2 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29936

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 YILLIK 54.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kalecik Köyü İyidere/RİZE


HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MANYETİK TABLA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 YILLIK 54.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kalecik Köyü İyidere/RİZE

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 54.000 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü İyidere/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13/01/2017 günü saat 14:00’e kadar ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İhale ÇAYKUR Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalecik Köyü İyidere/RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11214/1-1


HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 348 80 20 - dahili 4248

c) Faks Numarası                      :  0216 336 22 57

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                        :  Haydarpaşa Misafirhanesine

                                                     Resepsiyon Memuru, Garson, ve Tem. Hiz. Pers Alımı

                                                     Fenerbahçe Eğitim ve Sosyal Tesisine

                                                     Aşçı, Garson, Bulaşıkçı, Tem. Hiz. Pers Alımı

                                                     Kızıltoprak Pers Lokaline

                                                     Aşçı ve Garson Alımı, Tem. Hiz. Pers Alımı

                                                     H.Paşa Kreş ve Gündüz Bakımevi Tesisine

                                                     Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi ile Bakıcı Anne Temizlik hizmeti ve Eğitim hizmeti alımı (2017 yılı sonuna kadar) yürütülmesi işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğün de 24.01.2017 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin İDARE 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü 1. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 24.01.2017 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Sosyal İşler bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11557/1-1

 


MANYETİK TABLA SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Manyetik tabla 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/590834

Dosya no                                   :  1621102

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel:   0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Manyetik tabla (3 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü iş sahası

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  12.01.2017 Perşembe günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif genel toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 12.01.2017 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11391/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Açık Artırma ve Pazarlık Usulünce Bulunduğu Yeri, Bu Satışa Ait Diğer Hususlarla Özel Hükümleri ve Eşyaya  İlişkin Ayrıntılı Bilgileri Gösterir Şartname Eki Satış Listesi

1) SATIŞI YAPAN İDARE: BAKIRKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2) SATIŞ YERİ: BAKIRKÖY İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU YEŞİLKÖY MAH. YENİ HAVAALANI CAD. NO: 1 BAKIRKÖY/ İSTANBUL

3) SATIŞ TARİHİ VE SAATİ: 17/01/2017 tarih ve Saat 09:30-12:00, 13:00-16:00 saatleri arasında.

4) GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI:

a) Nakdi olarak ödenecek güvencenin 16/01/2017 tarih ve saat 16:00'ya kadar Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veznesi ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan muhasebe mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması,

b) Tasfiye Yönetmeliği 35'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü” veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

5) BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI: Satışa esas bedeli 1000 TL'nin üzerinde olanlar için en az pey sürme miktarı 100 TL, Satışa esas bedeli 1000 TL'nin altında olanlar için en az pey sürme miktarı 20 TL. dir.

6) SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ: İhalenin tamamlanmasını izleyen 7 gün içinde

7) SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ: İhale bedelinin ödenmesini izleyen 10 gün içinde

8) BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI: %12'dir. Satış Listesinin 9. sıra ile 13. sıra numarası arasında kayıtlı bulunan eşyalar için taksitlendirme yapılamaz.

9) EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER:

a) Görülebileceği Saatler; Satışa sunulan eşyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir.

b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve Eşyaya İlişkin Bilgiler:

1 - Marport Liman İşletmeleri A.Ş. Marmara Mahallesi Limanlar Yolu Caddesi No: 53 Beylikdüzü, İSTANBUL

2 - Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü: Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 1 Bakırköy/İSTANBUL

3 - Mars Antrepo: Cihangir Mah. Talatpaşa Cad. No: 67 Avcılar/İSTANBUL (Ambarlı)

4 - AHL Yolcu Beraberi Gümrük Ambarı: Atatürk Havaalanı İç Hatlar Terminali Bodrum Katı Bakırköy/İSTANBUL

5 - AHL Yolcu Salonu Kaçak Eşya Ambarı: Atatürk Havaalanı İç Hatlar Terminali Bodrum Katı Bakırköy/İSTANBUL

6 - Sağlık Transport: Cemal Ulusoy Cad. Şehit Ümit Alay Sk: No: 2 Y.Bosna/İSTANBUL

7 - Erport Antrepo: Namık Kemal Mah. Kiler Cad. no: 96/12 Esenyurt/İSTANBUL

8 - Hursan Antrepo: Hursan Lojistik Ambarlı Liman Tesisleri Marmara Mah. Kumcular Yolu Cad. No: 32/1 Yakuplu/B.Çekmece/İSTANBUL

9 - Almo Antrepo: ALMO Petrol Ürünleri Antrepoculuk ve Lojistik Hiz. Dış Tic. Ltd. Şti Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu 99. Sok. No: 11-15 Kıraç/Esenyurt/İSTANBUL

10) ÖZEL HÜKÜMLER:

1 - Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-d maddesine göre; damga vergisi satış anında alıcı tarafından ödenir.

2 - Tasfiye Yönetmeliğinin 38/2-c maddesine göre; İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle satışı yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun kararı kesindir.

3 - Tasfiye Yönetmeliğinin 38/5 maddesine göre; Bölge müdürlüğü, ihale öncesinde veya ihalenin iptalini gerektirir bir ihtilaf olması halinde ihale sonrasında ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmeye, tasfiye yönteminin değiştirilmesine yetkilidir.

4 - Güvence, eşyanın satışa esas bedelinin en az (%10) oranında alınır. İhaleye esas bedeli 1.000.000 TL’yi geçen eşyada 100.000 TL teminat bedeli alınır ve arttırmaya söz konusu teminat bedeli yeterli olanlar katılabilir.

5 - Yatırılan güvenceye istinaden satışa katılan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasına konulur. Şartnamenin 8'nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce ''güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır''. Şerhi düşülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir.

6 - Tasfiye Yönetmeliğinin 67/1. maddesi uyarınca; İhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede, verilen ek sürenin her gün için 6183 sayılı kanuna göre tecil faizi alınır.

7 - Satış listesi muhteviyatı Eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluşlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir.

8 - Satış faturalarında "Satışlarımız 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez." ibaresi belirtilecektir.

9 - Şartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar ''bilgi' mahiyetindedir. Alıcının eşyayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları gösterilmiş olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece red edilir.

10 - Listenin 1, 2, 3, 4, 6, 8 ve 14. sırasında kayıtlı eşyalar "YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ" kapsamında satışa sunulacaktır. Yeniden ihraç amacıyla satılacak eşyanın, ihale bedelinin ödendiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde gümrük müdürlüğünün denetiminde yurtdışı edilmesi gerekir. Eşyanın yurt dışı satışı yapılırken alıcı ülkenin mevzuatına uygun olması gerekmektedir.

11 - Listenin 9. sıra ile 13. sıra numarası arasında kayıtlı bulunan eşyalar 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışa sunulacaktır.

12 - Satış Listesinin 14. sıra numarası arasında yer alan eşyalar pazarlık usulünce satışa sunulacaktır. Alıcılar tarafından pazarlık suretiyle satışa sunulan eşya grubuna ait birinci ve ikinci teklifler kapalı zarf usulünce komisyona sunulacaktır.

13 - Satış Şartnamesi ve ekli liste, talepleri halinde isteklilere (KDV. Dahil) 10,00 TL. bedel karşılığında verilir.

 

Sıra No

Dosya No

Tespit Tahakkuk Tarih ve No

Eşyanın Cinsi ve Özelliği

Miktarı

Tarife No

Satışa Esas Bedel

Güvence Tutarı

Bulunduğu Yer

Amb/Sun Giriş Tarih/No

1

2 tys

Y 10.05.2016/544

E 11.01.2016/38

10 ad. Elektrot kaynak teli tutacağı(başlığı)

10 ad. Kaynak maskesi

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ

10 ad.

10 ad.

8205

9004

300,00 TL

30,00 TL

AHL Yolcu Beraberi

Eşya Ambarı

07.12.2015/10624-1508

2

3 tys6

11.05.2016/0547

E 04.03.2014/142

1 ad. Projektör brüt 3 kg.

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ

1 ad.

9405

30,00 TL

3,00 TL

Erport Ant.

13.01.2014/ 4367

3

4 tys6

11.05.2016/548

E 21.10.2014/720

9 ad. Panelli led ışık

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ

9 ad.

9405

35,00 TL

4,00 TL

Hursan Geçici Depolama

11.02.2014/ 16114

4

tys 29

27.04.2016/372

E 30.10.2014/739

2 kart. Poşet brüt 19 kg.

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ

2 kart.

3923

60,00 TL

6,00 TL

Mars Ant.

01.12.2005/ 2500

5

122

E-10.07.2015/1417

Y-30.05.2016/867

20 ad. Steel tape mausure 2m. 0,66 kg.

20 ad.

9017

181,79 TL

19,00 TL

Sağlık Transport Nak.

10.04.2014/ 058471

6

123

E-08.07.2010/268

Y-29.07.2016/1283

37 kg. Porselen çaydanlık saklama kabı,

20 kg. Cam servis tepsisi,

24 kg. alüminyum tava tencere,

2 kg. plastik çöp torbası,

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ

37 kg.

20 kg.

24 kg.

2 kg.

6911

7013

7615

3924

540,00 TL

54,00 TL

Marport Batı Ter.

05.06.2008/ 039461

7

124

E-12.12.2013/1143

Y-08.08.2016/1302

119 ad. Sabun markasız,

119 ad.

3401

377,72 TL

38,00 TL

Almo Antrepo

19.10.2013/ 114931

8

125

E-12.12.2013/1143

Y-08.08.2016/1302

22 ad. Ahşap kaşık markasız,

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ

22 ad.

4419

22,50 TL

3,00 TL

Almo Antrepo

19.10.2013/ 114931

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE

9

87

12.08.2016/1421

2 ad. Metal raf şeklinde demir markasız,

2 ad.

7326

454,45 TL

46,00 TL

Bakırköy Tasfiye

Kaçak Araç Ambarı

22.06.2016/65

10

88

11.08.2016/1392

191 met. Kumaş markasız,

191 metre

5407

200,51 TL

21,00 TL

AHL Yolcu Salonu

Kaçak Eşya Ambarı

10.01.2014/ 23

11

89

09.09.2016/1815

13 ad. Cep telefonu dış ekranı markasız,

13 ad.

8517

115,05 TL

12,00 TL

AHL Yolcu Salonu

Kaçak Eşya Ambarı

09.11.2014/ 544

12

90

06.06.2016/954

70 ad. Cep telefonu bataryası Samsung marka,

70 ad.

8517

309,77 TL

31,00 TL

AHL Yolcu Salonu

Kaçak Eşya Ambarı

14.01.2016/ 13

13

91

06.06.2016/956

2 ad. Cep telefonu Nokia marka C2-03 model,

1 ad. Cep telefonu Nokia marka C2-06 model,

Cep telefonu cinsi eşyaların ÖTV Kanunu Geçici 6. Maddesi gereğince alınacak ÖTV miktarının, adet başına 160 TL’nin altında olması durumunda, bu miktar 160 TL’ye tamamlanarak KDV’si ile birlikte alıcıdan ihale bedelinin tahsili esnasında ayrıca tahsil edilecektir.

3 ad.

8517

427,63 TL

43,00 TL

AHL Yolcu Salonu

Kaçak Eşya Ambarı

26.11.2015/ 368

4458 GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE PAZARLIK USULÜ SATIŞI YAPILACAK OLAN EŞYA

14

81 44 tys

04.05.2016/482

80 gram. Tohum markasız,

YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI SATIŞ

80 gram

1209

600,00 TL

60,00 TL

AHL Yolcu Salonu

Kaçak Eşya Ambarı

05.05.2015/ 142

11390/1-1