10 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29914

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezinden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İdarenin;

Adı                         :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                     :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No:166, 06520   Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası   :  0 312 - 295 51 10

Faks Numarası       :  0 312 - 295 50 05

Yarışma Konusu     :  Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması

Yarışma Yeri          :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete

20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 2. maddesinin (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2 - Yarışma Bilgileri

f) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 14/02/2017 tarihi saat 12:00’ye kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’de başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

g) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 21/02/2017 tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.

10943/1-1


Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

İLANEN TEBLİGAT

Sağlık Memuru Turan SAYIN hakkında Ankara Valiliği İl Disiplin Kurulu Tarafından verilen 12.10.2016 tarih ve S-224 sayılı Savunma İstem Kararı ilanen tebliğ olunur. Yazımızın ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde adı geçenin savunmasını sunması ilanen tebliğ olunur.

10908/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Soruşturma No: 2016/913

7201 Sayılı Yasanın 28. Maddesine Göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli Okan ÇETİN’in adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan “Dava Açılmasının Ertelenmesi” kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Sr. No

Karar No

Suçun Nevi

Karar Tarihi

Adı Soyadı

Cz. Mikt.

1

2016/1154

2016/77

5237 S.K. 191/1 Md.

29/02/2016

Okan ÇETİN

1 Yıl Süreyle Denetimli Serbestlik

10843/1-1


 


 

 


 


 


 


 


 


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), yakın tarihli iki makale, referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini; adayın eğitim felsefesini ve akademik ajandasını içeren niyet mektubu mevcut ise, aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmelerini vermeleri gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklardan ayrıca doçentlik belgesi talep edilmektedir.

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör, Doçent ya da

Yrd. Doçent

1

- Adayların finans veya muhasebe alanında doktora derecesine sahip olmaları ve yayın yapmış olmaları,

- Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olduğundan, adayların eğitim ve araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri ve bunu belgelemeleri,

- Kurumsal Finansman, Muhasebe, Uluslararası Finans ve Finansal konularda ders vermiş ve araştırma yapmış olmaları gerekmektedir.

10885/1-1

 


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

05.12.2016 Resmi Gazete’de yayınlanan öğretim üyesi alımı düzeltme ilanı

 

Birim/Anabilim Dalı

Profesör

Daha önce ilan edilen alan/özellik

Yeni alan/özellik

Adet

Derece

Elektrik-Elektronik Fakültesi 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

1

1

Yurtdışı doktoralı olup, optik ve opto-elektronik konularında çalışmaları olmak.

Optik ve opto-elektronik konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

1

1

Yurtdışı doktoralı ve Fen Eğitiminde doçent ünvanına sahip ve kimya eğitiminde alanında çalışmaları olmak.

Fen Eğitiminde doçent ünvanına sahip ve kimya eğitiminde alanında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

Ekonomi

1

1

Yurt dışı doktoralı ve mikro iktisat doçenti olup, sağlık ekonomisi konusunda çalışmaları olmak.

Mikro iktisat doçenti olup, sağlık ekonomisi konusunda çalışmaları olmak.

Uzay Mühendisliği

1

1

Yurtdışı doktoralı olup, aeroelastik ve aeroakustik uygulamalarla hava-uzay yapılarının çok-disiplinli analiz ve optimizasyonu alanlarında çalışmaları olmak.

Aeroelastik ve aeroakustik uygulamalarla hava-uzay yapılarının çok-disiplinli analiz ve optimizasyonu alanlarında çalışmaları olmak.

GENEL TOPLAM

4

 

 

 

10935/1-1

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                09.09.360

Toplantı Tarihi ve No    : 17.11.2016 - 143                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17.11.2016 - 5684                                            AYDIN

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya Mahallesi dahilindeki Aslankayası ve çevresinde yayılım gösteren ve içerisinde Kurulumuzun; 30.10.2014 tarih ve 3190 sayılı kararıyla tescil edilen 2 adet prehistorih kaya resmi ile 18.10.2012 tarih ve 1029 sayılı kararıyla tescilli Karadere tek kadın kaya resmi ve Karadere kutsal alanı ve kaya resmiyle birlikte 8 bin yıl geçmişi olan Prehistorik Döneme ait 5 ayrı bölgede içerisinde bezemeler, figürler, kadın ve erkek resimlerinden oluşan toplamda 27 adet kaya resmi ile zeminde izlenebilen 40m uzunluğunda antik yoldan oluşan ve Karakaya Mahallesindeki tapunun 113 ada; 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203 nolu parselleri kısmen kapsayacak şekilde kültür varlığı yayılımı gösteren alanın; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı tespitiyle hazırlanan sit fişi ve 1/25000 ölçekli Aslankaya I. Derece Arkeolojik Sit önerisinin sunulduğu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaşa hazırlanan 14.11.2016 tarih ve 7132 kayıt nolu rapor okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi, belge ve ekleri incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonunda;

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya Mahallesi dahilindeki Aslankayası ve çevresinde yayılım gösteren ve içerisinde Kurulumuzun; 30.10.2014 tarih ve 3190 sayılı kararıyla tescil edilen 2 adet prehistorih kaya resmi ile 18.10.2012 tarih ve 1029 sayılı kararıyla tescilli Karadere tek kadın kaya resmi ve Karadere kutsal alanı ve kaya resmiyle birlikte 8 bin yıl geçmişi olan Prehistorik Döneme ait 5 ayrı bölgede içerisinde bezemeler, figürler, kadın ve erkek resimlerinden oluşan toplamda 27 adet prehistorik kaya resmi ve zeminde izlenebilen 40m uzunluğunda antik yoldan oluşan ve Karakaya Mahallesindeki tapunun 113 ada; 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203 nolu parselleri kısmen kapsayacak şekilde belirlenen alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden; kararımız eki sit fişi ve 1/25.000 ölçekli sit haritasında koordinat listesi belirtilerek sınırları işaretlendiği şekliyle Aslankayası I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin alınmadan Sit sınırları içerisinde her hangi bir uygulamaya gidilmemesi ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tahribata uğramaması için söz konusu sit sınırları içerisindeki ruhsatlı bulunan madencilik faaliyetlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle durdurulması gerektiğine karar verildi.

 

835

10835/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          37.18/300 A.E.K.

Toplantı Tarihi ve No    : 12/10/2016 - 190                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12/10/2016 - 3725                                          ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Çetmi Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli kilise kalıntısının sit sınırlarının koordinatlarına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 07/10/2016 gün ve 4921 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Çetmi Köyü sınırları içerisinde Ankara Kültür ve Tabiata Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.02.1990 ve 1083 ve 24.03.1992 gün ve 2279 sayılı karar eki Liste III de tescilli olan anacak sit sınırları bulunmayan Çetmi Köyü Kilise kalıntısının 1. Derece arkeolojik sit sınırının ekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte gösterildiği şekilde uygun olduğuna,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

836

10836/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           37.18/287 A.A.

Toplantı Tarihi ve No    : 17/11/2016 - 195                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17/11/2016 - 3872                                          ANKARA

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Harmancık Mahallesi, Kabaderesi Mevkiinde tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 19/08/2016 gün ve 169562, Devlet Su İşleri 23.Bölge Müdürlüğünün 24/08/2016 gün ve 570962, İller Bankası A.Ş.nin 26/08/2016 gün ve E.21590, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25/08/2016 gün ve E.24452, Devlet Su İşleri Etüt, Plânlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 31/08/2016 gün ve 585669, Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 02/09/2016 gün ve 4276, Kastamonu Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 09/09/2016 gün ve 7898, Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05/10/2016 gün ve E.2145988, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 05/10/2016 gün ve E.433284 sayılı yazıları ve ekleri, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 27/10/2016 gün ve 5287 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Harmancık Mahallesi, Kabaderesi Mevkiinde tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun 01/07/2016 gün ve 3502 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına, gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu tümülüsün kararımız eki kadastral durum krokisi ile 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla “Kabaderesi Tümülüsü” adıyla I.-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;

Kabaderesi Tümülüsüne ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III. maddelerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

837-1

837-2

10837/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           18.11/21 A.E.K.

Toplantı Tarihi ve No    : 17/11/2016 - 195                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17/11/2016 - 3855                                          ANKARA

Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Saraycık Köyü, Tilkitepe Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kaletepe Arkeolojik Yerleşiminin III. derece arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.08.2016 gün ve 737 sayılı yazısı, Çankırı Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.09.2016 gün ve E.3047 sayılı yazısı, İlbank Genel Müdürlüğünün 27.09.2016 gün ve E.23750 sayılı yazısı, Çankırı İl Özel İdaresinin 27.09.2016 gün E.5887 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çankırı İli, Kızılırmak İlçesi, Saraycık Köyü, Tilkitepe Mevkiinde Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kaletepe Arkeolojik Yerleşiminin ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları gösterildiği şekilde III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi

 

838

10838/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           37.13/285 A.A.

Toplantı Tarihi ve No    : 17/11/2016 - 195                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 17/11/2016 - 3871                                          ANKARA

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde tespit edilen yapı kalıntısının tesciline ilişkin olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 19/08/2016 gün ve 169565, İller Bankası A.Ş.nin 25/08/2016 gün ve E.21513, Devlet Su İşleri 23.Bölge Müdürlüğünün 23/08/2016 gün ve 569100, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25/08/2016 gün ve E.24457, Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01/09/2016 gün ve 4238, Kastamonu Valiliği il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 09/09/2016 gün ve 757-7904, Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 08/09/2016 gün ve E.2041962, Devlet Su İşleri Etüt, Plânlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 22/09/2016 gün ve 622153, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 04/10/2016 gün ve E.432950 sayılı yazıları ve ekleri, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 27/10/2016 gün ve 5288 sayılı Dosya İnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde tespit edilen yapı kalıntısının tesciline ilişkin olarak Kurulumuzun 01/07/2016 gün ve 3501 sayılı kararıyla tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüş istendiğinin anlaşıldığına;

Gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 08/09/2016 gün ve E.2041962 sayılı yazısında Badembekdemir Köyü 101 Ada, 1 parsel üzerinde bulunduğu belirtilen yapı kalıntısının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline;

Yapı kalıntısına ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

839

10839/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           06.20/188 A.A.

Toplantı Tarihi ve No    : 3/11/2016 - 193                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 3/11/2016 - 3787                                            ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi üzerine Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli Kedikayası Höyüğünün sit sınırlarının koordinatlandırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 18/10/2016 gün ve 5127 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Kurulumuzun 31/10/1994 gün ve 3737 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Kedikayası Höyüğünün kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I.-III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;

Kedikayası Höyüğü için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III. maddelerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

840

10840/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23-24-25-26/11/2016 - 167                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26/11/2016 - 2395                                         NEVŞEHİR

Dosya No                     : 51.01.0.34

Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Yeşilyurt Köyü, Kadastro Harici Taşlık Alan ve 2687, 2697, 2781, 3200, 3201, 3202 parsellerde bulunan mülkiyeti özel mülkiyete ve Maliye Hazinesine ait Düventepe Yerleşimi, Tümülüsleri ve Kaya Oyma Mezarları’nın I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.10.2014 gün ve 2643 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.01.2015 gün ve 299 sayılı yazısı, Niğde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 28.01.2015 gün ve 885 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2015 gün ve 251130 sayılı yazısı, Niğde Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 12.06.2015 gün ve 4719 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 12.01.2016 gün ve E.86067 sayılı yazısı ve ekleri, Altunhisar Tapu Müdürlüğü’nün 2047530 sayılı ve bila tarihli yazısı ve ekleri, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.11.2016 gün ve 3815 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Yeşilyurt Köyü, Kadastro Harici Taşlık Alan ve 2687, 2697, 2781, 3200, 3201, 3202 parsellerde bulunan mülkiyeti özel mülkiyete ve Maliye Hazinesine ait Düventepe Yerleşimi, Tümülüsleri ve Kaya Oyma Mezarları’nın “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

 

841

10841/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23-24-25-26/11/2016 - 166                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25/11/2016 - 2388                                         NEVŞEHİR

Dosya No                     : 51.00.0.431

Niğde İli, Merkez İlçesi, Uluağaç Köyü, 151 ada, 22 ve 24 parsellerde bulunan mülkiyeti özel mülkiyete ve Maliye Hazinesine ait Garipoğlan Höyüğü ve Nekropol alanının I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.02.2016 gün ve 554 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 10.06.2016 gün ve E.1362946 sayılı yazısı ve ve ekleri, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.06.2016 gün ve 299 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2016 gün ve 433266 sayılı yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.11.2016 gün ve 3824 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Niğde İli, Merkez İlçesi, Uluağaç Köyü, 151 ada, 22 ve 24 parsellerde bulunan mülkiyeti özel mülkiyete ve Maliye Hazinesine ait Garipoğlan Höyüğü ve Nekropol alanının, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, karar verildi.

 

842

10842/1-1