24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29928

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2017 /1.Dönem YMM Sınav Tarihleri                         :  25 Mart - 3 Nisan 2017

* İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi      :  30 Ocak 2017

* Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi      :  6 Mart 2017

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Ocak 2017 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurusunu yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi,

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Noter onaylı Lisans diploması (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için ayrıca, Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi,

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş belgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7 ve 8’nci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adaylar, sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için ders başına 150,00 TL olmak üzere,  ilk defa sınava katılacaklar toplam 1.500,00 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedeli, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin, aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenecektir.

Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1. fıkrasına göre, Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği http://www.tesmer.org.tr adresinden edinilebilir.)

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların, sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav Giriş belgeleri, http://www.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5) Sınav sırasında; sınava giriş belgesinin yanında,  fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya T.C Kimlik Numarası içeren sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

8) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

9) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

11230/1-1

—————

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest Muhasebeci meslek mensupları ve anılan Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

 

2017/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri

:

25 - 26 Mart 2017

* İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi

:

16 Ocak 2017

* SMMM Odaları tarafından TESMER'e dosya gönderiminin son tarihi

:

9 Şubat 2017

* Tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi

:

6 Mart 2017

 

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 9 Şubat 2017 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

Sınavlara girmek isteyenlerin, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihleri mesai saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2. Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3. Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması,

gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

• Finansal Muhasebe,

• Finansal Tablolar ve Analizi,

• Maliyet Muhasebesi,

• Muhasebe Denetimi,

• Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

• Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ - Kur

Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

• Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

• Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3. Nüfus cüzdanı örneği,

4. Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6. Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

7. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,

8. TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

9. Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 120,00 - TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 840,00 - TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 960,00 - TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan  banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile TEOS Sistemi üzerinden de ödenebilir. Banka bilgileri;

• İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

• Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği - Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen / ANKARA” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1. Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2. Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER)'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

3. Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

4. Sınav sırasında, sınav giriş belgesinin yanında; fotoğraflı nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya T.C Kimlik Numarası içeren sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6. Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7. Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8. Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

İlan olunur.

11231/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kemer İlçesi, 336 ada, 06 parsel üzerindeki 270349 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 23.09.2016 tarih ve E.2015/3205-K.2016/2398 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Adalya Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.12.2016 tarihli ve 28880 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

11244/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17’inci maddesinde: “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir e) (Değişik: RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 15/03/2007 tarih ve MYĞ/1130-7/21650 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi TARIMSAN TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin; TSE belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli TSE belgesini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

11281/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL

MALİKİ

ENC. TARİH/SAYI.

CEZA MİK. (TL)

ADRES

61367/8

B.D. Orman Ürün. İnş. Oto Gıda. Tic. Ltd. Şti.

10.11.2016/1229

29.233,44-TL

Avcılar Mahallesi 1009. Sokak No: 3/A-B - Yunus Emre Mah. Kordonboyu Cad. Gözlem Sokak No: 32/D-13 Yenimahalle/ANKARA

11250/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Emniyet Mahallesi 6084 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11249/1-1

—————

Serhat Mahallesi 44943 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11251/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_26.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_28.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_29.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_30.jpg


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü, kadro sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 50 (elli) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacaktır.

 

Sıra No

Bölümü

KPSS Puan Türü

Kadro Sayısı

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

1

İstatistik

P25

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

2

Maliye

P24

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

3

İktisat

P22

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

4

Hukuk

P21

4

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

5

Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.

P30

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

6

Ekonometri

P92

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

7

İnşaat Müh.

P7

4

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

8

Elektrik Müh.

P7

4

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

9

Elektrik ve Elektronik Müh.

P7

5

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

10

Elektronik ve Haberleşme Müh.

P7

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

11

Bilgisayar ve Yazılım Müh.

P7

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

12

Makine Müh.

P7

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

13

Harita Müh.

P7

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

14

Endüstri Müh.

P7

4

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

15

Kimya Müh.

P7

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

16

Bilgisayar Müh.

P7

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

17

Metalurji Müh.

P7

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

18

Mekatronik Müh.

P7

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

19

Otomotiv Müh.

P7

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

20

Mimarlık

P7

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

21

Şehir ve Bölge Planlama

P7

3

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

22

Yönetim Bilişim Sis.

P7

2

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

23

Biyomedikal Müh.

P7

1

GİH

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.

7-8-9

TOPLAM

 

50

 

 

A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Temmuz 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda bölümü karşısında yer alan puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1) Başvurular, 06.01.2017 günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saati; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibarıyla ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Sınav konuları;

Mühendislik

a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

Mimarlık, Ekonometri, Şehir ve Bölge Planlama, Yönetim Bilişim Sistemleri

a) Asıl alan; mezun olunan bölüm konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

İstatistik

a) Asıl alan; mezun olunan bölüm konuları,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri,

İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

a) Asıl alan; mezun olunan bölüm konuları,

b) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma-Büyüme, Kamu Maliyesi,

Hukuk

a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,

b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kamu Maliyesi.

6) Sözlü sınavda adaylar, Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (on) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

11310/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO UNVANI

KADRO DERECE

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Hücre Kültürü ve İmmünsüpresif Ajanlarla ilgili çalışmalar konusunda deneyimli.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROFESÖR

1

1

Yoğun Bakım yan dal uzmanlık belgesi olmak. Yoğun Bakım alanında klinik ve deneysel araştırmalar ile bilimsel projeler konusunda, Faz 1 kliniği uygulamalarında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROFESÖR

1

1

Yoğun Bakım yan dal uzmanlık belgesi olmak. Transplantasyon ve robotik cerrahi anestezisinde deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROFESÖR

1

1

Algoloji yan dal uzmanlığı olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı akapunktur sertifikasına sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOÇENT

1

1

Karaciğer transplantasyonu anestezisinde deneyimli olmak, TUBİTAK Tıbbi Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOÇENT

1

1

Rejyonal anestezi, günübirlik cerrahide anestezi konusunda yurtdışı deneyimi olmak.Robotik cerrahide deneyimli olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

BİYOMETRİ VE GENETİK

DOÇENT

1

1

Biyometri alanında çalışmalarda bulunmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Doktorasını Süt Teknolojisi Anabilim Dalında yapmış olmak, "Probiyotikler ve Fermente Süt Ürünleri" konularında çalışmaları olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Bahçe Bitkilerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi alanında çalışmaları bulunmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DERİ MÜHENDİSLİĞİ

DERİ MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

2

Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği alanında çalışmış ve yayınlar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği Geoteknik alanında doçent unvanına sahip olmak, görüntü işleme tekniklerinin mikroyapısal incelemelerde kullanılması konularında çalışmaları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği Geoteknik alanında doçent unvanına sahip olmak, geoteknik deprem mühendisliği ve zemin dinamiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

CAD/CAM Adezyon ve Implantoloji deneyimi olan

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

PROFESÖR

1

1

Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili deneyimi olan (Yurtdışı deneyimli)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

DOÇENT

1

1

Plezocerrahinin yara iyileşmesi konusunda deneyimi olan

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

İki ve üç boyutlu dental görüntüleme yöntemleri konusunda deneyimli olan (Yüksek lisans dersi vermiş olmak)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Ağız kanserlerinin erken tanısına yönelik yöntemlerde deneyimli olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PEDODONTİ

DOÇENT

1

1

Doktora sonrası koruyucu diş hekimliği konusunda yurtdışı deneyimi olan.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

PERİODONTOLOJİ

DOÇENT

1

1

Periodontal mikro cerrahi deneyimi olan

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Doçentliğini almış olmak ve Ticaret Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM TERCÜMANLIK

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA)

DOÇENT

1

1

Alman Dili ve Edebiyatında Doçentlik unvanını almış olmak, görsel ve işitsel çeviri alanında yayınları olması.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Balıkçılıkta üreme boyu ve yaşı konularında çalışıyor olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Balıkçılık yönetimi ve ekonomisi konularında çalışıyor olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMAVE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Trol teknolojisi ve seçiciliği konularında çalışıyor olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Av araçlarında tasarım ve iyileştirme konularında çalışıyor olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Büyük pelajik balıkların avcılığı ve yönetimi konularında çalışıyor olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

İÇ SULAR BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

İçsular Biyolojisi Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve sucul coleoptera ile hemiptera konularında araştırmaları bulunmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

İÇ SULAR BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

İçsular Biyolojisi Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve chironomidae ile chaoboridae üzerine araştırmaları bulunmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Balıkçılık Temel Bilimleri Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve Deniz İğnesi ile Deniz atı gibi balık türlerin biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında araştırmaları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini"Uygulamalı İletişim Bilim Alanı" nda almış olmak, bilgi yönetimi, pazarlama,kalite yönetimi,halkla ilişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini"Uygulamalı İletişim Bilim Alanı" nda almış olmak, çocuk ve iletişim, toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini"Uygulamalı İletişim Bilim Alanı" nda almış olmak, dijital iletişim, marka yönetimi, pazarlama iletişimi, nitel iletişim araştırmaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI

SES EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Türk Halk Müziği tarihi, derlemeciliği ve alan araştırmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER TEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti ünvanına sahip, nükleer atık idaresi konusunda yayınları olan.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER TEKNOLOJİ

DOÇENT

1

1

Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti ünvanına sahip, nano adsorbanlar ile radyonüklid giderimi konusunda yayınları olan.

TİRE KUTSAN MESLEK YÜKSEKOKULU

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

PROFESÖR

1

1

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı, Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Bilim Dalında Doçent olmak.

EGE MESLEK YÜKSEKOKULU

MAKİNE PROGRAMI

 

PROFESÖR

1

1

Makine Teknolojileri bilim alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kompozit malzemeler, elastoplastik ve biyomekanik konularında çalışmaları bulunmak.

11301/1-1