13 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29917

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


AĞ ERİŞİM KONTROL CİHAZI VE GÜVENLİK DUVARI LİSANS YENİLEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


10 KISIM 73 KALEM HASTANE VE LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET LAPAROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı:

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

2-

103 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

550919

2016-2206

27.12.2016-14.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

10955/1-1


TAHMİL-TAHLİYE HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden

Müdürlüğümüzce 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 13.000 ton Paketli Çayın (%20 artar veya %20 azalır opsiyonlu) Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı, 30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümleri gereği Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                       :  Kirazlık Mah. Sahil 1 Sokak No: 31   55330 Kutlukent/ Takkeköy/SAMSUN

b) Telefon ve Faks no   :  0-362-266 88 00 (2 Hat) / 0-362-266 88 09

2 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer          :  ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN

b) Tarihi ve Saati           :  23/12/2016 günü saat 10:00’de teklifler açılacaktır.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İhale dosyasında mevcut olup, İhale dokümanı ÇAYKUR Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 (elli) TL karşılığında temin edilebilir. Tekliflerin ve teminatın 23/12/2016 günü saat 10:00’a kadar ÇAYKUR Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

4 - Yüklenici firma son 5 (beş) yılda ihale bedelinin %70’i kadar Kamu ve özel sektörden alacağı tahmil-tahliye, çay nakliyesi, kargo taşımacılığı ve lojistik destek ve/veya benzeri işlerle ilgili iş bitirme belgesi verecektir.

5 - Teklifler, şartnamede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süre ile opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne surette olursa olsun teklifine bağlı kalmak zorundadır.

6 - Geçici teminat miktarı, tahmin edilen bedelin, tahmin edilen bedel yoksa KDV hariç firma teklif tutarının % 3’üdür.

7 - İhale üzerinde kalan firmadan sözleşme imzalanmadan önce KDV hariç firmaya kalan mal tutarı üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

8 - Bu ihale sebebiyle doğacak her türlü noter harcı, vergi, resim, ilan giderleri, karar pulu ve bunlara benzer masraflarla yeni ihdas edilecek tüm vergiler firmaya aittir. KDV Teşekkülümüzce firmaya ödenecektir.

9 - Yüklenici firma işin yeniden ihalesi için talepte de bulunamayacaktır. Ayrıca sözleşme süresi içerisinde asgari ücrette meydana gelecek değişimler için (Değişimlerin Devletçe İşverene yansıtılan kısmı için) “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” çerçevesinde işlem yapılacaktır.

10 - İhale sonucu ihaleyi alan firma 4 (dört) adet işçi personeli 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevzuatları kapsamında sigortalı olarak çalıştıracak olup, bu işçiler Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işçiler arasından seçilecektir.

11 - İhalemiz kısmi teklif ve alternatif teklife açık değildir.

12 - Kuruluşumuz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp kuruluşumuz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10953/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI VE ATIK KABUL TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İLE DENİZ YÜZEY TEMİZLİĞİ HİZMETİ İŞİ, 10 yıl süre ile, Yüklenicinin elde ettiği ciro bedeli yüzdesi (minimum %1) üzerinden yarışmak suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile, 28/12/2016 Çarşamba günü saat 10:36’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda ihale edilecektir.

2 - İşin; Tahmin Edilen Ciro Bedeli (yıllık) 7.156.506,10 Türk Lirası, %3 Geçici Teminatı 214.695,18.- TL dir.

3 - İşin Yapılacağı Yer; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz yetki alanı ile Kocaeli ili sınırları içerisindeki alıcı ortamlardır.

4 - İhale dokümanları KBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görülebilir, 1.000,00.- TL (BinTürkLirası) bedel karşılığı satın alınabilir,

5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) İmza sirküleri,

d) Vekâleten katılımda Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,

g) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

h) KBB’ye “Borcu yoktur” belgesi,

i) Geçici teminata ilişkin belgeler,

j) İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

1) Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile en az iki yıl süre ile Atık Kabul Tesisi işlettiğine dair belge,

2) En az iki yıl Atık Alma Gemisi ile gemilerden atık alma hizmeti vermiş olması gerekmektedir. (Atık Alma Gemisi Lisans Belgesinde “İşletici”si olmak zorundadır.)

6 - Yerli veya yabancı isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, T.C Konsolosluklarınca veya Dış İşleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve ibrazı gerekir.

7 - İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30’a kadar (Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi NCITY Yanı K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Kat) adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

10934/1-1


AĞ ERİŞİM KONTROL CİHAZI VE GÜVENLİK DUVARI LİSANS YENİLEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı ağ erişim kontrol cihazı ve güvenlik duvarı lisans yenileme teknik şartnamesine ve istenen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10946/1-1


10 KISIM 73 KALEM HASTANE VE LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı “10 kısım 73 kalem Hastane ve Laboratuvar Malzemesi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21.12.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10947/1-1


1 ADET LAPAROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı “1 Adet Laparoskopik Görüntüleme Sistemi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/12/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10948/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 2 (İki) adet arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati        :  23.12.2016 - Cuma Günü Aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde

2) İhalelerin Yapılacağı Yer       :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/ KOCAELİ)

3) İhale Usulü                            :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri                  :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Gizem Sok. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0262 343 20 20    Fax: 0 262 344 42 12

5) Şartname Bedeli                    :  500,00 -TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır)

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

7) Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

 

BAŞİSKELE BELEDİYESİ ADINA KAYITLI SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZLAR (EK-1)

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Niteliği

Plan Hükmü

Geçici Teminat Bedeli

Bedel

Tarih ve Saat

1

Kullar

159 

20

6764.00

Arsa

Sanayi Alanı

152.190,00 TL

  5.073.000,00- TL + KDV

23.12.2016-10.00

2

Yenköy

181

1

4333

Arsa

İlköğretim Tesis Alanı

  68.244,75 TL

  2.274.825,00- TL

23.12.2016-10.30

10954/1-1