14 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29918

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde genel idari hizmetleri sınıfında açık bulunan 9 uncu dereceden toplam 10 adet kadro için alınacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı kadrolarının lisans türü ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Bölüm

Adet

1

Hukuk Fakültesi mezunu

 1

2

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu

 2

3

Çevre Mühendisliği bölümü mezunu

 1

4

Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu

 1

5

Psikoloji bölümü mezunu

 1

6

Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu

 1

7

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunu

 1

8

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu

 2

 

TOPLAM

10

 

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

(1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Fakültelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji bölümlerinden, yine fakültelerin Metalurji ve Malzeme, Elektronik Haberleşme, Elektrik Elektronik, Elektrik, Çevre, Endüstri Mühendisliği bölümleri ve Hukuk Fakülteleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden lisans eğitimi görmüş olmak,

b) (1) Hukuk fakültelerinden mezun olan adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 74 ve KPSSP 86 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

(2) Fakültelerin Endüstri, Çevre, Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik Haberleşme, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 5 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

(3) Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden mezun adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 46 ve KPSSP 115 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

(4) Fakültelerin Psikoloji Bölümünden mezun adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 8 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

(5) Fakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun adaylar için 4-5 Temmuz 2015 ve 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları sonuçlarına göre KPSSP 64 ve KPSSP 82 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,

d) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

(2) Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına ve müracaat edilen lisans türüne göre ayrı ayrı listeler halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı almış bulunan;

1. Hukuk Fakültesi mezunları için ilk 5 aday,

2. Psikoloji Bölümü mezunları için ilk 5 aday,

3. Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunları için ilk 5 aday,

4. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

5. Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 10 aday,

6. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için ilk 5 aday,

7. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için ilk 5 aday,

8. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları için ilk 10 aday

giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

2 - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1) Sınava katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Ayrıntılı özgeçmiş (CV)

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça ya da diğer resmi Makamlarca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

3 - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Adayların ayrıntılı özgeçmiş ve istenilen diğer belgeler ile birlikte en geç 27/01/2017 günü mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No: 1 Pursaklar/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru formunda hangi lisans türüne müracaat ettiklerini işaretleyeceklerdir.

4 - GİRİŞ SINAVININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Sınav 13-14 Şubat 2017 tarihlerinde her gün saat 9.30’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Yunus Emre Mahallesi Kübra Sokak No: 1 Pursaklar/ANKARA’dır.

5 - GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Giriş sınavı tüm adaylar için aşağıdaki konularda yapılacaktır:

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, genel kültür, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7460 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku(Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, adayın mezun olduğu bölüm itibariyle ilgili konular, yabancı dil bilgisi ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

(2) Giriş sınavında, yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı sayılanlar içinde lisans türü kontenjan sayısınca en yüksek nota sahip olanlar sınavı kazanmış sayılır.

6 - GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI

Giriş sınavını kazananlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav Kazananlar Listesinde yer alan asil adaylardan atama olmadığı takdirde atama yapılmayan kadroya anılan listedeki bir adet yedek adayın ataması yapılır. Yedek adayın hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Kamuoyuna duyurulur.

10883/1-1


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.erzurum.edu.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

BAŞVURUYA VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) Puan almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

5 - Avukat olarak en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

1 - Üniversitemiz web sitesinde yer alan Başvuru Formu bilgisayar üzerinden doldurularak çıktısı alınıp imzalanacak,

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş,

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği,

* - Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilir.

* - Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurum tarafından onaylı olması gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular şahsen veya posta yoluyla; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası Kat: 2 Havaalanı Yolu Üzeri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV KONULARI

YAZILI SINAV KONULARI

SÖZLÜ SINAV KONULARI

* Anayasa Hukuku

* Medeni Hukuk

* Borçlar Hukuku

* Ticaret Hukuku

* Medeni Usul Hukuku

* İcra ve İflas Hukuku

* İdare Hukuku

* İdari Yargılama Hukuku

* Ceza Hukuku

* Ceza Usul Hukuku

* İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

* 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar

* Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

* Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

* Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

* Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

* Genel yetenek ve genel kültürü,

* Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

* 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adet

Derece

Avukat

AH

1

6

SINAV TAKVİMİ

İlan ve Başvuru Başlangıç Tarihi

14.12.2016

Son Başvuru Tarihi

28.12.2017

Yazılı Sınava İlişkin Bilgiler

Erzurum Teknik Üniversitesi İİBF Derslikleri

16.01.2017 Saat: 09.00

Sözlü Sınava İlişkin Bilgiler

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu

30.01.2017 Saat: 09.00

 

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları www.erzurum.edu.tr web adresinden yayınlanacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10950/1-1

—————

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR İLANI)

Üniversitemiz birimlerine,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adaylardan profesör kadrolarına başvuracakların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.  Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, (4) dört adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Lazerler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

Mikrokanallarda ısı transferi ve nanoakışkanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

10951/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

NO

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

ARANAN ŞARTLAR

1

Adana Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Nazal poliplerde sigara ve allerjinin analizi konusunda  yayınlanmış araştırması olmak.

2

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

İntimal hiperplazi ve biyodegredable ring ile kapak tamiri konusunda çalışma yapmış olmak.

3

Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik Bilimleri

Dahili Hemşirelik Bilimleri

Doçent

1

Hemşirelikte simülasyon alanında en az bir yıl süreli eğitim almış olmak. Hemşirelik eğitimi ve simülasyon alanlarında çalışmaları olmak.

4

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ.ve Sin. Hast. SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Epilepsi cerrahisi ve hareket bozuklukları cerrahisi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

5

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağ. ve Sin. Hast. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hast.

Doçent

1

Kongenital yüz anomileri olan çocuklardaki psikiatrik bozukluklar konusunda çalışma yapmış olmak. Depresyon ve sosyal anksiyete bozukluğununun epidemiyolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

6

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer.

Profesör

1

Allotransplantasyon konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

7

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Kraniovertebral bileşke patolojileri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak

8

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik Endoskopi alanında eğitim almış olup deneyim sahibi olmak. Üç boyutlu Laporoskopi alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

9

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Endovasküler cerrahi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

10

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

İmplant ilişkili ortopedik enfeksiyonlarla ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.

11

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Üç boyutlu görüntüleme sistemlerinin laporoskopik eğitime katkısıyla ilgili çalışması olmak.

12

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Transplantasyon nefroloji konusunda yayınları olmak.

13

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Adli Psikiyatri konusunda deneyim sahibi olmak. Konsultasyon liyozen psikiyatrisi alanında yayınları olmak.

14

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Türk Patoloji Bordu (Sınavla) sahibi olmak. Meme, tiroid ve deneysel patoloji konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

15

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Jinekolojik Onkoloji yandal uzmanı olmak. Robotik cerrahide çalışma ve deneyim sahibi olmak. HPV enfeksiyonları ve kolposkopik lazer uygulamaları ile ilgili eğitim almış olup çalışma ve deneyim sahibi olmak.

16

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tüp bebek, robotik cerrahi, ileri düzey endoskopi sertifakaları olmak. Robotik pelvik taban cerrahisi, robotik jinekoljik cerrahi ve adenomyozisin üriner semptomlar üzerine olan etkileri ile igili çalışma ve deneyim sahibi olmak.

17

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Robotik Transplantasyon ve Robotik Cerrahi konularında çalışmaları ve deneyim sahibi olmak.

18

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatri yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Trombositopeni ilişkili multiorgan yetmezlik  konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

19

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatri enfeksiyon kliniğinde en az 5 yıl çalışmış olmak.Çocukluk çağı viral ve bakteriyel menenjitlerinde çalışmaları olmak.

20

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. Suisit ve eozinofilik ösefagitle ilgili yayını olmak.

21

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Böbrek transplantasyonu ünitesinde en az 10 yıl çalışmış olmak.

22

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Son dönem böbrek hastalarında düşük akımlı hemodiyalizin etkisinin araştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.

23

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Romatoloji yandal uzmanı olmak. Yaşlı romatoit artritli hastalarda parkinsonizm konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

24

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Girişimsel Nöroradyoloji ile ilgili yayın ve en az 10 yıllık mesleki deneyim sahbi olmak.

25

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Adli Radyoloji konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak. Ultrason-MR füzyon biyopsi ve shear wave elastography konularında yayın ve deneyim sahibi olmak.

26

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

El Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Kök Hücre ekilimi kemik greftleri konusunda çalışması olmak.

27

İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Spor ve Ayak Cerrahisi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak

28

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Kalp Cerrahisi Yoğun Bakımındı delirium konusunda ve Erişkin Mekanik Kalp destek cihazları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

29

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Normotermik kan kardiyoplejisi konusunda çalışması olmak. Doku yapıştırıcılarının kalp cerrahisinde kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

30

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Çocuk Kalp Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Transpozisyon cerrahisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

31

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kardiyak ve Resenkronizasyon Tedavisi ile ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak. Endotel fonksiyonları üzerine çalışma yapmış olmak.

32

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kalp nakli ekibi içinde 2 yıldan fazla görev almış olmak, asist device deneyimi ve yapay kalp kullanımı sertifika sahipi olmak.

33

İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Grup ve Bireysel Terapiler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. Kişilik ve Duygu durum alanında çalışma yapmış olmak. Konversiyon bozukluğunda intiharın yordayıcıları konusunda bilimsel yayını olmak.

34

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Kuru göz ve gözyaşı osmolaritesi ile ilgili yayın ve deneyim sahibi olmak.

35

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Spor Hekimliği ve Omur Cerrahisi alanında eğitim almış ve çalışma yapmış olmak.

36

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Deneysel Osteoartrit konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

37

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Endokrin yandal uzmanı olmak. Tiroid hastalıkları moleküler analizleri konusunda yayınları ve deneyim sahibi olmak.

38

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Omurga/omurilik yaralanması ve kök hücre konusunda eğitim almış olmak. Servikal omurga biyomekaniği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

39

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Yenidoğan işitme ve tarama testleri konusunda deneyim sahibi olmak. Ses bozuklukları teşhis ve tedavisinde eğitimler almış olmak.

40

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı ve Mide tümörlerinde immünohisto kimyasal çalışma yapmış olmak.

41

İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

Sigara bırakma polikliniği deneyimi ve sertifikasına sahip olmak, plazma vizkositesi, kompanse hipogonadizm, insülin direnci ve ölçüm yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

42

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. İnflamatuar Barsak hastalıkları konusunda monoklonal antikorlarla invitro çalışma yapmış olmak.

43

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Diabetes Mellitus, kalp yetmezliği, nonalkolik karaciğer sirozu, akut koroner sendromda kısa-uzun dönemde mortalite ve morbidite alanında çalışmalar yapmış olmak.

44

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İskemik kalp hastalığı, diabet ve hipertansiyonda genetik çalışmalar yapmış olmak. Evde bakım hizmeti alan hastalarda çalışmalar yapmış olmak.

45

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Pulmoner Hipertansiyon ve PET-CT ile ilgili yayın ve deneyim sahibi olmak. Atrial Fibrilasyon ve İnme   konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

46

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanı olmak. Epileptik sendromlar ve çocukluk çağı epilepsileri üzerine çalışma ve deneyim sahibi olmak.

47

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Prostat konusunda Brakiterapi sertifikasına ve deneyimine sahibi olmak.

48

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Ureteropelvik bileşke darlıkları ile ilgili moleküler çalışma yapmış olmak. Cep telefonlarının böbrek, mesane ve testis üzerine etkilerinin araştırıldığı elektronmikroskopik çalışma yapmış olmak.

49

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak. Kronik Hepatit B ve C ile ilgili noninvaziv testler konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

50

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Robotik cerrahi alanında tecrübeli olmak, girişimsel ve terapatik endoskopide ve ERCP konusunda deneyimli olmak.

51

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Obstetrik kanamalar konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

52

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Doğum eylemini başlatmada kullanılan Membran sweeping yöntemi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

53

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak. Üremeye yardımcı teknikler sertifika sahibi olmak. Sezeryan Scor gebelikler konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

54

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Gelişimsel Kalça Çıkığı ve Osteortrit konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

55

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Gastroenterolji alanında yandal uzmanı olmak, karaciğer nakli sertifikası olmak.

56

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk İmmunoloji yandal uzmanı olmak. Kemik iliği nakli alanında deneyimli olmak.

57

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Sessiz Kardit ve Kardiyak Biyomarker konusunda çalışma yapmış olmak.

58

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk romatoloji yandal uzmanı olmak. Otoinflamatuar hastalıklar konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

59

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Toraks travmaları ve çocukluk çağı ampiyemleri konusunda çalışmaları olmak.

60

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Cochlea ototoksisitesi konusunda yayınları olmak.

61

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer.

Doçent

1

Ağız Yüz Çene cerrahisi uzmanı olmak. El Cerrahisi yandal uzmanı olmak. Lökotrien reseptör antagonistleri üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

62

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer.

Doçent

1

Kraniosinostoz ameliyatları konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

63

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Meme karsinomlarında ve hemotopatoloji konusunda 10 yıllık deneyim sahibi ve yayınları olmak.

64

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

İnhalasyon yanığı olgularında bronkoskopik değerlendirme ile ilgili yayın ve deneyim sahibi olmak.

65

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Kritik Hasta Yönetimi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

66

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Nadir hastalıklar konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

67

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Dam. Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Transosefagial ekokardiyografi ve yenidoğanda m-mod ekokardiyografi ve pulmoner ven stendleri konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

68

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Cerrahi Menapoz konusunda yayın sahibi olmak. Cerrahi menapozda puls ve renkli doppler ile ilgili çalışmaları olmak. Jinekolojik Videoendoskopik Cerrahi eğitim sertifikası olmak.

69

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Kafatabanı cerrahisi, kraniomaxillofacial cerrahi otoloji, otonöroloji ve rekonstrüksiyon cerrahisinde deneyim sahibi olmak.

70

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Artroskopi ve Artroplastik cerrahide çalışma ve deneyim sahibi olmak.

71

İstanbul Okmeydanı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Robotik Parsiyel Nefrektomi konusunda yayını olmak ve Robotik Cerrahide deneyim sahibi olmak.

72

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Kardiyoloji yandal uzmanı olmak. Girişimsel kardiyoloji ve doku doppler ekokardiyografi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

73

İstanbul Okmeydanı SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

Onkolojik hastalarda PET görüntüleme üzerine çalışmaları olmak.

74

İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

Komplike glokom tanı ve tedavisinde uvea hastalıklarında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

75

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Torakoskopik osefogus cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.

76

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Endokrin cerrahisi ve sinir monitörizasyonu konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

77

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Kalça ve diz eklem tüberküloz artritinde artroplasti  uygulamaları konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

78

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Meme patolojisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

79

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

PET-CT de an az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

80

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Grişimsel radyoloji ve nöroradyoloji konularında yayın ve deneyim sahibi olmak.

81

İstanbul Süreyyapaşa Göğ. Hast. ve Göğ. Cer. SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Osefagus ve diyafram hastalıkları cerrahisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. Video yardımlı torakoskopik hidatik kist cerrahisi ve diyafram plikasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

82

İstanbul Süreyyapaşa Göğ. Hast. ve Göğ. Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Mekanik ventilasyondan ayrılan hastalar ve diyafram mekaniği konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

83

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Pediatrik Anestezi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. Voletin gaz anestezik etki mekanizmaları üzerine çalışmaları olmak.

84

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak ve mide kanseri konusunda çalışmaları olmak.

85

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Retina protezi konusunda çalışmaları ve patent sahibi olmak.

86

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Allerji ve İmmunoterapi konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak. Kulağa implante edilen cihazlar konusunda deneyim sahibi olmak.

87

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Spor hekimliği sertifikası olmak. Tromboemboli konusunda çalışma yapmış olmak.

88

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin değerlendirilmesi konusunda en az 10 yıllık deneyimi olmak ve bu konuda yayınları olmak.

89

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Böbrek transplantasyonu konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

90

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji yandal uzmanı olmak. Antitrombosit antikorlarla ilgili yayınları olmak.

91

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Yenidoğan Yandal uzmanı olmak. Premature bebeklerde erken parenteral beslenmenin etkileri konusunda çalışmaları bulunmak.

92

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Profesör

1

Psikosomatik dermatoloji alanında en az 5 yıl deneyim sahibi ve araştırma yapmış olmak.

93

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Klinik nörofizyoloji alanında yayınları ve deneyim sahibi olmak. Osteoporoz konusunda yaşam kaliteleri ile ilgili validasyon çalışmaları yapmış olmak.

94

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Algoloji yandal uzmanı olmak. El rehabilitasyonu konusunda en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

95

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak. Böbrek transplantasyonu konusunda deneyim sahibi olmak ve çalışma yapmış olmak.

96

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Profesör

1

Robotik cerrahi anestezisi alanında deneyimi ve yayınları olmak, intraoperatif fruktoz kullanımı konusunda çalışması olmak.

97

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Barsak motilitesi ve karın içi yapışıklıkları önleme konusunda çalışma ve deneyimi olmak.

98

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Pediatrik patoloji konusunda deneyimi ve yayınları olmak. Dermatopatoloji ve hematopatoloji konusunda deneyimi ve yayınları olmak.

99

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk romatoloji yandal uzmanı olmak. Vaskülitlerde ve FMF de apolipoprotein ile ilgili çalışmaları bulunmak.

100

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak. Noninvaziv ventilasyon konusunda eğitim almış olmak. Yenidoğan resüstasyonunda eğitici eğitimi vermiş olmak.

101

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Diabetik ayak enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak ve çalışmaları bulunmak. Şarbon hastalığı  tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

102

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Klinik nörofizyoloji yandal uzmanı olmak, video EEG konusunda deneyimi olmak.

103

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Pediatrik radyoloji yandal uzmanı olmak.

104

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

Vasküler girişimsel radyoloji konusunda deneyim ve yayınları olmak, baş ve boyun radyolojisi konusunda deneyimli olmak.

105

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Girişimsel pulmonoloji ve intersitisyel akciğer hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.

106

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Astım genetiği ile ilgili yayınları olmak. KOAH ile ilgili uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırmacı olmak, klinik uygulamalar sertifikasına sahip olmak.

107

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk üroloji yandal uzmanı olmak. Yenidoğan cerrahisinde deneyimi ve yayınları olmak. Fetal ve neonatal endoskopik cerrahi sertifikası olmak.

108

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Hipoksik ensefelopati ve febril konvüzyon, akut bronşiolit hastalarında çalışma yapmış olmak.

109

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik immünoloji yandal uzmanı olmak. Doçentliğini pediatrik immünolojide almış olmak.

110

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıbbi genetik uzmanı olmak. Metabolik sendromda genotoksisite ile ilgili çalışmaları olmak.

111

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Pulmoner endarterektomi konusunda eğitim, çalışma ve deneyim sahibi olmak. Kalp transplantasyonu konusunda yayını olmak.

112

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

En az 2 yıl koroner yoğun bakım sorumlusu olarak çalışmış olmak. Mikrovasküler hastalıkta sol ventrikül fonksiyonları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

113

Kayseri SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

Akciğer rezeksiyonunun kardiyak fonksiyonlara etkisinin ekokardiyografik olarak araştırılması uzerine çalışma yapmış olmak.

114

Kayseri SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

PET/BT ve USG modalitelerinde doku analizi ve görüntü işleme ile ilgili çalışmaları olmak. Gama ışını ile vernikülitin etkileşimi ile ilgili çalışmaları olmak.

115

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Deontoloji

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Askeri sağlık hizmetleri tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

116

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını veya doktorasını tıbbi biyokimya alanında yapmış olmak. Sentetik gıda boyalarının intrauterin etkileri konusunda çalışmaları olmak.

117

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Aort kapak cerrahisinde dikişsiz aort kapak replasmanı konusunda çalışmaları ve yayınları olmak. Kalp cerrahisinde minimal extracorporeal sirkülasyon  kullanımı konusunda deneyimli olmak.

118

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

Endovasküler cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Dikişsiz kapak cerrahisi konusunda deneyim sahibi olmak.

119

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yardımcı Doçent

2

Dikişsiz Aort kapakları ile ilgili çalışması olmak. Trikuspit Kapak Replasmanları hakkında çalışması olmak.

120

Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Kardiyak rehabilitasyon alanında tecrübesi ve sertifikası olmak.

121

Trabzon Kanuni SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Onkoplastik meme cerrahisi sertifikası ve deneyim sahibi olmak.

10989/1-1


Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA NO

FİRMA ADI

ADRESİ

BELGE NO VE FESİH TARİHİ

STANDARD NUMARASI

FESİH SEBEBİ

1

SARITEPELER TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ALACAHAN NAHİYESİ AKGEDİK MEVKİİ / KANGAL

58-HYB-227

31.10.2016

TS 11939

TS 12820

ARA KONTROL OLUMSUZ

TALİMATA AYKIRILIK

2

ELAGÖZ&ELAGÖZ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ULUANAK MAH. ULUCAMİİ SOK. NO: 2/A

58-HYB-49

31.10.2016

TS 12498

ARA KONTROL OLUMSUZ

TALİMATA AYKIRILIK

3

OĞUZ EMLAK-OSMAN DEMİR

SULARBAŞI MAHALLE HİKMET IŞIK CADDE GÜL APT ALTI -   NO: 7 / MERKEZ

58-HYB-292

31.10.2016

TS 11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

4

ASYA OTOMOTİV AKARY. NAKL. TRZM. İTH. İHR. EĞT. GIDA İNŞ. VE İNŞ. MLZ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

YENİŞEHİR MAH. YENİŞEHİR İLÇE KÖY TERMİNALİ YANI

58-HYB-53

30.11.2016

TS 12820

FİRMA İSTEĞİ

FİRMA DEVRİ

5

EROL EMLAK-OSMAN TAYFUN EROL

SULARBAŞI MAHALLESİ KIZILAY SOKAĞI

NO: 5 B- / SİVAS MERKEZ

58-HYB-335

30.11.2016

TS 11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

6

HAKAN ERGÜN SAHIS

UĞURMUMCU MAH. NO: 89 ÇEPNİ-GEMEREK / SİVAS

58-HYB-274

30.11.2016

TS 11939

TS 12820

ARA KONTROL OLUMSUZ

TALİMATA AYKIRILIK

7

ÇAĞLAR EMLAK-DURSUN SÜNBÜL

PULUR MAHALLESİ ARAP ŞEYH CADDESİ

NO: 30 C/- SİVAS MERKEZ / SİVAS /

58-HYB-332

30.11.2016

TS 11816

FİRMA İSTEĞİ

FİRMA DEVRİ

10928/1-1