28 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29932

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÜVENLİK KAMERA (CCTV) EK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAPALI, AÇIK OLMAK ÜZERE 3.490 M2’ LİK ALANIN DEPO OLARAK KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


8.000 TON KIRMA TAŞ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TİP LOKOMOTİF ŞASİ YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR SATILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN 2 NOLU DEPONUN SAP OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÜVENLİK KAMERA (CCTV) EK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü GAP 15. Bölge Müdürlüğü ihtiyacı Güvenlik Kamera (CCTV) Ek Malzemeleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.01.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

11424/1-1


KAPALI, AÇIK OLMAK ÜZERE 3.490 M2’ LİK ALANIN DEPO OLARAK KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde, 2108 ada 19 parselde, 938 m² kapalı, 2.552 m² açık olmak üzere toplam 3.490 m²’lik alanın depo olarak kiralanması ihalesi işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım - Satım - Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliğinin 101. maddesi uyarınca ve aynı yönetmeliğin 48. maddesine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                              :  Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3 06560 Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 211 01 70 - 0 312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi                  :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                                 :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    Edileceği yer ve ücreti                     :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00 - TL Posta Yoluyla 150,00 - TL

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi 2108 ada 19 parselde, 938 m² kapalı, 2.552 m² açık olmak üzere toplam 3.490 m²’lik alanın depo olarak kiralanması işi

b) İşin Süresi                                      :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren10 yıldır.

c) Muhammen Bedel                           :  Aylık 8.500,00 - TL

d) Geçici Teminat                                :  30.600,00 - TL

e) Kati Teminat                                    :  Oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının %6’sı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                                 :  11/01/2017 - 15:00

c) Teklif Mektuplarının en son

     teslim tarihi, saati, teslim yeri         :  11/01/2017 - 15:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

11247/1-1


ÇAY OCAĞI KİRALAMA İŞİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın çay Ocağı (1 Adet) kapalı zarf ile teklif alma yoluyla kiraya verilecektir.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Nihai teklifler en geç 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66    Faks: 397 33 71 - 74

11426/1-1


ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

17.12.2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 09.01.2017 tarihi saat 10:00’a kadar zarf teslimi ve 10.01.2017 günü saat 14:30’ da yapılacağı duyurulan “Kan Işınlama Etiketi” satın alınması ihalesi, zarf teslim tarihi 16.01.2017 tarih saat 10:00’a ihale tarihide 16.01.2017 tarih saat 14:30’a ertelenmiştir.

11442/1-1


8.000 TON KIRMA TAŞ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Ocak sahası yollarında kullanılmak üzere 8.000 ton Kırma taş Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/593473

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 20 01   Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz Ocak sahası yollarında kullanılmak üzere 8.000 ton Kırma taş Alım işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  13/01/2017 Cuma günü saat 15:00

d) Dosya No                           :  123-KÇLİ/2016-0778

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 13/01/2017 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11378/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/584705

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 Kalem (400 adet sabo çarığı, 2000 adet sabo) Lokomotif Döküm Muhtelif Malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11.01.2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11235/1-1


MUHTELİF TİP LOKOMOTİF ŞASİ YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/590115

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  50 Adet muhtelif tip lokomotif şasi yıkama işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10.01.2017 - 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 10.01.2017 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11306/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Merkez-Aktaş/Selviler Köyleri sınırları içerisinde kalan 231,03 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli

Uşak

İlçesi

Merkez

Mahalle/Köyü

Aktaş-Selviler Köyleri

Yüzölçümü

231,03 ha

Mevkii

İhale Taban Bedeli

13.861,80 TL

Geçici Teminat Miktarı (%3)

415,85 TL

İhale Tarihi

24/01/2017

İhale Saati

14:00

İhale Yeri

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi

3(üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak K22a3, K22b4, K22c1, K22d2

 

Poligon No:1

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

697390

697668

698000

698525

Yukarı (X)

4290267

4291709

4291650

4290267

 

Poligon No:2

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

700000

700468

700000

Yukarı (X)

4286392

4285149

4285150

 

Poligon No:3

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

Sağa (Y)

694665

693837

695629

Yukarı (X)

4290267

4292320

4290267

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4.maddesi 2.fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla gönderebilirler.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

11294/1/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Merkez-Beylerhan/Akbulak Köyleri sınırları içerisinde kalan 4.401,23 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli

Uşak

İlçesi

Merkez

Mahalle/Köyü

Beylerhan-Akbulak Köyleri

Yüzölçümü

4.401,23 ha

Mevkii

İhale Taban Bedeli

440.123,00 TL

Geçici Teminat Miktarı (%3)

13.203,70 TL

İhale Tarihi

24/01/2017

İhale Saati

14:05

İhale Yeri

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak K23b4, K23b3, K23c2

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

688991

688994

690986

691755

691936

Yukarı (X)

4291006

4288006

4287994

4290263

4290268

 

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Sağa (Y)

692369

684205

687308

689692

689677

Yukarı (X)

4283195

4283865

4291901

4291869

4291003

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla gönderebilirler.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

11294/2/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Banaz-Kaplangı Köyleri sınırları içerisinde kalan 3.985,07 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli

Uşak

İlçesi

Banaz

Mahalle/Köyü

Kaplangı Köyü

Yüzölçümü

3.985,07 ha

Mevkii

İhale Taban Bedeli

278.954,90 TL

Geçici Teminat Miktarı (%3)

8.368,64 TL

İhale Tarihi

24/01/2017

İhale Saati

14:10

İhale Yeri

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak K23b4, K23b3, K23c2

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

744398

744397

746026

746457

746439

Yukarı (X)

4294879

4293994

4293978

4296017

4297948

 

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

Sağa (Y)

744540

744540

753900

753375

744350

Yukarı (X)

4297991

4298220

4298330

4292460

4293825

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla gönderebilirler.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

11294/3/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Banaz-Kaplangı Köyleri sınırları içerisinde kalan 4.927,49 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli

Uşak

İlçesi

Banaz

Mahalle/Köyü

Hatipler Köyü

Yüzölçümü

4.927,49 ha

Mevkii

İhale Taban Bedeli

394.199,20 TL

Geçici Teminat Miktarı (%3)

11.825,97 TL

İhale Tarihi

24.01.2017

İhale Saati

14.15

İhale Yeri

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak K23a3, K23b4, K23c1, K23d2

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

736970

743200

743750

742780

743600

Yukarı (X)

4298935

4300755

4298800

4297465

4292140

 

 

6.NOKTA

7.NOKTA

Sağa (Y)

741800

737180

Yukarı (X)

4291165

4292850

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla gönderebilirler.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

11294/4/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Uşak-Eşme-Karaahmetli Köyleri sınırları içerisinde kalan 2.689,25 hektar Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli

Uşak

İlçesi

Eşme

Mahalle/Köyü

Karaahmetli Köyleri

Yüzölçümü

2.689,25 ha

Mevkii

İhale Taban Bedeli

161.355,00 TL

Geçici Teminat Miktarı (%3)

4.840,65 TL

İhale Tarihi

24/01/2017

İhale Saati

14:20

İhale Yeri

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi

3 (üç) yıl

 

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

Paftalar: Uşak L21b3, L22d1, L21c2

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

Sağa (Y)

669848

674267

673896

676488

Yukarı (X)

4236585

4236225

4234020

4234085

 

 

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

Sağa (Y)

675438

668286

667499

669533

Yukarı (X)

4230411

4234315

4235660

4235430

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

Gerçek Kişiler için;

1. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti,

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3. Onaylı imza sirküleri,

4. Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir belge,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

8. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

Tüzel Kişiler için;

1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası gereğince statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği veya statü değişikliği yapacağına dair taahhütname)

3. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı),

4. İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların Noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri,

5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi IBAN No: TR33 0001 0002 5636 3568 1950 07 hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

6. Her sayfası imzalanmış olan şartname,

7. İhale dokümanının alındığına dair 50,00-TL’lik makbuz (İhale dokumanı, bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine yatırıldıktan sonra, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğünden alınabilir)

İhale katılacak istekliler, belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesince uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna, ihale günü saat 10.00’a kadar ulaşmış olmak şartıyla gönderebilirler.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

11294/5/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR SATILACAKTIR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün envanterinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş olan, aşağıda modelleri ve markaları belirtilen taşıtların, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği'nin 45. maddesinde belirtilen açık ihale usullerinden açık artırma yolu ile satılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                                                                       :  Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/ Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası                                                       :  0312 211 01 70 - 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi                                                           :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi                     :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin edileceği yer ve ücreti                     :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL Posta Yoluyla 150,00-TL

2 - İhale Konusu İşin

Taşıtların Muhammen Bedelleri ve Teminat Tutarları:

 

Sıra No

Plaka No

Markası

Modeli

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

  1

06 RVE 08

FİAT 80-60 S

1994

TRAKTÖR

16.949,15 TL

1.700,00 TL

  2

06 VSM 88

FİAT 54 C

1996

TRAKTÖR

13.135,59 TL

1.350,00 TL

  3

06 VUU 55

FİAT 54 C

1996

TRAKTÖR

13.135,59 TL

1.350,00 TL

  4

06 YSD 97

FİAT 54 C

1997

TRAKTÖR

13.559,32 TL

1.400,00 TL

  5

06 KTY 68

NEW HOLLAND

1997

TRAKTÖR

11.864,41 TL

1.200,00 TL

  6

06 D 2952

M.FERGUSON 275

1978

BEKO KEPÇE

10.593,22 TL

1.100,00 TL

  7

06 L 7651

FORD CARGO

1987

DAMPERLİ KAMYON

8.050,85 TL

850,00 TL

  8

06 KIS 53

RENAULT KANGOO 1.9 RL

2001

HUSUSİ OTOMOBİL

8.474,58 TL

850,00 TL

  9

06 EBR 59

DODGE

1991

ARAZİLİ KAMYONET

5.932,20 TL

600,00 TL

10

06 JV 639

RENAULT EXPRESS

1999

KAPALI KASA KAMYONET

7.627,12 TL

800,00 TL

11

06 KTL 55

FORD TRANSİT

1998

KAPALI KASA KAMYONET

8.050,85 TL

850,00 TL

12

06 VEJ 96

DODGE FARGO DESOTO

1996

ARAZİLİ KAMYONET

6.779,66 TL

700,00 TL

13

06 YUM 25

TOFAŞ DOĞAN SLX İE

1997

OTOMOBİL

7.627,12 TL

800,00 TL

 

Taşıtların muhammen bedeli KDV hariç olarak belirtilmiştir.

Geçici Teminat tutarları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kati Teminat = Her bir taşıt için yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminatın 2 (iki) katı kati teminat olarak verilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                                                         :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                                                                          :  12/01/2017 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son teslim tarihi, saati, teslim yeri      :  12/01/2017 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

11248/1-1


TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN 2 NOLU DEPONUN SAP OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No: 1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesindeki 2 nolu depo binasının SAP merkezine dönüştürülmesi işi anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19.01.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20.01.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

11428/1-1