12 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29916

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK ELEKTRO - HİDROLİK MAKİNA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Eskişehir PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi, Hızırbey Mahallesi Eskişehir Asfaltı sokağında bulunan, tapuda 29 28 Ş-C pafta, 332 ada, 125 parsel nolu 2244,00 m² mesahalı arsa ve üzerinde bulunan bahçeli kargir Sivrihisar PTT Hizmet Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No:9/A 26102 Odunpazarı- -ESKİŞEHİR adresinde olup,

Telefon no: 0 (222) 230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 30,00.-TL karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 35.400,00-TL (OtuzBeşBinDörtYüz Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 11.01.2017 saat 10.30’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne (Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102 Odunpazarı-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür.

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 11.01.2017 Çarşamba günü saat 10.30’da Eskişehir PTT Başmüdürlüğü 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 1.180.000,00-TL (BirMilyonYüzSeksenBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 35.400,00-TL (OtuzBeşBinDörtYüz Türk Lirası) dır.

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler:

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

9 - Satışa konu gayrimenkullerin 2007 deprem yönetmeliği sonrası güçlendirmesi yapılmamıştır. İstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.

10 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

10674/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: 1 - Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Avcılar Üniversite Mahallesi 4 pafta 18982 parsel sayılı 256.00 m2 alanlı taşınmaz 2.432.000,00 TL, muhammen bedelle; 18983 parsel sayılı 275.00 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmazlar 2.612.500,00 TL muhammen bedelle, (Bu satışından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN

İşin Adı                               :  Arsa satış

İlçe                                      :  Avcılar

Mahalle                               :  Üniversite

Niteliği                                :  Arsa

İmar durumu                       :  27.01.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 3. Etap Uygulama imar planında “K+T3 (Konut +Ticaret)” alanında kalmaktadır.

 

Mahalle

Parsel

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İştirak Teminatı

İhale Tarih/Saati

Üniversite

18982

256.00

2.432.000,00 TL

72.960,00 TL

486.400,00 TL

27.12.2016

Saat: 10.00’da

Üniversite

18983

275.00

2.612.500,00 TL

78.375.00 TL

522.500,00 TL

27.12.2016

Saat: 10.30’da

 

Meclis karar Tarih/No         :  11.12.2015 tarih, 121

Tapu Kaydı                          :  10.01.1991 tarih, 331 yevmiye

Encümen karar tarih/no       :  29.11.2016 tarih, 967-968 sayı

Takdir Kom. Raporu           :  28.11.2016 tarih, 4900/1265766-4899/1265750 sayı

İhale Usulü                          :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                    :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi                   :  2 defa

Şartname ve Ekleri              :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler  :  5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa

İhale Komisyonu

Adresi ve İletişim                :  Belediye Encümeni-Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL

3 - Taşınmazın satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olması gereklidir.

6 - İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve eklerinin her sayfasının imza edilmesi. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

4. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. ve teyit yazılı)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,

6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

7. Tebligat için adres bildirimi,

8. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekaletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Tüzel kişilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 ve 6 ncı bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmek.

6. Tebligat için adres bildirimi,

7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

9. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

7 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 27/12/2016 tarih, Saat 09:00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

8 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

9 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

10 - İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise bu satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

11 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

12 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

14 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

15 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

16 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

10726/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK ELEKTRO - HİDROLİK MAKİNA 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372.252 40 00 (70 hat)

                                                            Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i               :        Malzemenin Cinsi                        Miktarı        

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Elektro - Hidrolik Makine          1 Kalem (3 Adet)

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: Kozlu, Armutçuk ve Amasra T.İ.M’lerinin iş sahası

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  18.01.2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  909 - TTK / 1515

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1 - Makine, Grup-1 metan gazlı ve patlayıcı kömür tozu ihtiva eden ortamda çalıştırılacağından teklif edilen komple makinaya ait ATEX sertifikası teklifle ya da teslimatla birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 18.01.2017 Carşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

10927/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’de tohum hazırlama tahmil-tahliye, bahçe bitkileri ve muhtelif tarım işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26.12.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA

                Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

                Fax: (0.312) 417 78 39

10937/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2017 yılı Center Pivot - Damla Sulama Kontrol, Bakım, Tamir, Elektrik ve Teknik Eleman işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüğünde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 23.12.2016 Cuma günü saat 15:00’e kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

                Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

                Fax: (0.312) 425 59 55

10938/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve 45. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 23.12.2016 Cuma günü Saat:14:00'da Kapalı ve Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S.

No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

…..

1884

Orta

3.962.24 m2

Orta Mahallesi Üniversite Caddesi

Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı

14.462.176.00 TL+KDV

433.865.28 TL

23.12.2016

14:00

Kapalı Teklif

2

……

…..

1885

Orta

42.58 m2

Orta Mahallesi Üniversite Caddesi

Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı

155.417.00  TL+KDV

    4.662.51 TL

23.12.2016

14:00

Açık Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                 Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                 a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                       b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                             c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                      d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10888/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’de 2017 yılı Yağmurlama Sulama ve Taş Toplama işçiliklerine ait hizmet satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27.12.2016 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

                Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

                Fax: (0.312) 417 78 39

10939/1-1