9 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29913

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığından:

TMMOB Maden Mühendisleri Odasından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Soiltest Zemin Etüt ve Laboratuvar Hizmetleri İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin Güneşli Mah. Kirazlı Cad. Bağlar Sok. No: 11/A Bağcılar/İSTANBUL adresinde bulunan Laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 13.09.2005 tarih ve 60 sayılı kararı ile verilen 102 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 22.11.2016 tarih ve 525/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 29.11.2016 tarih ve 27996 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10869/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türk Ekonomik ve Stratejik Araştırma Vakfının (TESAV).

VAKFEDENLER: Ekonomi Kulübü Derneği.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.11.2016 tarihinde kesinleşen 17.10.2016 tarihli ve E:2016/453 K:2016/530 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin, iş adamlarımızın, sanayicilerimizin ve girişimcilerimizin ihtiyaç duyacakları alanlarda ekonomik, akademik, teknik, mali ve sosyal çalışmalar yürüterek; Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü, Türkiye iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 800.000,00-TL nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10870/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Bedrettin Torun Pet. Ürün. Tur. İnş. Taş. Tic. Ltd. Şti.

Taşova/Amasya

19-HYB-316

TS 11939

TS 12820

03.10.2016

Firma İsteği

Baktat Gıda San.ve Dış Tic. A.Ş. Sungurlu/Çorum

19-HYB-2925

TS 11939

11.10.2016

Firma İsteği

Altay Soğutma-Elvan Altay

Mecitözü/Çorum

19-HYB-3074

TS 10079

TS 12850

11.10.2016

Firma İsteği

Arslan Alkur-Öznurnak Makine Çorum

19-HYB-1581

TS 12600

12.10.2016

Talimata Aykırılık

Güngör Akar. Nak. Tur. Gıda Hayv. Oto İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Merzifon/Amasya

19-HYB-3052

TS 11939

TS 12820

28.10.2016

Firma İsteği

Eraslan Petrol Osman Eraslan

Taşova/Amasya

19-HYB-3062

TS 11939

08.11.2016

Talimata Aykırılık

Özdilek Petrol-İbrahim Çolak

Merzifon/Amasya

19-HYB-322

TS 11939

TS 12820

09.11.2016

Firma İsteği

10857/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda açık bulunan 15 (on beş) adet 7 ve 8. derece AB Uzman Yardımcısı kadrosuna (GİH) atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda sözlü sınav ile AB Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Mezun olunan Fakülte ve Bölüm

Başvurulacak KPSS puan türü ve sözlü sınava çağırılmaya hak kazanacak aday sayısı

Sözlü sınav sonucuna göre ataması yapılacak aday sayısı

Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü

KPSS P3 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 8 aday

2

Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü veya ilgili Fakültelerin Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

KPSS P3 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 8 aday

2

Siyasal Bilgiler, Siyasal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri altındaki programlar

KPSS P3 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 36 aday

9

Fen ve Edebiyat veya Beşeri Bilimler Fakültelerinin Sosyoloji Bölümü

KPSS P3 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 4 aday

1

İletişim Fakültesi

KPSS P3 puan türünden başvurusu alınan adaylardan sıralama yapılarak en yüksek puana sahip ilk 4 aday

1

 

Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere, belirlenen boş kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Alım yapılacak bölümlere ilişkin, yukarıdaki tabloda belirlenen 5 başlık altındaki her grup kendi içerisinde sıralanacak ve değerlendirilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puan ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Eğitim süresi en az dört yıl olan ve yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte ve bölümler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak,

2. Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

3. ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte veya bölüm itibariyle ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak,

4. İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak;

• Son başvuru tarihinden itibaren azami 2 yıl öncesinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)/ Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) İngilizce dilinden en az 80 puan almış veya 1

• Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış, ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 2

5. Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

2 - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların Başkanlığımızın internet adresinde (www.ikg.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş” çıktılarının ekinde aşağıdaki belgeleri iletmeleri istenir.

1) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

2) Son 6 ay içerisinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

3) Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı, 3

4) Yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin aslı ya da onaylı örneği veya belgenin aslı ibraz edilmek suretiyle Başkanlığımızca onaylanan örneği,

5) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,

                                                              

1  Son başvuru tarihine yetişebilecek şekilde, sonuç belgesi alınabilecek güncel sınavlardan alınacak yabancı dil belgeleri de kabul edilecektir. (Örn. 2016 yılında düzenlenecek olan Elektronik Yabancı Dil Sınavları gibi)

2  ÖSYM’nin 25.02.2016 tarihli yabancı dil sınavları eşdeğerliklerine ilişkin kararı dikkate alınacaktır.

Bkz.http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

3  ÖSYM’nin 25.02.2016 tarihli yabancı dil sınavları eşdeğerliklerine ilişkin kararı dikkate alınacaktır.

Bkz.http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

6) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı örneği veya belgenin aslı ibraz edilmek suretiyle Başkanlığımızca onaylanan örneği,

7) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır veya atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecektir ve haklarında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3 - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar, www.ikg.gov.tr adresinden indirerek dolduracakları iş talep formu ve diğer belgeler ile birlikte 14/12/2016-13/01/2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Yıldızevler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak, No: 4, 06450 Çankaya/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul masasına bizzat veya posta yolu ile başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurularda, gönderilen belgelerin Başkanlığa en geç 13/01/2017 mesai saati bitimine kadar (17:30) ulaşması zorunludur. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri dikkate alınmayacak, e-posta olarak gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

4 - SÖZLÜ SINAV:

Sözlü sınavı 13/02/2017-17/02/2017 tarihleri arasında yapılacak olup fakülte ve bölüm itibariyle sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yeri 10/02/2017 tarihine kadar Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir ve adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları;

Adaylara mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi ve genel kültür sorularına ilaveten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev alanına giren konularda (çalışma hayatı, sosyal politika ve istihdam vb.) ve Başkanlığımız görev alanlarına ilişkin konularda (Avrupa Birliği (tarihçesi, kurumları, politikaları, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği Mali Yardımları vb.) sorular yöneltilecektir.

5 - SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Adaylar, sözlü sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

6 - SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav aşağıdaki alanlarda yapılacaktır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve İngilizce düzeyi, (İngilizce dil bilgisi, adayın güncel herhangi bir konu hakkında yapacağı kısa konuşmalar şeklinde değerlendirilecektir.)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Sözlü sınavda adaylar (a) bendi için 50 puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda değerlendirme, yüz puan üzerinden yapılacak ve Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınavın sonucunu gösterecektir. En az yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınavda fakülte ve bölüm itibariyle başarılı olan adayların sayısı fakülte veya bölüm itibariyle ataması yapılacağı ilan edilen kadro sayısından fazla ise fakülte ve bölüm itibariyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıralama yapılacak, asil ve yedek adaylar belirlenerek liste ilan edilecektir. Atamalar yalnızca sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır. Bazı başvuru gruplarından yeterli nitelikli başvuru olmaması halinde söz konusu kontenjanların diğer başvuru grupları için kullanılması hakkı saklıdır.

7 - SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE ATAMA

Sözlü sınav sonucuna göre sınavı kazananlar, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmemektedir.

Sözlü sınav sonucunda fakülte veya bölüm itibarıyla başarılı bulunan adaylardan asil kazananlar ve yedek adayların listesi oluşturulacaktır. Giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek aday seçilecektir.

Yedek adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmemektedir. Sözlü sınavda başarılı olan adayların sayısı fakülte veya bölüm itibariyle ilan edilen kadro sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Ancak, yukarıdaki tabloda öğrenim dalı itibariyle ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kadrolar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilecektir.

Bakanlığımız ve Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kapsamında Avrupa Birliği Uzmanları ile Avrupa Birliği Uzman Yardımcılarının çalıştıkları alanlara ilişkin daha detaylı bilgiye www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

10874/1-1


TMMOB Maden Mühendisleri Odasından:

2017 YILI SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GEREKÇESİ

1 - 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2 nci maddesinde; mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile Birlik ve Odaların kuruluş amaçları arasında olduğu belirtilmiştir.

Odamız Ana Yönetmeliği, 24.08.2005 tarih ve 25916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin “Odanın amaçları” başlıklı 6 ncı maddesi;

“Odanın başlıca amaçları şunlardır: ...

k) Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

l) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek,” hükmünü içermektedir.

Yönetmeliğin “Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri” başlıklı 38 inci maddesinde;

“h) Üyelerin, gerek kamu kuruluşları ile gerek diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde uyulması zorunlu hukuki esasları tespit etmek, bunlara uymayı temin ve uygulanmasını kontrol etmek, mesleki hizmetler karşılığı alınacak asgari ücretleri ve çalışma şartlarını saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,” Oda Yönetiminin görevleri arasında belirlenmiştir.

21.09.2005 tarih ve 25943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde;

“Denetim; SMM lerin ve tescilli SMMH bürolarının birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve SMMH nin kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için bu Yönetmelik kurallarına ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine uyulduğunun Oda merkezi, şubeleri, temsilcilikleri veya bunların görevlendirdiği kişilerce incelenmesini ve inceleme kayıtlarının Oda tarafından tutulmasını,” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

10.07.2002 tarih ve 24811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TMMOB Disiplin Yönetmeliği” nin 8 inci maddesinde; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ya da Odalarca belirlenmiş asgari ücretin altında ücret almanın yaptırımının para cezası olduğu belirlenmiştir.

2 - İlgili mevzuat hükümleri çerçevesince Odamız tarafından maden mühendislerinin vermiş oldukları hizmetler karşılığında almaları gereken asgari ücretler her yıl yeniden belirlenmektedir. Tarife ile birlikte maden mühendisliği mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlanmakta, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkı korunmaktadır.

Bu amaçla maden mühendislerinin birbirleriyle ve işverenle olan ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, meslek disiplini ve ahlakının korunması ve SMMH nin kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak ve birbiriyle uyumlu şekilde yürütülmesi için bu Yönetmelik kurallarına ve Oda tarafından belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine, uyulup uyulmadığının denetimi gerçekleştirilmektedir.

Yapılan denetimler ve ilgili tarife ile maden mühendisliği hizmetleri karşılığı olarak alınan ücretlerin bir standart altına alınması sonucu; vergi kayıp ve kaçakları önlenmekte, özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar kapsamında olan maden mühendislerinin ücretlerinin Oda Asgari ücret tarifesinden bildirimi sağlanarak Sosyal Güvenlik Kurumunun olası uğrayacağı sosyal güvenlik primi kayıpları engellenmektedir.

 

SERBEST MADEN MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2017 YILI)

HİZMET TÜRÜ

ÜCRET

BİRİM

 

 

 

SÜREKLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

 

a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis*

3.010

TL/AY

b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

3.140

TL/AY

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

4.500

TL/AY

d. Yeraltı İşletmesi

5.000

TL/AY

e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de yapıyor ise)

5.210

TL/AY

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de yapıyor ise)

5.900

TL/AY

g. Tünel - Metro

3.440

TL/AY

h. Sondaj (Maden, Su)

3.830

TL/AY

ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular)

3.480

TL/AY

i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz)

4.220

TL/AY

j. YTK 5.1.a Personel

3.800

TL/AY

k. YTK 5.1.c Personel

3.010

TL/AY

l. YTK 5.2. Personel

4.500

TL/AY

m. YTK Koordinatör

5.000

TL/AY

DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET

 

 

a. Sözlü Olarak Sunulması

770

TL

b. Rapor Halinde Sunulması

1.010

TL

 

 

 

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)

 

 

a. Hizmetin İlk Günü

820

TL

b. Sonraki Her Gün İçin

620

TL

DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ)

2.760

TL/AY

YTK HİZMETLERİ

Arama

Açık

Yeraltı

1 (a)

 

750 TL/AY

 

1 (b)

 

750 TL/AY

 

2 (a)

 

1250TL/AY

 

2 (b)

550 TL/AY

1250TL/AY

 

2 (c)

 

1250TL/AY

 

3

550 TL/AY

1250TL/AY

 

4(a)

550 TL/AY

1100TL/AY

1400TL/AY

4(b)

550 TL/AY

1100TL/AY

1750TL/AY

4 (c)

550 TL/AY

1100TL/AY

1400TL/AY

4 (ç)

550 TL/AY

1100TL/AY

1750TL/AY

5

550 TL/AY

1100TL/AY

 

PROJE HİZMETLERİ

 

 

a. Ön İnceleme Raporu

1.380

TL

b. Maden Arama Projesi

3.680

TL

c. Ön Arama Faaliyet Raporu

4.590

TL

d. Genel Arama Faaliyet Raporu

5.510

TL

e. Detay Arama Faaliyet Raporu

6.520

TL

f. Terk Raporu

1.080

TL

g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi

1.310

TL

h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için)

4.590

TL

ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için)

8.810

TL

i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler için) / Temdit Projesi

11.110

TL

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

1.690

TL

k. Ekspertiz Raporu

1.690

TL

l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi

1.840

TL

m. Orman İzni

2.000

TL

n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu (Maden Müh. Hizmeti)

7.440

TL

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (Maden Müh. Hizmeti)

3.220

TL

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki Proje Hizmeti

3.220

TL

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları Uygulanacak Olup, 2.215-TL’den Az Olamaz

2.435

 

r. Fizibilite Projesi (11.110 TL dan az olamaz)

Proje Yatırım Bedelinin ‰ 2 si

s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti

1000 TL

 

Ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu

7.530 TL

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ

 

 

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

3.830

TL/AY

SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ

 

 

İşletme-Tesis

3.150

TL/AY

İşletme-Tesis (Daimi)

5.520

TL/AY

Otogaz İstasyonları (İstasyon başına)

1.430

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-I)

2.300

TL/AY

Çevre Görevlisi (EK-II)

1.160

TL/AY

 

 

 

JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT HİZMETLER

 

 

1- ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması

6.330

TL

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

2.530

TL

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi

8.860

TL

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

3.800

TL

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için)

6.330

TL

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz)

 

 

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.480

TL/AY

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların arama döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

830

TL/AY

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise)

3.800

TL/AY

d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal mineralli suların işletme döneminde teknik sorumluluk (Bir ruhsat sahası için)

950

TL/AY

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için)

1.900

TL

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun hazırlanması (Bir ruhsat sahası için)

31.630

TL

 

 

 

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) ÇALIŞMALARI

 

 

1- PLANLI ALANLAR İMAR TİP YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 SAYILI KANUN) KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

920

TL

II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu

 

 

0-1000 m2 alan için

920

TL

1000-3000 m2 alan için

1.840

TL

3000-5000 m2 alan için

2.600

TL

2- ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, demiryolu, metro)

 

 

a. Daimi hizmetler

3.680

TL/AY

b. Proje danışmanlık hizmeti

6.440

TL/AY

c. Proje hazırlama

27.800

TL

d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri toplama

380

TL/GÜN

e. Projenin revize raporu hazırlanması

5.520

TL

 

NOT

Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

- Sondaj hizmetleri

- Laboratuvar hizmetleri

Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir.

* 31 Temmuz 2012 tarihli TMMOB ve SGK protokolü gereği 2017 yılı için uygulanan ücret.

- Ücretler net ücretlerdir.

- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve benzeri giderler işverene aittir.

- Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır.

10862/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği Bölümü

2

2

2

Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda İşleme Teknolojisi, Sanitasyon ve Hijyen alanlarında doktora yapmış veya eserler vermiş olmak,

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyokimya

2

2

2

Kimya, Biyokimya veya Kimya-Biyokimya alanlarından birinde doktora yapmış veya bu alanlardan birinde  eserler vermiş olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

10878/1-1


Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  09.12.2016

Son Başvuru Tarihi    :  23.12.2016

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra www.munzur.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Munzur Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0 428 213 17 94

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı/Program

Unvan

Adet

Drc.

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği

Kontrüksiyon ve İmalat A.B.D

Yrd. Doç.

1

4

Bütünleşik üretim planlaması uygulaması: Mobilya sektörü örneği konusunda doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü

Felsefe Tarihi A.B.D

Yrd. Doç.

1

3

İbn-i Haldun ve Makyavelli’nin, din-politika ilişkisi üzerine teorilerinin karşılaştırılması konusunda doktora yapmış olmak.

Tunceli Meslek Yüksekokulu/Kimya ve Kimyasal Teknolojileri Bölümü

Laboratuvar Teknolojisi Pr.

Yrd. Doç.

1

3

Benzofuran içeren polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu alanında doktora yapmış olmak.

Çemişgezek Meslek Yüksekokulu/ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Pr.

Yrd. Doç.

1

4

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.

Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu/ Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

Yrd. Doç.

1

3

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.

10790/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Açıköğretim Fakültesi

Yaygın Öğretim

Yaygın Öğretim

Profesör

1

-

Doçent

1

-

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

-

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

-

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

-

Fen Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Doçent

1

-

Fizik

Matematiksel Fizik

Doçent

1

-

İstatistik

İstatistik Teorisi

Doçent

1

-

Matematik

Geometri

Profesör

1

-

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Profesör

1

-

Grafik

Grafik

Profesör

1

 -

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

-

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

-

Maliye

Mali Hukuk

Profesör

1

-

İletişim Bilimleri Fakültesi

Basın ve Yayın

Genel Gazetecilik

Profesör

1

 -

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

-

Engelliler Araştırma Enstitüsü

-

Zihin Engelliler

Doçent

1

-

10882/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

 

 

 

Geometri

1

 

Tanjant demetler ve vektör demetleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Kimya Bölümü

 

 

 

Anorganik Kimya

1

 

Moleküler alaşımlar ve kompleksleri, ferrosenil türevlerinin biyolojik aktiviteleri, borik asitli bileşikler, radikal polimerizasyon konularında çalışmaları olmak.

Biyoloji Bölümü

 

 

 

Genel Biyoloji

1

 

Kanser sitolojisinde ve kanserde Glutatyon-S-Transferaz enzimleri üzerine çalışmış olmak.

Zooloji

1

 

Memeli sistematiği ve memeli sitogentiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Bölümü

 

 

 

Hukuk Bilimleri

1

 

--

Ekonometri Bölümü

 

 

 

İstatistik

1

 

Doktorasını İstatistik Alanında yapmış olmak ve Doçentliğini Nicel Karar Yöntemlerinden almış olmak.

Ekonometri

 

1

İnovasyon ve İktisadi büyüme konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Radyoloji

1

 

Diabetik retinopatili hastalarda difüzyon ağırlıklı görüntülemede normal görünümlü optik sinir başı değişiklikleri konularında çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1

Gestasyonel diyabetin erken gebelikte taranması ve tanısı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Biyomühendislik Bölümü

 

 

 

Biyomühendislik

1

 

Kanserli hücre kültüründe gen susturma konusunda çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

 

Vizyohaptic sistem entegre edilmiş diş hekimliği eğitim similatörleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Pedodonti

1

 

Çocuklarda pasif sigara içicilik ve periodontal sağlık ile Bruksizm ve TME ilişkileri konularında çalışma yapmış olmak.

Ortodonti

 

1

Hızlı Üst Çene genişletmesi ve ağız kokusu ilişkisi üzerine çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi

1

 

Eğitim Fakültesi mezunu olup, yoğun madde fiziği ve fen eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Temel Eğitim Bölümü

 

 

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

Yüksek lisans ve doktorasını okul öncesi eğitimi alanında yapmak ve okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki yatkınlık gelişimleri üzerine çalışmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

1

Doktora çalışmasını spor alışkanlıkları konusunda yapmış olmak.

FATMA ŞENSES SOS. BİL. M.Y.O.

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

 

 

İşletme Yönetimi

 

1

Matematik ve İstatistik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

11

6

 

10806/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI / ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANALİTİK KİMYA

 

 

1

 

FARMAKOGNOZİ

 

 

1

 

FARMASÖTİK BOTANİK

 

 

1

 

FARMASÖTİK KİMYA

 

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PREHİSTORYA

 

1

 

 

YAKINÇAĞ TARİHİ

 

 

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

 

 

1

 

ZOOLOJİ

2

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1

 

 

 

KEŞAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

 

2

 

HEMŞİRELİK

 

 

2

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

 

 

1

 

İÇ HASTALIKLARI

 

1

 

Romatoloji Bilim alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Romatoloji Yandal Uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Hematoloji Yandal Uzmanı olmak.

KARDİYOLOJİ

1

 

 

 

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

 

 

1

 

TIBBİ BİYOLOJİ

 

 

1

 

ÜROLOJİ

 

 

1

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK

 

1

 

 

10872/1-1