16 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29920

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığından:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığından:

SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’na Giriş Sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. derece Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere 3 adet denetim elemanı alınacaktır. Sınavı kazanan adaylar Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grubunda istihdam edilecektir.

1 - BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 tarihi ve daha sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da erteletmiş olmak,

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinde KPSSP39 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

e) ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak (İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden biri).

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.

Başvuru yapanlardan KPSS puanı en yüksek 60 aday Yazılı Sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2 - SINAV ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Giriş sınavı, klasik usulde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav aşağıda yer alan konulardan yapılacaktır.

1) Hukuk

- İdare Hukuku (Genel Hükümler)

- Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümleri)

- Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku)

- Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

- Ticaret Hukuku (Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku)

2) İktisat

- Mikro İktisat,

- Makro İktisat

- Türkiye Ekonomisi,

- Uluslararası İktisat,

- Para-Banka

3) Muhasebe

- Genel Muhasebe

- Şirketler Muhasebesi

- Maliyet Muhasebesi

- Mali Tablolar Analizi

4) Maliye

-   Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı)

- Maliye Politikası

5) İşletme, Finans ve Finans Matematiği

- Temel İşletme Kavramları

- İşletme Finansmanı

- Finansal Matematik

- İşletme ve Finans Yönetimi,

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış ve gruplar ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

3 - SINAV YERİ VE SAATİ

a) Yazılı Sınav, 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulv. No: 36 Emek/ANKARA adresinde (Müsteşarlık binası) gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri 4 Ocak 2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı alacakları Adaylık Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle Yazılı Sınava katılabilecektir.

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

4 - BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 21 Aralık 2016 tarihinden 30 Aralık 2016 tarihi mesai bitimine (saat 18.00) kadar Müsteşarlık internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) İnsan Kaynakları bölümüne konulacak Başvuru Formu doldurulmak ve fotoğraf yüklenmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5 - SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Giriş sınavında yeterli notları alan adaylar puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş Sınavını asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil olarak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

6 - BİLGİ ALMA

Sınav hakkında detaylı bilgi aşağıda yer alan adres ve telefon numaralarından temin edilebilir.

Adres                      :  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, İnönü Bulvarı No: 36 Hazine Binası Kat: 8  06510 Emek/ANKARA

İnternet sayfası       :  http://www.hazine.gov.tr (İnsan Kaynakları sayfası)

Telefon numaraları  :  (312) 204 67 11 - 204 67 12

11036/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 14.12.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Profesör kadrosunun sehven yazılan kadro unvanı karşısında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ESKİ KADRO UNVANI

YENİ KADRO UNVANI

DRC

ARANAN ŞARTLAR

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

Doçent

1

Çocuk Gastroenterolji alanında yandal uzmanı olmak, karaciğer nakli sertifikası olmak.

11068/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

“Tekstilkent A11 Blok No: 33 Esenler İstanbul” adresli 19.09.2013 tarih ve DAĞ/4614-2/33258 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Alfoil Petrol Anonim Şirketi’ nin, 2015 yılına ilişkin olarak Kuruma yapmış olduğu pazarlama projeksiyonu ithalat ve aylık ithalat beyanları (AY-01) ile GÜVAS ithalat verilerinin incelenmesi sonucunda, Kuruma yapılan ithalat gerçekleşme beyanlarında (AY-01) 2015 yılının Ocak ve Temmuz aylarında farklılık olduğu tespit edilmiş olup, bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.10.2016 tarih 6549/9 sayılı Kararı ile adı geçen Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.11.2016 tarih ve 1735 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde, mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

11009/1/1-1

—————

“Çamlık Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Dinç Sokak Muyar Plaza No: 4/4 K: 1 Ümraniye İstanbul” adresli 07.08.2014 tarih ve DAĞ/5158-1/34542 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Egeoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin, 2015 yılına ilişkin olarak Kuruma yapmış olduğu pazarlama projeksiyonu ithalat ve aylık ithalat beyanları (AY-01) ile GÜVAS ithalat verilerinin incelenmesi sonucunda, Kuruma yapılan ithalat gerçekleşme beyanlarında (AY-01) 2015 yılının Ağustos ayında farklılık olduğu tespit edilmiş olup, bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.10.2016 tarih 6549/13 sayılı Kararı ile adı geçen Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.11.2016 tarih ve 1739 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde, mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

11009/2/1-1

—————

Kurul’un 29.09.2016 tarihli ve 6503-30 sayılı Kurul Kararı ile 26.06.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14001 sayılı lisans kapsamında Tekmen Beldesi Limanağzı Mah. Erenler Cad. No: 26 BOZYAZI/MERSİN adresinde faaliyet gösteren EFEBEY PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda 18.02.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırılmasının Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca EFEBEY PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiş ve 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 29.09.2016 tarihli ve 6503-30 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 20/10/2016-1637 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza (geçerliliği olan LPG Yetkili Personel belgesi ile birlikte) gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/3/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2016 tarih ve 6580-1 sayılı Kararı ile DAĞ/455-2/04841 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 972.717, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu: 14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/4/1-1

—————

Kurul 16/11/2016 tarihli ve 6599-35 sayılı Kararı ile, 23.12.2011 tarihli ve BAY/939-82/30377 sayılı bayilik lisansı sahibi Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeniden satış amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 28.07.2016 tarihli ve 6414/6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/08/2016 tarihli ve 1263 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/5/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567/45 sayılı Kararı ile 07.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/31967 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 27.03.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 21.07.2016 tarihli ve 6403/16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/08/2016 tarihli ve 1258 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında;

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

b) Otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

olmak üzere toplamda 140.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000.-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/6/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567/44 sayılı Kararı ile 28.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmelerin bulunmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 21.07.2016 tarihli ve 6403/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/08/2016 tarihli ve 1258 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/7/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567-31 sayılı Kararı ile, 09.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32572 sayılı bayilik lisansı sahibi Türkoğlu Oto Koruma Sistemleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoğlu Oto Koruma Sistemleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 25.05.2016 tarihli ve 6300/36 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1111 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Türkoğlu Oto Koruma Sistemleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL (Yetmişikibinyediyüzellibir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/8/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567-32 sayılı Kararı ile 10.02.2005 tarihli ve BAY/434-69/01308 sayılı bayilik lisansı sahibi Yakıtsan Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’nin lisanssız bayilik faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yakıtsan Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi hakkında 25.05.2016 tarihli ve 6300/37 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1110 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Yakıtsan Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 72.751.- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL (Yetmişikibinyediyüzellibir TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/9/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567-11 sayılı Kararı ile 15.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32007 sayılı bayilik lisansı sahibi Derya ZENGİN - Zenginoğlu Petrol’ün akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde dağıtım şirketi anlaşılacak şekilde işaret, sembol ve giydirmelerin bulunmaması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satışların devam etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Derya ZENGİN -Zenginoğlu Petrol hakkında 28.07.2016 tarihli ve 6414/17 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/08/2016 tarihli ve 1267 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Derya ZENGİN - Zenginoğlu Petrol hakkında;

a) Dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmelerin bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

b) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

c) Otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

olmak üzere toplamda 210.000.-TLidari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 210.000.-TL (İkiyüzonbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/10/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567-13 sayılı Kararı ile, 30.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31837 sayılı bayilik lisansı sahibi Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Paz. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıta yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etme eyleminde bulunması, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminde bulunması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Paz. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 28.07.2016 tarihli ve 6414/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 10/08/2016 tarihli ve 1270 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Paz. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

a) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL,

b) Otomasyon sistemine müdahale edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

c) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL,

olmak üzere toplamda 310.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 310.000.-TL (Üçyüzonbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/11/1-1

—————

Kurul 13/10/2016 tarihli ve 6532-29 sayılı Kararı ile 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/ 31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi Naifoğlu Petrol Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde otomasyon sistemine müdahale etmesi ve müdahalelerini Kuruma bildirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 25/05/2016 tarihli ve 6300/6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1107 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 883.405.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405.-TL (Sekizyüzseksenüçbindörtyüzbeş TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/12/1-1

—————

Kurul 16/11/2016 tarihli ve 6599-34 sayılı Kararı ile, 10.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30574 sayılı bayilik lisansı sahibi Mera-Pet Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mera-Pet Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 28.07.2016 tarihli ve 6414/5 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/08/2016 tarihli ve 1262 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Mera-Pet Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/13/1-1

—————

Kurul 27/10/2016 tarihli ve 6567-12 sayılı Kararı ile 14.06.2011 tarih ve DAĞ/3274-2/ 29624 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisinin otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 28.07.2016 tarihli ve 6414/18 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09/08/2016 tarihli ve 1268 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000.-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/14/1-1

—————

Kurul 09/11/2016 tarihli ve 6591-14 sayılı Kararı ile DAĞ/2003-1/25703 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi Varpet Akaryakıt Ürünleri Otomotiv Parçaları Oto Bakım Onarım Gıda Maddeleri Sportif Oyunlar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması ve istasyon otomasyon sisteminde oluşan arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde tamir edilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 25.05.2016 tarihli ve 6300/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/07/2016 tarihli ve 1119 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun denetim tarihi itibari ile yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince 815.555.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555,-TL (Sekizyüzonbeşbinbeşyüzellibeş TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/15/1-1

—————

Kurul 16/11/2016 tarihli ve 6599-12 sayılı Kararı ile DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli bayilerinin akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 28.07.2016 tarihli ve 6414/31 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 09.08.2016 tarihli ve 1265 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihinde yürürlükte olan haliyle 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince, her bir bayi için 739.666.-TL olmak üzere 51 bayi için toplamda 37.722.966,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 37.722.966,-TL (Otuzyedimilyonyediyüzyirmiikibin dokuzyüzaltmışaltı TL ) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/16/1-1

—————

Kurul 13/10/2016 tarihli ve 6532-37 sayılı Kararı ile, 18.10.2012 tarihli ve DAĞ/4077-9/ 31661 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 25/05/2016 tarihli ve 6300/16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1124 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 883.405.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405.-TL (Sekizyüzseksenüçbindörtyüzbeş TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/17/1-1

—————

Kurulun 21.10.2016 tarihli ve 6549-6 sayılı Kararı ile “Atatürk Caddesi No: 22 Kaş/ ANTALYA” adresinde 22/07/2005 tarih ve BAY/523-165/13100 numaralı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Karabağ Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin, akaryakıt istasyonunda teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmalinde bulunduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca söz konusu tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturmaya başlanmasına karar verilmiş olup bu kapsamda düzenlenen 04/11/2016-1708 sayılı Soruşturma Raporu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/18/1-1

—————

Kurul’un 29.09.2016 tarihli ve 6503-35 sayılı Kurul Kararı ile 06.08.2009 tarih ve LPG-BAY/941-54/09377 sayılı lisans kapsamında Kükürt Mahallesi No: 29/1 Dörtyol Küme Evleri KEÇİBORLU/ISPARTA adresinde faaliyet yürüten MURAT SEVER'e ait LPG otogaz istasyonunda 09.02.2016 tarihli denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi hususlarının; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca MURAT SEVER hakkında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiş ve 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 29.09.2016 tarihli ve 6503-30 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 20/10/2016-1637 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geçerliliği olan sorumlu müdür yetki belgesi ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/19/1-1

—————

05/10/2016 tarihli ve 6525-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 05.03.2009 tarihli ve DAĞ/2003-1/25703 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 28.03.2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 24.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27451 sayılı bayilik lisansı (12/10/2012 tarihinde iptal) sahibi Mehmet TOPRAK tarafından işletilen ve "Şanlıurfa - Gaziantep Karayolu Üzeri 45. Km. Bostancılar Köyü Suruç/ŞANLIURFA" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 1 adet tankı istasyon otomasyon sistemine bağlamaması ve istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi fiilinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine) aykırı olduğu anlaşıldığından Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Otomasyon sistemine bağlı olmayan tank bulunması dolayısı ile 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı altı bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 815.555,-TL, tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/20/1-1

—————

Kurul’un 09/06/2016 tarih ve 6328-51 sayılı kararı ile 22.01.2010 tarih ve LPG-BAY/941-54/09943 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Rempet Taşımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ait otogaz istasyonunda 14.06.2013 tarihinde yapılan denetim sonucu; LPG otogaz istasyonunda asli faaliyetlerinde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personeli çalıştırması ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 18/02/2016 tarihli ve 6119/39 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/03/2016-379 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; söz konusu tüzel kişi hakkında 73.263.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 73.263.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/21/1-1

—————

08/09/2016 tarihli ve 6474-4 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 05.03.2009 tarihli ve 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, (Samanyolu Enerji Nak. Petrol ve San. Tic. Ltd. Şti) 23/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, birinci fıkrasının (a) ve (d) bendine, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendine (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, mülga 5 inci maddesinin 11 inci fıkrasına, mülga 5 inci maddesinin 7 ve 8 inci fıkrası hükümlerine) aykırı olduğu anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Samanyolu Enerji Nak. Petrol ve San. Tic. Ltd. Şti.) hakkında; Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, birinci fıkrasının (a) ve (d) bendine, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendine (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, mülga 5 inci maddesinin 11 inci fıkrasına, mülga 5 inci maddesinin 7 ve 8 inci fıkrası hükümlerine) aykırı olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c/3) bendi uyarınca, 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/22/1-1

—————

Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6532-12 sayılı kararı ile Şah-Ali Petrol İnşaat Nakliye Gıda Temizlik Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, 29/06/2012 tarih ve BAY/939-82/ 31221 sayılı bayilik lisanslı istasyonunda 18/04/2013 tarihinde yapılan denetimde, otomasyon sisteminde oluşan arızanın meydana geliş tarihinden itibaren ve arıza giderilmeden faaliyete devam ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin 28.05.2014 tarihli ve 5040-42 sayılı Kurul Kararı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 29.05.2015 tarih ve E. 2014/2097, K.2015/901 sayılı ve Danıştay 13. Dairesinin 31.12.2015 tarih ve E: 2015/5492, K: 2015/4973 sayılı Kararları çerçevesinde, lisans sahibi nezdinde 04.08.2016 tarihli ve 6422-18 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 16/08/2016-1299 sayılı Soruşturma Raporu ile alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların ilgili mevzuata aykırı faaliyet göstermesini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Şah-Ali Petrol İnşaat Nakliye Gıda Temizlik Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve geçici durdurma süresince piyasa faaliyeti yapmamanız gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/23/1-1

—————

13/10/2016 tarihli ve 6532-16 sayılı Kurul Kararı uyarınca, “Çalören Kasabası Altı Mh. Bağlar Mevkii 22. Kmö (Pafta: 8 Ada: - Parsel: 719) Şereflikoçhisar/ANKARA" adresinde, 19/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31517 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şeyhmus ÇAPLIK'ın 14/04/2013 tarihindeki denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonundaki fiyat panosu ile pompalardaki motorin fiyatının farklı olmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Şeyhmus ÇAPLIK hakkında akaryakıt istasyonundaki fiyat panosu ile pompalardaki motorin fiyatının farklı olması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü gereğince belirlenen 70.000.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

11009/24/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/15214 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ümmühan TAŞKAPU’ya ait tesiste 05/08/2015 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 25/08/2016 tarihli ve 6454-29 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 06/10/2016-1563 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/25/1-1

—————

Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6444-50 sayılı Kararı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Aras Müh./Ahmet Aras hakkında yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalara iç tesisat yaptırması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1514 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/26/1-1

—————

Kurul’un 27.10.2016 tarihli ve 6568-1 sayılı Kararı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Ege Poyraz/Nuri Akbay hakkında gaz kaçağını kimyasal sürerek gidermeye çalışması eyleminin Doğal Gaz Piyasası Tesisat Yönetmeliği'nin 5 inci maddesine, yetkisi olmayan firmaların yapmış olduğu tesisatların sonradan projelendirilmesi eyleminin ise 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 08.11.2016 tarihli ve 1742 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/27/1-1

—————

Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6444-9 sayılı Kararı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Ertaş Mühendislik/Miktat Mert. hakkında yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalara iç tesisat yaptırması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1468 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/28/1-1

—————

Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6444-3 sayılı Kararı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Sevim Mühendislik ve D.Gaz Sist./Vedat Küçük hakkında yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalara iç tesisat yaptırması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1466 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

11009/29/1-1


 


 


 


 


Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

Profesör

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Profesör

1

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak

10925/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Doçent 4 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dilde (İngilizce) ders verme şartlarını taşımak.

11035/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

HYB NUMARASI

STANDARTD/KRİTER NUMARASI

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

1 - ERDOĞU PAZ. TIBBİ MALZ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. AŞ

25-HYB-17

TS 12426

17.08.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

2 - BİOKİM TEKNİK SİS. LABORATUAR CİH. İNŞ. TAAH. DOĞALGAZ ITRİYAT KIR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

25-HYB-234

TS 12426-TS 13201

13.10.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

3 - AKTİF TIP STERİLİZASYON GID. İÇ VE DIŞ. TİC. A.Ş.

25-HYB-116

TS 12426

13.10.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

4 - GÖKALP NURİ SELÇUK - POLAR ORBİT

25-HYB-412

TS 12426

13.10.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

5 - ÇAĞ OTOMOTİV KONAKLAMA TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

25-HYB-10

TS 12047

16.11.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

6 - YENİ ANADOLU BİLGİSAYAR EMLAK GIDA MAD. İ TEM. HİZ. İNŞ. MALZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

25-HYB-236

TS 12498-TS 12125 -

TS 12540

16.11.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

7 - LUKOİL İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ.

25-HYB-424

TS 11939

22.11.2016

FİRMA TALEBİ

8 - LUKOİL İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ LTD. ŞTİ.

25-HYB-427

TS 11939

22.11.2016

FİRMA TALEBİ

9 - MİNA ASANSÖR-NİZAM GENÇOĞLU

25-HYB-287

TS 12255

16.11.2016

FİRMA TALEBİ

10 - DEMSA OTOMOTİV İŞ MAKİNELERİ NAKLİYE PETROL VE KÖMÜR TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

25-HYB-421

TS 12510-TS 12578

05.12.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

11 - HACIOSMANOĞLU LPG CNG OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİS. İNŞ. TAAH. TEKSTİL TUR. KOZMETİK SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

25-HYB-210

TS 12664-1

05.12.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

12 - ZAFER KOL. ŞİRKETİ-SELÇUK ERDUMAN VE ORTAKLARI

25-HYB-91

TS 11939

05.12.2016

FİRMA TALEBİ

13 - ERTAŞ MOTOR YENİLEME SERVİS HİZ. OTOM. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

25-HYB-241

TS 11954

08.12.2016

BELGE YENİLEME YAPILMADIĞINDAN

10988/1-1