14 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29918

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ORACLE VTYS LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ BÜYÜK KAPLICA İŞLETMESİNİN BAY VE BAYAN KESE HİZMETİ YERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Muhtelif taşınmazların “Satış” yöntemi ve “Pazarlık’’ usulü uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilmelerini teminen 18.11.2016 tarihli ve 29892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhale İlan Metnindeki tabloda 9 ve 10. sırada yer alan Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 477 ada, 1 ve 2 parsellerdeki taşınmazların özelleştirme ihaleleri iptal edilmiştir.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 82 70 - Faks: 312 / 585 83 54

www.oib.gov.tr

10991/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1 - "ÇUKURHİSAR TANK ÇİFTLİĞİNDE YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI" YAPIM İŞİ,

2 - "GÜNEY ANTALYA TANK ÇİFTLİĞİNDE YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI" YAPIM İŞİ,

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞİN ÖN DUYURUSU İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 09 OCAK 2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES: MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İNŞ.-EML.)

                İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11)

                BAKANLIKLAR/ANKARA

10942/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2017 yılı Şoförlük, Operatörlük, Muhtelif Atölye ve İnşaat işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26.12.2016 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

                Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

                Fax: (0 312) 425 59 55

10983/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ORACLE VTYS LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oracle VTYS Lisans teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10986/1-1


KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ BÜYÜK KAPLICA İŞLETMESİNİN BAY VE BAYAN KESE HİZMETİ YERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Kızılcahamam Belediyesi Büyük Kaplıca İşletmesinin Bay ve Bayan kese hizmeti yeri işi, Belediye Encümeni’nin 28.11.2016 Tarih ve 262 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Kanun’un 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhale 26.12.2016 tarihinde saat 10.30’da Belediye encümenince toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhalenin Süresi Kira süresi üç yıldır. Süresi sona erdikten sonra Belediye Encümeni kese hizmet yeri kira ihalesini yeniden yapacaktır. Aylık Kese hizmet yeri muhammen bedeli 26.000.TL Geçici Teminatı 28.080.00.TL’dir. Geçici Teminat Bedelini T.C Ziraat Bankası K.Hamam Şubesi nezdinde bulunan geçici teminat hesabına yatırılacaktır. Şartname Bedeli 250.00 TL dir.

İhaleye katılabilmek için 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine aynı kanun ve yönetmelikte belirtilen biçimde teklifte bulunmak geçici teminatı yatırmak şarttır.

A) Gerçek kişiler için

a) Nüfus Cüzdanı örneği

b) Tebligat Adresi

c) İkametgah belgesi

d) Geçici Teminat ve Şartname bedeli makbuzu

e) S.G.K’ ya borcu bulmadığına dair S.G.K’ dan alınacak belge

f) Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge

g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge

B) Tüzel kişiler için

a) Şirketin Son yönetimini gösterir Ticari Sicil Gazetesi

b) Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası ve borcu yoktur yazısı

c) Yetkili olduğuna dair imza sirküsü

d) Bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi

e) İkametgah belgesi

f) Tebligat adresi

g) Geçici Teminat ve şartname bedeli makbuzu

h) Belediyemize ait borcu olmadığına dair belge

İhaleyi alan müstecir ihaleye konu olan kese hizmet yeri bedelinin - 3 - (üç) aylığını İhale Onaylandıktan sonra peşin yatıracaktır. Kese Hizmet yeri bedelini İhale onayından sonra ilk aydan başlayarak ödeyecektir.

İlgililere ilan olunur.

10984/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

1 - T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Kütahya PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Kütahya İli, Merkez ilçesi, Yıldırımbeyazıt Mahallesi, Çukurçayır Mevkiinde, tapuda 94 pafta, 577 ada 286 parsel üzerinde bulunan ve aşağıda listelenen taşınmaz mallar mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu (Arifiye Mh. İki Eylül Cd. PTT Çıkmazı Sk. No: 9/A Odunpazarı/ESKİŞEHİR) adresinde olup, telefon no: 0 (222) 230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.

3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Eskişehir ve Kütahya PTT Başmüdürlüklerinde çalışma saatleri içerisinde incelenebilecektir. Kütahya PTT Başmüdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğü ile Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden 10,00.-TL karşılığı temin edilebilecektir. Her bir taşınmaza ait şartname ayrı olduğundan birden fazla taşınmaza teklif vermek isteyen isteklilerin şartnameleri ayrı ayrı satın alması gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte aşağıda listelenen miktarda geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); İhale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü (Arifiye Mh. İki Eylül Cd. PTT Çıkmazı Sk. No: 9/A Odunpazarı/ESKİŞEHİR) teslim etmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) gündür.

6 - Taşınmazların satışı ile ilgili ihaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü 2. kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazlara ait bilgiler ve ihale tarih-saatleri:

 

Mahalle

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Kat

Bölüm No

Arsa Payı

Alan (Brüt m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geç. Tem. (TL)

İhale Tarihi

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

Z

12

6/208

70,16

45.000,00

1.350,00

28.12.2016-10.00

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

1

13

7/208

84,92

55.000,00

1.650,00

28.12.2016-10.45

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

1

14

7/208

84,92

55.000,00

1.650,00

28.12.2016-11.30

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

2

15

7/208

84,92

59.000,00

1.770,00

28.12.2016-12.15

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

2

16

7/208

84,92

59.000,00

1.770,00

28.12.2016-14.00

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

3

17

7/208

84,92

62.000,00

1.860,00

28.12.2016-14.45

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

3

18

7/208

84,92

62.000,00

1.860,00

28.12.2016-15.30

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

4

19

7/208

84,92

57.000,00

1.710,00

28.12.2016-16.15

Yıldırımbeyazıt

Çukurçayır

94

577

286

4

20

7/208

84,92

57.000,00

1.710,00

28.12.2016-17.00

 

7 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler:

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

8 - Satışa konu gayrimenkullerin 2007 deprem yönetmeliği sonrası güçlendirmesi yapılmamıştır. İstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

10675/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

Mevki

Mahallesi

Taşınmazın Vasfı

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

18

2.990.00

3.109.600,00 ¨

93.288,00 ¨

27.12.2016

14.00

2

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

19

2.990.00

3.109.600,00 ¨

93.288,00 ¨

27.12.2016

14.30

3

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

20

2.990.35

3.109.964,00 ¨

93.298,92 ¨

27.12.2016

15.00

 

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

İhale 27.12.2016 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00, 14.30 ve 15.00 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1 - İkametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2016 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2 - Satışı yapılacak olan Ticari Konut arsaları ihale Onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedellerinin %50 si peşin olmak üzere geri kalan %50 lik kısım ise TEFE+TÜFE katsayısı oranında artırılarak 12 (oniki) ay eşit taksitle ödenecektir.

Ticari Konut Arsaları KDV den muaf olup, Diğer her türlü yasal Vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3 - Her bir Konut arsası Satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 27.12.2016 tarihinde saat 13.30'a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

10963/1-1