15 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29919

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN OTOMATİK BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTLERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KOBİ KATALOG İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YOĞUN BAKIM HASTABAŞI MONİTÖRİZASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Orman Bölge Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


450.000 TON HAZIR KÖMÜRÜN KAZISI, YÜKLENMESİ, TÜVENAN STOK SAHAMIZ İLE KRİBLAJ TESİSLERİMİZE NAKLİYESİ VE BOŞALTILMASI İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF YERLER TURİSTİK TESİS OLARAK İŞLETMECİLİĞİ; 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35/A MADDESİ GEREĞİNCE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE 25 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


ARSA ÜZERİNE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YAPTIRILARAK FİKİR KONSEPT AVAN PROJESİNE GÖRE BELİRLİ ALANLARIN İRTİFAK KULLANIMI, HER TÜRLÜ BORÇTAN ARİ, BAKIMLI VE KULLANILIR DURUMDA BEDELSİZ OLARAK İDAREYE DEVRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ayvalık Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Karaburun Malmüdürlüğünden:


ANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü İle İhaleye Konulmuştur.

2 - Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - İşin tahmin edilen bedeli 36.012.600,00 TL, geçici teminatı ise 1.080.378,00 TL’dir.

4 - İhale 28.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (İhale Dosya Bedeli 200,00 TL’dir).

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 28.12.2016 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgahı olması

b) Tebligat İçin Adres Beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2016 yılı)

1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge,

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

d) İmza sirküleri vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir.)

g) Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi

ğ) Benzer İş Yaptığına Dair Belge. Keşif bedelinin en az %45’e kadar benzer iş yaptığına dair belge (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti).

Benzer iş: Her türlü ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili dağıtım ve satış işleri.

h) Mali Durum Bildirisi ve belgeleri

ı) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari %10’u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır)

i) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı

j) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi)

k) İsteklinin gerçek veya tüzel kişilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan belge (belgenin aslı verilecektir).

l) İş Araçları Taahhütnamesi

m) Personel Taahhütnamesi

n) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

o) Son 15 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

ö) Dosya alındı makbuzu,

p) Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 1.080.378,00 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.

r) İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu

8 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10997/1-1


TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 9.000 Ton 2017 yılı için Paketli Çay Tahmil - Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - İşle ilgili teknik ve idari şartname Bölge Müdürlüğümüzden bedelsiz temin edilebilir.

3 - Yüklenici firma adayları 27.12.2016 Salı günü saat 12.00’a kadar özel şartnamede ihaleyle ilgili hükümler bölümünde yer alan belgeleri satın alma komisyonumuza elden teslim edecek ihaleye katılım belgesi alacaktır.

4 - İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri TL/TON fiyat üzerinden işin en az %3 ü kadar geçici teminat yatıracaklardır.

5 - Bu iş için 4 işçi çalıştırılacaktır. İhale kısmi teklife kapalıdır.

6 - Adaylar ihalede TL/TON üzerinden KDV hariç fiyat vereceklerdir.

7 -    İhale 27.12.2016 Salı günü saat 14.30 de Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır.

8 - İhalenin 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmadığı, (ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç) Teşekkülümüzün ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10985/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN OTOMATİK BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTLERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/534017

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A   35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği

 internet adresi                           :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Otomatik Bariyerli Hemzemin Geçitlere Yedek Malzeme Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.12.2016 Pazartesi Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10909/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Muhtelif taşınmazların satışına ilişkin olarak 18.11.2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulan İlan Metninde yer alan tablodaki ifadeler; aşağıdaki tabloda altı çizili kısımlar eklenerek değiştirilmiştir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

1

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 188 ada, 2 parseldeki 8.112,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz

2

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 182 ada, 2 parseldeki 10.785,61 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 186 ada, 1 parseldeki 2.739,31 m2 yüzölçümlü taşınmaz

4

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 189 ada, 2 parseldeki 8.597,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz

5

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 193 ada, 2 parseldeki 5.795,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz

6

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 169 ada, 1 parseldeki 7.781,82 m2 yüzölçümlü taşınmaz

7

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 213 ada, 1 parseldeki 6.984,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz

8

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 170 ada, 2 parseldeki 7.355,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz,

9

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2302 ada 1 parseldeki 259.121,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz

10

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada 1 parseldeki 537.432,59 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

11

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi, 26 ada 5 parseldeki 81.270,54 m2 yüzölçümlü, 6 parseldeki 71.088,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

12

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada 3 parseldeki 18.255,84 m2 yüzölçümlü taşınmaz

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 82 70 - Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr

11031/1-1


KOBİ KATALOG İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

“KATALOG KAPSAMINDAKİ KOBİ'LERDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK AÇIK SATIŞLARA AİT SATINALMA SÖZLEŞMESİ” İMZALAMAK ÜZERE MÜRACAAT EDECEK FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN HUSUSLAR İLE BU FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

I. GENEL ŞARTLAR ve KURALLAR:

1 - Bilindiği üzere, müşterilerimizin ihtiyaçlarının katalog kapsamında tedarik edilmesini teminen, Katalogda yer almak isteyen ve ürünleri uygun görülen firmalarla “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi” akdedilmektedir.

Mevcut uygulamaya ilaveten, kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığı ile yaptıkları alımlara KOBİ'lerin daha fazla iştirak edebilmesi ve kamu alımlarındaki payının arttırılması amacıyla bu defa; müşterilerimizin ihtiyaçlarından Ofisimizin iştigal konusuna giren ve ayrıntılı listesi Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde (www.dmo.gov.tr) yayımlanan “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (KOBİ)”nde (Ek-6) yer alan ürünlerle Katalogda yer almak isteyen üretici/imalatçı durumundaki küçük işletmelerle 3 yıl süreli “Katalog Kapsamındaki KOBİ'lerden Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi” (Ek-5) akdedilecektir.

İlk defa gerçekleştirilmekte olan bu uygulama için Ankara, Elazığ, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Van illeri pilot bölge olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, müracaat edecek olan firmaların üretim yerlerinin sözkonusu illerin sınırları içerisinde yer alması gerekmektedir.

Bu sözleşme kapsamında,  firmanın üretim adresinin bulunduğu il, çevre illeri ve bu çevre illere sınırı olan illerde yer alan müşterilerin talepleri karşılanabilecektir. Firmaların taleplerini karşılamayı taahhüt ettikleri müşterilerin bulunduğu il sayısı, üretimin faaliyetinin yapıldığı il dahil en fazla 10 il olmakla beraber daha az sayıda da il tercih edebileceklerdir. Üretimin yapıldığı il, çevre illeri ve bu çevre illere sınırı olan illerin 10'dan az olması halinde ise bu çevre illere sınır olan illerle de sınırı olan diğer illerden seçim yapılmak suretiyle müşterilerin bulunduğu il sayısı 10'a tamamlanabilecektir (EK-15 Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (KOBİ).

Bu ilan metninde geçen KOBİ, KOBİ Bilgi Beyannamesi, Küçük İşletme ifadeleri 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"te yer alan açıklama ve tanımlar kapsamında kullanılmaktadır.

Kataloğa müracaat edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin ekte bulunan (EK-6) "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (KOBİ)"nde yer alması gerekmekte olup, listede olmayan ürünlere ait başvurular kabul edilmeyecektir.

Ancak, firmalar söz konusu listede yer almadığı halde, Ofis tarafından ilan edilecek sektör ve ürün grupları kapsamında yer alan ürünlerin listeye dahil edilmesi için müracaat edebileceklerdir. Teklif konusu ürünler, katalogda yer alabilme koşulları, piyasadaki pazar payları ve gerekli görülen diğer hususlar yönünden araştırılacak olup, Ofis tarafından uygun görülenler bu listeye dahil edilecek, uygun görülmeyen ürünlere ilişkin başvurular reddedilecektir.

Ofisçe daha önce açıklanan sektör ve ürün gruplarına yeni bir ürün grubu ya da ürün eklenmesine karar verilmesi halinde, bu husus ayrıca duyurulacaktır.

Sadece KOBİ Beyannameleri (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi) KOSGEB tarafından onaylanmış olan veya KOSGEB veri tabanındaki kayıtlarda üyeliği güncel olarak devam eden üretici/imalatçı konumundaki Küçük İşletmeler müracaatta bulunabileceklerdir.

2 - Katalogda yer almak üzere yapılacak müracaatlar; her yıl Şubat, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört dönemde kabul edilecektir. Ancak KOBİ Kataloğu uygulamasına ilk defa geçilmiş olması münasebetiyle kataloğa müracaatlarda 2017 yılının Şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki süre sınırlamaları uygulanmayacaktır.

Müracaatta bulunacak olan firmalar, aşağıda belirtilen dokümanları ihtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyayı, ekte yer alan (EK-14) başvuru dilekçelerinin ekinde, sözleşme yapmak üzere yukarıdaki müracaat dönemleri içerisinde Katalog Daire Başkanlığına ya da üretim yerlerinin görev alanı içinde yer aldığı Bölge Müdürlüğüne/İrtibat Bürosuna bizzat başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Katalogda yer almak üzere yapılacak ilk müracaatlarda; Belirlenen müracaat dönemi içinde yapılan başvurularda istenilen evrakları Ofisçe belirtilen süre içerisinde tamamlamayan tedarikçilerin başvuruları red edilecek olup, aynı ay içinde ikinci başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir.

3 - a) Katalogda yer alması istenen ürünlerin, piyasada satışı yapılan ürünlerden olması gerekmektedir. Ofis, firmayı veya firmalarca teklif edilen ürünü/ürünleri kataloğa alıp almamakta serbest olup, başvuruları uygun görülmeyen ve gerekli şartları sağlamayan firmaların müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmaların teklif etmiş olduğu ürünlerle ilgili olarak idari, ticari veya üretimle ilgili herhangi bir faaliyetinin olmadığının Ofisçe tespit edilmesi halinde başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmalardan istenilen Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenmesi sonucu mali durumlarının uygun olmadığı tespit edilenlerin müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - Katalogda yer alması uygun görülen firmaların, cezalı ve ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, katalog kapsamında yapılacak alımlarda ve ihalelerde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar.

5 - Sözleşme imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine Ofis tarafından gönderilen davet yazısının bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerekli işlemleri tamamlayarak “Katalog Kapsamındaki KOBİ'lerden Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi”ni imzalamak zorundadır. Bu süre zaruret halinde isteklinin talebi ve Ofisçe de kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde firmanın katalog başvurusu reddedilecek ve bir sonraki müracaat döneminde de başvurusu kabul edilmeyecektir.

Katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaatta bulunan firmalar, sözleşme imzalanıncaya kadar ürün ilavesi teklifinde bulunamazlar.

Sözleşme imzalayan firmalar mevcut sözleşmelerine ilave ürün tekliflerini Mart, Mayıs, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında yapabilirler. Ancak aynı ay içinde bir defadan fazla ilave ürün teklifinde bulunamazlar.

6 - Başvuru yapıldıktan sonra Ofisçe yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında tevdi ettikleri evrakı bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak zorundadırlar. Süresi içerisinde teslim alınmayan belgeler Ofisin herhangi bir sorumluluğu olmamak kaydıyla, posta yoluyla ilgili firmaya gönderilecektir.

7 - Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri ve katılım şartlarına ilişkin daha geniş bilgi Katalog Daire Başkanlığından veya Bölge Müdürlükleri/İrtibat Bürolarından temin edilebilir.

8 - Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (yasaklılık süresi boyunca).

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Fason üretimi ve anlaşmalarıyla katalogda yer almak isteyenler.

d) Bir önceki müracaat döneminde başvuruda bulunup Genel Müdürlüğümüzce yapılan davet üzerine, süresi içerisinde sözleşme imzalamaya gelmemiş olanlar (Bu durumda olanların bir sonraki müracaat dönemindeki başvuruları kabul edilmeyecektir).

e) Başvuru süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüzce belli bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya kataloga başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.

f) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.

g) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

ğ) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.

h) Ofisin ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.

ı) Ofisin katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

i) (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

j) (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

k) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler,

m) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofiste iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

n) Müracaat tarihleri itibariyle Ofis ile "Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi" akdetmek üzere başvuruda bulunan firmalardan işlemleri devam edenler ile sözleşme akdetmiş olanlardan sözleşmesi devam eden firmalar. (Bu husus firmanın şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamı, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı ile bunların gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri için de geçerlidir.) Ancak Ofis ile "Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi" imzalamış bulunanlar ile başvurusu devam edenlerden KOSGEB'e güncel üyeliği bulunan ve yerli malı belgesi olan küçük işletmeler mevcut sözleşmelerini Ofisçe uygun görülmesi halinde sona erdirmeleri veya başvurularını çekmeleri kaydıyla KOBİ Kataloğuna başvuru yapabileceklerdir.

Buna rağmen katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri red edilir. Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aşamasında tespit edilemeden sözleşme yapılmışsa, sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri uygulanır.

9 - İlan ve ilan eki tip sözleşmede (Ek-5) belirtilen çeşitli başvuru tarihleri aşağıda topluca gösterilmiştir. Ancak KOBİ Kataloğu uygulamasına ilk defa geçilmiş olması münasebetiyle kataloğa müracaatta 2017 yılının Şubat ayı sonuna kadar süre sınırlamaları uygulanmayacaktır.

 

MÜRACAAT DÖNEMLERİ İTİBARIYLA BAŞVURU TARİHLERİ

Kataloğa Müracaat Dönemleri

Şubat, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında müracaatta bulunabilirler

Sözleşme İmzalamış Olan Firmaların İlave Ürün Müracaat Dönemleri

Mart, Mayıs, Ağustos Eylül ve Aralık aylarında

Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesine Ürün Eklenmesi Amacıyla Yapılacak Müracaat Dönemleri

Her zaman müracaatta bulunabilirler.

 

II - BAŞVURUDA BULUNACAK FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR İLE BU FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN SAİR HUSUSLAR:

Katalogda yer almak üzere başvuruda bulunacak firmaların aşağıda sayılan belgeleri tamamlayarak dilekçe ekinde Katalog Daire Başkanlığına veya Bölge/İrtibat Büro Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

1 - Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın Ofis’e müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve firmanın Ofise müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

2 - Ticaret Sicili Gazetesi; Şirket Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri ile ortakların en son durumu ile temsile yetkili olanları gösterir nüsha,

Ayrıca; firmanın, şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağının; gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ortaklık durumlarını gösterir nüshaları.

3 - Temsil Belgeleri;

a) Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.

b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

4 - Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı.

5 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname.

6 - İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadıklarına dair belge aslı.

7 - Sözleşme düzenlenmesi sırasında başvuru sahibinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir. (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak ve borcunun bulunması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır.)

8 - Sözleşme düzenlenmesi sırasında kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış belge.

9 - Katalogda yer almak üzere müracaat edecek firmanın;

a) Sanayi ve Ticaret Odalarınca veya esnaf ve sanatkarlar için kayıtlı oldukları esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenlenecek Kapasite Raporu. (Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayi odasınca düzenlenecek kapasite raporları kabul edilecektir. Ancak sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların ticaret odasınca düzenlenen kapasite raporları, çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin tesisin bulunduğu yerdeki odaca düzenlenen kapasite raporları kabul edilecektir.)

b) Türk Patent Enstitüsünden alınmış “Marka Tescil” belgesi.

c) Katalogda yer alması istenilen tüm ürünlerin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunun ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın karşılanacağına dair taahhütname.

ç) KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kaydının güncel olması (Bu husus Ofis tarafından sorgulanacak olup, firma onaylanmış güncel KOBİ Bilgi Beyannamesi de ibraz edebilir.)

d) Müracaat tarihi esas alınmak kaydıyla en fazla üç ay öncesinde kayıtlı olduğu ilgili oda tarafından düzenlenmiş olan yerli ürün ürettiğine dair belge.

10 - Ürün standardına ilişkin uygunluk belgeleri;

a) Atatürk Resmi, Posteri, Büst ve Maskları için, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nca verilen uygunluk belgesi,

b) Bu maddenin (a) fıkrasında sayılan ürünler dışındaki tüm ürünlerde;

Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)” veya Uygunluk Raporu, Türk Standardı bulunmayan ürünler için TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Belgesi)] veya

TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

c) Firmalarca teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere uygun olduğu, insan sağlığı açısında zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"un ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluk firmaya aittir.

11 - Garanti Belgesi; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca düzenlenen Garanti Belgesi, Bu kapsama girmeyen ürünlerin, en az (2) iki yıl süre ile müracaatta bulunan firma garantisi altında olacağına dair taahhütname.

12 - Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler.

13 - “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği” gereğince; Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu (CD ortamında verilecektir).

14 - Kataloğa müracaat edecek firmanın, varsa ürünlerini satan bayilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı liste.

15 - Sözleşme ve sipariş şartlarında yer alan tüm sorumluluk ve yükümlülük sözleşme imzalayan firma uhdesinde kalmak üzere gerektiğinde firma adına teslimat yapacak, para tahsil edecek, yetkili bayi listesi ve Noterden tasdikli bayilik sözleşmesi (Listede yer alacak firmaların da kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadıklarının beyan edilmesi gerekir).

16 - 25.000- TL tutarında kat’i ve süresiz teminat, (sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.)

17 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

18 - Ofisçe belirlenen formata uygun olarak (ana ürün gurupları ve alt kodlamalarına göre form üzerindeki notlar da dikkate alınarak) düzenlenmiş, ürün ve fiyat bilgilerini gösterir “Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (KOBİ)” (EK-3) ile ürünlere ait teknik özelliklerin yer aldığı “Ürüne Ait Teknik Özellik Formu (KOBİ)” (EK-4). (Bu formlar kaşeli ve onaylı olacak ayrıca CD ortamında da tevdi edilecektir.)

19 - Katalogda yer alması istenilen beher malzemenin; adı, cinsi, özellikleri, boyutları (en, boy ve derinlik ölçüleri) ve/veya hacmi, ağırlığı, teknik çizim ve özellikleri ve/veya projeleri, menşei, resimleri, Türkçe ve Orijinal katalogları, broşür vb. gibi ürünün tasarım ve tanıtımına esas teşkil eden bilgi ve dokümanlar ile EK-3 Ürün ve Fiyatlandırma Tablosunda (KOBİ) bulunan ilgili sütunlara ürünlere ait orijinal ürün kodları yazılacaktır.

20 - Müracaat edecek olan firmalar, kendilerinin ve teklif ettikleri ürünlerinin katalogta yer alabilme koşullarına uygun olup olmadığı ve/veya teklif edilen ürünlerin fiyatları ile ilgili olmak kaydıyla; Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilecek yetkililerin, firma işyerinde gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadırlar. Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecektir.

Firmaların teklif edecekleri ürünlerden, numune istemek suretiyle Ofiste veya firmanın üretim/teşhir alanında ya da daha önceden firma tarafından satışı yapılan yerde görülmek suretiyle incelenmesi kararlaştırılan ürün grupları içerisinde yer alanların, Ofis tarafından firmaya gerekli bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde numunesinin gönderilmemesi ya da bildirilen tarihte iş yerinde hazır bulundurulmaması halinde ilgili ürünlerin başvurusu reddedilecektir.

21 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirce onaylanmış;

a) Fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak şartıyla son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş olan ve o ürünün piyasa satışına ilişkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,

b) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleştirilen satışlarından başka piyasaya hiç satışının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini belirtir yazı,

c) Teklif edilen ürünlerin her biri için Maliyet Analiz Raporları (EK-9'da yer alan ürünler için, yine aynı ekte yer alan Ürün Maliyet Tablosu onaylatılacaktır).

22 - Katalogda yer alacak firmaların, müracaat tarihi itibariyle kendilerine ait internet web sitelerinin olması ve bu sitede herkese açık olarak, katalogda yer alması istenilen ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin gösterilmesi zorunlu olup bu şartları yerine getirmeyen firmaların başvuruları reddedilecektir.

23 - Firmalara sözleşme dönemindeki cirolarına bağlı olarak, kataloğa alınan ürün gruplarına göre ekte yer alan risturn oranları (Ek-7) uygulanacaktır. Risturn oranlarına ilişkin tablo/tabloların (Ek-7) onaylanarak başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Firmalarla imzalanacak olan sözleşmenin ilk yılı risturn tahsil edilmeyecektir.

24 - Firmalara bu sözleşme kapsamında verilecek olan doğrudan siparişlerde kullanılacak olan tutar bazında indirim oranları, Ek-11'de yer alan listede gösterildiği şekilde olacaktır. Ayrıca yine bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek diğer alım usullerinde de asgari olarak bu oranlar kullanılacaktır.

25 - Teslim süreleri, sipariş edilen ürünlerin miktarına ve cinsine göre her firma için standart olup, Ek-10'daki listede yer aldığı şekilde olacaktır. Bu listede yer almayan ürün gruplarının teslim süreleri başvuru sahibi firmalarla yapılan görüşme sonucunda belirlenecektir.

26 - Sözleşme imzalanan tedarikçiler, Ofisle mutabakata varılan ürünlerine ait resimler ile diğer bilgilerin (adı, cinsi, teknik özellikleri vb.) girişlerini, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Ofisten alacakları tedarikçi numarası, kullanıcı adı ve şifre ile Ofisin Elektronik Satış Sitesindeki “E-Tedarikçi Girişi” bölümünden yapacaklardır. Ürüne ait resimler; ürünün gerçek görüntüsünü yansıtacak, fazla veya noksan parça veya yan elemanı ya da aksesuarı içermeyecektir. Ürüne ait teknik özelliklerin de Ek-4 Ürüne Ait Teknik Özellik Formlarında (KOBİ) belirtilenlerle bire bir aynı olacak şekilde girilmesi gerekmektedir.

Katalogda yer alacak ürünlerle ilgili olarak sisteme yüklenecek görseller; iç mekana veya iç detaya sahip ürünler için 5 adet (1 tanesi iç mekan veya iç detay) ve iç mekana veya iç detaya sahip olmayan ürünler için 4 adet resim ve mobilya grubu için ayrıca 1 adet teknik çizimden oluşacak olup her bir resim; 784x600 piksel ebatlarında, 4:3 oranına uyan, en çok 800 KB boyutunda jpeg, jpg, png formatlarından birine sahip olacaktır. Teknik çizimin; 1/10 ölçeğinde, ayrıntılı, okunaklı, üründe kullanılan dolap kapağı, cam, deri, kumaş vb. malzeme ölçülerini de detaylı olarak içerecek şekilde olması gerekmektedir. Resimlerin ise ürünlerin kullanım şekline göre bütün detayları gösterecek, farklı cephelerden çekilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenecek görseller; dijital ortamda ve renkli çıktı şeklinde başvuru esnasında Katalog Daire Başkanlığı'na/Bölge veya İrtibat Büro Müdürlüklerine teslim edilecek olup, bu görsellerin kabul edilip edilmemesi hususunda Katalog Daire Başkanlığı yetkilidir. Katalog Daire Başkanlığı'nın kabul etmediği veya eksik bulduğu görseller tamamlanıncaya kadar ilgili ürünler internette yayına açılmaz.

27 - Sözleşmeye davet aşamasında düzenlenecek olan Ortaklık Durum Belgesi (KOBİ) (Ek-12) ve Ortaklık ve/veya Unvan Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi (KOBİ) (Ek-13).

28 - Vergi Dairesince onaylanmış son 3 yıla ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu.

29 - “Satış Sonrası Hizmetler Hakkındaki Yönetmeliği” gereğince; Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü.

30 - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak olan protokoller doğrultusunda Ofisimizce elektronik ortamda sorgulanabilecek olan hususlarla ilgili olarak ekte örneği bulunan (Ek-8) muvafakatnamenin verilmesi gerekmektedir.

NOT: İlan ekleri (“Katalog Sözleşme Örneği”, “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (KOBİ)” vb.) Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde ilan edilmekte olup (www.dmo.gov.tr) bu belgelere web sitemizden ulaşılabilinir.

EK LİSTESİ:

1 - Dosya Fihristi (KOBİ)

2 - Firma Bilgi Formu (KOBİ)

3 - Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (KOBİ)

4 - Ürüne Ait Teknik Özellik Formu (KOBİ)

5 - Sözleşme Örneği ve eki Ceza Taahhütnamesi (KOBİ)

6 - Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (KOBİ)

7 - Malzeme Gruplarına Göre Düzenlenmiş Risturn Tabloları (KOBİ)

8 - Muvafakatname Örneği (KOBİ)

9 - Maliyet Tablosu Düzenlenecek Ürün Kırılım Listesi ve Ürün Maliyet Tablosu (KOBİ)

10 - Teslim Süreleri Tablosu (KOBİ)

11 - Tutar İndirimleri Tablosu (KOBİ)

12 - Ortaklık Durum Belgesi (KOBİ)

13 - Ortaklık ve/veya Unvan Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi (KOBİ)

14 - Başvuru Dilekçesi (KOBİ)

15 - Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (KOBİ)

10987/1-1


YOĞUN BAKIM HASTABAŞI MONİTÖRİZASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı “Yoğun Bakım Hastabaşı Monitörizasyon Sistemi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/12/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11008/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Orman Bölge Müdürlüğünden:

“Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 312 296 45 00 - Faks: 0 312 296 47 05

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ankara İli Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi 49692 Ada 2 Parsel ve Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 91837 Ada 4 Parselin (Eski 90991 Ada 4 Parsel) verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye mahallesi 80016 ada 1 parsel (Eski 3229, 3230 parsel) Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) üzerinde yaklaşık; 10.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, 2.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, 12.000 m2 kapalı alanlı Yangın Acil Durum Üniteleri, Elektrik ve Mekanik altyapı işleri ve Antalya ili Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi, 5.000 m2 kapalı alanlı 646 Ada 24 Parsel üzerinde Antalya Yangın Eğitim Binası yaptırılacaktır.

b) Taşınmaz mal muhammen bedeli    :  46.086.700,00 TL.

c) İnşaat bedeli                                    :  46.002.635,19 TL.

ç) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  Yer tesliminden itibaren 540 (Beş Yüz Kırk) takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara 2. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  27/12/2016 Salı günü Saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5. Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6. Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR75 0001 0025 3306 2881 7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10. Doküman alındı belgesi.

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.

4.1.12. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.

4.1.13. İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.1.14. Banka Referans Mektubu.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde görülebilir ve KDV Dahil 5.000,00 (Beşbin) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR75 0001 0025 3306 2881 7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara 2. Kat Toplantı Salonu adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, Yangın Acil Durum Üniteleri ve Antalya Yangın Eğitim Binasını yapmayı taahhüt etmek ve 84.064,81 TL (SeksenDörtbinAltmışDört TL Seksenbir Krş) ilave bedele ek olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan Ankara Orman Bölge Müdürlüğü veya Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalacak şekilde idarenin belirleyeceği ek inşaatları yaptırılacaktır. Bu iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler 1.382.601,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10999/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK YERALTI TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)

                                                            Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 2 - İhale konusu işin nev’i

 Malzemenin Cinsi:

Miktarı:

 a) Niteliği, türü ve miktarı

 Yeraltı Telsiz Haberleşme Sistemleri

1 TAKIM

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: Üzülmez T.İ.M.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  25.01.2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  952 - TTK / E-145

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Sistemde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri için ATEX (94/9/AT) direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification (QAN) veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

2 - Sistemde kullanılacak Leaky feeder kablosunun Grup 1 metan gaz içeren yeraltı maden şartlarına uygunluğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş test raporu ile belgelenecek ve bu belge İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte sunulacaktır.

3 - Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler / ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25.01.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11028/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Samsun İli, Terme İlçesi Emiryusuf Mahallesi Mevkiinde F37-B4 paftasında bulunan 4.900,00 hektar alana sahip, 3291706 Erişim numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanununun 10. Maddesi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale, İhale Komisyonu tarafından, Kale Mahallesi Kazımpaşa Caddesi No: 25 İlkadım/SAMSUN adresinde, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda, 26.12.2016 tarihinde, Pazartesi günü, saat 11:00’de yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - İşin Muhammen bedeli 95.000,00.- TL olup, %3 geçici teminat miktarı 2.850,00.- TL’dir.

4 - İsteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1. Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti,

2. Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3. Noterden onaylı imza beyannamesi

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

7. İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00.- TL'lik banka makbuzu

b) Tüzel Kişiler;

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2. Vergi Levhası (onaylı),

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunun 4/2 maddesinde belirtilen şartlara haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri.

6. Bu şartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.)

7. İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00- TL'lik banka makbuzu.

8. Her sayfası imzalanmış olan Şartname

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklifi son teklif sayılacaktır.

İlan olunur.

11026/1-1


450.000 TON HAZIR KÖMÜRÜN KAZISI, YÜKLENMESİ, TÜVENAN STOK SAHAMIZ İLE KRİBLAJ TESİSLERİMİZE NAKLİYESİ VE BOŞALTILMASI İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/559600

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 20 01 Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz üretim sahasından İşletme imkanları ile dekapajı yapılıp açığa çıkarılan hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, termik santral yanındaki İşletmemize ait tüvanan kömür stok sahası ile aynı yerdeki kriblaj tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer              :  TKİ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  İşin süresi 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  06/01/2017 Cuma günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  2016 - 17/KÇLİ - KÖMÜR NAKLİ

4 - İhaleye ait dokümanlar:

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 200,00 TL (posta yoluyla 210,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 06/01/2017 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10993/1-1


MUHTELİF YERLER TURİSTİK TESİS OLARAK İŞLETMECİLİĞİ; 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35/A MADDESİ GEREĞİNCE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE 25 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALEYE ÇIKARTILMIŞTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1. İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesinde 168 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10823,59 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan;

• 687,00 m² yüzölçümlü tek katlı binanın Kiracı tarafından İdarenin uygun göreceği şekilde restoran olarak tadilat ve tamirat edilerek yenilenmesi, yenilenecek restoranın her iki tarafında bulunan, ekli vaziyet planında gösterilen toplam 955 m² ( 370 m² + 585 m²) yüzölçümlü açık alan,

• 153 araçlık otopark,

• Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 226 ada 12 nolu parselde bulunan, tapu kaydının beyanlar hanesinde “Üzerindeki Kargir Lokanta ve Kahvehane Ordu Büyükşehir Belediyesine aittir” belirtmesi yer alan taşınmaz üzerinde 194 m² Restoranın, 39 m² Kalorifer Dairesi ve Pide Fırınının, 41 m² Üstü Çatı, Yanları Açık Bölümün, 82 m² Restoran ve 330 m² İskele Alanının kiracı tarafından İdarenin uygun göreceği şekilde tadilatı, tamiratı, yenilenmesi ve güçlendirilmesi işi karşılığında,

Söz konusu yerlerin turistik tesis olarak işletmeciliği; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                          :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                         :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks       :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati            :  30/12/2016 Cuma günü Saat:14:00

2.7. İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu kiraya verilecek taşınmazların işletmeciliğinin, yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 600.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 15.000.000,00 TL’dir. Geçici teminatı miktarı ise 25 tahmini yıllık kira bedelinin %3’ü olan 450.000,00 TL'dir.

4. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A. Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4- 7- 8- 9- 11- 14- 15- 16- 17- 18. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 12. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti. 13. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 14. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 15. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 16. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 17. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 18. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b. İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

B. Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 6- 7- 9- 10- 13- 14- 15- 16- 17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 11. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri aslı veya noter tasdikli sureti. 12. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 13. İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge 14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 15. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 16. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 17. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

18. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari %20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b. İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

6. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat: 15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

11029/1-1


ARSA ÜZERİNE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ YAPTIRILARAK FİKİR KONSEPT AVAN PROJESİNE GÖRE BELİRLİ ALANLARIN İRTİFAK KULLANIMI, HER TÜRLÜ BORÇTAN ARİ, BAKIMLI VE KULLANILIR DURUMDA BEDELSİZ OLARAK İDAREYE DEVRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ayvalık Belediye Başkanlığından:

1 - İŞİN ADI VE MİKTARI: Sakarya Mahallesi 21N1 Pafta 1910 Ada 1 Parselde Bulunan 20.336,77 m2 Arsa Üzerine Sınırlı Ayni Hak Tesisi Yaptırılarak 29 Yıl Süreyle İdare Tarafından Hazırlatılan Fikir Konsept Avan Projesine Göre Belirli Alanların İrtifak Kullanımı, Her Türlü Borçtan Ari, Bakımlı ve Kullanılır Durumda Bedelsiz Olarak İdareye Devri İşi

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL: İhale konusu işin keşif bedeli 14.107.298,00 TL (ondörtmilyonyüzyedibinikiyüzdoksansekizliradir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Arttırıma esas bir aylık irtifak kullanım bedeli 12.275,00 TL (onikibin ikiyüzyetmişbeş lira)’dir.

3 - GEÇİCİ TEMİNAT          :  Geçici teminat miktarı; tahmin edilen keşif bedeli üzerinden 423.218,94 TL (dörtyüzyirmiüçbinikiyüz onsekizliradoksandörtkuruşdir.

4 - İHALE YÖNTEMİ          :  2886 - 35/a Maddesi gereğince Kapalı teklif usulü

5 - İHALE KOMİSYONU    :  Belediye Encümeni

6 - İLANIN ŞEKLİ                :  2 kez Yerel gazete, 1 kez Türkiye geneli gazete, 1 kez Resmi Gazete, Kaymakamlık İlan panosu ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

7 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN BEDEL KARŞILIĞI VERİLİP VERİLMEYECEĞİ:

Şartname ve ekleri 5.000,00 TL (beşbinlira) karşılığı Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir.

8 - SÜRESİ: İrtifak kullanım süresi 29 (yirmidokuz) yıldır. İhale süreci tamamlanıp sözleşme imzalandıktan itibaren yapım işine istinaden anahtar teslim süresi 540 (beşyüzkırk) gündür.

9 - İHALE TARİH VE SAATİ: 27/12/2016 tarihine tesadüf eden salı günü Saat: 11:00'de encümen toplantı odasında (Başkanlık Makamı) yapılacaktır.

10 - İHALE YERİ: Ayvalık Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Başkanlık Makamı) Fevzipaşa - Vehbibey Mah. Gazinolar Cad. No: 1 Ayvalık/BALIKESİR

İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

Gerçek Kişilerden;

1. Kanuni ikametgahı olması,

2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

3. Noter tasdikli imza sureti,

4. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

5. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

Tüzel Kişilerden;

6. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

7. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

8. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

9. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

10. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (6, 7, 8)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı İhale şartnameleri ve sözleşmenin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)

11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya noter onaylı vekil tayin edecekleri kişi veya kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden;

12. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

13. İsteklinin ihaleye ilişkin keşif bedelinin son on beş yıl içerisinde en az %50 oranında iş gerçekleştirdiğine ilişkin iş deneyimini gösteren belge,

14. Ayvalık Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

15. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

16. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

18. Bu ihalede benzer iş olarak ticari merkezler, iş hanları, toplu konut, konut vb. yapılar benzer iş olarak kabul edilecektir. Bunlarla ilgili resmi iş bitirme belgesi ve/veya ilgili belediyesinden alınacak inşaat ruhsatları ve yapı kullanma belgeleri iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.

İsteklilerin, (içerisinde istenen belgelerin asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin bulunduğu) kapalı teklif zarflarını 27/12/2016 tarih ve saat 10:30’a kadar Ayvalık Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve iştirak belgesi almaları zorunludur.

Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10952/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Bulunduğu Yer İlçe/Mah.

Yöresi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

İmarı

Cinsi

Hissesi

Tahmini Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Şekli

İhale Tarihi

İhale Saati

Çorlu/Hatip Mahallesi

 

F.19.C06.D3C

2683

1

17.327,61

Konut

Arsa

3/5

(10.396,56)

7.800.000,00

1.560.000,00

Açık Teklif

28.12.2016

14:30

 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır.

1 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu, banka teminat mektubu veya ödeme belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2016 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Hazineye ait taşınmaz satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - 4706 sayılı Kanun uyarınca, Hazine taşınmazlarının satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6 - Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdağdefterdarlığı.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Bilgi için tel: 0 282 673 71 52

İlan olunur.

10204/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Karaburun Malmüdürlüğünden:

 

Sıra No

Taşınmaz No

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Hazine Payı

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Gün ve Saati

1

35170106865

İSKELE

Arsa

663

1

3.450,04 m2

Tam

Konut İmarlı Alan

BOŞ

2.243.000,00 TL

672.900,00 TL

14/02/2017 11:00

2

35170106867

İSKELE

Arsa

665

1

4.470,98 m2

Tam

Turizm Tesis Alanı

BOŞ

3.130.000,00 TL

939.000,00 TL

14/02/2017 15:00

 

Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Karaburun Malmüdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.

1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğümüz Milli Emlak Servisinde görülebilecektir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını gösterir kimlik fotokopileri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgelerini ibraz etmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları ve makbuzunu getirmeleri, Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun. 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.

4 - 4706 Sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, satış ihale bedelinin ¼’ünü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 (İki) yılda 8 (Sekiz) eşit taksitle ödenebilecektir.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.

10960/1-1


ANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İŞLETMELERİ SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım İşletmesi (4.745 da, 6 parti), Anadolu Tarım İşletmesi (1.232 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (1.694 da, 3 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.268 da 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 8.939 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 13 parti halinde kiraya verilecektir.

2 - İhale, 28/12/2016 Çarşamba günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 04/01/2017 Çarşamba günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 -İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

İşletme Adı

Parti No

Parsel No

Parsel Alanı (Da)

Muh. Bedel (TL/Da)

Muh. Tutar (TL)

Geçici Teminat (TL)

ALTINOVA

1

1 (2 nolu C.pivot)

492

375

184.500

9.225

2

1-B (Yarı Sabit Yağmurlama)

257

375

261.000

13.050

2-B (Yarı Sabit Yağmurlama)

210

3-B (Yarı Sabit Yağmurlama)

229

TOPLAM

696

375

261.000

13.050

3

4-B (Yarı Sabit Yağmurlama)

210

375

238.875

11.944

5-B (Yarı Sabit Yağmurlama)

211

6-A (Yarı Sabit Yağmurlama)

216

TOPLAM

637

375

238.875

11.944

4

76 (1,2,3 nolu C.pivot)

1.095

375

410.625

20.531

5

66-70 (36, 44, 53 nolu C.pivot)

1.095

375

410.625

20.531

6

70 (45, 46 nolu C.pivot)

730

375

273.750

13.688

İŞLETME TOPLAMI

4.745

375

1.779.375

88.969

ANADOLU

1

Esenbel - 40 (Yarı Sabit Yağmurlama)

234

450

356.850

17.843

Esenbel- 41 (Yarı Sabit Yağmurlama)

255

Esenbel- 42 (Yarı Sabit Yağmurlama)

304

TOPLAM

793

450

356.850

17.843

2

Merkez -4 (Damla- yarı sabit yağmurlama)

439

400

175.600

8.780

İŞLETME TOPLAMI

1.232

532.450

26.623

GÖZLÜ

1

18-3 (Yarı Sabit Yağmurlama)

225

375

165.750

8.288

18-14 (Yarı Sabit Yağmurlama)

217

TOPLAM

442

375

165.750

8.288

2

28-2 (Yarı Sabit Yağmurlama)

234

375

319.125

15.956

28-4 (Yarı Sabit Yağmurlama)

210

28-6 (Yarı Sabit Yağmurlama)

180

28-8 (Yarı Sabit Yağmurlama)

227

TOPLAM

851

375

319.125

15.956

3

30-11 (Yarı Sabit Yağmurlama)

202

375

150.375

7.519

30-15 (Yarı Sabit Yağmurlama)

199

TOPLAM

401

375

150.375

7.519

 

İŞLETME TOPLAMI

1.694

375

635.250

31.763

KONUKLAR

1

6 (Beşgöz göletinden sulama)

311

375

369.000

18.450

8-B (Beşgöz göletinden sulama)

376

9-B ( Beşgöz göletinden sulama)

297

 

TOPLAM

984

375

369.000

18.450

2

13-1A (Kuyu Sulaması)

109

375

106.500

5.325

13-5A (Kuyu Sulaması)

175

 

TOPLAM

284

375

106.500

5.325

İŞLETME TOPLAMI

1.268

375

475.500

23.775

GENEL TOPLAM

8.939

3.422.575

171,129

 

5 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki İBAN NO: TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

İhale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).

İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.

6 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 28/12/2016 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.

7 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.

8 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ :     Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70-80   Fax: 0 312 425 59 55

İlan olunur.

10994/1-1