501 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

16:30

226.00 TL

109

10

501 m2

15.00.TL+KDV

20/01/2017

16:45

226.00 TL

110

10

509 m2

15.00.TL+KDV

23/01/2017

15:45

230.00 TL

109

11

501 m2

15.00.TL+KDV

23/01/2017

11:00

226.00 TL

109

12

501 m2

15.00.TL+KDV

23/01/2017

11:15

226.00 TL

111

9

502 m2

15.00.TL+KDV

24/01/2017

14:30

226.00 TL

111

8

502 m2

15.00.TL+KDV

24/01/2017

14:15

226.00 TL

111

10

502 m2

15.00.TL+KDV

24/01/2017

14:45

226.00 TL

111

11

512 m2

15.00.TL+KDV

24/01/2017

15:00

231.00 TL

111

12

512 m2

15.00.TL+KDV

24/01/2017

15:15

231.00 TL

111

17

512 m2

15.00.TL+KDV

24/01/2017

16:30

231.00 TL

112

1

541 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

11:00

242.00 TL

112

2

546 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

11:15

246.00 TL

112

3

545 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

11:30

246.00 TL

112

4

545 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

11:45

246.00 TL

112

10

544 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

15:15

245.00 TL

113

1

583 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

15:30

263.00 TL

113

2

583 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

15:45

263.00 TL

113

3

583 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

16:00

263.00 TL

113

4

520 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

16:15

234.00 TL

113

5

520 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

16:30

234.00 TL

113

6

707 m2

15.00.TL+KDV

25/01/2017

16:45

319.00  TL

114

8

523 m2

15.00.TL+KDV

26/01/2017

14:45

236.00 TL

114

9

523 m2

15.00.TL+KDV

26/01/2017

15:00

236.00 TL

114

10

523 m2

15.00.TL+KDV

26/01/2017

15:15

236.00 TL

114

14

524 m2

15.00.TL+KDV

26/01/2017

16:15

236.00 TL

114

15

523 m2

15.00.TL+KDV

26/01/2017

16:30

236.00 TL

115

10

517 m2

15.00.TL+KDV

27/01/2017

15:30

233.00 TL

115

11

517 m2

15.00.TL+KDV

27/01/2017

15:45

233.00 TL

115

12

516 m2

15.00.TL+KDV

27/01/2017

16:00

233.00 TL

116

16

508 m2

15.00.TL+KDV

30/01/2017

16:00

229.00 TL

116

14

502 m2

15.00.TL+KDV

30/01/2017

15:30

226.00 TL

116

13

1088 m2

15.00.TL+KDV

30/01/2017

15:15

490.00 TL

116

7

523 m2

15.00.TL+KDV

30/01/2017

11:45

236.00 TL

117

6

545 m2

15.00.TL+KDV

31/01/2017

14:45

246.00 TL

117

7

545 m2

15.00.TL+KDV

31/01/2017

15:00

246.00 TL

117

8

545 m2

15.00.TL+KDV

31/01/2017

15:15

246.00 TL

117

10

545 m2

15.00.TL+KDV

31/01/2017

15:45

246.00 TL

118

8

545 m2

15.00.TL+KDV

01/02/2017

11:45

246.00 TL

118

9

545 m2

15.00.TL+KDV

01/02/2017

14:00

246.00 TL

122

11

517 m2

15.00.TL+KDV

03/02/2017

16:45

233.00 TL

122

10

517 m2

15.00.TL+KDV

03/02/2017

16:30

233.00 TL

122

9

516 m2

15.00.TL+KDV

03/02/2017

16:15

233.00 TL

122

8

518 m2

15.00.TL+KDV

03/02/2017

16:00

234.00 TL

122

7

517 m2

15.00.TL+KDV

03/02/2017

15:45

233.00 TL

122

4

517 m2

15.00.TL+KDV

03/02/2017

15:00

233.00 TL

122

1

517 m2

15.00.TL+KDV

03/02/2017

14:15

233.00 TL

122

12

522 m2

15.00.TL+KDV

06/02/2017

11:00

235.00 TL

123

2

513 m2

15.00.TL+KDV

06/02/2017

11:30

231.00 TL

123

6

615 m2

15.00.TL+KDV

06/02/2017

14:30

233.00 TL

123

15

507 m2

15.00.TL+KDV

06/02/2017

16:45

229.00 TL

123

14

507 m2

15.00.TL+KDV

06/02/2017

16:30

229.00 TL

123

13

507 m2

15.00.TL+KDV

06/02/2017

16:15

229.00 TL

123

12

507 m2

15.00.TL+KDV

06/02/2017

16:00

234.00 TL

123

18

506 m2

15.00.TL+KDV

07/02/2017

11:30

228.00 TL

123

17

506 m2

15.00.TL+KDV

07/02/2017

11:15

228.00 TL

123

16

510 m2

15.00.TL+KDV

07/02/2017

11:00

230.00 TL

124

11

536 m2

15.00.TL+KDV

08/02/2017

14:00

242.00 TL

125

16

504 m2

15.00.TL+KDV

09/02/2017

14:00

227.00 TL

125

18

504 m2

15.00.TL+KDV

09/02/2017

14:30

227.00 TL

127

6

556 m2

15.00.TL+KDV

09/02/2017

16:00

251.00 TL

127

7

558 m2

15.00.TL+KDV

09/02/2017

16:15

251.00 TL

131

7

534 m2

15.00.TL+KDV

10/02/2017

16:30

241.00 TL

131

8

538 m2

15.00.TL+KDV

10/02/2017

16:45

243.00 TL

134

1

544 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

11.15

245.00 TL

134

2

544 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

11.30

245.00 TL

134

3

544 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

11.45

245.00 TL

134

4

544 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

14.00

245.00 TL

134

5

544 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

14.15

245.00 TL

134

6

544 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

14.30

245.00 TL

134

7

544 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

14.45

245.00 TL

134

8

544 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

15.00

245.00 TL

135

2

536 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

15.45

241.00 TL

135

3

536 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

16.00

241.00 TL

135

4

536 m2

15.00.TL+KDV

13.02.2017

16.15

241.00 TL

135

7

536 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

11.00

242.00 TL

135

8

533 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

11.10

240.00 TL

135

9

533 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

11.20

240.00 TL

135

10

533 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

11.30

240.00 TL

135

11

533 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

11.40

240.00 TL

135

12

533 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

11.50

240.00 TL

137

1

502 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

14.00

226.00 TL

137

2

502 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

14.10

226.00 TL

137

3

502 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

14.20

226.00 TL

137

4

502 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

14.30

226.00 TL

137

5

502 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

14.40

226.00 TL

137

6

502 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

14.50

226.00 TL

137

7

550 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

15.00

248.00 TL

138

1

666 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

15.10

300.00 TL

138

2

663 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

15.20

299.00 TL

138

3

663 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

15.30

299.00 TL

138

4

666 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

15.40

300.00 TL

138

5

663 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

15.50

299.00 TL

138

6

663 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

16.00

299.00 TL

138

7

663 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

16.10

299.00 TL

138

8

663 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

16.20

299.00 TL

138

9

663 m2

15.00.TL+KDV

14.02.2017

16.30

299.00 TL

53/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 5 (Beş) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 285,97 hektar alana sahip, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 295 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  269499

  269519

  272038

  272230

  272500

  272500

  272000

Yukarı (X)

4303000

4303558

4304500

4304300

4304428

4303500

4304000

 

 

8.Nokta

Sağa (Y)

 272000

Yukarı (X)

4303000

 

2 - Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Karacaahmet Köyü, 3222,84 hektar alana sahip, J24-c3, J24-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 304 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  264000

  264000

  266000

  266000

  273000

  273000

  265278

Yukarı (X)

4323774

4324000

4324000

4324999

4325000

4321000

4320999

 

3 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Burhaniye Köyü, 418,01 hektar alana sahip, K24-a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen 305 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

  289000

  292000

  292000

  289753

  289000

Yukarı (X)

4309499

4309500

4308000

4307999

4309488

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

  286500

  286500

  285027

  285016

Yukarı (X)

4309499

4309480

4309195

4309500

 

4 - Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Bayramgazi Köyü, 4.090,79 hektar alana sahip, K24-b1, K24-b2, K24-b3, K24-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 306 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  273020

  276965

  276989

  276980

  275310

  275332

  274850

Yukarı (X)

4310355

4310970

4309030

4309030

4305800

4305774

4305900

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

Sağa (Y)

  273685

  273677

  273017

  272500

  272500

  272230

  272000

Yukarı (X)

4305181

4305244

4304769

4304450

4304428

4304300

4304540

 

 

15.Nokta

Sağa (Y)

 272000

Yukarı (X)

4310178

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

  266485

  269507

  271000

  271000

  266030

Yukarı (X)

4312000

4312000

4310611

4305584

4310780

 

5 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Reşadiye Köyü, Koçhisar Köyü, 118,99 hektar alana sahip, L24-a2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 307 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  254000

  253000

  253000

  253627

  253940

  254043

  254560

Yukarı (X)

4260000

4260000

4260622

4260623

4260055

4260043

4260560

 

 

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

 254718

 254000

Yukarı (X)

4259538

4259000

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S. NO

İLÇE

KÖYÜ / KASABASI

ALAN

(HEKTAR)

MUHAMMEN BEDEL (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT (¨)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

---

285,97

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

2

İHSANİYE

KARACAAHMET

3.222,84

73.300,00

2.199,00

18/01/2017

14:00

3

MERKEZ

BURHANİYE

418,01

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

4

MERKEZ

BAYRAMGAZİ

4.090,73

93.032,00

2.791,00

18/01/2017

14:00

5

SANDIKLI

ÇAKIR MAH.-REŞADİYE- KOÇHİSAR

118,99

30.675,00

921,00

18/01/2017

14:00

 

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.(Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yeni Hizmet binası Otogar Karşında bulunmaktadır.)

İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilebileceği Yer: Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, (İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)

Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati: 18/01/2017 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

11/1-1