28 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29932

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇÖMÜ):

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Encümeni'nin 29.09.2016 gün 2016/490 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 17.11.2016 gün 2814 sayılı kararı ile onaylanan, Saray Mahallesinde bulunan 98312/2 ve 3 no.lu ada/parselleri kapsayan 90004/60 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 28.12.2016 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11404/1-1

—————

Pursaklar Belediye Encümeni'nin 06.10.2016 gün 2016/510 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 17.11.2016 gün 2819 sayılı kararı ile onaylanan, Saray Mahallesinde bulunan 98751/1, 2, 3 ve 98752/1, 2 no.lu ada/parselleri kapsayan 90004/62 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 28.12.2016 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11405/1-1

—————

Pursaklar Belediye Encümeni'nin 27.10.2016 gün 2016/534 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 17.11.2016 gün 2820 sayılı kararı ile onaylanan, Saray Mahallesinde bulunan 98091/1 ve 98093/5 no.lu ada/parselleri kapsayan 90004/61 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 28.12.2016 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır,

İlgililere ilanen duyurulur.

11406/1-1

—————

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve 209 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 gün ve 2452 sayılı kararı ile onaylanan "Saray 98303 adanın güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

11322/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/3255 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsat sahasına 2485 hektarlık sahanın ilavesi için 12.12.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 

11412/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2440 dosya no’lu GÜZELKENT Yapı Denetim A.Ş.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2254 dosya no’lu SİLYON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2090 dosya no’lu UNSURLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1987 dosya no’lu İZMİR IŞIL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 340 dosya no’lu ER-SA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 26.12.2016 tarih ve 30527 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

11423/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 26.12.2016 tarih ve 30529 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Bolu ilinde faaliyet gösteren 849 dosya no’lu BOLU ARME Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kütahya ilinde faaliyet gösteren 1360 dosya no’lu MODERN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2134 dosya no’lu BURSA MERKEZİ Yapı Denetim Ltd. Şti,

Edirne ilinde faaliyet gösteren 979 dosya no’lu YEŞİL TRAKYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

   İstanbul ilinde faaliyet gösteren 661 dosya no’lu GRAFİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2102 dosya no’lu AYDIN NYSA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1662 dosya no’lu ANTAKYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1205 dosya no’lu LİDER GRUP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 460 dosya no’lu PARK ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti., 163 dosya no’lu ÖZTÜRKLERİKİ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 96 dosya no’lu İLKE-DETAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 664 dosya no’lu GÜÇ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2095 dosya no’lu KUMSAL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11423/2/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesinin 2013/122 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

11371/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TEBLİGAT METNİ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinde: “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilire) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 03/07/2014 tarihli ve MYĞ/5112-1/34445 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi 14 ZAMAN AKARYAKIT GIDA NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporu ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporu ve TSE belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

11367/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Tatlısu Mah. Akif İnan Sok. No: 8 Merkür Palace Kat: 1 Daire: 4 Ümraniye-İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Enko Petrolcülük Nakliye İnşaat Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Ekinciler Caddesi Ertürk Sokak No:5 Kat:6 Kavacık BEYKOZ-İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Çorlu Havalimanı ÇORLU-TEKİRDAĞ adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım ve Gaz İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Nazlı Apt. No:78 K:2 D:7 KADIKÖY-İSTANBUL adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Kas Petrol Ürünleri Ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İstasyon Mah. Çilem Sok. Dış Kapı No: 1/G İç Kapı No:14-15 KARTEPE-KOCAELİ adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Kocaeli Endüstriyel Yağlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Pınartepe Mevkii 24. Cad. No:11 Çakmaklı Köyü Aliağa- İzmir adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Art Depoculuk Ve Kimyasal Ürünler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/6/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sokak No:8 Merkür Palace Kat:1 Daire:4 Ümraniye-İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Cv Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/7/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Tatlısu M Ş. Güneş Bl V. Mira Tower Kat11 57/0 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Hitit Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/8/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Bursa Deri Osb 5.Sokak No:7 Nilüfer Bursa adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Baytem Geri Dönüşüm Madeni Yağlar Metal Hurda Plastik İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/9/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Milas-Bodrum Havalimanı Bodrum Muğla adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/10/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Trabzon Havalimanı MERKEZ TRABZON adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/11/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Diliskelesi Muallimköy Mevkii Kocaeli adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Poliport Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/12/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Yavuzselimosb Mah/Semt Recep Tayyip Erdoğan Blv. 6/ Merkez Aksaray adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi 14 Zaman Akaryakıt Gıda Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/13/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Aliağa İlçesi, Helvacı Beldesi, Fatih Mahallesi, Sanayi Bölgesi, 12 İzmir adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Gs Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. (Full)’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/14/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 10.042 Sokak No: 8 İaosb Çiğli Çiğli İzmir adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Banko Madeni Yağ Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/15/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında 1 Organize Sanayi Bölgesi 8.Cadde No:1 Merkez Bilecik adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Efepet Petrol Otomotiv Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/16/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Demirtaş Köyü, Akyuva Mahallesi Yumurtalık Adana adresinde bulunan rafinerici lisansı sahibi Doğu Akdeniz Petrokimya Ve Rafineri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/17/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Hürriyet Mahallesi, Cerrahoğlu Sokak No:L DÖRTYOL HATAY adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Yeniyurt Petrol Terminal Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/18/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Kocaeli İli, Derince İlçesi, Barbaros Mahallesi Kocaeli adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Denizatı Petrol Ürünleri Likit Petrol Gazı Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/19/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Yb-26 No:26 Tuzla İstanbul adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Element Madeni Yağ Taşımacılık Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/20/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Sırasöğütler Mahallesi Beyazıt Caddesi No:24 G22b23b2c Pafta 5751 Parsel 10 Ada Gebze Kocaeli adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Tarımsan Tarım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/21/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında İvedik Organize San. Böl. S. S. Arı Küçük San. Sit. Yapı Koop. Ostim Yenimahalle Ankara adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Umut Atılım Kimya Boya Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/22/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz Şirinevler Mahallesi Meriç Sokak Toyak İş Merkezi No:11-101 Bahçelievler İstanbul adresinde bulunan dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve 15 gün içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

11366/23/1-1

—————

23/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30272 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin "Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No:1/A (Ada No:25, Parsel No:1) Kazan / ANKARA" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 10/10/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, "Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Bey City Rezidans B Blok No:3/2 Esenyurt / İSTANBUL" adresinde faaliyet gösteren, Beylikdüzü Vergi Dairesi'nin 463 053 2279 numaralı mükellefi Hızpet Enerji İnşaat Nakliyat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin çok sayıda bayiye yüklü miktarda akaryakıt ikmali gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğu ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından Hızpet Enerji İnşaat Nakliyat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.039.300-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 08/09/2016 tarih 6474-24 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.300-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11365/1/1-1

—————

20.04.2011 tarih ve LPG-BAY/941-54/11512 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Abdulhalık ÇALIŞ’a ait tesiste 02/05/2012 tarihinde yapılan denetimde, LPG otogaz istasyonunda zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 05.05.2016 tarihli ve 6271/44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 01/06/2016 tarihli ve 1001 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerekmekte olup, aksi halde, piyasa faaliyeti 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11365/2/1-1

—————

Kurul’un 27/10/2016 tarih ve 6567-17 sayılı Kararı ile, MYĞ/3112-3/29124 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Düzpet Petrol Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11365/3/1-1

—————

13/10/2016 tarihli ve 6532-27 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 29.07.2010 tarihli ve MYĞ/2671-1/28058 numaralı ve 29.09.2005 tarihli ve MYĞ/555-37/14563 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009, 2010, 2011 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında üretimini taahhüt ettiği madeni yağları üretmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olduğu anlaşıldığından Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; üretimini taahhüt ettiği madeni yağları üretmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 308.194-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11365/4/1-1

—————

13/10/2016 tarihli ve 6532-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 12.05.2011 tarihli ve MYĞ/3212-1/29439 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011, 2012, ve 2013 (31.05.2013 tarihine kadar) takvim yıllarında Lisansın Verdiği Haklar Dışında madeni yağ üretmek taahhüdü ile gerek yurt içinden tecil-terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz yağlar ile beyan ettiği kadar madeni yağ üretmeyip bu yağların üretime girmeyen kısmını aynen satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; madeni yağ üretmek taahhüdü ile gerek yurt içinden tecil—terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz yağlar ile beyan ettiği kadar madeni yağ üretmeyip bu yağların üretime girmeyen kısmını aynen satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü gereğince belirlenen 350.000-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11365/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2016 tarih ve 6525-10 sayılı Kararı ile “…, Harun BOSTANLI'nın Kayalar Mahallesi 6026 Sokak No:1-DENİZLİ adresindeki işyerinde 26/08/2010 tarihli denetime göre araçların yakıt deposuna mineral yağ ve motorin karışımı ürün ikmal etmek suretiyle lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunduğunun ve bu hususun TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin 12/11/2010 tarihli ve 20270 sayılı raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle, Ankara 2. İdare Mahkemesinin E.2013/1420 sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Harun BOSTANLI hakkında 10/12/2015 tarihli ve 5913-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 29/12/2015 tarihli ve 269 sayılı Soruşturma Raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup;

HARUN BOSTANLI hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği 57.232,- TL idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiştir.

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 20/10/2016 tarih ve 50204 sayılı tebligat yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan adres ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı bulunan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 57.232,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11365/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/11/2016 tarih ve 6599-11 sayılı Kararı ile “…, 05/05/2009 tarih ve BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Samsun Yolu 15. Km Zincirlikuyu Mevkii (Pafta:1 Parsel:877) Tosya -KASTAMONU adresinde faaliyet gösteren Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda; 18/10/2012 tarihinde yapılan denetime göre; vaziyet planında yer almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek bulunduğu ile bahse konu tanktan alınan motorin numunesinin Ulusal marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı ve numunenin solvent ve motorin ihtiva ettiğinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin 20/11/2012 tarih ve 1220P00968001 sayılı Motorin Muayene Raporu ile tespit edilmesi nedeniyle,

Danıştay 13. Dairesinin 2015/1162 Esas ve 2015/3642 Karar sayılı kararında yer alan gerekçe uyarınca, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 28/07/2016 tarih ve 6414-33 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1280 sayılı Soruşturma Raporu ile istenilen yazılı savunma ile adı geçen lisans sahibinin yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

BAY/939-82/25967 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı, solvent ve motorin içeren akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği belirlenen 163.111,-TL,

Vaziyet planında yer almayan 1 nolu tank içerisinde gizli düzenek tespit edilmesi ve piyasa faaliyetine bu şekilde devam edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri ve aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği belirlenen 13.592,-TL,

olmak üzere toplam 176.703,-TL idari para cezası uygulanmasına" karar verilmiştir.

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 30/11/2016 tarih ve 57114 sayılı tebligat yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 176.703,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11365/7/1-1

—————

09/11/2016 tarihli ve 6591-12 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 20/09/2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi); İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtım Şirketi olarak 08/04/2013 tarihinde tadil edilmesine rağmen İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 14.08.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine) aykırı olduğu anlaşıldığından Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında, Akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını süresinde tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü gereğince belirlenen 70.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11365/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2016 tarih ve 6591-7 sayılı Kararı ile “…, 20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Karşıyaka Mahallesi No:226 Tosya-İstanbul Yolu 8. Km Tosya-KASTAMONU adresinde faaliyet göstermekte olan Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda; 22/04/2013 - 24/04/2013 tarihleri arasında yapılan denetime göre yer altına gizlenmiş vaziyette (5) adet gizli akaryakıt tankı bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Danıştay 13. Dairesinin 2015/4352 Esas ve 2015/2924 Karar sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 28/07/2016 tarih ve 6414-32 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 10/08/2016 tarih ve 1281 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına,

- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına" karar verilmiştir.

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 30/11/2016 tarih ve 57115 sayılı tebligat yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11365/9/1-1

—————

13/10/2016 tarihli ve 6532-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 08.09.2005 tarihli ve MYĞ/544-44/14263 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili genel olarak sanayiciyi koruma amaçlı vergisel avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak suretiyle alınan baz yağların taahhütlere uygun üretimlerde kullanılmamasına rağmen yasal defterlerine taahhütlerine uygun üretimler yapılmış gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının, Mükellef Kurumun 2012 yılında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları taahhütlerine uygun üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili genel olarak sanayiciyi koruma amaçlı vergisel avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak suretiyle alınan baz yağların taahhütlere uygun üretimlerde kullanılmamasına rağmen yasal defterlerine taahhütlerine uygun üretimler yapılmış gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının, Mükellef Kurumun 2012 yılında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları taahhütlerine uygun üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11365/10/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

1

Çalışan kalpte kapak cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve bu konuda çalışmaları/yayınları bulunup aktif olarak açık kalp cerrahisi yapmış olmak.

FEN-EDB FAK

Profesör

Eski Türk Edebiyatı

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak ve yayınları bulunmak.

İLAHİYAT FAK.

Profesör

Hadis

1

1

Doçentliğini hadis alanında almış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85

11383/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojisi Anabilim Dalı

Doçent

1

(*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Bölge Planlama Anabilim Dalı

Doçent

1

-

 

NOT:(*) : 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

11372/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Kad. Der.

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. ABD

Profesör

1

1

Yüz nakli ve Mikrocerrahi konularında çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Göz Hast. ABD

Doçent

1

1

Hava Vitrektomi ve Optik Nero - Patile konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bil. Böl./Din Bilimleri ABD

Profesör

1

1

Din Sosyolojisi alanında çalışmaları olmak

11377/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz kadrosuna Profesör ve Doçentler alınacaktır. Akademik Personele ilişkin duyuru; http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM/BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

Doçent

Profesör

AÇIKLAMA

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yeni Medya

1

 

Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

1

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Genel Cerrahi

1

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

Alanında Doçent olmak

Göğüs Cerrahisi

1

 

Alanında Doçent olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

 

Alanında Doçent olmak

Dermatoloji

1

 

Alanında Doçent olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

1

 

Alanında Doçent olmak

Psikoloji

1

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

1

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Özel Hukuk

 

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

 

Alanında Doçent olmak

Endüstri Mühendisliği

1

 

Alanında Doçent olmak

Makine Mühendisliği

1

 

Alanında Doçent olmak

Genetik ve Biyomühendislik

4

 

Alanında Doçent olmak

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi

1

 

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent olmak

Ortodonti

1

 

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent olmak

11436/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesini ayrıca Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesinde” belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazete'de ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM/ANA BİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

Yaşar Doğu Spor Bil. Fakültesi

Spor Yöneticiliği

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

 

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı İstatistik

 

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

 

1

11252/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme puan bildirim formunu (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü/Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör Dr.

1

1

Doktorasını Yurtdışında Yapmış Olmak. Tarımsal Yapılar Üzerine Çalışması Olmak. İngilizce Ders Verme Yeterliliğine Sahip Olmak.

Sultanhisar MYO

Bitki Koruma

Doçent Dr.

1

1

Sürüngen Türlerinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent Dr.

3

1

Yanık Merkezlerinde Çalışmış Olmak. Yanık Tedavisi Üzerine Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Botanik

Profesör Dr.

1

1

Endemik Bitkilerin Mikro Çoğaltımı Üzerine Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Genel Biyoloji

Profesör Dr.

1

1

Mikrobiyol Enzim Üretimi Konusunda Çalışması Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör Dr.

1

1

Kimyasalların Moleküler Etkileri Konusunda Çalışması Olmak.

11427/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe; Yardımcı Doçentlerin ise kadrosunun açıldığı ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuruların şahsen elden yapılması gerekmekte olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25. ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

5 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

6 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

7 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ

DER

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

İŞLETME

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

-

-

-

-

Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Kriz Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

EKONOMETRİ

EKONOMETRİ

-

1

2

-

-

Politika Etkinsizliği, Feder-Ram Modeli ve İnsani Gelişme konularında ekonometrik çalışmalar yapmış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

1

-

-

-

-

Larval balık gelişimi, larval balık yemlerinin üretimi ve karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

1

-

-

-

-

Okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık ve dil gelişimi, barış eğitimi, erken çocukluk eğitim modelleri ve erken müdahale programları konularında çalışmalar yapmış olmak.

MATEMATİK VE FEN BİL.EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

-

1

2

-

-

Teknolojik pedagojik alan bilgisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ.

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

1

-

-

-

-

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI

-

1

1

-

-

Türk Halk Bilimi alanında Doçentlik ünvanına sahip olmak, Türk halk kültüründe geçiş dönemleri ve Anonim dönemleri ve Anonim halk şiiri üzerine çalışmaları olmak.

MOLEKÜLER BİY. VE GENETİK

-

-

1

1

-

-

Sitokrom P450 enzimleri ve izotiyosiyanatlarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

1

-

-

-

-

Omurgalı hayvan embriyolojisi, teratolojisi ve embriyotoksisite konularında uzman olmak.

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

1

-

-

-

-

Hayvan sistematiği, amfibi ve sürüngenlerin sistematiği ve morfolojisi, hematolojisi, osteolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF

DOÇ

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SERAMİK VE CAM

SERAMİK

-

1

1

-

-

Lisans, yükseklisans eğitimini ve sanatta yeterliliği seramik alanında yapmış olmak. Figuratif ve modüler seramik alanında lisnasüstü çalışma yapmış olmak. Mimari temalı seramikler hakkında yapıtlar üretmiş ve sergiler açmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

GAZETECİLİK

-

-

1

2

-

-

Lisans eğitimini Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünde tamamlamış olmak, Doçentliğini Gelişme İktisadı alanından almış olmak. Tanıtım materyalleri ve basılı eserlere yönelik proje çalışmalarında görev almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

-

1

2

-

-

Kardiyak mr sertifikası olmak ve speckle tracking ekokardiyografi konusunda yayınları olmak.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

1

-

-

-

-

Oküloplasti ve keratoplasti konularında deneyimli olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BES.

TOPRAK

-

1

3

-

-

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bilim alanında doçentliğini almış ve toprakta ardışık ekstraksiyon yöntemiyle metal analizi konusunda çalışmaları bulunmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

HEMŞİRELİK

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

1

-

-

-

-

Doktorasını Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalında yapmış olmak ve Doçentliğini Hemşirelik bilim dalından almış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF

DOÇ

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SAĞLIK YÖNETİMİ

HASTANE İŞLETMECİLİĞİ

1

-

-

-

-

Sağlık çalışanlarında yapısal güçlendirme algısı ve çatışma yönetim stilleri üzerine çalışmış olmak.

ÇANAKKALE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİK.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİK.

-

1

1

-

-

Genotoksisite testleri, epigenetik ve mitokondrial değişimler ile ilgili çalışmaları olmak.

GELİBOLU PİRİ REİS MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF

DOÇ

DER.

YRD. DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

-

1

2

-

-

İşletme yönetimi ve organizasyon alanında doktora yapmış olmak, paydaş yönetimi alanında çalışmaları olmak.

11387/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde;  (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  28.12.2016

Bitiş Tarihi           :  11.01.2017

 

Birim

Bölüm

ABD/PRG.

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bankacılık

Bankacılık Pr.

Doçent

1

1

Kamu iç denetiminde kalite güvence ve geliştirme programı konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Diş hekimliğinde kullanılan metallerde oluşan korozyon konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Dental implantlarda primer stabilite ve sonlu elemanlar stres analizi alanlarında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Biyoadeziv Polimerlerin Yara iyileşmesi Üzerine Etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Profesör

1

1

Çeşitli Farmakolojik Ajanların Ortodontik Diş Hareketi Üzerine Etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Analitik Kimya alanında Atom tuzaklı hidrür oluşturmalı atomik absorbsiyon spektrometri ve Metallomik konularında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı kurumları ve medeniyeti tarihi bilim alanında doçentliğini almış olup vakıf müesseseleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

1

Ürik asit tayininde kullanılmak üzere biyosensör çalışması olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Harmonik ve Hiperharmonik fibonacci sayıları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Doçent

1

1

Durumlu öğrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Okuma ve Yazma Öğretimi, okuma güçlüklerinin giderilmesi, metinler arası okuma gibi konularda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Sözcükbilim ve Söz Eylemler alanında çalışmalar yapmış olmak ve İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

Türk Sanatı, Sanat Eğitiminde Uygulamalar, Mizah ve Motivasyon konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi ve Harf İnkılabı ile ilgili çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Genel Türk Tarihi (Harezmşahlar, Moğallar) ve Sosyal Bilgilerde Tarih Konularının Öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Fizik Eğitimi, Fizik Eğitiminde Bilim Tarihi, Fizik Eğitiminde Web Tabanlı Zeka Öğretim Sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

1

1

Resimli Kitaplar ve Sanatçı Kitapları alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Ticari İşletme hukuku ve şirketler hukuku alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Demiryolları Ekonomisi, Asgari Ücret üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Maliye Teorisi ile enerji sektörüne yönelik kamu müdahaleleri ve doğal afetlere yönelik vergi politikaları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye-Almanya İlişkileri, Göç Çalışmaları, Avrupa'da Aşırı Sağ ve Irkçılık üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

Profesör

1

1

Kültür çalışması ve Algı yönetimi sahasında makale, kitap veya faaliyetleri olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör

1

1

Endüstriyel tasarım ve üretim süreçlerinde malzeme birleştirme yöntemleri, Malzemelerin mekanik özellikleri konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Betonarme Yapılarda Konsol Kirişlere Aktarılan İlave Yükler ile Düzenli Boşluklara Sahip Betonarme Kirişlerin Davranışı konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Güç elektroniğinin yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve uydulara yönelik uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

Malzeme üretim teknolojileri ve empedans spektroskopisi konularında çalışmaları olmak

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

 

Doçent

1

1

Çevre Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar

 

Doçent

1

1

Renk konusunun çok alanlı sanat eğitimi yönetimiyle uygulanması konusunda çalışmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

 

Doçent

1

1

Görsel iletişim tasarımında doçentlik almış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

 

Profesör

1

1

Hazır giyim sektöründe örnek edinme konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

1

1

Spor Yönetimi Alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Doçent

1

1

Otomatik katı modeller oluşturma ve uzman sistemler konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Sonlu elemanlarla jeomekanik modelleme ve presiyometre deneyi ile çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Bor ve karbonun toz metalürjisi yöntemleriyle sentezlenmesi üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Kardiyovasküler Cerrahi Periferik diz altı Vasküler Cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

1

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak ve Nöroonkoloji konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak ve Çocuklarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Hematoloji Uzmanı olmak ve Kök hücre konusunda yurt dışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

Geriatrik hastalarda deri hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

Yoğun Bakım Enfeksiyonları ve İnvitrossinerji konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İnflamatuvar barsak hastalıkları ve ERCP konusunda deneyimli ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Erişkin doğumsal kalp hastalıkları konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Siyanotik konjenital kalp hastalıklı çocuklarda hemodinamik çalışma yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Dinler tarihi ve inanç turizmi alanında çalışmaları olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuarı

Müzikoloji

Doçent

1

1

Müzikoloji ve Müzik Tarihi alanında çalışmaları olmak.

11415/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90                

 

S.NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROG.

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

PROF.

1

Girişimsel radyoloji ve meme radyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

2

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

PROF.

1

Spinal kord hasarı konusunda çalışmaları olmak.

3

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROF.

1

Üremeye yardımcı tedavi konusunda çalışmaları olmak.

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

PROF.

1

Riemann geometrisi teknikleriyle kontakt kompleks manifoldlar konusunda çalışmaları olmak.

5

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

DOÇ.

1

Astım ve interstisyel akciğer hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.

6

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

DOÇ.

1

Klasik arkeoloji alanında doçent unvanı almış olup; Ege arkeolojisi, kuramsal arkeoloji, Batı Anadolu tarihi coğrafyası konularında çalışmalara ve arazi tecrübesine sahip olmak.

7

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

YRD. DOÇ.

3

Yerleşim arkeolojisi alanında doktora yapmış olup; Klasik arkeoloji, Hellenistik ve Roma dönemlerinde Karadeniz kültür tarihi ve arkeolojisi konularında çalışmalara ve arazi tecrübesine sahip olmak.

8

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

YRD. DOÇ.

3

Girişimsel radyoloji konusunda çalışmaları olmak.

9

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YRD. DOÇ.

3

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak.

10

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE

MALİYE TEORİSİ

YRD. DOÇ.

3

Maliye Anabilim Dalında doktora yapmış olup; Adalet teorileri, kalkınma ve vergi suçları konularında çalışmalar yapmış olmak.

11

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

-

YRD. DOÇ.

3

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Örgütsel psikoloji ve çalışma psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

12

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

-

YRD. DOÇ.

3

Üretim Yönetimi alanında doktora yapmış olup; Üretim teknolojileri ve teknoloji yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.

13

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

-

YRD. DOÇ.

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora çalışmasını yapmış olmak ve tıbbi görüntü işleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

-

YRD. DOÇ.

3

Makine Eğitimi Anabilim Dalında doktora çalışmasını yapmış olmak ve HCCI (Homojen Dolgulu Sıkıştırma ile Ateşlemeli) motorlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

15

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

-

YRD. DOÇ.

5

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalında doktora çalışması yapmış olmak ve bilgisayar kontrollü ve mikrodenetleyici tabanlı sistem tasarımı alanında çalışmalar yapmış  olmak.

16

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

-

YRD. DOÇ.

3

Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.

17

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

SOSYAL HİZMET

-

YRD. DOÇ.

3

Fakülte veya Yüksekokulların Sosyal Hizmet ya da Sosyoloji Bölümü mezunu olup sosyal hizmet alanında doktora yapmış olmak.

18

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

-

YRD. DOÇ.

4

Fakülte veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olup alanında doktora yapmış olmak.

19

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT

YAPI DENETİMİ

YRD. DOÇ.

4

İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, yapılarda dolgu duvarların güçlendirilmesi ve yapılarda çelik levha kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

11382/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 08.01.2017 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0 212 422 70 00

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Havacılık Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Psikoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

1

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Turizm Rehberliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Halkla İlişkiler

İletişim alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Ekonomi ve Finans

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

1

1

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alanda doktorasını (sanatta yeterliliğini) almış olmak.

1

1

2

İşletme

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Endüstri Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

-

İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Mekatronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Mimarlık Bölümü (Türkçe)

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Mimarlık Bölümü(İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

-

-

3

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık/Mimarlık alanında Doktorasını (ya da Sanatta Yeterliliğini) veya Doçentliğini almış olmak.

-

-

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Doktorasını (ya da Sanatta Yeterliliğini) veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İletişim Tasarımı Bölümü

İletişim Tasarımı alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

-

-

3

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Moda ve Tekstil alanında Doktorasını (ya da Sanatta Yeterliliğini) veya Doçentliğini almış olmak.

1

2

2

Sinema ve Televizyon Bölümü

Sinema ve Televizyon alanında Doktorasını (ya da Sanatta Yeterliliğini) veya Doçentliğini almış olmak.

-

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Veterinerlik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Gastronomi Türkçe ya da İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi Bölümü (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Ergoterapi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Hemşirelik Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Hemşirelik Bölümü (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Eczacılık Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Odyoloji Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Odyoloji ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler Bölümü

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler Bölümü (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

1

1

2

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Havacılık Yönetimi Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Lojistik Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

Gastronomi Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü

Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmet Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

2

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

2

Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

2

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

-

-

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunu olmak, İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

1

1

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Diş Protez Teknolojisi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında Doktora yapmış olmak

-

-

1

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında Doktora yapmış olmak

-

-

1

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

-

-

1

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

-

-

1

Ortopedik Protez ve Ortez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

-

-

1

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyoloji Lisans, Moleküler Tıp alanında doktora mezunu olup, Patoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

-

-

1

Diş Protez Teknolojisi

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında Doktora yapmış olmak

-

-

1

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında Doktora yapmış olmak

-

-

1

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

-

-

1

Anestezi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

-

-

1

Ortopedik Protez ve Ortez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

-

-

1

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyoloji Lisans, Moleküler Tıp alanında doktora mezunu olup, Patoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

-

-

1

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

11375/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki belirtilen şartları taşıyan öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, başvuracağı kadronun birim, bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine lisans, yüksek lisans doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvuracaklardır.

Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğin onaylanmış olması gereklidir.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Yrd. Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Cebir ve Sayılar Teorisi

Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç

2

1

Ziraat Fak.

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

 

İşletme bölümünde doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

 

İktisat bölümünde doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

 

Yrd. Doç.

3

1

Mühendislik Fak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç

3

1

Mühendislik Fak.

Makina Mühendisliği

Termodinamik

Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç

4

1

Mühendislik Fak.

Makina Mühendisliği

Enerji

Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç

4

1

Mühendislik Fak.

Makina Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

11363/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1. NİLÇEM ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16-HYB-2725

TS 13573 (26.09.2013)

9.11.2016

Talimata Aykırılık

2. LİDYA MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ - İNŞAAT - GIDA - TEKSTİL - NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-399

TS 12487 (27.05.2016)

11.11.2016

Talimata Aykırılık

3. İPOİNT SERVİCE - ERSİN TOKER

16-HYB-1138

TS 12498 (23.10.2015)

TS 10956 (21.02.2012)

TS 12134 (13.11.2014)

15.11.2016

Firma İsteği

4. AKDAMAR ASANSÖR YAPI TASARIM DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2360

TS 12255 (09.10.2013)

TS EN 13015+A1 (29.06.2009)

18.11.2016

Talimata Aykırılık

5. MYS ÇEVRE DENETİMİ VE ATIK YÖNETİMİ MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16-HYB-2532

TS 13573 (26.09.2013)

18.11.2016

Talimata Aykırılık

6. AKINDEMİR PETROL TİCARET VE SANAYİ A.Ş

16-HYB-2902

TS 11939 (09.10.2013)

22.11.2016

Talimata Aykırılık

7. SARAY YEMEK-RECEP DOĞRU

16-HYB-394

TS 8985 (12.06.2013)

25.11.2016

Talimata Aykırılık

8. MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

16-HYB-2903

TS 11939 (09.10.2013)

25.11.2016

Talimata Aykırılık

9. SKYPET PETROL NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2905

TS 11939 (09.10.2013)

30.11.2016

Talimata Aykırılık

10. DB İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16-HYB-2478

TS 12134 (13.11.2014)

2.12.2016

Talimata Aykırılık

11. KOÇOİL PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2906

TS 12820 (20.07.2006)

2.12.2016

Talimata Aykırılık

12. ÇAVUŞOĞLU FİDANCILIK PEYZAJ PETROL TAAHHÜT TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.

16-HYB-479