8 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29912

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


MİCROSOFT OFFİCE KURUMSAL LİSANS ARTIRIMI ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elazığ Belediye Başkanlığından:


MULTİFOTON LAZER TARAMALI MİKROSKOP VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


LAZER TARAMALI KONFOKOL MİKROSKOP SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARIN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin 2017 yılına ait Bitkisel Üretim ve Hayvancılık faaliyetleri işçiliklerine ait hizmet alımı satın alınacaktır.

Konu ile ilgili şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve İşletmemizde görülebilir. İstekliler İhale dokümanını İşletmemizden 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale Kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin Teminat ihale tutarının %6 oranında olacaktır.

Teklif Mektuplarının Kapalı Zarf içerisinde en geç 27/12/2016 Salı günü saat 14.00'a kadar İşletmemizin Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ'nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES  :

KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilova Kasabası Yanı AKSARAY

Tlf     :  (0382) 233 25 00

Fax   :  (0382) 233 25 10 - 233 25 03

10744/1-1


MİCROSOFT OFFİCE KURUMSAL LİSANS ARTIRIMI ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Microsoft Office Kurumsal Lisans Artırımı Anlaşması teknik şartnamesine ve Microsoft Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte markası, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Microsoft Markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10828/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elazığ Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İzzetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Ada / Parsel

Arsa Alanı (m2)

İmar Kullanımı

İnşaat Alanı (m2)

Keşif Bedeli (TL)

Elazığ

Merkez

72/3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

877,00

Konut+Ticari (TİCK1-BL 15 Kat)

8.629,68

6.040.776,00 TL

 

2 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2016 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 6.040.776,00 TL. (Altı Milyon Kırk Bin Yedi Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası.) dır.

3 - İhale 20.12.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.

5.1 - Kanuni ikametgahı olması,

5.2 - T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

5.3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.6 - Geçici teminat (tahmini keşif bedelin % 3’ü oranına tekabül eden 181.223,26 TL.) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

5.8 - Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

5.9 - İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

5.10 - Bu ihalede benzer iş olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 15 yılda Kamu veya Özel Sektörde tekbir sözleşme kapsamında enaz 2.000 m2 bina inşaatını tamamladığını, denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim belgesinin (İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme) veya kendisine ait tek bir iş kapsamında enaz toplam 2.000 m2 komple bina inşaatını yüklenici olarak tamamladığını ve ilgili belediyesinden alınmış ilgili belgelerin(yapı kullanma izin belgesi vb.) veya Kamu veya Özel Sektörde tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış olan en az toplam 2.000 m2 komple bina inşaatının müşavirlik veya Kontrollük hizmetinde bulunduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

5.11 - Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

5.12 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü)

5.13 - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

6 - İhaleye katılacak olan isteklilerin 5.maddede istenilen belgeleri 20.12.2016 Salı günü (ihale günü) saat 14.00’e kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

10795/1-1


MULTİFOTON LAZER TARAMALI MİKROSKOP VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Multifoton Lazer Taramalı Mikroskop ve Görüntüleme Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci maddesi (e) bendine göre pazarlık usulü ile yurt dışından akreditif açılmak suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/544498

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Multifoton Lazer Taramalı Mikroskop ve Görüntüleme Sistemi Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri KoordinasyonBirimi

c) Teslim tarihi                        :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 200 (ikiyüz) takvim günü içinde çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  26.12.2016 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26.12.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10860/1-1


LAZER TARAMALI KONFOKOL MİKROSKOP SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Lazer Taramalı Konfokol Mikroskop Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci maddesi (e) bendine göre pazarlık usulü ile yurt dışından akreditif açılmak suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/544539

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Lazer Taramalı Konfokol Mikroskop Sistemi Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                         : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 200 (ikiyüz) takvim günü içinde çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  26.12.2016 Pazartesi günü saat 15.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26.12.2016 Pazartesi günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10861/1-1


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARIN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik”in 38. maddesi uyarınca HEK ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların, Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni araçlar ve malzemeler ile mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                     : Adana İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                : Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 205 Seyhan / ADANA

c) Telefon ve faks numarası    : Tel: 0 322 435 53 87 - Faks: 0 322 435 53 87

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Malın;

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı: Muhtelif Marka ve Modellerde 69 (Altmışdokuz) Adet Araç

b) Mübadelesi Yapılacak Taşıtların Modeli, Markası, Motor Hacmi, Motor Gücü, Kilometresi, Faal Olup Olmadığı ve Hasar Durumları ile İlgili Bilgiler;

 

S.

No

Plakası

Modeli

Markası

Tipi

Kullanım Şekli

Motor Hacmi

Motor Gücü

Km. Sayacı

Faal Olup Olmadığı

Hasar Durumu (%)

Tahmini Bedeli (TL.)

1

01A0003

2005

RENAULT

LB

Otomobil

1461

47,7 KW

488884

GAYRİFAAL

8%

9.280,00 ¨

2

01A0006

2005

RENAULT

LB

Otomobil

1461

48 KW

513179

GAYRİFAAL

4%

9.450,00 ¨

3

01A0009

2004

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

631602

GAYRİFAAL

3%

10.360,00 ¨

4

01A0026

2008

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

67 KW

434763

GAYRİFAAL

2%

11.850,00 ¨

5

01A0066

2005

YAMAHA

DMO1

Motosiklet

660

35,3 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

10%

1.970,00 ¨

6

01A0095

2006

FİAT

ALBEA 1.3 MJT

Otomobil

1248

55 KW

321806

GAYRİFAAL

3%

8.925,00 ¨

7

01A0098

2006

FORD

TRANSİT

Minibüs

2402

73 KW

601189

GAYRİFAAL

7%

10.150,00 ¨

8

01A0101

2004

FORD

330 S TRANSİT

Minibüs

2402

66 KW

197703

GAYRİFAAL

10%

9.975,00 ¨

9

01A0113

2008

YAMAHA

YBR250

Motosiklet

249

14 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

4%

2.245,00 ¨

10

01A0129

2006

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

500110

GAYRİFAAL

5%

10.850,00 ¨

11

01A0132

2004

TOYOTA

COROLLA 1.6 TERRA

Otomobil

1598

81 KW

395829

GAYRİFAAL

2%

14.000,00 ¨

12

01A0133

2004

TOYOTA

COROLLA 1.6 TERRA

Otomobil

1598

81 KW

675048

GAYRİFAAL

2%

13.950,00 ¨

13

01A0148

1999

FORD

TRANSİT DİZEL LCX KISAŞASİ

Minibüs

2496

52 KW

778547

GAYRİFAAL

7%

9.200,00 ¨

14

01A0152

2006

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

636745

GAYRİFAAL

3%

11.200,00 ¨

15

01A0159

2006

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

26%

9.150,00 ¨

16

01A0162

2006

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

366554

GAYRİFAAL

5%

11.050,00 ¨

17

01A0167

2006

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

623179

GAYRİFAAL

2%

11.125,00 ¨

18

01A0181

2006

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

395621

GAYRİFAAL

1%

11.400,00 ¨

19

01A0182

2004

RENAULT

MEGANE

Otomobil

1598

84 KW

270520

GAYRİFAAL

0%

15.450,00 ¨

20

01A0226

2006

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

488343

GAYRİFAAL

2%

11.125,00 ¨

21

01A0228

1991

HONDA

185S

Motosiklet

15

11 KW

18979

GAYRİFAAL

3%

1.220,00 ¨

22

01A0234

1998

FORD

KISA ŞASİ

Minibüs

2496

52 KW

791062

GAYRİFAAL

3%

8.300,00 ¨

23

01A0235

2004

HONDA

185S

Motosiklet

15

55 KW

19248

GAYRİFAAL

2%

1.290,00 ¨

24

01A0256

1999

FORD

KISA ŞASİ

Minibüs

1800

52 KW

567162

GAYRİFAAL

5%

8.100,00 ¨

25

01A0261

2014

HONDA

RC72

Motosiklet

745

40,3 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

50%

5.225,00 ¨

26

01A0292

2006

HYUNDAI

ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT TEAM

Otomobil

1493

82 KW

281824

GAYRİFAAL

1%

12.550,00 ¨

27

01A0294

2006

HYUNDAI

ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT TEAM

Otomobil

1493

82 KW

417318

GAYRİFAAL

4%

11.950,00 ¨

28

01A0298

1991

HONDA

XL185S

Motosiklet

150

11 KW

23718

GAYRİFAAL

1%

1.235,00 ¨

29

01A0304

2009

RENAULT

CLİO AUT. 1.5 DCI HEÇBEK

Otomobil

1461

48 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

43%

8.675,00 ¨

30

01A0315

2006

HYUNDAI

ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT TEAM

Otomobil

1493

82 KW

264592

GAYRİFAAL

1%

12.400,00 ¨

31

01A0322

2006

HYUNDAI

ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT TEAM

Otomobil

1493

82 KW

551316

GAYRİFAAL

7%

12.200,00 ¨

32

01A0326

2006

HYUNDAI

ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT TEAM

Otomobil

1493

82 KW

351416

GAYRİFAAL

5%

12.000,00 ¨

33

01A0353

1991

HONDA

185S

Motosiklet

15

11 KW

21760

GAYRİFAAL

3%

1.060,00 ¨

34

01A0365

2007

RENAULT

KANGOO MULTİX

Kamyonet

1390

55 KW

295084

GAYRİFAAL

5%

11.150,00 ¨

35

01A0372

2007

FİAT

DOBLO COMBİ 1.9

Otomobil

1910

77 KW

70012

GAYRİFAAL

6%

12.600,00 ¨

36

01A0380

2007

FİAT

DOBLO COMBİ 1.9

Otomobil

1910

77 KW

32827

GAYRİFAAL

8%

12.645,00 ¨

37

01A0390

2004

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

722602

GAYRİFAAL

1%

10.600,00 ¨

38

01A0397

2006

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

292449

GAYRİFAAL

2%

11.125,00 ¨

39

01A0403

2007

FİAT

Y.DOBLO

Otomobil

1910

77 KW

317661

GAYRİFAAL

3%

12.150,00 ¨

40

01A0411

2009

KANUNİ

VAN65

Motosiklet

193

9,75 KW

7151

GAYRİFAAL

2%

1.075,00 ¨

41

01A0414

2009

KANUNİ

VAN65

Motosiklet

193

9,75 KW

9655

GAYRİFAAL

6%

1.075,00 ¨

42

01A0418

2000

FORD

TM2S TRANSİT

Minibüs

2496

56 KW

594616

GAYRİFAAL

3%

8.525,00 ¨

43

01A0447

2009

RENAULT

MLM1ROH MEGANE

Otomobil

1598

80 KW

186972

GAYRİFAAL

2%

15.750,00 ¨

44

01A0469

2009

RENAULT

MLM1R0H MEGANE

Otomobil

1598

82 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

60%

10.350,00 ¨

45

01A0513

2011

KANUNİ

VAN18

Motosiklet

149,4

8,75 KW

65092

GAYRİFAAL

5%

1.055,00 ¨

46

01A0540

2012

YUKİ

YK05

E. Motosiklet

1

ELKTRİKLİ

212

GAYRİFAAL

2%

470,00 ¨

47

01A0564

2001

B.M.W.

R1100RT

Motosiklet

1085

66 KW

45914

GAYRİFAAL

7%

3.575,00 ¨

48

01A0571

2001

B.M.W.

R1100RT

Motosiklet

1085

66 KW

37685

GAYRİFAAL

6%

3.650,00 ¨

49

01A0574

2002

TOYOTA

L.G TEKRA

Otomobil

1598

81 KW

546097

GAYRİFAAL

3%

10.855,00 ¨

50

01A0576

2002

FORD

TRANSİT

Minibüs

2496

56 KW

378870

GAYRİFAAL

6%

9.425,00 ¨

51

01A0608

2003

FORD

TRANSİT

Minibüs

2402

66 KW

357026

GAYRİFAAL

2%

10.300,00 ¨

52

01A0609

2001

B.M.W.

R1100RT

Motosiklet

1085

66 KW

173126

GAYRİFAAL

1%

3.375,00 ¨

53

01A0648

2004

FORD

TRANSİT

Kamyonet

1753

55 KW

763594

GAYRİFAAL

4%

10.400,00 ¨

54

01A0654

2004

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

4%

10.650,00 ¨

55

01A0656

2004

FORD

TRANSİT CONNECT

Kamyonet

1753

55 KW

351195

GAYRİFAAL

4%

10.200,00 ¨

56

01A0660

2004

FORD

TRANSİT 350 L

Minibüs

2402

88 KW

363854

GAYRİFAAL

2%

11.750,00 ¨

57

01A0662

2004

FORD

TRANSİT 350 L

Minibüs

2402

88 KW

467988

GAYRİFAAL

3%

12.400,00 ¨

58

01A0681

2007

HYUNDAI

STAREX

Kamyonet

2476

73 KW

363888

GAYRİFAAL

6%

10.400,00 ¨

59

01A0686

2007

FİAT

DOBLO COMBİ CARGO

Kamyonet

1368

57 BG

Okunmuyor

GAYRİFAAL

65%

7.850,00 ¨

60

01A0726

2007

FİAT

ALBEA SOLE 1.3

Otomobil

1248

52 KW

469861

GAYRİFAAL

3%

10.750,00 ¨

61

01A0742

2007

KANUNİ

SEYHAN VAN 18

Motosiklet

149

8,75 KW

51304

GAYRİFAAL

4%

980,00 ¨

62

01A0743

2007

KANUNİ

SEYHAN VAN 18

Motosiklet

149

8,75 KW

23874

GAYRİFAAL

4%

980,00 ¨

63

01A0745

2007

KANUNİ

SEYHAN VAN 18

Motosiklet

149

8,75 KW

25086

GAYRİFAAL

7%

980,00 ¨

64

01A0753

2007

KANUNİ

SEYHAN VAN 18

Motosiklet

149

8,75 KW

41010

GAYRİFAAL

2%

980,00 ¨

65

01A0762

2004

TOYOTA

COROLLA

Otomobil

1598

59 KW

482713

GAYRİFAAL

1%

12.800,00 ¨

66

01A0764

2008

RENAULT

SYMBOL EXPRESYON 1.4 16V

Otomobil

1390

66 KW

508934

GAYRİFAAL

2%

12.050,00 ¨

67

01A0773

2008

FİAT

ALBEA SOLE

Otomobil

1298

51 KW

507667

GAYRİFAAL

4%

10.675,00 ¨

68

01A1101

2004

PEUGEOT

PARTNER

Kamyonet

1898

54 KW

177416

GAYRİFAAL

1%

9.450,00 ¨

69

01A1163

1999

NISSAN

4X2 D/CAB

Kamyonet

2664

90KW

567045

GAYRİFAAL

2%

8.450,00 ¨

TOPLAM

590.405,00 ¨

 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malın;

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı:

a-1) 1 Adet Skoda Superb 2.0 TDI LK DSG 4x4.

a-2) 2 Adet Toyota Hilux 2.8 Hi-Cruiser 4x4.

a-3) 3 Adet Skoda Rapid 1.4 TDI Ambition (ihalede sürülecek pey miktarına göre sayısı arttırılabilecektir.).

a-4) Sayısı ihalede sürülecek pey miktarı üzerinden belirlenecek olan Olivetti D COPIA 4004MF Plus Model Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinası (1.PEY miktarı).

a-5) Sayısı ihalede sürülecek pey miktarı üzerinden belirlenecek olan A4 Fotokopi Kâğıdı (artırım 100 Top üzerinden yapılacaktır) (2.PEY miktarı).

b) İhalede sürülecek;

1. Pey Miktarı: 1 Adet Olivetti D COPIA 4004MF Plus Model Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinası.

2. Pey Miktarı: 100 Top A4 Fotokopi Kâğıdı

c) Durumu ve özellikleri: Araçlar 2016 model, 0 (sıfır) Km. ve kullanılmamış olacak, fotokopi makinesinin bütün parçaları eksiksiz, kullanılmamış, arızasız, hasarsız ve orijinal ambalajlarında, A4 fotokopi kağıtları da eksiksiz, kullanılmamış, hasarsız ve orijinal ambalajlarında olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:

a) Araçlar, Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Cad. No:9 SEYHAN / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü – Ulaştırma Şube Müdürlüğüne,

b) Fotokopi Makineleri, orijinal ambalajında, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No: 205 Seyhan / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü’ne,

c) A4 Fotokopi kâğıtları, orijinal ambalajında, Döşeme Mahallesi M. Nuri Sabuncu Bulv. No: 59 (Asma Kat) Seyhan / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğü’ne ait kırtasiye deposuna,

Tek seferde eksiksiz olarak teslim edilecek olup, Teknik Şartnameler, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip 15 (onbeş) gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Cad. No: 9 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü - Ulaştırma Şube Müdürlüğü

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer: Adana Emniyet Müdürlüğü Personel Yemekhanesi Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No: 205 Seyhan/ADANA

b) Tarihi ve saati: 20.12.2016 Salı günü saat:10:30

7 - Verilecek Malın/Malların Tahmini Bedeli: 590.405,00 TL. (Beşyüzdoksanbindörtyüzbeş Türk Lirası )

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 621.400,00TL. (Altıyüzyirmibirbinbin Türk Lirası )

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden (17.712,15 TL)’ndan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,

c) Tebligat adresini gösterir belge,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

sunulması zorunludur.

10 - İhale, Mübadele dokümanında belirtilen şartları taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele dokümanı Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 205 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 40,00 TL. (Kırk Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 20.12.2016 Salı günü saat:10:30’a kadar Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No:205 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğüne verilecektir.

13 - İhalenin yapılacağı yer: İhale, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 205 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - Personel Yemekhanesinde yapılacaktır.

14 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu huzurunda sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

15 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

16 - Bu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

17 - Mübadele konusu verilecek mallar, ilan tarihinden itibaren teklif verme zamanına kadar hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında, Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Cad. No: 9 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - Ulaştırma Şube Müdürlüğü bahçesinde görülebilir.

18 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

19 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10859/1-1