31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA BİLİŞİM MALZEMESİ SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) VE 2 ARAÇLI 4 ŞOFÖRLÜ VE 3 ARAÇLI 6 ŞOFÖRLÜ 24 SAATLİK SERVİS HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA BİLİŞİM MALZEMESİ SATINALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacı muhtelif cins ve miktarda bilişim malzemesi, Kurumca bildirilen teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10.01.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11546/1-1


PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) VE 2 ARAÇLI 4 ŞOFÖRLÜ VE 3 ARAÇLI 6 ŞOFÖRLÜ 24 SAATLİK SERVİS HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi ve Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nin ihtiyacı olan “Personel Taşıma (Servis) ve 2 Araçlı 4 Şoförlü ve 3 Araçlı 6 Şoförlü 24 Saatlik Servis Hizmeti” alımı işi, İdari ve Teknik Şartname/ Teknik şartnamelerde yer alan hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Teklif sahipleri, her bir bölge kan merkezi (Avrupa ve Kuzey Marmara) hizmet alımı işi için verecekleri teklifleri ile birlikte, ayrı ayrı olmak üzere teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı da vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, “Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 86 Mekân Plaza Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nden ve “Cevizli Mah. E-5 Güney Yan Yol No: 43 Adliye Sarayı Yanı Kartal/İSTANBUL” adresindeki Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup,          0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 23.01.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nin Cevizli Mah. E-5 Güney Yan Yol No: 43 Adliye Sarayı Yanı Kartal/ İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 25.01.2017 günü saat 14:30’da Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

11544/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 15.11.2016 tarih ve 258 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 09.01.2017 tarihinde saat: 10.30 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSA

 

S. No

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

Vasfı

Mahallesi

m2 Fiyatı

İ. Tarihi

İ. Saati

Geç. Teminat

1

731

3

11.609.35

Arsa

İsmetpaşa

100.00.TL + KDV

09.01.2017

10:30

34.828.05.TL

11541/1-1