17 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29921

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ümraniye Kaymakamlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ümraniye Kaymakamlığından:

Karar No                 :  2016/45

Karar Tarihi            :  19/07/2016

Muhbir/Müşteki     :  Ali YILMAZ

Sanık                      :  V.H.K.İ. Hasan KESMEN

Suç                         :  Diyanet İşleri Başkanlığının 2015 yılında Ümraniye İlçe Müftülüğünde yapmış olduğu denetleme sırasında, Kur'an Kurslarından sorumlu Hasan KESMEN'in kendisine ve birkaç arkadaşına mevzuata aykırı olarak ücret tahakkuk ettirdiği, bunun üzerine söz konusu ücretlerin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle faiziyle birlikte tahakkuk ettiren kişilerden geri istedikleri ve bu işlemlerin yapılmasında sorumlu olduğu iddia edilen o dönemin Müftüsü Ercan AKSU hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığının incelenmesi ve paraların tahsil edilmesi gerektiği iddiası

Suç Tarihi               :  2015 Yılı

Yukarıda açık kimliği belirtilen sanık hakkında 4483 sayılı yasa gereğince Kaymakamlığımızca verilen 19/07/2016 tarih ve 2016/45 sayılı "Soruşturma İzni Verilmemesine" ilişkin karar, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünce tebligat yapılmak üzere belirtilen adrese (Büyükdere Cad. Esentepe Tekfen Tower Şişli/İSTANBUL) gidildiği, ancak ilgili adreste (9) adet Ali YILMAZ'ın bulunduğu, açık adres ve şahsın bilgileri net olmadığından gerekli tebligatın yapılamadığı bildirilmiş olup, muhbir/müşteki Ali YILMAZ'a tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununa göre kararın muhbir/müşteki Ali YILMAZ'a tebliğine karar verilmiştir.

İlan olunur.

11033/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Mersin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 15/07/2015 tarihinde; 2015/70749 ihale kayıt no ile gerçekleştirilen Görüntüleme hizmeti alımı ihalesi kapsamında anılan idareye gerçeği yansıtmayan Ortaklık Durum Belgesi sunan ve bu fiili ile de 4734 sayılı Kanunu'nun 17 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilen;

KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe-Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 879925, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./538 045 5013)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı Kayı Holding Anonim Şirketi (Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe- Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 380127, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./014 014 3537)'ne;

Yine 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesinde yer alan "Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. "hükmüne istinaden KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketinin %50’den fazla hissesine sahip olduğu;

- KAYI Benefit Healthcare Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok No: 21 Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 501954, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./163 040 9322)'ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci ve 58 inci maddeleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince verilen ve 27/02/2015 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdari Mahkemesi'nin 19.10.2016 tarihli ve E: 2016/3837 sayılı, 19.10.2016 tarihli ve E: 2016/3838 sayılı, 19.10.2016 tarihli ve E: 2016/3840 sayılı ve 19.10.2016 tarihli ve E: 2016/3841 sayılı ''Yürütülmesinin Durdurulmasına" yönündeki kararlarına istinaden, Bakanlık Makamının 07/12/2016 tarihli ve 2655 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

11076/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.12.2016   2016   Karar No: 6969

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ :  01.02.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL/İLÇE  :  Adıyaman/Kahta, Şanlıurfa/Hilvan, Siverek

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  2088 hektar

• PAFTA NUMARASI   :  ARİ/TPO/K/M41-c1-2

 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik)

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º44’13’’20’’’

38º52’30’’00’’’

b

37º42’18’’00’’’

38º52’30’’00’’’

c

37º42’18’’00’’’

38º48’30’’00’’’

d

37º44’13’’20’’’

38º48’30’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiş, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O.’na 01.02.2016 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince, “verilen sürenin sonunda sahadan üretim yapılamaması durumunda işletme ruhsatının iptal edilmesi” şartıyla, şirketin vermiş olduğu rezervin ekonomik ömrü, üretim programı ve üretimin geliştirilmesi için verilen iş ve yatırım programı dikkate alınarak ARİ/TPO/K/M41-c1-2 pafta no.lu işletme ruhsatının 4 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre, Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık Kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet işletme ruhsatı verilmiştir.

11037/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, 2043 ada, 8 parsel üzerindeki 892589 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3807 Ticaret Sicil No ile Yozgat Ticaret Odasına kayıtlı 1053 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Saim BALCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20407, Oda Sicil No: 74535), Nuran USLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18011, Oda Sicil No: 11486), Kemalettin ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20710, Oda Sicil No: 19874) ve Mustafa GÜLŞEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2864, Oda Sicil No: 3896) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sedat ALTUNOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18434, Oda Sicil No: 47874) ve Eftal DUYGU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89978) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29073 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/1/1-1

—————

Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, 2043 ada, 8 parsel üzerindeki 892579 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3807 Ticaret Sicil No ile Yozgat Ticaret Odasına kayıtlı 1053 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Saim BALCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20407, Oda Sicil No: 74535), Nuran USLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18011, Oda Sicil No: 11486), Kemalettin ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20710, Oda Sicil No: 19874) ve Mustafa GÜLŞEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2864, Oda Sicil No: 3896) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sedat ALTUNOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18434, Oda Sicil No: 47874) ve Eftal DUYGU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89978) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29072 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/2/1-1

—————

Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, 2043 ada, 8 parsel üzerindeki 892567 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3807 Ticaret Sicil No ile Yozgat Ticaret Odasına kayıtlı 1053 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Saim BALCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20407, Oda Sicil No: 74535), Nuran USLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18011, Oda Sicil No: 11486), Kemalettin ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20710, Oda Sicil No: 19874) ve Mustafa GÜLŞEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2864, Oda Sicil No: 3896) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Sedat ALTUNOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18434, Oda Sicil No: 47874) ve Eftal DUYGU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89978) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29075 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/3/1-1

—————

Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat ili, Merkez ilçesi, 283 ada, 4 parsel üzerindeki 737654 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3807 Ticaret Sicil No ile Yozgat Ticaret Odasına kayıtlı 1053 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nuran USLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18011, Oda Sicil No: 11486), Fevzi ÜLKER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16812, Oda Sicil No: 9287) ve Cengiz ALTUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39096) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Veli GÜREL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90464), Efdal DUYGU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89978), Sedat ALTUNOK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18434, Oda Sicil No: 47874) ve Lütfi ALTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18462, Oda Sicil No: 21885) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29074 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/4/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman EKREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12130, Oda Sicil No: 38776), Nurettin DİVİTÇİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815), Muammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26247, Oda Sicil No: 78483), Mehmet Uğur BEYAZGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18963, Oda Sicil No: 15444), Ali GÖRGÜLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15555, Oda Sicil No: 10021), İmam Bakır CANBAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) ve Nazlı ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88623) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12130, Oda Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29045 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/5/1-1

—————

Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Osmaniye ili, Düziçi ilçesi, A.1.B pafta, 757 ada, 33 parsel üzerindeki 856325 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (a), (c) fıkraları, 3. Maddesinin 2. Paragrafı, 9. Maddesinin 5. Paragrafında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2., 3. fıkralarında, 5. madde 1. fıkrası, 2. fıkrasının b,ç bentleri, 4. maddesinin e bendi, 6. maddesinin 1. ve 7. bendi, 7. maddesinin 1. fıkra, 9. maddesinin 1., 3., ve 5. fıkraları, 16. maddesinin 10. Fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6814 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1158 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet AKYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9594, Oda Sicil No: 25085), Ekrem YILDIZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10072, Oda Sicil No: 5719),     Enver UĞUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22661, Oda Sicil No: 7897) ve Erol BOZKURT’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16721, Oda Sicil No: 10213) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hasan CINGILOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52794) ve Derya CINGILOĞLU’nun (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 35544) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29046 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/6/1-1

—————

Profil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 61519 ada, 13 parsel üzerindeki 679520 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 238019 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 712 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Profil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Profil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nizamettin ASLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11801, Oda Sicil No: 26891) ve Gökhan ERGÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74428) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Profil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Yahya DURLANIK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65017) ve Melih TOSUN’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27330, Oda Sicil No: 64890) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29047 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/7/1-1

—————

Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Keçiören ilçesi, 33842 ada, 5 parsel üzerindeki 948056 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 360601 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 2068 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Güneş AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19710, Oda Sicil No: 7903), Macit ÖZÖVER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16321, Oda Sicil No: 15510), Erdoğan KURUKAFA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24404, Oda Sicil No: 30401) ve Selçuk ÖZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84153) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet ÖZEN’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 6340) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29068 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/8/1-1

—————

Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Keçiören ilçesi, 34903 ada, 14 parsel üzerindeki 1020648 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 360601 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 2068 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Güneş AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19710, Oda Sicil No: 7903), Erdoğan KURUKAFA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24404, Oda Sicil No: 30401) ve Selçuk ÖZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84153) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bolkay 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet ÖZEN’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 6340) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29071 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/9/1-1

—————

Öztan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Mamak ilçesi, 36613 ada, 3 parsel üzerindeki 968820 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 234662 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 837 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Öztan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tağaddin PULLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 378, Oda Sicil No: 23194), Ahmet HAYBAT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18171, Oda Sicil No: 52554) ve Emrah TEKİRDAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79330) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Öztan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Tağaddin PULLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 378, Oda Sicil No: 23194) ve Serhat AYRANCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58861) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 28999 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/10/1-1

—————

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Gündoğdu Belediyesi, 219 ada, 1 parsel üzerindeki 550928 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 5627 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 615 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Çağlayan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29058 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/11/1-1

—————

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki Belediyesi, 211 ada, 10 parsel üzerindeki 718578 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 5627 Ticaret Sicil No ile Manavgat Ticaret Odasına kayıtlı 615 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çağlayan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Çağlayan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29001 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/12/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6621 ada, 6 parsel üzerindeki 231999 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 53803-56079 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 788 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Turay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Turay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29098 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/13/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 7817 ada, 09 parsel üzerindeki 621955 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 53253-55531 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 735 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Düden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Düden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29063 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/14/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 4424 ada, 5 ve 6 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 06.09.2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 33716 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 5 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Toros Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Toros Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29097 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/15/1-1

—————

Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi, 424 ada, 4 parsel üzerindeki 161290 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 08.03.2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12529 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 554 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilgütay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Bilgütay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29002 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/16/1-1

—————

Antalya ili, Alanya ilçesi, Cikcilli Belediyesi, 424 ada, 3 parsel üzerindeki 161292 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 08.03.2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12529 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 554 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilgütay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Bilgütay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29004 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/17/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Beldesi, 104 ada, 47 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11624 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 541 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Orta Akdeniz Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29003 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/18/1-1

—————

Antalya ili, Serik ilçesi, Belek Belediyesi, 486 parsel üzerindeki 223737 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 213198 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 487 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilkent Yapı Denetim A.Ş.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Bilkent Yapı Denetim A.Ş.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29035 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/19/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Avsallar Belediyesi, 2935 parsel üzerindeki 641448 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10911-10915 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 447 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29037 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/20/1-1

—————

Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Beldesi, 17OIVb pafta, 133 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 15.08.2008 tarihli ve 26968 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10911-10915 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 447 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29038 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/21/1-1

—————

Antalya İli, Merkez İlçesi, Muratpaşa Belediyesi, 5648 ada, 18 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 06.09.2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 40869 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 415 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Belde Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29039 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/22/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4142 ada, 03 parsel üzerindeki 645305 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 36030-38131 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29040 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/23/1-1

—————

Antalya ili, Kepez ilçesi, 1312 ada 63 parsel üzerindeki 274756 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 56679-58941 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 101 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda MK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29041 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/24/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 755206, 755213 ve 755219 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: Merkez-94120, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 281), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Arıcan UYSAL’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3226, Oda Sicil No: 13038) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29067 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/25/1-1

—————

Gurup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, 33576 ada, 6 parsel üzerindeki 961949 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 160520-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1648 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gurup Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gurup Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Halil İLKAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25397, Oda Sicil No: 11924) ve Aydın KOLCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60131) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gurup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Duygu ÖZDERYA’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43892) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29043 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/26/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Buca ilçesi, 38866 ada, 43 parsel üzerindeki 207904 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet Hamdi ÖKTEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8923, Oda Sicil No: 20355), Mustafa Adnan SARAÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda Sicil No: 28192) ve Yasin ÇETİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67846) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mustafa Adnan SARAÇOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda Sicil No: 28192) ve Ayhan SARAÇOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8230, Oda Sicil No: 14751) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29044 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/27/1-1

—————

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 159 ada, 23 parsel üzerindeki 820095 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109083 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emine MUMCUOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15095, Oda Sicil No: 19219), Halil BALTA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15328, Oda Sicil No: 22186) ve Enver KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33526) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kemal ALTINDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452) ve Enver KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29082 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/28/1-1

—————

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 508 ada, 6 parsel üzerindeki 827341 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109083 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şeda BERBEROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6810, Oda Sicil No: 32610) ve Enver Tahsin YAYGIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22891) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kemal ALTINDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452) ve Enver KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29088 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/29/1-1

—————

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 217 ada, 29 parsel üzerindeki 839043 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109083 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Halil BALTA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15328, Oda Sicil No: 22186) ve Enver Tahsin YAYGIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22891) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kemal ALTINDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452) ve Enver KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29091 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/30/1-1

—————

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 3152 ada, 5 parsel üzerindeki 843603 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109083 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Halil BALTA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15328, Oda Sicil No: 22186) ve Enver Tahsin YAYGIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22891) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kemal ALTINDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452) ve Enver KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29092 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/31/1-1

—————

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 114 ada, 73 parsel üzerindeki 198237 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109083 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kemal ALTINDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452), Günseli ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53408) ve Can GÜLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58538) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kemal ALTINDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452) ve Enver KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29081 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/32/1-1

—————

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 159 ada, 23 parsel üzerindeki 820104 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 109083 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Halil BALTA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15328, Oda Sicil No: 22186) ve Enver KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33526) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Kemal ALTINDAĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452) ve Enver KÜÇÜKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29085 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/33/1-1

—————

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Marmaris İlçesi, 020a225b1a pafta, 125 ada, 6 parsel üzerindeki 952334 (A Blok) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 29146Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1497 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Çiğdem Ozan ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20778, Oda Sicil No: 30849), Kadir AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21884, Oda Sicil No: 20438), Naciye Öztürk KURUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24188, Oda Sicil No: 59352), Gürkan YORMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24658, Oda Sicil No: 20627) ve Emrah YÜCEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97599) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Kemal HUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88362 ) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29122 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/34/1-1

—————

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Marmaris İlçesi, 8 pafta, 88 ada, 65 parsel üzerindeki 939485 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 29146 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1497 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Çiğdem OZAN ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20778, Oda Sicil No: 30849), Naciye Öztürk KURUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24188, Oda Sicil No: 59352), Gürkan YORMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24658, Oda Sicil No: 20627), Kemal EVDAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17358, Oda Sicil No: 82683), Figen ZAİMOĞLU’nun (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46776) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Kemal HUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88362) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29076 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/35/1-1

—————

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Marmaris İlçesi, 020A225B1A pafta, 125 ada, 6 parsel üzerindeki 952338 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 29146 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1497 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Çiğdem OZAN ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20778, Oda Sicil No: 30849), Kadir AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21884, Oda Sicil No: 20438), Naciye Öztürk KURUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24188, Oda Sicil No: 59352), Gürkan YORMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24658, Oda Sicil No: 20627), Emrah YÜCEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97599) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Kemal HUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88362) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29077 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/36/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 823983 (A Blok), 823993 (B Blok) ve 823996 (C Blok) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Halikarnas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Bodrum, Ticaret Sicil No: 9016, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1433) Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Halikarnas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları kuruluş ortakları Sinan TAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57884) ve Abdullah SARSILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27949, Oda Sicil No: 32664) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29123 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/37/1-1

—————

Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 144 pafta, 994 ada, 39 parsel üzerindeki 950851 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 580196 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 549 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gülcan PARLAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11932, Oda Sicil No: 9154), Hariton MURATOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1949, Oda Sicil No: 4096) ve Raşit ÇÖMLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64751) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hariton MURATOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1949, Oda Sicil No: 4096) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.12.2016 tarihli ve 29118 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/38/1-1

—————

Çamlıca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 2 pafta, 303 ada, 58 parsel üzerindeki 900939 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574793 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 502 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çamlıca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çamlıca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gülay KICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8954, Oda Sicil No: 11577), Ramazan ÇALIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1436, Oda Sicil No: 8972), Hüsnü ÜNLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10084, Oda Sicil No: 40222), Betül İLHAN UÇAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77302), Yunus ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97741) ve Bilal BAŞKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102779) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çamlıca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cihan ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78251) ve Cemalettin AKTAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3751, Oda Sicil No: 9420) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29116 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/39/1-1

—————

Konuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 150 (G22A03C1B) pafta, 1450 (15456) ada, 27 parsel üzerindeki 941330 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 444250 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 295 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Konuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Konuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Agah KILIÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3227, Oda Sicil No: 10213), Ertuğrul KONUK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3230, Oda Sicil No: 15172) ve Rasim ÖZCANDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74557) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Konuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ertuğrul KONUK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3230, Oda Sicil No: 15172) ve Abdullah TÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24047, Oda Sicil No: 12749) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29109 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/40/1-1

—————

İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 121 pafta, 1213 ada, 71 parsel üzerindeki 1023762 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 847135 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1771 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şeküre Nilüfer SOFİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3272, Oda Sicil No: 10766), Aydın TURHAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3572, Oda Sicil No: 8506) ve Yüksel AYDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88314) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İnha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yüksel AYDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88314) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29107 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/41/1-1

—————

Şimal Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 247DY3D pafta, 9141 ada, 9 parsel üzerindeki 1095919 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24389-KADIKÖY Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 204 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şimal Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şimal Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ayşegül İNUĞUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11626, Oda Sicil No: 15207), Mitat Mert KİTAPÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2793, Oda Sicil No: 18741), Kemalettin YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24859, Oda Sicil No: 54712) ve Hasan KUŞ’un (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 54349561524) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şimal Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kemalettin YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24859, Oda Sicil No: 54712) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29115 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/42/1-1

—————

Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, 246DR3A pafta, 427 ada, 5 parsel üzerindeki 636844 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 353398Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 804 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yusuf ARPACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11471, Oda Sicil No: 7477), Muzaffer İsmet KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3557, Oda Sicil No: 33498) ve Mehmet ERDEM(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60388) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Vizyon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet ERDEM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60388) ve Halil İbrahim TERZİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77399) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29117 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/43/1-1

—————

Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 248DY2B pafta, 9190 ada, 19 parsel üzerindeki 1121043 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 829678 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gökhan YAĞIBASAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24351, Oda Sicil No: 28941), Osman Nurcan ÖZBAŞARAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9658, Oda Sicil No: 25177) ve Eren YALÇIN (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 25586511542) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman Nurcan ÖZBAŞARAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9658, Oda Sicil No: 25177) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29111 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/44/1-1

—————

Özanadolu Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246dy-Ivd pafta, 10038 ada, 12 parsel üzerindeki 1158482 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 574190/521772 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 496 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özanadolu Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özanadolu Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sedat Uğur RAKUNT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 605, Oda Sicil No: 5105), Mesut ÖZAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16744, Oda Sicil No: 43766) ve Yaşar ALTUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53432) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özanadolu Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İsmet ERTEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3039, Oda Sicil No: 30355) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29114 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/45/1-1

—————

Met Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1645 ada, 11 parsel üzerindeki 564741 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2666-Gölcük Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 258 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Met Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikri VELA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5778, Oda Sicil No: 22397), Fikret MAZLUM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3415, Oda Sicil No: 14144) ve Özgür Barış YAŞAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52696) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Met Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Orhan UZUNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2677, Oda Sicil No: 17515), Ahmet Cengiz KAHYAOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14847, Fikret MAZLUM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3415, Oda Sicil No: 14144) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29102 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/46/1-1

—————

Sahram Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 1255 parsel üzerindeki 934047 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22574Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1883 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sahram Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sahram Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Süheda ÇETİNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7497, Oda Sicil No: 24067), Ekrem Ahmet BİROL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23123, Oda Sicil No: 27057) ve Muhammet YAMAK’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 15391442346) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahram Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet KOǒun (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 90817) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29104 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/47/1-1

—————

Royal Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Ünye İlçesi, 20LIV pafta, 1759 ada, 2 parsel üzerindeki 1104284 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5.madde 4. fıkrasının (ç), (f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 24268 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1560 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Royal Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Royal Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sudi KURŞUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19306, Oda Sicil No: 22337), Ali Ahmet SARIBAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13114, Oda Sicil No: 15913) ve Hüseyin KARAPIÇAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13821) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Royal Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Emre ERİM’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83375) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29108 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/48/1-1

—————

Nazden Yapı Denetim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 398 ada, 10 parsel üzerindeki 867488 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (d) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5853 Ticaret Sicil No ile Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı 278 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nazden Yapı Denetim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nazden Yapı Denetim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ersin ESENLİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3348, Oda Sicil No: 33571), Tüzün ÇEVİK (HAKTANIR) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3653, Oda Sicil No: 15658) ve Ramazan AKŞİT’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82023) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nazden Yapı Denetim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ersin ESENLİK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3348, Oda Sicil No: 33571) ve Necmeddin ESENLİK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3349, Oda Sicil No: 31820) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29119 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/49/1-1

—————

Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, İncirliova İlçesi, M19.B3.IIB pafta, 678 parsel üzerindeki 821382 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14825-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 902 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet ÜNVEREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18721, Oda Sicil No: 46623), İdris ÇETİNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20879, Oda Sicil No: 15756), Erhan SADIK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20971, Oda Sicil No: 33131), Mehmet TOPALOĞLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15477, Oda Sicil No: 12921), Bülent ŞAHİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7847, Oda Sicil No: 8649), Fevzi KOÇAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3563, Oda Sicil No: 20135) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet ÜNVEREN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18721, Oda Sicil No: 46623) ve Mutlu BİLGİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54257) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29069 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/50/1-1

—————

Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Söke İlçesi, 438 ada, 50 parsel üzerindeki 1012185 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4904 Ticaret Sicil No ile Söke Ticaret Odasına kayıtlı 859 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İlknur AĞAÇDİKEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21909, Oda Sicil No: 18038), Nesimi Eyüp CENGİZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12032, Oda Sicil No: 22189), Günay SAYDAM (ALTINOK) (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31268), Muharrem TUFAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10006), Ahmet ÇALKAMA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66472) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Günay SAYDAM (ALTINOK) (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31268) ve Nesimi Eyüp CENGİZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12032, Oda Sicil No: 22189) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29055 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/51/1-1

—————

Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Efeler İlçesi, 156 ada, 11 parsel üzerindeki 972333 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15361-Merkez Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1437 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa BODEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9874, Oda Sicil No: 8676), Ednan GÜMÜŞOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 27487) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Burhan DİNǒin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3047, Oda Sicil No: 35120) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29096 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/52/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 819797 (A Blok), 819804 (B Blok) ve 819809 (C Blok) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicil No: 12910, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 876) Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No: 10432) ve Halil METİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11077, Oda Sicil No: 15616) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29112 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/53/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 819815 (D Blok) , 819821 (E Blok) ve 819829 (F Blok) YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicil No: 12910, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 876) Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları kuruluş ortakları Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No: 10432) ve Halil METİN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11077, Oda Sicil No: 15616) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29113 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/54/1-1

—————

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 23 pafta, 139 ada, 25 parsel üzerindeki 747077 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kemal KESTANE ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9786, Oda Sicil No: 3249), Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No: 18068), Oktay KÜÇÜKTEZCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13865, Oda Sicil No: 9653), Gökhan YEŞİLDAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86532), Mehmet Ceyhun ZELZELE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73715) ve Koray BAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72673) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) ve Berna OZAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29120 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/55/1-1

—————

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 4-7 pafta, 47 ada, 53 parsel üzerindeki 1013406 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.. ve 672048 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 931 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No: 18068), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9786, Oda Sicil No: 3249), Recep EĞİLMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 543, Oda Sicil No: 6719) ve Cenk CARTOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57468) ile Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Günal ÜZMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10659, Oda Sicil No: 10879), Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No: 18068), Sadettin BÜYÜALP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9946, Oda Sicil No: 60059), Mücahit BAHAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 82959) ve Fatma Nur ABACI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26443) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) ile Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf İZSÜREN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9228, Oda Sicil No: 65872) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29121 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/56/1-1

—————

Liderkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, F19B25B3A pafta, 622 ada, 13 parsel üzerindeki 1147654 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5192 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 2328 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Liderkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Liderkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Orhan KOTEVOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18451, Oda Sicil No: 11650), Günay SEZER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3885, Oda Sicil No: 32847), Yüksel Erdoğan ALAYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99551) ve Barış CAĞFEROĞLU’nun (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:25868516708) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Liderkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serkan KAHVECİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28994) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29093 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/57/1-1

—————

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, 19KII pafta, 15 ada, 8 parsel üzerindeki 733744 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kemal KESTANE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659), Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9786, Oda Sicil No: 3249), Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No: 18068), Bülent AYTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13674, Oda Sicil No: 35443), Koray BAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72673) ve Mehmet Ceyhun ZELZELE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73715) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Berna OZAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088) ve Deniz ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29103 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/58/1-1

—————

Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, 5 pafta, 136 ada, 31 parsel üzerindeki 696989 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15863, Oda Sicil No: 8113), Selma ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4866, Oda Sicil No: 56715), Muhammet ATMACA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79026), Ergin BASAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 5933), Osman DEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34469) ve Hasan Mesut ÇİL’in (İnşaat Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 37427041750) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15863, Oda Sicil No: 8113), Tevfik ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81455) ve İsmail SİRGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29051 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/59/1-1

—————

Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, 5 pafta, 1915 ada, 62 parsel üzerindeki 940735 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5309 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1634 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet ARSLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3636, Oda Sicil No: 4859), Hilmi BALABAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21883, Oda Sicil No: 11858), Hüsnü Semih VAROĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24709, Oda Sicil No: 65629) ve Atakan BAYAR’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:40558943480) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deta-1 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Zübeyir DENİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78156) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29061 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/60/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1047912, 1048243 ve 1121762 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Van Gölü Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Erciş, Ticaret Sicil No: 3094, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1709) Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Van Gölü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman ERTEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98349) ve Ali Emre YIKMIŞ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99284) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29101 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/61/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 980975, 854105 ve 800124 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Isparta, Ticaret Sicil No: 10065-12084, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1322) Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Süleyman ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16740, Oda Sicil No: 66836), Hakan DEMİRTAŞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38069), Bekir BUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62704) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29124 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/62/1-1

—————

Loca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çorum İli, Merkez İlçesi, 37/1 Pafta, 503 ada, 10 parsel üzerindeki 928125 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1.fıkrası, 4. fıkrasının (e) ve (l) bendi, 6.maddesinin 5. ve 6. fıkrası, 14. Maddesinin 1.fıkrası, 15.maddesinin1. fıkrasının (a) ve (ç) bendi ile 15.maddesinin 3.fıkrasında belirlenen hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 11903 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1054 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Loca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Loca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Şeyda HEKİMCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20178, Oda Sicil No: 13061), Kübilay AŞKIN’ın (Yapı Denetimi Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 20962688832) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Loca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Özgür ÖZBİLEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78298) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29094 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/63/1-1

—————

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, 91 ada, 30 parsel üzerindeki 855439 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 09.12.2016 tarihli ve 29078 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/64/1-1

—————

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, 91 ada, 30 parsel üzerindeki 855447 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 11896 Ticaret Sicil No ile Çorum Ticaret Odasına kayıtlı 1512 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 09.12.2016 tarihli ve 29080 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/65/1-1

—————

Favori Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Saruhanlı İlçesi, 6 pafta, 12025 parsel üzerindeki 1160102 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12917 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Favori Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Favori Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muhammet Halit OCAKSEV (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20570, Oda Sicil No: 27248), Çağdaş Can ÇUBUKÇU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98364) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Favori Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Müzeyyen ÇELİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15311, Oda Sicil No: 15764) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29070 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/66/1-1

—————

Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Salihli İlçesi, 2844 ada, 6 parsel üzerindeki 1151967 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5455 Ticaret Sicil No ile Salihli Ticaret Odasına kayıtlı 1382 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail AŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12431, Oda Sicil No: 21417), Bülent SÖNMEZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39241) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail AŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12431, Oda Sicil No: 21417) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29095 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/67/1-1

—————

Tavşanlı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, 271 ada, 69 parsel üzerindeki 1047223 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; T/4289 Ticaret Sicil No ile Tavşanlı Ticaret Odasına kayıtlı 2058 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tavşanlı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tavşanlı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cevdet YÜCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13315, Oda Sicil No: 9196), Kemal ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14579, Oda Sicil No: 11367), Nazik SEVİLMİŞ’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42871) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tavşanlı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa GÜL’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25601, Oda Sicil No: 7161) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29126 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/68/1-1

—————

5D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Düzce İli, Merkez İlçesi, 33G2C pafta, 347 ada, 10 parsel üzerindeki 898329 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9138 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 1950 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 5D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 5D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ayşegül KAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22170, Oda Sicil No: 19996), Murat AKKURT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24148, Oda Sicil No: 66861), Ömer Faruk ACAR’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 24568905706) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 5D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat AKKURT’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24148, Oda Sicil No: 66861) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 09.12.2016 tarihli ve 29125 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/69/1-1

—————

Bolu İli, Gerede İlçesi, 437 ada, 9 parsel üzerindeki 574841 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 18.06.2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 5508 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı 849 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 09.12.2016 tarihli ve 29057 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/70/1-1

—————

Bolu İli, Mudurnu İlçesi, 2-1 pafta, 687 parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurularak 18.06.2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilen 156349 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 181 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çevreci Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Çevreci Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmî Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 09.12.2016 tarihli ve 29060 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11067/71/1-1


 


 


 


 


 


 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik06\Desktop\ŞABLON.jpg


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 17.12.2016

Son Başvuru Tarihi          : 02.01.2017

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığı olmak.

1

Prof. Dr.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji

Eczacılık Lisans mezunu olmak ve Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak ve 'Avrupa Plastik Cerrahi Yeterliliği' ne sahip olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikasına sahip olmak.

1

Prof. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

11042/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22/11/2016 - 45                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22/11/2016 - 642                                            ANKARA

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel sitin tesciline ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/10/2015 gün ve 5773 sayılı kararına karşı Kemalpaşa Belediyesi tarafından tarihsiz ve 3667/10411 sayılı (Bakanlık evrak kayıt:18.12.2015/228461) yazı ile yapılan itiraz, konuya ilişkin işlem dosyası, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18/11/2016 tarihli rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kararımız eki, “liste-1”de adı, adresi ve kadastral bilgileri yer alan taşınmazların (18 adet) tescil kaydının devamına; kararımız eki “liste-2”de adı, adresi ve kadastral bilgileri yer alan taşınmazların (56 adet) korunması gerekli geleneksel kentsel doku oluşturmaması ve tek başlarına değerlendirildiklerinde ise 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi ile “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin” 4. maddesinde sayılan nitelikleri taşımamaları nedeniyle tescil kaydının kaldırılmasına; 21/10/2015 gün ve 5773 sayılı kararla sınırları belirlenen kentsel sit sınırının iptaline; Kurulumuz tarafından tescilinin devamına karar verilen tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunma alanlarının ilgili Koruma Bölge Kurulunca belirlenmesine karar verildi.


 

LİSTE-1:İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ARMUTLU MAHALLESİNDE TESCİLİNİN DEVAMINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZLAR

 

Eski Sıra No

Yeni Sıra No

Adı veya Türü

Adresi

Kadastro Bilgileri

Harita veya Koordinat

Bilgileri

Pafta

Ada

Parsel

2

1

HAMAM

6419

 

4

2

ATATÜRK BÜSTÜ VE KAİDESİ

6383

 

5

3

CAMİ

6362

 

6

4

CAMİ VE HAZİRESİ

6531

 

11

5

TİCARET(FIRIN)

6215

 

35

6

TİCARET+KONUT

 

 

 

6056

 

36

7

TİCARET+KONUT

 

 

 

6043

 

37

8

TİCARET+KONUT

 

 

 

6408

 

39

9

TİCARET+KONUT

 

 

 

6584

 

40

10

TİCARET+KONUT

 

 

 

6042

 

41

11

TİCARET+KONUT

 

 

 

6034

 

42

12

TİCARET+KONUT

 

 

 

8126

 

48

13

KONUT

 

 

 

6051

 

51

14

KONUT

 

 

 

6216

 

63

15

KONUT

 

 

 

6515

 

64

16

KONUT

 

 

 

6789

 

66

17

KONUT

 

 

 

6719

 

68

18

KONUT+ÇEŞME

 

 

 

6501-6503

 

 

LİSTE-2:İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ARMUTLU MAHALLESİNDE TESCİL KAYDININ KALDIRILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZLAR

 

Eski Sıra No

Yeni Sıra No

Adı veya Türü

Adresi

Kadastro Bilgileri

Harita veya Koordinat Bilgileri

Pafta

Ada

Parsel

1

1

BELEDİYE BİNASI

6384

3

2

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

5978

7

3

TİCARET

6038

8

4

TİCARET

6039

9

5

TİCARET

6040

10

6

TİCARET

6041

12

7

TİCARET

 

 

 

6376

 

13

8

TİCARET

 

 

 

6377

 

14

9

TİCARET

 

 

 

6378

 

15

10

TİCARET

 

 

 

6379

 

16

11

TİCARET

 

 

 

6380

 

17

12

TİCARET

 

 

 

6381

 

18

13

TİCARET

 

 

 

6382

 

19

14

TİCARET

 

 

 

6450

 

20

15

TİCARET

6351

21

16

TİCARET

 

 

 

6352

 

22

17

TİCARET

 

 

224

9

 

23

18

TİCARET

 

 

 

6187

 

24

19

TİCARET

 

 

 

6353

 

25

20

TİCARET

 

 

 

6354

 

26

21

TİCARET

 

 

 

6355

 

27

22

TİCARET

 

 

 

6356

 

28

23

TİCARET

 

 

 

6357

 

29

24

TİCARET

 

 

 

6358

 

30

25

TİCARET

 

 

 

6359

 

31

26

TİCARET

 

 

 

6446

 

32

27

KONUT

 

 

 

6583

 

33

28

TİCARET

 

 

 

6509

 

34

29

TİCARET

 

 

 

6195

 

38

30

TİCARET+KONUT

 

 

 

6391-5976-6433

 

43

31

TİCARET+KONUT

 

 

 

6296

 

44

32

TİCARET+KONUT

 

 

 

6372

 

46

33

TİCARET+KONUT

 

 

 

6764

 

47

34

KONUT

 

 

224

8

 

49

35

KONUT

 

 

 

6190

 

50

36

KONUT

 

 

 

6191

 

52

37

KONUT

 

 

 

6233

 

53

38

KONUT

 

 

 

6416

 

54

39

KONUT

 

 

 

6171

 

56

40

KONUT

 

 

 

6432

 

57

41

KONUT

 

 

 

6851

 

58

42

KONUT

 

 

 

6278

 

59

43

KONUT

 

 

 

6273

 

60

44

KONUT

 

 

 

6510

 

61

45

KONUT

 

 

 

7576

 

62

46

KONUT

 

 

 

6550

 

65

47

KONUT

 

 

 

6770

 

67

48

KONUT

 

 

 

6329-7551

 

69

49

KONUT

 

 

 

6150

 

70

50

KONUT

 

 

 

6198

 

71

51

KONUT

 

 

 

6417

 

72

52

KONUT

 

 

 

6542

 

73

53

KONUT

 

 

 

6585

 

74

54

KONUT

 

 

 

6756

 

75

55

KONUT

 

 

 

6772

 

76

56

KONUT

 

 

 

6822

 

11016/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2016 - 281                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2016 - 6416                                            BURSA

Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi Hisarköy Mahallesi sınırları içinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 03.07.1997 tarih ve 5925 sayılı kararıyla “Arkeolojik Sit” olarak tescil edilen, Kurulumuzun 23.03.2007 tarih ve 2293 sayılı kararıyla sit sınırları 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden belirlenen Ankyra (Ankhiraios) Antik Kenti’nin sit sınırları köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 17.11.2016 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi Hisarköy Mahallesi sınırları içinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 03.07.1997 tarih ve 5925 sayılı kararıyla “Arkeolojik Sit” olarak tescil edilen, Kurulumuzun 23.03.2007 tarih ve 2293 sayılı kararıyla sit sınırları 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit olarak yeniden belirlenen Ankyra (Ankhiraios) Antik Kenti’nin sit sınırları köşe koordinat değerlerinin elde edilmesine yönelik karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan ekli sit paftası ve koordinat listelerinin uygun olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, sit sınırları kapsamında kısmen veya tamamı kalan parsellerin güncel listesinin ilgili Kadastro Müdürlüğünce oluşturularak tapu sicil müdürlüğüne ve kadastral paftasıyla birlikte Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine 1. veya 3. Derece Arkeolojik sit olduklarına dair şerhlerin ilgili tapu sicil müdürlüğünce konularak yapılan işlemlerin sonucundan belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

 

11017/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            16.01.224

Toplantı Tarihi ve No    : 30.09.2016/271                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.09.2016/6139                                              BURSA

Bursa ili, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, sit dışı alanda, özel mülkiyetteki, 23 parselde yer alan taşınmazın tescil edilmesi talebine yönelik ilgilisinin başvurusu ile Müdürlüğün 28.09.2016/5094 tarih/sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Gemlik İlçesi, Yeni Mahalle, sit dışı alanda, özel mülkiyetteki, 23 parselde yer alan taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ile ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7.maddesi gereğince  “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’nın 05.11.1999/660 tarih/sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada koordinatları verilen korunma alanı sınırlarının uygun olduğuna, tapunun beyanlar hanesine ‘koruma grubu ve tescil’ şerhinin konulmasına, ilan işlemlerinin yapılmasına, planda tescil taramasının ve korunma alanının işlenmesine ve Kurul Müdürlüğüne belgeleri ile birlikte bilgi verilmesine, binanın onarımına yönelik hazırlanacak rölöve ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

11018/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.11.2016 - 281                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.11.2016 - 6415                                            BURSA

Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, Bademli Mahallesi, Kayaaltı Mevkii’nde Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.11.2002 tarih ve 1448 sayılı kararıyla tescil edilen Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 11.10.2016 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, Bademli Mahallesi, Kayaaltı Mevkii’nde Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.11.2002 tarih ve 1448 sayılı kararıyla tescil edilerek sınırları belirlenen Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na ilişkin karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan ekli sit paftası ve koordinat listesinin uygun olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek şerh yoksa, sit sınırları kapsamında kalan; orman alanı (kısmen) ile Bademli Mahallesi 1252, 1253, 1254, 1610, 1611, 1612 parsellerin kontrol edilerek şerh yoksa, belirtilen parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konularak, yapılan işlemlerin sonucundan belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

 

11019/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.10.2016 - 281                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.10.2016 - 6414                                            BURSA

Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, Bademli Mahallesi, Beşçeşmeler-Pınarlık Mevkii’nde, Bursa Koruma Bölge Kurulu’nun 20.01.2012 tarih ve 0374 sayılı kararıyla tescil edilen Yerleşim ve Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan köşe koordinat değerlerinin elde edilmesi çalışmasına ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 11.10.2016 tarihli raporu okundu, hazırlanan paftası ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, Bademli Mahallesi, Beşçeşmeler-Pınarlık Mevkii’nde, Bursa Koruma Bölge Kurulu’nun 20.01.2012 tarih ve 0374 sayılı kararıyla tescil edilen Yerleşim ve Nekropol 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen sınırlarına ilişkin karar eki paftası ve kurul kararı esas alınarak hazırlanan ekli sit paftası ve koordinat listesinin uygun olduğuna, ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine, tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek şerh yoksa, sit sınırları kapsamında kalan; Bademli Mahallesi 1488, 1489, 1490, 1522, 1523 parsellerin ve Dedeçınar Mahallesi 109 ada, (kısmen) 53 nolu orman parselinin tapu kütüğü beyanlar hanesinin kontrol edilerek şerh yoksa, belirtilen parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin konularak, sit sınırları dışında kalmakla birlikte şerh konulmuş olduğu anlaşılan Bademli Mahallesi, 53 parselin üzerindeki şerhin kaldırılmasına, yapılan işlemlerin sonucundan belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

 

11020/1-1