3 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29907

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2015 yılı gayri safi geliri 2.686.171,69 TL olan Beşiktaş Onyedinci Noterliği 01.02.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

10716/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Çocuk Oyunları Vakfı (Oyun Gönüllüleri) (TÜÇOV)

VAKFEDENLER: Emel Çimen, Fatih Ormancı, Enver Makar, Özgür Öztürk, Meral Keleş, Oktay Horzumoğlu, İsmail Baloğlu, Müge Ormancı

VAKFIN İKAMETGAHI: Çanakkale

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Biga 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.11.2016 tarihinde kesinleşen, 23.09.2016 tarih ve E: 2016/321, K: 2016/355 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Geleneksel Oyunlarımızı derlemek, çocuklarımızın oyun oynayabilecekleri alanları oluşturmak, oyun alanı oluşturulan yerlerde oyun organizasyonları yapmak ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.- TL. (AltmışbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Emel Çimen, Fatih Ormancı, Enver Makar, İsmail Baloğlu, Özgür Öztürk

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Eğitim Gönüllüleri Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10677/1-1

—————

VAKFIN ADI: Berberoğlu Eğitim Vakfı.

VAKFEDENLER: Ali Berber, Yıldız Berber, E.Beyhan Berber Hisar, Vahdettin Özel, Fatma Gül.

VAKFIN İKAMETGAHI: Kütahya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/10/2016 tarihinde kesinleşen 08/09/2016 tarih ve E.2016/286, K.2016/459 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasına ve yasalarına bağlı olarak çocuk ve gençlerimizin iyi eğitimli, kültürlü, iyi ahlaklı, meslek sahibi, topluma yararlı, ülkesini seven bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerine yardımcı olmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (Yetmişbin)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10678/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

15.11.2016 gün ve 2016/396 sayılı ceza kararı

Arif GÜLER- Özel Yeni Şekil İngilizce Kursu Müdürü

1 - Kurumun İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yazılan isim haricinde Kurum Binasının dış cephesinde ‘NEW LİNE ENGİLİSH ve NEW LİNE ACADEMY’ yazılı tabelaların asılı bulunmasında kayıtsız kaldığınız

İddiası sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince KINAMA cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

10635/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Kocatepe Libya Cad. No: 68/A-B Çankaya/ANKARA adresinde mukim BAROK MATBAACILIK YAYINCILIK VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. firması adına düzenlenen 19.01.2004 tarihli 74144 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 22.04.2004/IM005498 G.Bey. ile ithal edilen eşyalar ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden KDV ve Gecikme faizi ile KKDF ve Gecikme faizinin tahsili için çıkarılan 13.01.2016/13097330 sayılı tebligat yazımız firmanın bilinen adresinden taşındığı ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

10671/1-1


Sağlık Bakanlığından:

Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 16.03.2016 tarihinde 2016/15024 İhale Kayıt No ile gerçekleştirilen "Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi Tıbbi Demirbaş ve Tıbbi Cihaz Alımı" ihalesine; 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında 16.03.2016 - 16.03.2017 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu halde iştirak eden ve bu fiili ile de 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (e) bendinde; “77 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak” şeklinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle geçici teminatı gelir kaydedilen;

KOCAMAN Sağlık Araç ve Gereçleri Tic. Limited Şirketi (Adres: Anafartalar Mah. Anafartalar Cad. No: 60/50 Kat: 1 Ulus/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 112409 Oda Sicil No: 3/1292, Vergi Dai./No: Kızılbey V.D/566 003 4470’ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 18/06/2016 tarihli ve 29746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 2. İdare Mahkemesinin 06/10/2016 tarihli ve E: 2016/2725 sayılı: ''teminat alınmaksızın Yürütülmesinin Durdurulmasına" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamının 23/11/2016 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

10694/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Karşıyaka mahallesi 41042 adanın kuzeyindeki park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10737/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.11.2016      Karar No: 6967

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                 :  Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ VE

   TEBLİGAT ADRESİ            :  Dumluca Sokak No:19 06530 Beysukent-ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                 :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ             :  Dumluca Sokak No:19 06530 Beysukent-ANKARA

DEVREDİLEN PETROL

 HAKKININ MAHİYETİ        :  Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ALP/K/O36-a1, a2, a3, AR/ALP/K/N36-D ve AR/ALP/K/N36-c1, c2, c4 pafta no.lu 3 adet petrol arama ruhsatının her birindeki %100’er hissenin tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHİ            :  03.05.2016

KARAR:

Alpay Enerji A.Ş.’nin Hatay, Adana, Osmaniye illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ALP/K/O36-a1,a2,a3, AR/ALP/K/N36-D ve Osmaniye ili sınırları içerisinde sahip olduğu AR/ALP/K/N36-c1,c2,c4 pafta no.lu 3 adet petrol arama ruhsatının her birindeki %100’er hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye devretmek, adı geçen şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki %100’er hissenin tamamını devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin 8/1-d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/ALP/K/O36-a1,a2,a3, AR/ALP/K/N36-D ve AR/ALP/K/N36-c1,c2,c4 pafta no.lu 3 adet petrol arama ruhsatının her birinde Alpay Enerji A.Ş.’nin sahip bulunduğu %100’er hissesinin tamamının Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu kararın yayım tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatlarının tamamı Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ne ait olacaktır.

10655/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_32.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_33.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_34.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_35.jpg


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren, Yardımcı Doçent kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliğe yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/OgretimElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaveYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Yardımcı Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliğe (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış olmak. Devletler, tarihsel süreçte savaşlar, savaş-sağlık ilişkisi, ulusal ve uluslararası insani yardım kuruşlarının savaş dönemlerindeki faaliyetleri alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Prof. Dr.

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

(Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Türkiye-AB İlişkileri konusunda, Doç. Dr.

AB ve Entegrasyon Teorileri, Kimlik ve Kadın Politikaları, AB Kurumları tarihsel yapılanması ve sözleşmelerine ilişkin süreçlerde araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

(Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası güvenlik, strateji, ittifaklar, realizm, Amerikan dış politikası, uluslararası sistem ve Türk dış politikası alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

(Doçentliğini Matematik Bilim alanında almış olmak. Fonksiyonel ve diferansiyel denklemlerin kararlılığı ve toplanabilme teorisi konularında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Prof. Dr.

1

İşletme Fakültesi

İşletme (İngilizce)

(Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak. Girişimcilik, uluslararası/küresel işletme yönetimi, yenilik yönetimi alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Prof. Dr.

1

İktisat

(Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Finansal gelişme ve ekonomik gelişme ilişkisi, reel döviz kuru ithalat ve ihracat ilişkisi, dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi, Türkiye’de para ve maliye politikaları alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

İşletme (İngilizce)

(Doçentliğini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak. Stratejik yönetim, oyun teorisi ve liderlik alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

(Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak. Kurumsal sosyal sorumluluk, Kurum imajı ve itibar yönetimi, Halkla ilişkilerde kriz yönetimi, sosyal medya ve halkla ilişkiler konularında araştırma ve çalışmalar yapmış olmak).

Doç. Dr.

1

10669/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

              UNVANI=========>>

DOÇENT

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı

1-1

Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olup, protein ekspresyonu konularında çalışmaları bulunmak.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

1-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup, iyonküre üzerine çalışmaları bulunmak.

Genel Fizik

1-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup, şekil hafızalı kuadrant dedektör üretimi konularında çalışmaları bulunmak

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

1-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla ilişkiler

1-1

İletişim Çalışmaları alanında doçent olup, siyasal iletişim konusunda çalışmaları bulunmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Eski Türk Edebiyatı

1-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup, münazara ve değerler konularında çalışmaları bulunmak.

Yeni Türk Dili

1-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yapı

1-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olup, yapı malzemesi ve kırılma mekaniği konularında çalışmaları bulunmak.

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller

1-1

Dağıtık sistemler, bulut bilişim ve büyük veri konularında çalışmaları bulunmak.

Üretim Metalurjisi

1-1

Hidrometalurji konusunda çalışmaları bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antreman Bilimleri

1-1

Sporcularda Oksidatif Stres konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

1-1

İlgili alanda doçent olmak.

Psikiyatri

1-1

İlgili alanda doçent olmak.

Kardiyoloji

1-1

İlgili alanda doçent olmak.

TOPLAM

14

10672/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesih edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

SIRA NO

FİRMA ADI

HYB BELGE NO

STANDARD/KRİTER NUMARASI

FESİH TARİHİ

FESİH SEBEBİ

1

OFZ OTOMOTİV TİC SAN LTD ŞTİ

60-HYB-338

TS 12047

07/06/2016

FİRMA KAPANDI

2

MUSTAFA ÖZTÜRK

60-HYB-185

TS 12047

20/06/2016

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİ

3

YILDIRIM YEMEK HAZIRLAMA VERİ HAZIRLAMA VE GAZETE-ADEM YILDIRIM

60-HYB-333

TS 8985

20/06/2016

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİ

4

ABDULLAH KIRCAER

60-HYB-90

TS 11921

09/08/2016

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİ

5

TURANLAR GIDA ORM. ÜRN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

60-HYB-301

TS 8985

11/10/2016

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİ

6

CENK OTO-HASAN CENK KAYCI

60-HYB-368

TS 12664

14/10/2016

EKONOMİK ZORLUKLAR

7

GÖKTUĞ ASANSÖR-RAŞİT GÜNEŞ

60-HYB-371

TS 12255

24/10/2016

ARA KONTROL OLUMSUZLUĞU

8

ATICI SOĞUTMA-MURAT HANCI

60-HYB-377

TS 10079  -  TS 12355 - TS 12850

01/11/2016

BELİRTMEDİ

9

ALİ OSMAN KARATAŞ

60-HYB-247

TS 11939

02/11/2016

EKONOMİK ZORLUKLAR

10

UYSAL OTO BOYA YEDEK PARÇA VE HIRDAVAT PETROL İNŞ. NAKL. TİC. LTD. ŞTİ.

60-HYB-170

TS 11939

11/11/2016

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİ

11

AHMET ÇELİK - ALMUS ŞUBESİ

60-HYB-308

TS 11939

25/11/2016

FİRMA EL DEĞİŞTİRDİ

12

BEST OTO BAKIM LPG MONTAJ SATIŞ ONARIM SERVİSİ

60-HYB-135

TS 12047

25/11/2016

GEREKÇE BELİRTMEDİ

10630/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ